Zákon č. 518/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2008
Platnosť od 10.12.2008 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 150/2013 Z. z.

OBSAH

01.01.200931.12.2013

518

01.01.200931.12.2013

ZÁKON

01.01.200931.12.2013

z 5. novembra 2008,

01.01.200931.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

01.01.200931.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.200931.12.2013

Čl. I

01.01.200931.12.2013

Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z. a zákona č. 349/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.200931.12.2013

1. V § 3 písm. g) sa slová „predchádzajúcom roku“ nahrádzajú slovami „predchádzajúcich rokoch“.

01.01.200931.12.2013

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.01.200931.12.2013

14) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

01.01.200931.12.2013

Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

01.01.200931.12.2013

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

01.01.200931.12.2013

3. V § 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „pravidelný“.

01.01.200931.12.2013

4. V § 8 ods. 3 sa slová „obec, vyšší územný celok alebo zariadenie sociálnych služieb s právnou subjektivitou zriadené obcou alebo vyšším územným celkom“ nahrádzajú slovami „obec alebo vyšší územný celok“.

01.01.200931.12.2013

5. V § 8 sa vypúšťa odsek 8.

01.01.200931.12.2013

6. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.200931.12.2013

a) úver zo zdrojov uvedených v § 3 písm. a) až h) a j) až l) najdlhšie na 30 rokov pri ročnej úrokovej sadzbe do 6 %

01.01.200931.12.2013

1. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 eur na byt,

01.01.200931.12.2013

2. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,

01.01.200931.12.2013

3. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

01.01.200931.12.2013

4. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.“.

01.01.200931.12.2013

7. V § 9 ods. 1 písm. b) sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „7 000 eur“.

01.01.200931.12.2013

8. V § 10 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

01.01.200931.12.2013

e) nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,“.

01.01.200931.12.2013

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

01.01.200931.12.2013

9. V § 11 ods. 3 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „uvedený v § 7 písm. a)“.

01.01.200931.12.2013

10. V § 11 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Obec v sídle okresu môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu.“.

01.01.200931.12.2013

11. V § 11 odsek 9 znie:

01.01.200931.12.2013

(9) Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.“.

01.01.200931.12.2013

12. V § 11 odsek 10 sa na konci pripájajú slová ,,pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.".

01.01.200931.12.2013

13. V § 11 odsek 11 znie:

01.01.200931.12.2013

(11) V rozpočte fondu je možné vyčleniť finančné prostriedky na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) osobitne na výstavbu bytov

01.01.200931.12.2013

a) realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície alebo

01.01.200931.12.2013

b) financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu.".

01.01.200931.12.2013

14. V § 11 sa vypúšťa odsek 12.

01.01.200931.12.2013

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.

01.01.200931.12.2013

15. V § 12 ods. 2 písmeno i) znie:

01.01.200931.12.2013

i) podmienku o dodržaní ustanovení § 5 ods. 1 a § 10 ods. 4 až 6 počas lehoty splatnosti úveru.".

01.01.200931.12.2013

16. V § 13 odsek 3 znie:

01.01.200931.12.2013

(3) Počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou

01.01.200931.12.2013

a) krajský stavebný úrad u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b), e) a f),

01.01.200931.12.2013

b) obec v sídle okresu u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a d) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a d).".

01.01.200931.12.2013

17. V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.200931.12.2013

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

01.01.200931.12.2013

18. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý znie:

01.01.200931.12.2013

㤠18c

01.01.200931.12.2013

(1) O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. decembra 2008, rozhodne fond podľa ustanovení zákona účinných do 31. decembra 2008.

01.01.200931.12.2013

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. decembra 2008, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných od 1. januára 2009.".


01.01.200931.12.2013

Čl. II

01.01.200931.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.200931.12.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.200931.12.2013

Pavol Paška v. r.

01.01.200931.12.2013

Robert Fico v. r.