Zákon č. 581/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. II bodov 6, 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. februára 2010, čl. II bodov 10, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

01.01.2009

581

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 25. novembra 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 3 ods. 6 písmeno d) znie:

01.01.2009

d) vypracúva protokol o správnosti vykazovaných údajov a vysvetľujúcu správu podľa § 14 ods. 6,“.

01.01.2009

2. V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:

01.01.2009

c) prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) a prerozdeľuje poistné,“.

01.01.2009

3. V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „na úrade“.

01.01.2009

4. V § 6 ods. 4 písm. d) sa za slovo „informovať“ vkladajú slová „na žiadosť“.

01.01.2009

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 17a a 17b.

01.01.2009

Doterajšie odseky 10 až 18 sa označujú ako odseky 9 až 17.

01.01.2009

6. V § 6 odsek 9 znie:

01.01.2009

(9) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa tvorí účtovná závierka, technické rezervy

01.01.2009

a) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,

01.01.2009

b) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol do zdravotnej poisťovne doručený účtovný doklad.“.

01.01.2009

7. V § 6 sa vypúšťa odsek 10.

01.01.2009

Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 16.

01.01.2009

8. V § 6 sa odsek 10 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2009

h) súpis vybraných chorôb, na základe ktorých sú poistenci zaradení do zoznamu.“.

01.01.2009

9. V § 6 ods. 11 sa písmeno „h)“ nahrádza písmenom „i)“.

01.01.2009

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

01.01.2009

18) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“.

01.01.2009

11. V § 6a ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „pri zabezpečení minimálnej miery platobnej schopnosti (§ 14)“.

01.01.2009

12. V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a prevádzkovateľov prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,“.

01.01.2009

13. V § 7 ods. 6 sa vypúšťajú slová „každoročne k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka“.

01.01.2009

14. V § 8a sa číslovka „0,3“ nahrádza číslovkou „0,35“.

01.01.2009

15. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.

01.01.2009

16. V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.

01.01.2009

17. V § 11 odsek 10 znie:

01.01.2009

(10) Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť vláde na prerokovanie svoj rozpočet na verejné zdravotné poistenie do 30. novembra.“.

01.01.2009

18. § 14 znie:

01.01.2009

㤠14

01.01.2009

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne

01.01.2009

(1) Zdravotná poisťovňa je pri výkone verejného zdravotného poistenia povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť. Platobnú schopnosť je zdravotná poisťovňa povinná zabezpečovať zo svojich príjmov, finančných prostriedkov na bankových účtoch a vlastného imania zníženého o oceňovacie rozdiely z ocenenia nehmotného majetku.

01.01.2009

(2) Platobnou schopnosťou zdravotnej poisťovne sa rozumie schopnosť uhrádzať svoje záväzky v lehote, ktorá nepresiahne 30 dní odo dňa splatnosti záväzku. Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote ich splatnosti.

01.01.2009

(3) Zdravotná poisťovňa je na účely analýzy platobnej schopnosti poisťovne povinná viesť zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených záväzkov podľa odseku 4.

01.01.2009

(4) Zoznam neuhradených záväzkov obsahuje

01.01.2009

a) záväzky v lehote splatnosti,

01.01.2009

b) záväzky po lehote splatnosti do 30 dní,

01.01.2009

c) záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní.

01.01.2009

(5) Zoznamy podľa odseku 3 je zdravotná poisťovňa povinná predložiť úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje.

01.01.2009

(6) Platobnú schopnosť preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom, ktorý musí byť doložený protokolom o správnosti vykazovaných údajov, vypracovaným útvarom vnútornej kontroly spolu so súvahou a výkazom ziskov a strát.34) Na požiadanie úradu vypracúva útvar vnútornej kontroly aj vysvetľujúcu správu, ktorú predloží úradu a predstavenstvu zdravotnej poisťovne. Výkaz zdravotná poisťovňa predkladá najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje.“.

01.01.2009

19. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 6 ods. 10 a 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 9)“.

01.01.2009

20. V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2009

g) zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14 ods. 6),“.

