01.01.2009

567

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 26. novembra 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 1 odsek 3 znie:

01.01.2009

(3) Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.“.

01.01.2009

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2009

(4) Eximbanka pri plnení úloh podľa odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ochranu životného prostredia a podporu investícií do nových technológií a príslušnej infraštruktúry.

01.01.2009

(5) Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2009

1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“.

01.01.2009

3. § 2 znie:

01.01.2009

㤠2

01.01.2009

Eximbanka na účely plnenia úloh podľa § 1 ods. 3 vykonáva tieto činnosti:

01.01.2009

a) financovanie vývozných úverov (§ 20),

01.01.2009

b) financovanie dovozných úverov (§ 21),

01.01.2009

c) poisťovanie vývozných úverov (§ 22),

01.01.2009

d) zaisťovanie vývozných úverov (§ 23),

01.01.2009

e) poskytovanie záruk (§ 27),

01.01.2009

f) ďalšie činnosti (§ 24).“.

01.01.2009

4. V § 4 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „vrátane jeho dcérskych spoločností“ a slová „prevažne slovenského pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „alebo investuje v zahraničí“.

01.01.2009

5. V § 4 písm. b) sa za slovo „pôvodu“ vkladajú slová „určené na vývoz alebo“ a za slovo „výrob“ sa vkladajú slová „a služieb“.

01.01.2009

6. V § 4 písm. c) sa za slovo „Eximbanka“ vkladá čiarka a slová „banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky alebo finančná inštitúcia1a)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na účely vývozu tovarov a služieb alebo na podporu investovania vývozcov v zahraničí.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.01.2009

1a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

7. V § 4 písm. d) sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „určených na vývoz alebo“ a za slovo „výrob“ sa vkladajú slová „a služieb“.

01.01.2009

8. V § 4 písmená e) a f) znejú:

01.01.2009

e) priamym financovaním priame poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru,

01.01.2009

f) spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami, zahraničnými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo finančnými inštitúciami,1a)“.

01.01.2009

9. V § 4 písm. h) sa za slovo „konfliktu“ vkladá čiarka a slovo „terorizmu“.

01.01.2009

10. V § 4 písm. i) sa slovo „vývozom“ nahrádza slovami „výrobnou alebo obchodnou činnosťou vývozcu“.

01.01.2009

11. V § 4 písmeno l) znie:

01.01.2009

l) základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nehnuteľného majetku štátu; zvyšovať sa môže z výsledku hospodárenia Eximbanky a z prostriedkov štátnych finančných aktív okrem pohľadávok štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek,“.

01.01.2009

12. § 4 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

01.01.2009

n) úhradou úrokových rozdielov poskytnutie príspevku z výdavkov štátneho rozpočtu na krytie úrokových rozdielov vzniknutých Eximbanke z nižších úrokových výnosov z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky v porovnaní s úrokovými nákladmi a inými nákladmi spojenými s financovaním týchto úverov,

01.01.2009

o) klientským účtom účet v eurách alebo v inej mene vedený Eximbankou pre vývozcu alebo dovozcu za zmluvne dohodnutých podmienok na účely vykonávania činností uvedených v § 2.“.

01.01.2009

13. V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu2)“.

01.01.2009

14. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „za“ vkladajú slová „riadne vedenie účtovníctva a“.

01.01.2009

15. V § 6 odseky 3 až 6 znejú:

01.01.2009

(3) Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky.

01.01.2009

(4) Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh

01.01.2009

a) účtovnej závierky,

01.01.2009

b) výročnej správy,

01.01.2009

c) na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky,

01.01.2009

d) rozdelenia výsledku hospodárenia.

01.01.2009

(5) Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde na zaujatie stanoviska návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok.

01.01.2009

(6) Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok po jeho prerokovaní vo vláde.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2009

2) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

16. V § 7 odsek 1 znie:

01.01.2009

(1) Rada banky má päť členov. Členmi Rady banky sú generálny riaditeľ, traja námestníci generálneho riaditeľa a ďalší člen, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky.“.

01.01.2009

17. V § 7 ods. 3 a 6 sa slová „ďalších členov“ nahrádzajú slovami „ďalšieho člena“.

01.01.2009

18. V § 7 ods. 4 sa slová „ostatných členov“ nahrádzajú slovami „ďalšieho člena“.

01.01.2009

19. V § 7 ods. 10 sa slová „ich minimálny počet“ nahrádzajú slovom „troch“.

01.01.2009

20. V § 7 ods. 12 sa slová „Členom Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami“ nahrádzajú slovami „Členovi Rady banky, ktorý nie je zamestnancom“.

01.01.2009

21. V § 9 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

01.01.2009

b) pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky a vytvorenie ďalších fondov podľa § 29 ods. 1 písm. f),

01.01.2009

c) podmienky vedenia klientských účtov,“.

