Opatrenie č. 632/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 211/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.01.2009

632

01.01.2009

OPATRENIE

01.01.2009

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2009

z 18. decembra 2008

01.01.2009

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

01.01.2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.01.2009

§ 1

01.01.2009

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

01.01.2009

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,

01.01.2009

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.


01.01.2009

§ 2

01.01.2009

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Viera Tomanová v. r.