Zákon č. 70/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 27/2008
Platnosť od 04.03.2008
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.

01.04.2008

70

01.04.2008

ZÁKON

01.04.2008

z 31. januára 2008,

01.04.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2008

Čl. I

01.04.2008

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2008

1. V § 2a ods. 1 písmeno m) znie:

01.04.2008

m) štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, a právnická osoba zriadená osobitným zákonom,9a) ktoré nie sú klientom uvedeným v písmenách a) až l), na základe písomnej dohody so Štátnou pokladnicou uzavretou po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva.“.

01.04.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.04.2008

9a) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2008

2. V § 6 ods. 7 písm. c) sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.

01.04.2008

3. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý znie:

01.04.2008

㤠10c

01.04.2008

(1) Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. g) pri realizácii výdavkov z iných ako rozpočtových prostriedkov.

01.04.2008

(2) Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platby na tuzemský prevod najneskôr dva pracovné dni a na cezhraničný prevod najneskôr štyri pracovné dni predo dňom, v ktorom požaduje odpísať peňažné prostriedky zo svojho účtu. Deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu v žiadosti o realizáciu platby uvádza ako deň splatnosti. Žiadosť o realizáciu platby obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevodu, označenie meny a konštantný symbol. Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu platby, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila žiadosť o realizáciu platby.

01.04.2008

(3) Žiadosť o realizáciu platby Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta. Ak nie je objem úhrady uvedený v žiadosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta, Štátna pokladnica neodsúhlasí žiadosť o realizáciu platby, o čom informuje klienta najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa splatnosti platby uvedenej v tejto žiadosti.“.

01.04.2008

4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladajú slová „a pre klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.

01.04.2008

5. V § 12 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.

01.04.2008

6. § 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.04.2008

(10) Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný peňažné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom.“.

01.04.2008

Čl. II

01.04.2008

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z. a zákona č. 523/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2008

V § 9 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

01.04.2008

„Ak sa podnik stane klientom Štátnej pokladnice,6k) môže ukladať peňažné prostriedky aj v Štátnej pokladnici a o tejto skutočnosti upovedomí financujúcu banku.“.

01.04.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 6k znie:

01.04.2008

6k) § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2008

Čl. VI

01.04.2008

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2008

1. V § 81 ods. 1 úvodná veta znie:

01.04.2008

„Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je“.

01.04.2008

2. V § 84 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

01.04.2008

a) 5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

01.04.2008

b) 12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,“.

01.04.2008

3. V § 84 odsek 6 znie:

01.04.2008

(6) Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:

01.04.2008

a) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 500 Sk,

01.04.2008

b) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk,

01.04.2008

c) ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.“.

01.04.2008

4. V § 84 ods. 9 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a)“.

01.04.2008

5. V § 93 ods. 5 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odmeňovanie členov orgánov fondu“.

01.04.2008

6. V § 93 sa odsek 5 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.04.2008

o) rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.“.

01.04.2008

Čl. VII

01.04.2008

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2008

1. V § 5 odsek 1 znie:

01.04.2008

(1) Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.“.

01.04.2008

2. V § 36 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok“.

01.04.2008

3. V § 37 ods. 1 písmeno k) znie:

01.04.2008

k) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 29 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 5 % z hernej istiny do rozpočtu obce,“.

01.04.2008

4. Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2008

㤠58b

01.04.2008

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008

01.04.2008

(1) Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.

01.04.2008

(2) Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.

01.04.2008

(3) Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v znení účinnom od 1. apríla 2008.“.

01.04.2008

Čl. IX

01.04.2008

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2008

1. V § 11 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťa slovo „vyžadovaná“ a za slová „výška príslušného základného imania“ sa vkladá slovo „vyžadovaná“.

01.04.2008

2. V čl. XXXI sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008, a okrem“, za slovami „§ 138 ods. 25]“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „čl. XVIII“ sa vkladá čiarka a slová „a čl. XXII“ sa nahrádzajú slovami „ustanovení čl. XXII bodu 1. [§ 1 ods. 2 písm. e)] a ustanovení čl. XXIII“.


01.04.2008

Čl. X

01.04.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.


01.04.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2008

Pavol Paška v. r.

01.04.2008

Robert Fico v. r.