01.01.2009

22. V § 9 ods. 4 písm. a) až d) sa na konci pripája slovo „Eximbanky.“.

01.01.2009

23. V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:

01.01.2009

e) výročnej správy Eximbanky,“.

01.01.2009

24. V § 9 ods. 4 písmeno h) znie:

01.01.2009

h) na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky,“.

01.01.2009

25. V § 9 odsek 6 znie:

01.01.2009

(6) Dozorná rada zaujíma stanovisko k návrhu na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky na základe odporúčania výboru pre audit v Eximbanke (ďalej len „výbor pre audit“) pred schválením tohto návrhu ministerstvom.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

01.01.2009

26. V § 10 ods. 1 prvá veta znie:

01.01.2009

„Dozorná rada má sedem členov vrátane jej predsedu.“.

01.01.2009

27. V § 10 ods. 8 sa slová „ich minimálny počet“ nahrádzajú slovom „štyroch“.

01.01.2009

28. § 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2009

(5) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Eximbanky sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon v § 6 ods. 2 písm. d) neustanovuje inak.“.

01.01.2009

29. V § 16 sa slovo „vláda“ nahrádza slovom „ministerstvo“.

01.01.2009

30. § 19 vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠19

01.01.2009

Vzťah k ministerstvu

01.01.2009

(1) Ministerstvo schvaľuje

01.01.2009

a) zmenu stanov,

01.01.2009

b) účtovnú závierku,

01.01.2009

c) výročnú správu,

01.01.2009

d) rozdelenie výsledku hospodárenia,

01.01.2009

e) výber audítora2) na overenie účtovnej závierky.

01.01.2009

(2) Eximbanka je povinná vypracúvať a predkladať ministerstvu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme hlásení, výkazov alebo prehľadov podľa pravidiel určených podľa § 25.“.

01.01.2009

31. V § 20 odsek 1 znie:

01.01.2009

(1) Financovanie vývozných úverov Eximbankou je

01.01.2009

a) priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb,

01.01.2009

b) priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vývozných úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí.“.

01.01.2009

32. V § 21 odsek 1 znie:

01.01.2009

(1) Financovanie dovozných úverov Eximbankou je priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie dovozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb.“.

01.01.2009

33. V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová „tuzemských podnikateľov“ nahrádzajú slovom „vývozcov“.

01.01.2009

34. V § 22 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2009

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

01.01.2009

35. V § 22 odsek 2 znie:

01.01.2009

(2) Pri poisťovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom.“.

01.01.2009

36. V § 24 ods. 5 písm. f) sa za slovom „vlády“ vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“ a slová „5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku“ sa nahrádzajú slovami „25 % vlastných zdrojov financovania Eximbanky“.

01.01.2009

37. V § 24 ods. 5 písm. h) sa slová „cenných papierov“ nahrádzajú slovami „finančných nástrojov11)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.01.2009

11) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

38. V § 24 ods. 5 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až l), ktoré znejú:

01.01.2009

i) poisťovať a zaisťovať pohľadávky vývozcov proti komerčným rizikám,

01.01.2009

j) viesť klientské účty,

01.01.2009

k) vykonávať tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov,

01.01.2009

l) obchodovať na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,“.

01.01.2009

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno m).

01.01.2009

39. § 26 vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠26

01.01.2009

Ručenie štátu

01.01.2009

Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté podľa tohto zákona bezpodmienečne a neodvolateľne.“.

01.01.2009

40. § 28, 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

01.01.2009

㤠28

01.01.2009

Zdroje financovania

01.01.2009

(1) Zdroje financovania Eximbanky sú

01.01.2009

a) vlastné zdroje financovania tvorené

01.01.2009

1. základným imaním,

01.01.2009

2. fondmi uvedenými v § 29 ods. 1,

01.01.2009

3. výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia,

01.01.2009

4. výsledkom hospodárenia minulých rokov,

01.01.2009

b) cudzie zdroje financovania tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.

01.01.2009

(2) Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra. O zvýšení a znížení základného imania, o spôsobe zvýšenia základného imania a o spôsobe použitia zdrojov získaných znížením základného imania rozhoduje vláda na návrh Rady banky po predchádzajúcom vyjadrení Dozornej rady a ministerstva.

01.01.2009

(3) Vlastné zdroje financovania Eximbanky nepodliehajú exekúcii podľa osobitného predpisu.12)

01.01.2009

§ 29

01.01.2009

Fondy

01.01.2009

(1) Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania

01.01.2009

a) rezervný fond,

01.01.2009

b) fond na financovanie vývozných úverov,

01.01.2009

c) fond na záruky,

01.01.2009

d) fond na krytie obchodovateľných rizík,

01.01.2009

e) fond na krytie neobchodovateľných rizík,

01.01.2009

f) ďalšie účelové finančné fondy.

