Zákon č. 432/2008 Z. z.Zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009
01.01.2009

432

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 23. októbra 2008

01.01.2009

o zásluhách Alexandra Dubčeka

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

§ 1

01.01.2009

Alexander Dubček sa mimoriadne zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.

01.01.2009

§ 2

01.01.2009

Priznanie mimoriadnych zásluh Alexandra Dubčeka uvedených v § 1 vyjadruje busta Alexandra Dubčeka umiestnená na rovnomennom námestí pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky, ku ktorej sa umiestni pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text: „Alexander Dubček sa zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.“.


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.