Zákon č. 429/2008 Z. z.Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(v znení č. 309/2009 Z. z., 117/2011 Z. z.)

Čiastka 159/2008
Platnosť od 08.11.2008
Účinnosť od 01.05.2011
08.11.2008

429

08.11.2008

ZÁKON

08.11.2008

zo 6. novembra 2008

08.11.2008

o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

08.11.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


08.11.2008

Čl. II

08.11.2008

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

08.11.2008

1. V § 125 ods. 1 písm. k) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „osobitný zákon,“.

08.11.2008

2. V § 187 ods. 1 písm. k) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „,osobitný zákon“.


08.11.2008

Čl. III

08.11.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.11.2008

Ivan Gašparovič v. r.

08.11.2008

Pavol Paška v. r.

08.11.2008

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

08.11.2008

1) § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

08.11.2008

2) § 125 ods. 1 písm. k) a § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka.