Zákon č. 491/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z., 160/2015 Z. z.)

Čiastka 181/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 01.07.2016
15.12.2008

491

15.12.2008

ZÁKON

15.12.2008

z 24. októbra 2008,

15.12.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.12.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.12.2008

Čl. I

15.12.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2008

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Trestný poriadok“.

15.12.2008

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 141 až 152 Trestného poriadku.“.

15.12.2008

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 15a Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „§ 14 Trestného poriadku.“.

15.12.2008

4. § 7 znie:

15.12.2008

㤠7

15.12.2008

(1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný vykonať ich v súlade so zákonom a zodpovedá za ich včasné vykonanie.

15.12.2008

(2) Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

15.12.2008

6a) § 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.“.

15.12.2008

5. V § 8 ods. 1 sa slová „príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“)“ nahrádzajú slovom „policajt“.

15.12.2008

6. V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

15.12.2008

c) pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide o páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou podľa § 14 ods. 5, páchateľa zločinu, ušlú zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, osobu ušlú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „nebezpečný páchateľ“), zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, alebo ak to okolnosti služobného zákroku neumožňujú.“.

15.12.2008

7. V § 17a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 17 ods. 5.“.

15.12.2008

8. V § 17b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje podľa § 76a ods. 8 v rozsahu, v akom sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.“.

15.12.2008

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 120 ods. 3 a § 128 Trestného poriadku“.

15.12.2008

10. V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

15.12.2008

f) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

15.12.2008

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

15.12.2008

11. § 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

15.12.2008

(9) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju príslušnosť k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt preverí túto príslušnosť v evidencii Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva. Ak sa preverením potvrdí príslušnosť osoby k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt ďalej totožnosť nepreveruje.“.

15.12.2008

12. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

15.12.2008

f) ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,

15.12.2008

g) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore.“.

15.12.2008

13. V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.

15.12.2008

14. V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

15.12.2008

15. V § 21 odseky 5 až 11 znejú:

15.12.2008

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar útvar Policajného zboru neodkladne odovzdá colnému orgánu.

15.12.2008

(6) Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme podľa odseku 3 alebo 4 do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do správy okrem bezcenných vecí a vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje.

15.12.2008

(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, útvar Policajného zboru neodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí a zaistených vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, útvar Policajného zboru jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)

15.12.2008

(8) Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, útvar Policajného zboru ju neodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.

15.12.2008

(9) Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy a písomne to oznámi týmto osobám, pričom im v písomnom oznámení odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili vlastnícke právo alebo iné právo na zaistenú vec na príslušnom súde. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec na súde, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Po rozhodnutí súdu o vrátení zaistenej veci oprávnenej osobe je táto povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou,10a) ak súd nerozhodne inak. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa prvej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.

15.12.2008

(10) Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa osobitného predpisu.10b)

15.12.2008

(11) Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom ministerstvom na to určenej právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa s obdobným predmetom podnikania.11)“.

15.12.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:

15.12.2008

10a) § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

15.12.2008

10b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

15.12.2008

11) § 2 Obchodného zákonníka.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

15.12.2008

16. V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.

15.12.2008

17. V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.“.

15.12.2008

18. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠27a

15.12.2008

Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia

15.12.2008

(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.

15.12.2008

(2) Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.

15.12.2008

(3) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení.11be) Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.

15.12.2008

(4) Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej osoby podľa osobitného predpisu,11bf) útvar Policajného zboru o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky objektu.

15.12.2008

(5) Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie o možnostiach ubytovania a písomné poučenie o ďalšom postupe a následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o predbežnom opatrení, vrátane spôsobu predvolávania na súdne pojednávanie a spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné poučenie poskytne policajt tiež ohrozenej osobe.

15.12.2008

(6) Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu11be) a podľa možnosti poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.

15.12.2008

(7) Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

15.12.2008

(8) Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 48 hodín od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je ustanovené inak. Doručením návrhu na vydanie predbežného opatrenia na súd11be) počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu, o čom sa vykázaná osoba upovedomí v rámci poučenia podľa odseku 5; útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu predbežného opatrenia.

