Nariadenie vlády č. 469/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Čiastka 172/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.01.2009

469

01.01.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2009

Slovenskej republiky

01.01.2009

z 22. októbra 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

01.01.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa mení takto:

01.01.2009

V § 4 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Robert Fico v. r.