Zákon č. 554/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 383/2013 Z. z.)

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2009

554

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 25. novembra 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

§ 8 vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠8

01.01.2009

Výška prídavku a výška príplatku k prídavku

01.01.2009

(1) Prídavok je 21,25 eura mesačne.

01.01.2009

(2) Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesačne.

01.01.2009

(3) Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.

01.01.2009

(4) Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:

01.01.2009

18e) § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 8 ods. 4 sa suma „20 Sk“ nahrádza sumou „0,66 eura“.

01.01.2009

2. V § 13 ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,93 eura“.

01.01.2009

3. V § 14 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165,96 eura“.

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2009

V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2009

e) orgánu štátnej správy na účely potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie podľa osobitného predpisu.3i)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:

01.01.2009

3i) § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.“.

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 2 písm. a) sa suma „5 390 Sk“ nahrádza sumou „178,92 eura“.

01.01.2009

2. V § 2 písm. b) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.

01.01.2009

3. V § 2 písm. c) sa suma „2 460 Sk“ nahrádza sumou „81,66 eura“.

01.01.2009

4. V § 5 ods. 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovom „eurocenty“.


01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.