Nariadenie vlády č. 367/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

Čiastka 136/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.01.2009

367

01.01.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2009

Slovenskej republiky

01.01.2009

z 27. augusta 2008,

01.01.2009

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

01.01.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. V § 3 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa slová „v Sk/m3“ nahrádzajú slovami „v eurách/m3“.

01.01.2009

2. V § 4 ods. 1 sa slová „v Sk za 1 kWh“ nahrádzajú slovami „v eurách za 1 kWh“.

01.01.2009

3. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „1,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0332 eura/m3“.

01.01.2009

4. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

01.01.2009

b) odbery ustanovené osobitným predpisom7) a na odbery na napájanie a na ošetrovanie hospodárskych zvierat 0,0232 eura/m3,“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.01.2009

7) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2009

5. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „0,80 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0266 eura/m3“.

01.01.2009

6. V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „3,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0996 eura/m3“.

01.01.2009

7. V § 11 ods. 4 sa slová „do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 9 958 eur“.

01.01.2009

8. V prílohe č. 1 písmeno b) znie:

01.01.2009

b) odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona“.

01.01.2009

9. V prílohe č. 1 bod 4.1. znie:

01.01.2009

„4.1. Údaje o povolenom množstve odberu a výpočet výšky poplatku (pre poplatkové oznámenie)

01.01.2009
Účel odberuPovolený odber
[m3/rok]
Predpokladaný
odber

[m3/rok]
Jednotková
výška poplatku

[€/m3]
Predpokladaná
výška poplatku
[€]
a) verejné vodovody
[§ 6 ods. 2 písm. a) zákona]
  0,0332 0
b) odbery ustanovené osobitným
predpisom a na odbery na
napájanie a na ošetrovanie
hospodárskych zvierat
[§ 6 ods. 2 písm. b) zákona]
  0,0232 0
c) geotermálne vody
[§ 6 ods. 2 písm. c) zákona]
  0,0266 0
d) ostatné použitie
[§ 6 ods. 2 písm. d) zákona]
  0,0996 0
Odbery za zdroj spolu (a + b + c + d)  0
01.01.2009

10. V prílohe č. 1 piaty bod znie: „5. Skutočné odobraté množstvo podzemnej vody pre poplatkové priznanie a výška poplatku

01.01.2009

a) verejné vodovody

01.01.2009

b) odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona

01.01.2009

c) geotermálne vody a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie

01.01.2009

d) ostatné použitie

01.01.2009
Číslo
riadku
Číslo
mesiaca
Skutočný
odber podľa
druhu použitia
[m3]
Skutočný
odber
[m3]

a)+b)+c)+d)
Spo-
platnené
za rok 
[m3]
Poplatok za odber
podľa druhu použitia €/m3
Poplatok
spolu 
Poznámka
  a)b)c)d)  a)
0,0332/
m3
b)
0,0232/
m3
c)
0,0266/ 
m3
d)
0,0996/
m3
  
123 4567891011121314
01I            
02II            
03III            
04IV            
05V            
06VI            
07VII            
08VIII            
09IX            
10X            
11XI            
12XII            
13Maximálny
mesačný
odber
xxxx xxxxxx 
14Za rok spolu            
01.01.2009

Vysvetlivky:

01.01.2009

Odberateľ vyplní stĺpce 3 až 6.

01.01.2009

Do riadkov 01 až 12 a stĺpcov 3 až 6 odberateľ vyplní hodnotu mesačných odberov podľa druhu použitia za 12 mesiacov roka, za ktorý podáva poplatkové priznanie.

01.01.2009

Ak súčet jednotlivých odberov v jednom mesiaci bude väčší ako 1 250 m3, bude odber spoplatnený v celom ročnom objeme.

01.01.2009

Ak súčet jednotlivých odberov v každom mesiaci sa bude rovnať alebo bude menší ako 1250 m3, odber v žiadnom mesiaci nebude spoplatnený.“.

01.01.2009

11. Príloha č. 2 znie:

01.01.2009

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.