15.12.2008

(9) Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo spoločného obydlia podľa odseku 1, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí.

15.12.2008

(10) Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.

15.12.2008

(11) O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 10 policajt spíše neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.11bi)“.

15.12.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg, 11bh a 11bi znejú:

15.12.2008

11be) § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku.

15.12.2008

11bf) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.

15.12.2008

11bg) § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

15.12.2008

11bh) § 75b Občianskeho súdneho poriadku.

15.12.2008

11bi) Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2008

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 11c sa citácia „§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 125 Trestného zákona.“.

15.12.2008

20. V § 36 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov18)“ nahrádzajú slovom „zločinov18)“ a slová „oddielu tretej hlavy“ sa nahrádzajú slovami „dielu ôsmej hlavy“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

15.12.2008

18) § 11 ods. 1 Trestného zákona.“.

15.12.2008

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „§ 88a Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 111 Trestného poriadku,“.

15.12.2008

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa citácia „§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 117 ods. 3 Trestného poriadku.“.

15.12.2008

23. § 39c vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠39c

15.12.2008

Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu

15.12.2008

(1) Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka.

15.12.2008

(2) Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.

15.12.2008

(3) Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, priznávanie dane z príjmov, vykazovanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, poistného na sociálne zabezpečenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.

15.12.2008

(4) Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných finančných prostriedkov aj pri poskytovaní súhrnných údajov príslušným štátnym orgánom na základe ich požiadaviek; v takýchto prípadoch Policajný zbor poskytne požadované súhrnné údaje takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru alebo k ohrozeniu bezpečnosti policajtov.

15.12.2008

(5) Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní kriminálneho spravodajstva, v súvislosti s používaním agenta a pri ochrane svedka používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva.

15.12.2008

(6) Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva upraví minister.“.

15.12.2008

24. V § 40 ods. 1 sa za slová „utajenie skutočnej totožnosti“ vkladajú slová „alebo príslušnosti k orgánom verejnej moci“.

15.12.2008

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „§ 136 ods. 5 Trestného poriadku.“.

15.12.2008

26. § 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.12.2008

(3) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.“.

15.12.2008

27. V § 42 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

15.12.2008

c) ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,“.

15.12.2008

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

15.12.2008

28. V § 44 sa vypúšťa odsek 2.

15.12.2008

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

15.12.2008

29. V § 44 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov,“.

15.12.2008

30. V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

15.12.2008

e) prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

15.12.2008

31. V § 51 odsek 2 znie:

15.12.2008

(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby

15.12.2008

a) predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a,

15.12.2008

b) prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

15.12.2008

32. V § 58 sa na konci pripája táto veta: „Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj pri hromadnom narušení verejného poriadku a pri výtržnostiach na športových podujatiach.“.

15.12.2008

33. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 13 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 25 Trestného zákona.“.

15.12.2008

34. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 14 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 24 Trestného zákona.“.

15.12.2008

35. V § 61b ods. 1 a v § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovom „zločinov“.

15.12.2008

36. V § 68a sa slová „obzvlášť závažného trestného činu“ nahrádzajú slovom „zločinu“.

15.12.2008

37. V poznámke pod čiarou k odkazu 27d sa citácia „§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 22 a 23 Trestného zákona.“.

15.12.2008

38. V § 69d ods. 5 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

15.12.2008

39. Za § 69d sa vkladá § 69da, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠69da

15.12.2008

Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania

15.12.2008

(1) Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

15.12.2008

(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Policajný zbor prijal od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.

15.12.2008

(3) Policajný zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie

15.12.2008

a) na jeho požiadanie alebo

15.12.2008

b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.27e)

15.12.2008

(4) Na žiadosť o informácie a osobné údaje Policajný zbor odpovie

15.12.2008

a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,

15.12.2008

b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,

15.12.2008

c) najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

15.12.2008

(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

15.12.2008

(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

15.12.2008

(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Policajný zbor mu poskytnutie odmietne.

