Opatrenie č. 621/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

01.01.200931.10.2014

621

01.01.200931.10.2014

OPATRENIE

01.01.200931.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.200931.10.2014

z 18. decembra 2008

01.01.200931.10.2014

o sumách stravného

01.01.200931.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.01.200931.10.2014

§ 1

01.01.200931.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú:

01.01.200931.10.2014

a) 3,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

01.01.200931.10.2014

b) 5,00 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

01.01.200931.10.2014

c) 7,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


01.01.200931.10.2014

§ 2

01.01.200931.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.200931.10.2014

Viera Tomanová v. r.