01.01.2009

SADZBY NA VÝPOČET POPLATKOV ZA VYPÚŠANIE ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD, KONCENTRAČNÉ LIMITY A BILANČNÉ LIMITY

01.01.2009
UkazovateľSymbolSadzba

€/kg
Koncentračný
limit

mg/l
Bilančný limit

kg/rok
V roku
2006
až 2008 3)
Od roku
2009 3)
Chemická spotreba kyslíka dichromanomCHSKcr0,1992 0,398330 7010 000 10 00075 %100 %
Chemická spotreba kyslíka dichromanom
pre vody z výroby celulózy, papiera,
zo zušľachťovania bavlnených
a ľanových textílií
CHSKcr0,0996 40 10 000 75 %100 %
Nerozpustené látkyNL 1)0,09963010 000100 %100 %
Fosfor celkovýPcelk3,3194 3,31942 12 000 – 7 500 viac ako 7 50075 %100 %
Dusík celkovýNcelk0,4979
0,4979
15
10
10 000 – 75 000
nad 75 000
75 %100 %
Dusík amoniakálnyN- NH4 2) 0,497915nad 2 00075 %100 %
Rozpustné anorganické soliRAS 0,01661 100 20 000 100 %100 %
Absorbovateľné organicky viazané halogény AOX 6,63880,21580 %100 %
Ortuť Hg 497,90880,0020,480 %100 %
Kadmium Cd 99,58180,01280 %100 %
01.01.2009

Vysvetlivky:

01.01.2009

1) Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSKcr alebo ak koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSKcr.

01.01.2009

2) Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky pre spoplatnenie v ukazovateľoch Ncelk a N-NH4, od bilančnej hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ pre určenie výšky poplatku.

01.01.2009

3) Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov v určených časových obdobiach platia poplatky v uvedených percentách.“.

01.01.2009

12. V prílohe č. 4 Tabuľka údajov pre poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd znie:

01.01.2009

01.01.2009
12345678
Ukazovateľ Počet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncentrácia
mg/l
Ročná
bilančná
hodnota
kg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
povrchovej
vody


mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota

po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov

€/kg
Vypočítaná
suma preddavku
ročných poplatkov
€/rok
CHSKCr      0,0996/
0,1992/
0,3983
 
NL      0,0996 
Pcelk.      3,3194 
Ncelk.      0,4979 
N-NH4      0,4979 
RAS      0,0166 
AOX      6,6388 
Hg      497,9088 
Cd      99,5818 
Spolu preddavok (v €/rok) 
Preddavok po odpočte zníženia sumy poplatkov podľa § 9 (€/rok) 
01.01.2009

“.

01.01.2009

13. V prílohe č. 5 Tabuľka skutočného znečistenia vypustených odpadových vôd a výpočet výšky poplatkov znie:

01.01.2009

01.01.2009
12345678
UkazovateľPočet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncen tráciamg/l
Ročná
bilančná
hodnotakg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
vody

mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota
po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov
€/kg
Vypočítaná
suma
skutočnosti
poplatkov

€/rok
CHSKCr      0,0996/
0,1992/
0,3983
 
NL      0,0996 
Pcelk.      3,3194 
Ncelk.      0,4979 
N-NH4      0,4979 
RAS      0,0166 
AOX      6,6388 
Hg      497,9088 
Cd      99,5818 
Spolu skutočná výška poplatkov (v €/rok) 
Poplatky po odpočte zníženia sumy podľa § 9 (€/rok) 
01.01.2009

“.

01.01.2009

14. Príloha č. 6 znie:

01.01.2009

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.

01.01.2009

POČETNOSŤ KONTROLNÝCH ODBEROV VZORIEK VYPÚŠANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A ICH ROZBOROV

01.01.2009
Podľa ročnej výšky poplatkov (bez zníženia)Intervaly
sledovania
do 16 597 € 6-krát za rok
do 33 194 € 8-krát za rok
do 66 388 € 10-krát za rok
do 165 967 €12-krát za rok
do 331 939 €16-krát za rok
nad 331 939 €24-krát za rok
01.01.2009

“.


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Robert Fico v. r.