15.12.2008

(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získal Policajný zbor od iného členského štátu Európskej únie, Policajný zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal Policajný zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Policajný zbor o tento súhlas požiada.

15.12.2008

(9) Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie

15.12.2008

a) ohrozilo bezpečnosť osôb,

15.12.2008

b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

15.12.2008

c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

15.12.2008

d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

15.12.2008

e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

15.12.2008

(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

15.12.2008

(11) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

15.12.2008

27e) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2008

40. Piata hlava vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

„PIATA HLAVA

15.12.2008

VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU

15.12.2008

§ 70

15.12.2008

(1) Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely v stave bezpečnosti27f) profesionálnych vojakov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v krízovej situácii27g) vojakov mimoriadnej služby27h) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

15.12.2008

(2) Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 26 až 28, § 34, § 50 až 61b, § 63 až 66, § 67 a § 80 tohto zákona. Podrobnosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

15.12.2008

§ 71

15.12.2008

Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“.“.

15.12.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 27f, 27g a 27h znejú:

15.12.2008

27f) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

15.12.2008

27g) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

15.12.2008

27h) § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2008

41. V § 73 ods. 1 sa za slová „iného štátneho orgánu alebo orgánu obce v prípadoch“ nahrádzajú slovami „alebo iného orgánu verejnej moci“.

15.12.2008

42. § 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.12.2008

(3) Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím podľa osobitného predpisu.11be) Úradný záznam o vykonaní kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu, útvar Policajného zboru bezodkladne odošle súdu, ktorý o predbežnom opatrení rozhodol.“.

15.12.2008

43. V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

15.12.2008

(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby,28h) s predchádzajúcim súhlasom príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa nezvestnej osoby; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.

15.12.2008

(5) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, na písomnú žiadosť majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby,28h) prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa elektronického zariadenia; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.“.

15.12.2008

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

15.12.2008

44. V § 76a ods. 3 sa slová „údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby28i)“ nahrádzajú slovami „prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán podľa osobitného predpisu28i)“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 28i znie:

15.12.2008

28i) § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

15.12.2008

45. V § 77b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitným predpisom28ja)“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ja znie:

15.12.2008

28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199/30, 31. 7. 2007).“.

15.12.2008

46. § 81 vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠81

15.12.2008

Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru

15.12.2008

(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

15.12.2008

(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.

15.12.2008

(3) Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)“.

15.12.2008

47. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠82a

15.12.2008

Transpozičné ustanovenie

15.12.2008

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

15.12.2008

48. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

15.12.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

15.12.2008

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

15.12.2008

Čl. III

15.12.2008

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 479/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.12.2008

1. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

15.12.2008

i) poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.“.

15.12.2008

2. V § 47 ods. 2 sa za slová „písm. h)“ vkladajú slová „až i)“.

15.12.2008

Čl. IV

15.12.2008

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z. a zákona č. 393/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.12.2008

1. § 38 vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠38

15.12.2008

Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov

15.12.2008

(1) Vojenská polícia je oprávnená na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

15.12.2008

(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská polícia prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Vojenská polícia touto podmienkou viazaná.

15.12.2008

(3) Vojenská polícia poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie

15.12.2008

a) na jeho požiadanie alebo

15.12.2008

b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.8)

15.12.2008

(4) Na žiadosť o informácie a osobné údaje Vojenská polícia odpovie

15.12.2008

a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,

15.12.2008

b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,

15.12.2008

c) najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

15.12.2008

(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Vojenská polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

15.12.2008

(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

15.12.2008

(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia mu poskytnutie odmietne.

15.12.2008

(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala Vojenská polícia od iného členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala Vojenská polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Vojenská polícia o tento súhlas požiada.

