Zákon č. 395/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2008
Platnosť od 18.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

OBSAH

01.11.2008

395

01.11.2008

ZÁKON

01.11.2008

z 23. septembra 2008,

01.11.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

01.11.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2008

Čl. I

01.11.2008

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. a zákona č. 97/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2008

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „spoločenstiev“ vkladajú slová „a Európskej únie“.

01.11.2008

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:

01.11.2008

4. vydávaním a schvaľovaním postupov a opatrení podľa medzinárodnej zmluvy,1b)“.

01.11.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.11.2008

1b) Napríklad Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

01.11.2008

3. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová „usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,“.

01.11.2008

4. V § 7 ods. 6 sa doterajší odkaz 1b označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1c.

01.11.2008

5. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.11.2008

e) bola námorná loď zadržaná orgánmi štátneho prístavného dozoru v priebehu dvoch rokov od posledného zistenia viac ako dvakrát z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.“.

01.11.2008

6. V § 24 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

01.11.2008

n) zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

01.11.2008

o) zabezpečiť dodržiavanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov (ISPS Code) (ďalej len “kódex pre bezpečnosť lodí a prístavov„),6a)“.

01.11.2008

Doterajšie písmená n) až z) sa označujú ako písmená p) až ab).

01.11.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.11.2008

6a) Kapitola XI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

01.11.2008

7. V § 24 písm. ab) sa doterajší odkaz 6a označuje ako odkaz 6b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 6b.

01.11.2008

8. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2008

d) spôsobila znečistenie mora, najmä vypustením znečisťujúcich látok do mora.“.

01.11.2008

9. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2008

㤠28a

01.11.2008

Opatrenia proti vypúšťaniu znečisťujúcich látok do mora

01.11.2008

(1) Znečisťujúcimi látkami sú ropné látky7a) a škodlivé kvapalné látky.7b)

01.11.2008

(2) Vypúšťanie znamená vypustenie znečisťujúcich látok z námornej lode do mora podľa medzinárodnej zmluvy.7c)

01.11.2008

(3) Je zakázané vypúšťať znečisťujúce látky z námornej lode v týchto oblastiach:

01.11.2008

a) vo vnútorných vodách členského štátu vrátane prístavov v rozsahu uplatňovania medzinárodnej zmluvy,7d)

01.11.2008

b) v pobrežnom mori členského štátu,

01.11.2008

c) v morských úžinách využívaných na medzinárodnú plavbu podliehajúcu režimu tranzitného prechodu podľa medzinárodnej zmluvy7e) v rozsahu, v akom členský štát vykonáva jurisdikciu nad takými morskými úžinami,

01.11.2008

d) vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti členského štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom,

01.11.2008

e) na šírom mori.

01.11.2008

(4) Odsek 3 sa nevzťahuje na vojnové lode, vojnové pomocné lode a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika na iné ako obchodné účely.

01.11.2008

(5) Vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode sa nepovažuje za porušenie odseku 3, ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.

01.11.2008

(6) Veliteľ námornej lode, vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode nie je zodpovedný za vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode v oblastiach uvedených v odseku 3 písm. c) až e), ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.

01.11.2008

(7) Pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.11.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7e znejú:

01.11.2008

7a) Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

01.11.2008

7b) Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

01.11.2008

7c) Čl. 2 Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

01.11.2008

7d) Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

01.11.2008

7e) Časť III oddiel 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z. z.).“.

01.11.2008

10. V § 40 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

01.11.2008

n) zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

01.11.2008

o) zabezpečiť dodržiavanie kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,“.

01.11.2008

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená p) až t).

01.11.2008

11. V § 57 ods. 2 sa slová „písm. a) až u)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až z)“.

01.11.2008

12. V § 60 ods. 1 sa v úvodnej vete suma „do 1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „do 5 000 000 Sk“.

01.11.2008

13. V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2008

d) nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3.“.

01.11.2008

14. V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.11.2008

f) nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

01.11.2008

g) neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov.“.

01.11.2008

15. V § 60 ods. 3 písm. e) sa slová „podľa § 40 písm. p)“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 písm. s)“.

01.11.2008

16. V § 60 ods. 4 sa v úvodnej vete suma „do 50 000 Sk“ nahrádza sumou „do 200 000 Sk“.

01.11.2008

17. V § 60 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

01.11.2008

g) nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

01.11.2008

h) neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,“.

01.11.2008

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).

01.11.2008

18. Príloha sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:

01.11.2008

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení korigend (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006 a Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).“.


01.11.2008

Čl. II

01.11.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.


01.11.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2008

Pavol Paška v. r.

01.11.2008

Robert Fico v. r.