Vyhláška č. 326/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Čiastka 121/2008
Platnosť od 23.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008
01.09.2008

326

01.09.2008

VYHLÁŠKA

01.09.2008

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

01.09.2008

z 23. júla 2008

01.09.2008

o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

01.09.2008

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2008

§ 1

01.09.2008

(1) Škola zaradená do siete podľa § 15 zákona vydáva tieto druhy vysvedčení a iných dokladov o získanom vzdelaní (ďalej len „vysvedčenie“):

01.09.2008

a) vysvedčenie,

01.09.2008

b) vysvedčenie o záverečnej skúške,

01.09.2008

c) vysvedčenie o maturitnej skúške,

01.09.2008

d) vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,

01.09.2008

e) vysvedčenie o absolventskej skúške,

01.09.2008

f) vysvedčenie s doložkou,

01.09.2008

g) vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,

01.09.2008

h) osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,

01.09.2008

i) osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu,

01.09.2008

j) osvedčenie o zaškolení,

01.09.2008

k) osvedčenie o zaučení,

01.09.2008

l) absolventský diplom,

01.09.2008

m) výučný list.

01.09.2008

(2) Dodatok k vysvedčeniu podľa odseku 1 písm. b) až d) a l) obsahuje informácie o absolventovi strednej školy, získanom vzdelaní, stupni vzdelania, obsahu štúdia a o dosiahnutých výsledkoch, funkcii vzdelania a ďalšie informácie a certifikáciu dodatku.

01.09.2008

§ 2

01.09.2008

(1) Vysvedčenie obsahuje:

01.09.2008

a) štátny znak Slovenskej republiky,

01.09.2008

b) názov školy,

01.09.2008

c) ročník, triedu,

01.09.2008

d) rok školskej dochádzky,

01.09.2008

e) školský rok,

01.09.2008

f) číslo žiaka v triednom výkaze alebo v protokole,

01.09.2008

g) údaje o žiakovi,

01.09.2008

1. meno a priezvisko,

01.09.2008

2. dátum a miesto narodenia,

01.09.2008

3. rodné číslo,

01.09.2008

4. štátnu príslušnosť,

01.09.2008

5. národnosť,

01.09.2008

h) súhrnné hodnotenie žiaka,1)

01.09.2008

i) celkové hodnotenie žiaka,2)

01.09.2008

j) miesto a dátum vydania vysvedčenia,

01.09.2008

k) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe,

01.09.2008

l) podpis riaditeľa,

01.09.2008

m) podpis triedneho učiteľa.

01.09.2008

(2) Absolventovi, ktorý získal stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu,3) sa v texte diplomu podľa § 1 ods. 1 písm. l) uvedie aj priznaný titul.

01.09.2008

(3) Rok školskej dochádzky sa uvádza iba počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Na konci školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, sa na vysvedčení v doložke vykoná záznam o splnení povinnej školskej dochádzky.

01.09.2008

(4) Vysvedčenia vydávané žiakom súkromných škôl a cirkevných škôl podľa § 19 ods. 3 zákona obsahujú štátny znak len ako podtlač.4) Namiesto odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom používajú pečiatku školy.

01.09.2008

§ 3

01.09.2008

(1) Na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia5) škola vydá odpis vysvedčenia na základe pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu,6) ktorý sa od prvopisu odlišuje tým, že v záhlaví má označenie „Odpis“.

01.09.2008

(2) Ak nemožno získať všetky podpisy, ktoré boli na pôvodnom vysvedčení, škola vypíše iba mená a priezviská a v doložke uvedie text: „Tento odpis súhlasí s prvopisom“. Doložku podpíše riaditeľ školy a pripojí odtlačok pečiatky školy vyhotovený v červenej farbe a dátum.

01.09.2008

§ 4

01.09.2008

(1) Škola vedie školské tlačivá v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

01.09.2008

(2) Škola vedie evidenciu o počte prevzatých a vydaných tlačív vysvedčení.

01.09.2008

§ 5

01.09.2008

(1) Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy a školského zariadenia podľa osobitného predpisu7) je súčasťou ich registratúry.8)

01.09.2008

(2) Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry9) uvedenú pedagogickú dokumentáciu10) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:

01.09.2008

a) triednu knihu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

01.09.2008

b) triedny výkaz ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,

01.09.2008

c) katalógový list dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia dieťaťa,

01.09.2008

d) katalógový list žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,

01.09.2008

e) osobný spis dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

01.09.2008

f) osobný spis žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

01.09.2008

g) protokol o maturitnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

01.09.2008

h) protokol o záverečnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

01.09.2008

i) protokol o absolutóriu ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

01.09.2008

j) protokoly o komisionálnych skúškach ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

01.09.2008

k) denný záznam školského zariadenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

01.09.2008

l) rozvrh hodín ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov,

01.09.2008

m) protokol o štátnej jazykovej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov.

01.09.2008

(3) Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry uvedenú ďalšiu dokumentáciu11) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:

01.09.2008

a) návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, základnej školy a do strednej školy ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,

01.09.2008

b) správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti,

01.09.2008

c) písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,

01.09.2008

d) individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia.


01.09.2008

§ 6

01.09.2008

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 348/2005 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív.

01.09.2008

§ 7

01.09.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


01.09.2008

Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

01.09.2008

1) § 19 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

01.09.2008

2) § 55 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2008

3) § 16 ods. 5 písm. a) alebo b) zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2008

4) § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

01.09.2008

5) § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2008

6) § 11 ods. 1 až 8 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2008

7) § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2008

8) § 2 ods. 14 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2008

9) § 16 ods. 2 a 3 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

01.09.2008

10) § 11 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2008

11) § 11 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.