01.01.2009

21. V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:

01.01.2009

b) viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie, osobitne pre individuálne zdravotné poistenie a aby bolo možné zistiť hospodársky výsledok za každé poistné druhy samostatne. Výdavky na prevádzkovú činnosť sú pri vyčíslení hospodárskeho výsledku súčasťou jednotlivých poistných druhov (§ 6a) a delia sa podľa toho, ktorého poistného druhu sa týkajú (verejného zdravotného poistenia alebo individuálneho zdravotného poistenia). Položky spoločné pre jednotlivé poistné druhy sa delia pomerne podľa podielu verejného zdravotného poistenia a individuálneho zdravotného poistenia,“.

01.01.2009

22. V § 15 ods. 6 sa v prvej vete za slová „Ak po splnení“ vkladajú slová „zákonných povinností podľa osobitných predpisov35aaa) a“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaa znie:

01.01.2009

35aaa) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 217 Obchodného zákonníka.“.

01.01.2009

23. V § 16 ods. 1 písm. k) sa slová „úhrad z dôvodu omeškania“ nahrádzajú slovom „záväzkov“.

01.01.2009

24. V § 16 ods. 6 sa písmeno„k)“ nahrádza písmenom „j)“.

01.01.2009

25. V § 18 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

01.01.2009

3. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.

01.01.2009

26. V § 20 ods. 1 písmeno d) znie:

01.01.2009

d) prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti,“.

01.01.2009

27. V § 20 ods. 1 písmeno i) znie:

01.01.2009

i) v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia41aa) umožňuje účasť študentov a iných osôb na pitve,“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aa znie:

01.01.2009

41aa) § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

28. V § 20 ods. 1 písmeno j) znie:

01.01.2009

j) vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby,“.

01.01.2009

29. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.01.2009

k) vykonáva pitvy.“.

01.01.2009

30. V § 20a ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2009

a) byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,41b)“.

01.01.2009

V poznámke pod čiarou k odkazu 41b sa citácia „§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

01.01.2009

31. V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).

01.01.2009

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2009

32. V § 20a sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2009

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.01.2009

33. V § 30 ods. 2 sa číslovka „0,5“ nahrádza číslovkou „0,45“.

01.01.2009

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

01.01.2009

54) § 4 a 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“.

01.01.2009

35. V § 39 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2009

f) zdravotná poisťovňa vykazuje záväzok viac ako 30 dní po lehote splatnosti (§ 14 ods. 2) počas piatich za sebou nasledujúcich mesiacov,“.

01.01.2009

36. V § 39 odsek 2 znie:

01.01.2009

(2) Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa ani na výzvu nepreukázala úradu platobnú schopnosť v lehote určenej úradom.“.

01.01.2009

37. V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú slová „b) a“.

01.01.2009

38. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2009

(4) Zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť úradu skutočnosť uvedenú v odseku 1 písm. c) najneskôr jeden kalendárny mesiac pred prijatím jej rozhodnutia o zrušení zdravotnej poisťovne.“.

01.01.2009

39. V § 43 ods. 2 a 3 sa za slovo „informácií“ vkladajú slová „a dokumentov“.

01.01.2009

40. V § 43 ods. 6 úvodná veta znie: „Najmenej jedna osoba oprávnená na výkon dohľadu na mieste nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať“.

01.01.2009

41. V § 45 ods. 2 písm. d) sa za slovo „námietok“ vkladajú slová „k protokolu“.

01.01.2009

42. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2009

e) plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.“.

01.01.2009

43. V § 47 ods. 1 písm. e) sa slovo „nedostatky“ nahrádza slovom „skutočnosti“.

01.01.2009

44. V § 47 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2009

(3) Súčasťou protokolu môžu byť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.“.

01.01.2009

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2009

45. V § 48 ods. 3 písm. b) sa za slovom „osoby“ vypúšťajú slová „na prenosné ochorenie alebo“.

01.01.2009

46. V § 48 ods. 3 písm. e) sa za slovo „tkanív“ vkladajú slová „s výnimkou odberu očných rohoviek“.

01.01.2009

47. V § 48 ods. 3 sa vypúšťa písmeno k).

01.01.2009

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).

