Nariadenie vlády č. 493/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

(v znení č. 79/2010 Z. z.)

Čiastka 181/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 15.03.2010
01.03.2009

493

01.03.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.03.2009

Slovenskej republiky

01.03.2009

zo 6. novembra 2008,

01.03.2009

ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

01.03.2009

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. nariaďuje:


01.03.2009

§ 1

01.03.2009

Týmto nariadením vlády sa ustanovuje výpočet výdavkov1)

15.03.2010

a) orgánov úradnej kontroly potravín2) spojených s výkonom kontroly potravín rastlinného pôvodu3) pri vstupe na územie Slovenskej republiky zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“),

15.03.2010

b) orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti4) (ďalej len „orgán veterinárnej správy“) spojených s veterinárnou kontrolou zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov v mieste pôvodu pri ich obchode s členskými štátmi Európskej únie,5)

15.03.2010

c) orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy spojených s odberom vzorky podľa osobitných predpisov,5a)

15.03.2010

d) orgánov veterinárnej správy spojených s veterinárnou kontrolou5b) zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu pri ich vývoze do tretích krajín.

15.03.2010

e) orgánov úradnej kontroly potravín spojených s dodatočnými úradnými kontrolami6) a orgánov veterinárnej správy spojených s dodatočnými veterinárnymi kontrolami.7)

01.03.2009

§ 2

01.03.2009

Kontrolou potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky z tretích štátov je prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh, tranzit, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom a dočasné použitie alebo úmysel, aby bol tovar prepustený do colného režimu voľný obeh podľa osobitného predpisu,8) ako aj ich umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.

01.03.2009

§ 3

01.03.2009

(1) Výška výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe.

01.03.2009

(2) Pri určení výšky výdavkov podľa odseku 1 sa na výpočet hodinovej sadzby v príslušnom kalendárnom roku použijú údaje z predchádzajúceho kalendárneho roka.

01.03.2009

(3) Hodinová sadzba sa každoročne prepočítava a uplatňuje sa od 1. marca príslušného kalendárneho roka do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.

01.03.2009

(4) Hodinová sadzba sa zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.03.2009

(5) Ak sa kontroly podľa § 1 vykonávajú mimo určeného denného služobného času inšpektora orgánu úradnej kontroly potravín a orgánu veterinárnej správy, v sobotu alebo v nedeľu, hodinová sadzba sa zvyšuje o 30 %. Ak sa kontroly vykonávajú v iný deň pracovného pokoja ako v nedeľu, hodinová sadzba sa zvyšuje o 100 %.

01.03.2009

(6) Ak je súčasťou kontroly podľa § 1 odber vzoriek, okrem výdavkov podľa odseku 1 orgánom úradnej kontroly potravín a orgánom veterinárnej správy sa uhrádzajú aj náklady spojené s analýzou týchto vzoriek príslušnému úradnému laboratóriu.


01.03.2009

§ 4

01.03.2009

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru.

01.03.2009

§ 5

01.03.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


01.03.2009

Robert Fico v. r.


01.03.2009

Príloha k nariadeniu vlády č. 493/2008 Z. z.

01.03.2009

Výpočet výšky výdavkov

01.03.2009

1. Vzorec na výpočet výšky výdavkov:

01.03.2009

VV = HS x PH + CN,

01.03.2009

kde

01.03.2009

VV je výška výdavkov spojená s kontrolami,

01.03.2009

HS je hodinová sadzba,

01.03.2009

PH je počet hodín výkonu kontroly; hodinou výkonu kontroly je každá aj začatá hodina práce

01.03.2009

inšpektora pri kontrole,

01.03.2009

CN sú skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole.

01.03.2009

2. Vzorec na výpočet hodinovej sadzby:

01.03.2009

Vzorec 02

01.03.2009

kde

01.03.2009

HS je hodinová sadzba,

01.03.2009

CP je cena práce všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,

01.03.2009

NŠ sú náklady na školenia všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,

01.03.2009

OV sú náklady na odber vzorky,

01.03.2009

PZ je počet všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,

01.03.2009

RSČ je ročný služobný čas.

Poznámky pod čiarou

01.03.2009

1) Čl. 26 až 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

01.03.2009

2) § 21 ods. 1 písm. c) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

01.03.2009

3) § 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2009

4) § 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.03.2009

5) § 32 ods. 2 až 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

15.03.2010

5a) § 20 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
§ 47 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

15.03.2010

5b) § 4 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.03.2009

6) § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

01.03.2009

7) § 47 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.03.2009

8) Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).