15.12.2008

(9) Vojenská polícia môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie

15.12.2008

a) ohrozilo bezpečnosť osôb,

15.12.2008

b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

15.12.2008

c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

15.12.2008

d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

15.12.2008

e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

15.12.2008

(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

15.12.2008

(11) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

15.12.2008

8) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2008

2. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠38a

15.12.2008

Transpozičné ustanovenie

15.12.2008

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

15.12.2008

3. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

„Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

15.12.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

15.12.2008

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

15.12.2008

Čl. V

15.12.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2008

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

15.12.2008

(6) Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné prostriedky.“.

15.12.2008

2. V § 2 ods. 4 sa za slová „vláde Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a jej členom“.

15.12.2008

3. V § 2 ods. 5 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „inej“.

15.12.2008

4. V § 2 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 4 a 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Informácie podľa odseku 5 sa poskytnú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy informačnej služby podľa tohto zákona alebo k odhaleniu zdrojov a prostriedkov informačnej služby alebo k odhaleniu totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech informačnej služby; to neplatí, ak by bol následok spôsobený neposkytnutím informácií zjavne závažnejší ako následok, ktorý hrozí ich poskytnutím.“.

15.12.2008

Čl. VI

15.12.2008

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2008

1. V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa oprávnená osoba neprihlási do jedného roka od zaistenia veci, útvar Železničnej polície vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do správy.“.

15.12.2008

2. V § 57d ods. 4 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

15.12.2008

3. Za § 57d sa vkladá § 57da, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠57da

15.12.2008

Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania

15.12.2008

(1) Železničná polícia je oprávnená pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

15.12.2008

(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Železničná polícia prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Železničná polícia touto podmienkou viazaná.

15.12.2008

(3) Železničná polícia poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie

15.12.2008

a) na jeho požiadanie alebo

15.12.2008

b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.31a)

15.12.2008

(4) Na žiadosť o informácie a osobné údaje Železničná polícia odpovie

15.12.2008

a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,

15.12.2008

b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,

15.12.2008

c) najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

15.12.2008

(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Železničná polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

15.12.2008

(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

15.12.2008

(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Železničná polícia mu poskytnutie odmietne.

15.12.2008

(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala Železničná polícia od iného členského štátu Európskej únie, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala Železničná polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Železničná polícia o tento súhlas požiada.

15.12.2008

(9) Železničná polícia môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie

15.12.2008

a) ohrozilo bezpečnosť osôb,

15.12.2008

b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

15.12.2008

c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

15.12.2008

d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

15.12.2008

e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

15.12.2008

(10) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

15.12.2008

(11) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

15.12.2008

31a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2008

4. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠66a

15.12.2008

Transpozičné ustanovenie

15.12.2008

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

15.12.2008

5. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

„Príloha k zákonu č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

15.12.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

15.12.2008

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

15.12.2008

Čl. VII

15.12.2008

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.12.2008

1. § 19 vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠19

15.12.2008

Služobná rovnošata

15.12.2008

(1) Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť k Policajnému zboru.

15.12.2008

(2) Policajt vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate.

15.12.2008

(3) Na služobnej rovnošate nosí policajt štátny znak Slovenskej republiky.

15.12.2008

(4) Prezident Policajného zboru, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo generálny riaditeľ Železničnej polície môže policajtovi alebo bývalému policajtovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie služobnej rovnošaty po skončení služobného pomeru.

15.12.2008

(5) Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej vyobrazenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

15.12.2008

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na Národný bezpečnostný úrad a na Slovenskú informačnú službu.“.

15.12.2008

2. V § 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje u policajta, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.“.

15.12.2008

3. V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené vyšetrovanie v trvaní najmenej tri roky“.

15.12.2008

Čl. VIII

15.12.2008

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.12.2008

1. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠65a

15.12.2008

Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov

15.12.2008

(1) Zbor je oprávnený pri plnení úloh na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

15.12.2008

(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.

15.12.2008

(3) Zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie

15.12.2008

a) na jeho požiadanie alebo

15.12.2008

b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.18a)

15.12.2008

(4) Na žiadosť o informácie a osobné údaje zbor odpovie

15.12.2008

a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,

15.12.2008

b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,

15.12.2008

c) najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

15.12.2008

(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

15.12.2008

(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

15.12.2008

(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, zbor mu poskytnutie odmietne.

