Zákon č. 497/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 184/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 20.12.2008

OBSAH

20.12.2008

497

20.12.2008

ZÁKON

20.12.2008

zo 6. novembra 2008,

20.12.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

20.12.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


20.12.2008

Čl. I

20.12.2008

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20.12.2008

1. V § 269 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

20.12.2008

2. V § 269 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.

20.12.2008

3. V § 269 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

20.12.2008

c) ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe,“.

20.12.2008

4. V § 269 ods. 2 písm. a) sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.

20.12.2008

5. V § 269 ods. 3 sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.

20.12.2008

6. V § 269 ods. 4 sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.

20.12.2008

7. Za § 269 sa vkladá § 269a, ktorý vrátane nadpisu znie:

20.12.2008

㤠269a

20.12.2008

Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi

20.12.2008

(1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé,

20.12.2008

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

20.12.2008

b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,

20.12.2008

potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

20.12.2008

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.“.

20.12.2008

8. V § 305 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

20.12.2008

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“.

20.12.2008

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

20.12.2008

9. V § 305 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo 3“.

20.12.2008

10. Za § 438 sa vkladá § 438a, ktorý vrátane nadpisu znie:

20.12.2008

㤠438a

20.12.2008

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. decembra 2008

20.12.2008

Ustanovenie § 269a sa použije len vtedy, ak páchateľ alebo predávajúci bol predchádzajúcim rozhodnutím postihnutý po 19. decembri 2008.“.


20.12.2008

Čl. II

20.12.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.


20.12.2008

Ivan Gašparovič v. r.

20.12.2008

Pavol Paška v. r.

20.12.2008

Robert Fico v. r.