Zákon č. 553/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009

OBSAH

01.02.2009

553

01.02.2009

ZÁKON

01.02.2009

z 26. novembra 2008,

01.02.2009

ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.02.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2009

Čl. I

01.02.2009

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a zákona č. 385/2008 Z. z. sa mení takto:

01.02.2009

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ ústredného portálu“.


01.02.2009

Čl. II

01.02.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


01.02.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2009

Pavol Paška v. r.

01.02.2009

Robert Fico v. r.