15.12.2008

(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získal zbor od iného členského štátu Európskej únie, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu zbor o tento súhlas požiada.

15.12.2008

(9) Zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie

15.12.2008

a) ohrozilo bezpečnosť osôb,

15.12.2008

b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

15.12.2008

c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

15.12.2008

d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

15.12.2008

e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

15.12.2008

(10) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

15.12.2008

(11) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

15.12.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

15.12.2008

18a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2008

2. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

15.12.2008

㤠68a

15.12.2008

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

15.12.2008

3. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

„Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

15.12.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

15.12.2008

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

15.12.2008

Čl. X

15.12.2008

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2008

V § 348 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno f) sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

15.12.2008

g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu, alebo“.

15.12.2008

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

15.12.2008

Čl. XI

15.12.2008

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 61/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2008

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.12.2008

(5) Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré sú oprávnené podľa svojho vnútroštátneho práva na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a na vyšetrovanie trestných činov, vykonávať právomoci a prijímať donucovacie opatrenia v súvislosti s takýmito činmi podľa osobitného predpisu, primerane sa použijú aj odseky 1, 2 a 4.“.

15.12.2008

2. V § 10 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

15.12.2008

(10) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru uvedeným v odseku 8 písm. a) a b) v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.“.

15.12.2008

Doterajšie odseky 10 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 23.

15.12.2008

3. V § 85 ods. 3 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená osoba podľa osobitného predpisu“.

15.12.2008

4. V § 85 ods. 4 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená osoba podľa osobitného predpisu“ a za slová „do 48 hodín od jej zadržania“ sa vkladajú čiarka a slová „od jej zaistenia podľa osobitného predpisu“.

15.12.2008

5. § 94 vrátane nadpisu znie:

15.12.2008

㤠94

15.12.2008

Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí

15.12.2008

(1) Úschovu vecí vydaných, odňatých a prevzatých v prípravnom konaní zabezpečuje policajt alebo prokurátor, ak tento zákon neustanovuje inak. Súd zabezpečuje úschovu vecí, ak boli vydané alebo odňaté v súdnom konaní, alebo ak si veci vydané, odňaté alebo prevzaté v prípravnom konaní súd vyžiada od policajta alebo prokurátora z dôvodu, že na účely dokazovania nepostačuje ich fotodokumentácia, vypracované znalecké posudky alebo iné dôkazné prostriedky, použité v prípravnom konaní; k obžalobe alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste sa ako vecný dôkaz pripájajú len drobné veci, ktorých úschovu zabezpečí tiež súd.

15.12.2008

(2) Ak súd, prokurátor alebo policajt nemôže sám zabezpečiť úschovu vydaných, odňatých alebo prevzatých vecí, zabezpečí ju prostredníctvom iného štátneho orgánu alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikateľskú činnosť. Ak ide o nehnuteľnosť, môže písomne poveriť takú osobu správou nehnuteľnosti a uznesenie o zaistení nehnuteľnosti doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.“.

15.12.2008

6. V § 196 ods. 2 sa za slová „vyžiadaním písomných podkladov“ vkladajú slová „od oznamovateľa alebo od inej osoby alebo orgánu“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin. Táto osoba má právo odoprieť výpoveď, ak by výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťovala ako vlastnú ujmu, nesmie však byť vypočúvaná v prípadoch ustanovených v § 129. Túto osobu treba poučiť o následkoch krivého obvinenia. Vypočúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta. Na predvolanie a predvedenie tejto osoby alebo oznamovateľa sa primerane použijú ustanovenia § 128.“.

15.12.2008

7. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

15.12.2008

3. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.


15.12.2008

Čl. XII

15.12.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.


15.12.2008

Ivan Gašparovič v. r.

15.12.2008

Pavol Paška v. r.

15.12.2008

Robert Fico v. r.