Zákon č. 435/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2009

435

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 28. októbra 2008,

01.01.2009

ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z. a zákona č. 179/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

V § 21b ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z. a zákona č. 284/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.

01.01.2009

2. V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.

01.01.2009

3. V § 56 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.

01.01.2009

4. V § 73 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.

01.01.2009

5. V § 87 ods. 7 sa vypúšťajú sa slová „alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR“.

01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 36 ods. 5 písm. c) sa slová „podľa § 38 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 38 ods. 7 písm. b)“.

01.01.2009

2. V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2009

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.


01.01.2009

Čl. VII

01.01.2009

Účinnosť

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.