01.01.2009

48. V § 48 ods. 13 sa za slovo „študentov“ vkladajú slová „a iných osôb“.

01.01.2009

49. V § 50 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

01.01.2009

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).

01.01.2009

50. V § 50 ods. 2 sa za slová „poskytnutá správne,40)“ vkladajú slová „alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1“.

01.01.2009

51. V § 50 ods. 3 sa slová „poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „zdravotnou starostlivosťou“.

01.01.2009

52. V § 51 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2009

b) vykazuje záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov (§ 14 ods. 2),“.

01.01.2009

53. V § 52 odsek 2 znie:

01.01.2009

(2) Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa vykazuje záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti (§ 14 ods. 2) počas troch za sebou nasledujúcich mesiacov.“.

01.01.2009

54. V § 64 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 10 pokutu vo výške 2 000 000 eur,“.

01.01.2009

55. V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a previesť poistný kmeň na inú zdravotnú poisťovňu“.

01.01.2009

56. V § 76 ods. 4 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až h)“.

01.01.2009

57. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠77a

01.01.2009

Osobitné konanie

01.01.2009

(1) Na konanie a rozhodovanie o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,62) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2009

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije rovnako na rozhodovanie o pohľadávkach na poistnom a poplatkoch z omeškania, ktoré bol platiteľ poistného povinný uhradiť podľa osobitného zákona.12a)

01.01.2009

(3) Nárok na pohľadávky podľa odsekov 1 a 2 môže zdravotná poisťovňa uplatniť podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na úrade. Podanie je možné vykonať písomnou alebo elektronickou formou. Spôsob a náležitosti elektronickej formy podania určí úrad.

01.01.2009

(4) Konanie sa začína na návrh zdravotnej poisťovne. Ak zdravotná poisťovňa uplatňuje pohľadávku voči zamestnávateľovi, návrh musí obsahovať jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak zdravotná poisťovňa uplatňuje pohľadávku voči samostatne zárobkovo činnej osobe, návrh musí obsahovať jej meno, priezvisko a bydlisko. O začatí konania úrad účastníkov konania neupovedomuje.

01.01.2009

(5) Úrad rozhoduje o pohľadávke zdravotnej poisťovne platobným výmerom. Platobný výmer sa vydáva na základe skutočností uvedených v návrhu.

01.01.2009

(6) O návrhu podľa odseku 4 je úrad povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa jeho prijatia.

01.01.2009

(7) Platobný výmer sa doručuje všetkým účastníkom konania. Zdravotnej poisťovni sa doručuje platobný výmer v dvoch vyhotoveniach.

01.01.2009

(8) Proti platobnému výmeru možno podať odvolanie na úrade do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Úrad je povinný vo veci rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. V osobitne zložitých prípadoch je úrad povinný rozhodnúť do 30 dní.

01.01.2009

(9) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

01.01.2009

58. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

01.01.2009

㤠84a

01.01.2009

(1) O povolení alebo nariadení obnovy konania ukončeného právoplatným rozhodnutím vydaným doterajšou zdravotnou poisťovňou rozhoduje úrad. Ak úrad rozhodne o povolení alebo nariadení obnovy konania, je príslušný vykonať aj nové konanie.

01.01.2009

(2) Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného doterajšou zdravotnou poisťovňou vykonáva úrad.

01.01.2009

(3) Konanie o proteste prokurátora proti právoplatnému rozhodnutiu doterajšej zdravotnej poisťovne vykoná úrad.“.

01.01.2009

59. V § 85d ods. 1 sa vypúšťajú slová „s majetkovou účasťou štátu“ a slová „príslušného ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „ministerstva zdravotníctva“.

01.01.2009

60. V § 85g sa vypúšťajú slová „s majetkovou účasťou štátu“.

01.01.2009

61. Za § 85g sa vkladá § 85h, ktorý znie:

01.01.2009

㤠85h

01.01.2009

(1) Zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.

01.01.2009

(2) Zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, na základe právoplatného rozhodnutia úradu.

01.01.2009

(3) Úrad vydáva platobné výmery vo veciach poplatkov z omeškania, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.“.

