Vyhláška č. 326/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Čiastka 121/2008
Platnosť od 23.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 Aktuálne znenie