Zákon č. 379/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 141/2008
Platnosť od 10.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

OBSAH

01.11.2008

379

01.11.2008

ZÁKON

01.11.2008

z 23. septembra 2008,

01.11.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov


01.11.2008

Čl. I

01.11.2008

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2008

1. V § 52 ods. 4 sa za slová „Spotrebiteľ je“ vkladá slovo „fyzická“.

01.11.2008

2. V § 53 ods. 4 písm. m) a o) sa slovo „predávajúcemu“ nahrádza slovom „dodávateľovi“.

01.11.2008

3. V § 53 odsek 6 znie:

01.11.2008

(6) Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov a nejde o spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch,1a) nesmie odplata podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú bankami za spotrebné úvery v mieste bydliska spotrebiteľa a v čase uzavretia zmluvy.“.

01.11.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.11.2008

1a) Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2008

4. § 53 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.11.2008

(7) Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné.“.

01.11.2008

5. § 53 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.11.2008

(8) Ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva.“.

01.11.2008

6. § 149 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.11.2008

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.“.

01.11.2008

7. V § 672 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Osobou poverenou súdom môže byť aj súdny exekútor.“.

01.11.2008

8. Za trinástu hlavu sa vkladá štrnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.11.2008

„ŠTRNÁSTA HLAVA

01.11.2008

PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. NOVEMBRA 2008

01.11.2008

§ 879k

01.11.2008

Ustanovenia § 149 ods. 5 sa použijú na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť alebo dohoda medzi manželmi bola uzavretá po 31. októbri 2008.“.


01.11.2008

Čl. II

01.11.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.


01.11.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2008

Pavol Paška v. r.

01.11.2008

Robert Fico v. r.