Nariadenie vlády č. 611/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.01.2009

611

01.01.2009

NARIADENIE

01.01.2009

Slovenskej republiky

01.01.2009

zo 17. decembra 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.

01.01.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 2 odsek 2 znie:

01.01.2009

(2) Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny

01.01.2009

a) C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,

01.01.2009

b) D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,

01.01.2009

c) E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,

01.01.2009

d) F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,

01.01.2009

e) G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.“.

01.01.2009

2. Príloha č. 1 znie:

01.01.2009

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

01.01.2009

Stupnica základných platov duchovných

01.01.2009

(v eurách mesačne)

01.01.2009
Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3248,84273,60302,09334,34369,95408,93452,89
2od 3 do 6259,32285,72315,52348,55386,26427,35472,14
3od 6 do 9270,27297,46328,47362,85402,20445,76491,85
4od 9 do 12280,71309,22342,29377,06418,16464,22512,38
5od 12 do 15291,61321,33355,68392,19434,88481,80532,52
6od 15 do 18302,90333,10369,49406,86451,65499,81552,60
7od 18 do 21314,23345,21382,93422,31468,42517,39572,69
8od 21 do 24325,56356,96396,77437,79484,71535,43593,25
9od 24 do 27336,86369,49410,60453,32501,48553,86613,78
10od 27 do 30348,18382,10423,98468,80518,25572,33634,28
11nad 30359,88394,26437,79484,33535,00591,16656,08
01.01.2009

“.


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Robert Fico v. r.