01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 11 ods. 8 písm. p) sa vypúšťajú slová „vrátane uchádzača o zamestnanie, ktorému Sociálna poisťovňa vystavila formuláre podľa osobitného predpisu39r)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 39r sa vypúšťa.

01.01.2009

2. V § 13 ods. 20 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a u)“.

01.01.2009

3. V § 19 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

01.01.2009

(20) Ak má platiteľ poistného na základe rozhodnutia daňového úradu predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, je povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného najneskôr v deň podania daňového priznania. Rozhodnutie daňového úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je platiteľ poistného povinný predložiť zdravotnej poisťovni najneskôr v deň určený na podanie ročného zúčtovania podľa odseku 1. Nedoplatok alebo preplatok ročného zúčtovania poistného je splatný do troch mesiacov od tohto dňa. Ak nebude nedoplatok z ročného zúčtovania poistného zaplatený ani v lehote podľa predchádzajúcej vety alebo ak poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, ročné zúčtovanie poistného vôbec v príslušnej zdravotnej poisťovni nepodal, právo zdravotnej poisťovne uplatniť si úrok z omeškania (§ 18 ods. 1) počítaný od pôvodnej lehoty na odvedenie nedoplatku príslušnej zdravotnej poisťovni nie je podaním dodatočného ročného zúčtovania poistného dotknuté.“.

01.01.2009

Doterajšie odseky 20 až 24 sa označujú ako odseky 21 až 25.

01.01.2009

4. V § 19 ods. 23 sa číslovka „23“ nahrádza číslovkou „24“.

01.01.2009

5. V § 23 ods. 9 písm. d) sa za slová „počet poistencov podľa pohlavia a veku“ vkladajú slová „a počet poistencov, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a za ktorých platiteľom poistného je štát podľa pohlavia a veku“.

28.02.2010

6. V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slová „podľa pohlavia a veku“ vkladá čiarka a slová „za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c)]“.

28.02.2010

7. V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

28.02.2010

d) počet poistencov, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 písm. d)] podľa pohlavia a veku za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.“.

01.01.2009

8. V § 27 ods. 3 sa slová „85 %“ nahrádzajú slovami „95 %“.

28.02.2010

9. V § 27 ods. 8 písm. a) v treťom bode sa na konci pripájajú slová „a d),“.

01.01.2011

10. V § 27a ods. 2 písm. b) sa za slová „podľa pohlavia a veku“ vkladá čiarka a slová „za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c)]“.

01.01.2011

11. V § 27a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2011

c) počet poistencov, za ktorých platiteľom poistného je štát [§11 ods. 1 písm. d)] podľa pohlavia a veku za rozhodujúce obdobie.“.

01.01.2009

12. V § 27a ods. 3 sa slová „85,5 %“ nahrádzajú slovami „95 %“.

01.01.2011

13. V § 27a ods. 9 písm. a) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a c),“.

01.01.2009

14. V § 29b ods. 6 sa vypúšťajú slová „a p)“.

01.01.2009

15. § 29b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2009

(7) Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 8 písm. p) sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa ich prijatia.“.

01.01.2009

16. Za § 31e sa vkladajú § 31f až 31h, ktoré znejú:

01.01.2009

㤠31f

01.01.2009

(1) V roku 2009 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

01.01.2009

a) lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2009,

01.01.2009

b) lehota podľa § 19 ods. 2 do 31. mája 2009,

01.01.2009

c) lehota podľa § 19 ods. 5 do 15. mája 2009,

01.01.2009

d) lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2009,

01.01.2009

e) lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2009,

01.01.2009

f) lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2009,

01.01.2009

g) lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2009.

01.01.2009

(2) V roku 2009 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

01.01.2009

a) lehota podľa § 27a ods. 2 do 15. októbra 2009,

01.01.2009

b) lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2009,

01.01.2009

c) lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2009.

01.01.2009

§ 31g

01.01.2009

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné za kalendárne mesiace roku 2008 a ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2008 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.

01.01.2009

§ 31h

01.01.2009

Pre rok 2009 je sadzba poistného pre štát 4,9 % z vymeriavacieho základu.“.


01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. II bodov 6, 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. februára 2010, čl. II bodov 10, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.