01.01.2009

452

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 29. októbra 2008,

01.01.2009

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 32 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958 eur“.

01.01.2009

2. V § 33 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.

01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. a zákona č. 467/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.01.2009

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,50 eura“.

01.01.2009

3. V § 4 ods. 2 sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 992 eur“.

01.01.2009

4. V § 4 ods. 3 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „996 eur“.

01.01.2009

5. Za § 5c sa vkladá § 5d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠5d

01.01.2009

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

01.01.2009

Suma príspevku priznaného v slovenských korunách, ktorý sa má vyplatiť od 1. januára 2009, sa po prepočte podľa konverzného kurzu3) zaokrúhli na 50 eurocentov nahor.“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.01.2009

3) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 13 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.

01.01.2009

2. V § 14 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 15l ods. 2 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.

01.01.2009

2. V § 15p odsek 1 znie:

01.01.2009

(1) Plat sa vypláca v eurách v mieste výkonu mimoriadnej služby.“.

01.01.2009

3. V § 15p sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

01.01.2009

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 12.

01.01.2009

4. V § 15p ods. 9 sa slová „časť platu podľa odseku 3 patriaca“ nahrádzajú slovami „plat patriaci“.

01.01.2009

5. V § 15p ods. 10 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.

01.01.2009

6. V § 19b ods. 3 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.

01.01.2009

7. V § 20 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.


01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.