01.01.2009

(2) Spôsob tvorby fondov uvedených v odseku 1, ich výšku a spôsob ich použitia určujú pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak v priebehu roka vznikne potreba zvýšenia finančných prostriedkov v niektorom z fondov uvedených v odseku 1, môže na účel jeho doplnenia Dozorná rada na návrh Rady banky schváliť presun finančných prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1.

01.01.2009

(3) Fondy uvedené v odseku 1 možno doplniť dotáciami z výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré sa stávajú trvalou súčasťou týchto fondov; na tieto dotácie sa nevzťahuje odsek 2.

01.01.2009

(4) Eximbanka tvorí sociálny fond podľa osobitného predpisu.12a) Sociálny fond nie je súčasťou vlastných zdrojov financovania Eximbanky.

01.01.2009

§ 30

01.01.2009

Úhrada úrokových rozdielov

01.01.2009

(1) Výška úhrady úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predstavuje sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi zúčtovanými úrokovými výnosmi z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky zníženými o úrokové výnosy rovnajúce sa fixnej prirážke vo výške 100 bázických bodov z úrokovej sadzby použitej pri financovaní týchto vývozných úverov a zúčtovanými úrokovými nákladmi na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky, poplatkami zmluvne dohodnutými medzi veriteľom a Eximbankou spojenými so získaním týchto zdrojov a nákladmi na tvorbu rezerv a opravných položiek podľa osobitného predpisu.12b)

01.01.2009

(2) Žiadosť o úhradu úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predkladá Eximbanka ministerstvu do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo vykonáva úhradu úrokových rozdielov ročne, a to do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti o úhradu úrokových rozdielov za predchádzajúci kalendárny rok; ustanovenie osobitného predpisu12c) o nemožnosti použitia dotácie sa na úhradu úrokových rozdielov nevzťahuje.“.

01.01.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 12a, 12b a 12c znejú:

01.01.2009

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

12b) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

12c) § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.

01.01.2009

41. V § 30a ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v poisťovaní vývozných úverov.“.

01.01.2009

42. V § 30b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva na neukončené riziká sa tvorí, ak predpísané poistné, ktoré sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie, nie je dostatočné na krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy.“.

01.01.2009

43. V § 30b ods. 4 sa za slová „mimoriadnych rizík“ vkladajú slová „v poisťovaní vývozných úverov“.

01.01.2009

44. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok je návrh obchodno-finančného plánu Eximbanky na príslušný rozpočtový rok.“.

01.01.2009

45. V § 31 ods. 2 sa slová „[§ 6 ods. 5 písm. b) bod 1]“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 5)“.

01.01.2009

46. V § 31 ods. 4 sa slovo „vládou“ nahrádza slovom „ministerstvom“.

01.01.2009

47. V § 31 ods. 5 sa za slová „prostriedky štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo štátnych finančných aktív“.

01.01.2009

48. § 32 vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠32

01.01.2009

Hospodárenie

01.01.2009

(1) Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.

01.01.2009

(2) Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza náklady na svoju činnosť. Výsledok hospodárenia sa používa na dopĺňanie fondov uvedených v § 29 a na odvod do štátneho rozpočtu. Z výsledku hospodárenia možno zvýšiť základné imanie Eximbanky podľa § 28 ods. 2.“.

01.01.2009

49. V § 33 písmená b) a c) znejú:

01.01.2009

b) účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia,

01.01.2009

c) viesť v účtovníctve finančné prostriedky vo fondoch uvedených v § 29 ods. 1 získané dotáciami podľa § 29 ods. 3 oddelene od ostatných finančných prostriedkov v týchto fondoch.“.

01.01.2009

50. V § 34 odsek 2 znie:

01.01.2009

(2) Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu.13a)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.01.2009

13a) § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

51. V § 34 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2009

52. V § 35 odsek 1 znie:

01.01.2009

(1) Eximbanka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom,2) ktorý overuje aj súlad údajov vo výročnej správe s údajmi vykázanými v účtovnej závierke a údaje v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch požadovaných ministerstvom podľa § 19 ods. 2.“.

01.01.2009

53. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠35a

01.01.2009

Výbor pre audit

01.01.2009

(1) Výbor pre audit vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.13) Štatút výboru pre audit schvaľuje Dozorná rada.

