Nariadenie vlády č. 547/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 194/2008
Platnosť od 13.12.2008 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 150/2013 Z. z.

OBSAH

01.01.200931.12.2013

547

01.01.200931.12.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.200931.12.2013

Slovenskej republiky

01.01.200931.12.2013

z 26. novembra 2008,

01.01.200931.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

01.01.200931.12.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:


01.01.200931.12.2013

Čl. I

01.01.200931.12.2013

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sa mení takto:

01.01.200931.12.2013

1. V § 2 písm. a) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.

01.01.200931.12.2013

2. V § 2 písm. b) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.

01.01.200931.12.2013

3. V § 2 písm. c) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

4. V § 2 písm. d) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.

01.01.200931.12.2013

5. V § 2 písm. e) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.

01.01.200931.12.2013

6. V § 2 písm. f) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

7. V § 2 písm. g) sa slová „16 000 Sk“ nahrádzajú slovami „560 eur“.

01.01.200931.12.2013

8. V § 2 písm. h) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.

01.01.200931.12.2013

9. V § 2 písm. i) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

10. V § 2 písm. j) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

11. V § 2 písm. k) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

12. V § 2 písm. l) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

13. V § 2 písm. m) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.

01.01.200931.12.2013

14. V § 2 písm. n) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.

01.01.200931.12.2013

15. V § 2 písm. o) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.

01.01.200931.12.2013

16. V § 3 písm. a) sa slová „70 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 440 eur“.

01.01.200931.12.2013

17. V § 3 písm. b) sa slová „85 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 960 eur“.

01.01.200931.12.2013

18. V § 3 písm. c) sa slová „110 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 830 eur“.

01.01.200931.12.2013

19. V § 3 písm. d) sa slová „140 000 Sk“ nahrádzajú slovami „4 880 eur“.


01.01.200931.12.2013

Čl. II

01.01.200931.12.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.200931.12.2013

Robert Fico v. r.