01.01.2009

(2) Výbor pre audit má troch členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ministerstvo, pričom členom výboru pre audit môže byť aj člen Dozornej rady s výnimkou predsedu Dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú jeho členovia. Aspoň jeden člen výboru pre audit musí mať minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s Eximbankou alebo jej dcérskou právnickou osobou (§ 24 ods. 6), členmi Rady banky a audítorom Eximbanky a ani im nie je blízkou osobou19) a nemá žiadny príjem od Eximbanky alebo jej dcérskej právnickej osoby okrem odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady alebo člena výboru pre audit.

01.01.2009

(3) Člen výboru pre audit nemôže byť členom Rady banky. Na člena výboru pre audit, ktorý nie je členom Dozornej rady, sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 5.

01.01.2009

(4) Funkčné obdobie členov výboru pre audit je šesť rokov. Členstvo vo výbore pre audit môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou. Člen výboru pre audit môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia.

01.01.2009

(5) Člen výboru pre audit sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu. Členstvo vo výbore pre audit zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov výboru pre audit pod dvoch, zaniká členstvo vo výbore pre audit až vymenovaním nového člena výboru pre audit.

01.01.2009

(6) Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.

01.01.2009

(7) Členom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.“.

01.01.2009

54. V § 36 ods. 2 písm. b) sa slovo „ustanovených“ nahrádza slovom „určených“.

01.01.2009

55. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2009

c) hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.

01.01.2009

56. V § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.01.2009

57. V § 36 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.01.2009

(10) Ak je predmetom štátneho dozoru kontrola dodržiavania tohto zákona pri vykonávaní činností podľa § 2 písm. a) až d) a kontrola dodržiavania pravidiel určených podľa § 25, ministerstvo je oprávnené prizvať zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa môžu na takomto štátnom dozore zúčastniť na zmluvnom základe.“.

01.01.2009

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

01.01.2009

58. V § 36 odsek 12 znie:

01.01.2009

(12) Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu Eximbanky podľa osobitného predpisu16) nie je týmto zákonom dotknutá.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.01.2009

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

59. V § 38 ods. 1 sa za slovo „poškodením“ vkladá čiarka a slovo „odcudzením“.

01.01.2009

60. V § 38 ods. 2 sa slovo „spoľahlivosti“ nahrádza slovom „bezpečnosti“.

01.01.2009

61. V § 40 písmeno a) znie:

01.01.2009

a) členovia Rady banky,“.

01.01.2009

62. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2009

(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.“.

01.01.2009

63. Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠42c

01.01.2009

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

01.01.2009

(1) Eximbanka je povinná do 30. júna 2009 zosúladiť svoje právne vzťahy s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 s výnimkou podľa odseku 2.

01.01.2009

(2) Počet členov Rady banky a počet členov Dozornej rady sa musí zosúladiť s ustanoveniami § 7 a 10 v znení účinnom od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2010.

01.01.2009

(3) Zostatky zverených zdrojov financovania Eximbanky k 31. decembru 2008 sú vlastnými zdrojmi financovania Eximbanky podľa tohto zákona.

01.01.2009

(4) Zostatok fondu na financovanie vývozných úverov k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na financovanie vývozných úverov podľa § 29 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2009.

01.01.2009

(5) Zostatok fondu na krytie neobchodovateľných rizík k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na krytie neobchodovateľných rizík podľa § 29 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2009.

01.01.2009

(6) Úhrada úrokových rozdielov podľa § 30 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát vykoná za kalendárny rok 2009.

01.01.2009

(7) Ustanovenie § 31 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije pri vypracovaní návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok 2010.

01.01.2009

(8) Ustanovenie § 32 ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije na vytvorený výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008.“.

01.01.2009

64. Príloha znie:

01.01.2009

„Príloha k zákonu č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov

01.01.2009

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2009

1. Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových poisťovní členských štátov konajúcich v mene štátu alebo s jeho podporou alebo štátnych orgánov konajúcich za takéto inštitúcie, v prípade spoločných záruk na zmluvu zahrňujúcu jednu alebo viac subdodávateľských zmlúv v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 15).

01.01.2009

2. Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 28) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4).

01.01.2009

3. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).“.

01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rámci podnikania9)“.

01.01.2009

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 16c sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 19 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

01.01.2009

„Ak účtovná jednotka nemá predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis.24aa)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

01.01.2009

24aa) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2009

2. V § 19a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

01.01.2009

„Ak účtovná jednotka nemá valné zhromaždenie, menovanie členov výboru pre audit ustanoví osobitný predpis24aa); v takom prípade účtovná jednotka zverejní zloženie výboru pre audit vo výročnej správe.“.

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 563/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

V § 19 ods. 2 písm. o) prvom bode sa za slová „podľa osobitného predpisu88)“ vkladajú slová „Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,“.


01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 336/1998 Z. z., zákonom č. 214/2000 Z. z., zákonom č. 623/2004 Z. z., zákonom č. 688/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2009

Čl. VII

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.