01.09.2008

318

01.09.2008

VYHLÁŠKA

01.09.2008

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

01.09.2008

z 23. júla 2008

01.09.2008

o ukončovaní štúdia na stredných školách

01.09.2008

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2008

§ 1

01.09.2008

Predmet úpravy

01.09.2008

Táto vyhláška ustanovuje spôsoby ukončovania štúdia na stredných školách, zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách, podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky, teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky a absolventskej skúšky, umeleckých diel absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác, spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pokyny na vykonávanie externej časti, písomnej formy internej časti a internej časti maturitnej skúšky, podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.

01.09.2008

§ 2

01.09.2008

Spôsob ukončovania štúdia

01.09.2008

(1) Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.

01.09.2008

(2) Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium

01.09.2008

a) najmenej dvojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole,1)

01.09.2008

b) dvojročného alebo trojročného vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti.

01.09.2008

(3) Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium

01.09.2008

a) najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu,2)

01.09.2008

b) najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej škole,

01.09.2008

c) nadstavbové, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania,3)

01.09.2008

d) vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu a v ôsmom ročníku tanečného konzervatória.

01.09.2008

(4) Záverečnou pomaturitnou skúškou sa ukončuje zdokonaľovacie pomaturitné štúdium alebo inovačné pomaturitné štúdium.

01.09.2008

(5) Odbornou zložkou maturitnej skúšky (ďalej len „odborná zložka“) sa ukončuje kvalifikačné pomaturitné štúdium.

01.09.2008

(6) Absolventskou skúškou sa ukončuje

01.09.2008

a) špecializačné štúdium, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedá predtým absolvovanému študijnému odboru na strednej odbornej škole,

01.09.2008

b) vyššie odborné štúdium, ktorým žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií,

01.09.2008

c) vyššie odborné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým študujúci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon povolania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, diplomovaný zdravotnícky záchranár,

01.09.2008

d) súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo súvislé štúdium osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu.

01.09.2008

§ 3

01.09.2008

Záverečná skúška

01.09.2008

(1) V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

01.09.2008

(2) V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

01.09.2008

(3) V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

01.09.2008

§ 4

01.09.2008

Maturitná skúška

01.09.2008

(1) Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z predmetov podľa § 12.

01.09.2008

(2) Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje.

01.09.2008

(3) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú skúšku štandardným spôsobom, koná maturitnú skúšku spôsobom podľa § 14.

01.09.2008

§ 5

01.09.2008

Externá časť a interná časť maturitnej skúšky

01.09.2008

(1) Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú

01.09.2008

a) anglický jazyk,

01.09.2008

b) francúzsky jazyk,

01.09.2008

c) maďarský jazyk a literatúra,

01.09.2008

d) matematika,

01.09.2008

e) nemecký jazyk,

01.09.2008

f) ruský jazyk,

01.09.2008

g) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

h) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

01.09.2008

i) španielsky jazyk,

01.09.2008

j) taliansky jazyk,

01.09.2008

k) ukrajinský jazyk a literatúra.

01.09.2008

(2) Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, sú

01.09.2008

a) anglický jazyk,

01.09.2008

b) francúzsky jazyk,

01.09.2008

c) maďarský jazyk a literatúra,

01.09.2008

d) nemecký jazyk,

01.09.2008

e) ruský jazyk,

01.09.2008

f) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

g) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

01.09.2008

h) španielsky jazyk,

01.09.2008

i) taliansky jazyk,

01.09.2008

j) ukrajinský jazyk a literatúra.

01.09.2008

(3) Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov

01.09.2008

a) anglický jazyk,

01.09.2008

b) francúzsky jazyk,

01.09.2008

c) nemecký jazyk,

01.09.2008

d) ruský jazyk,

01.09.2008

e) španielsky jazyk,

01.09.2008

f) taliansky jazyk.

01.09.2008

§ 6

01.09.2008

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách

01.09.2008

(1) Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.

01.09.2008

(2) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

01.09.2008

d) ďalší voliteľný predmet.

01.09.2008

(3) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským sú

01.09.2008

a) maďarský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

01.09.2008

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

d) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.

01.09.2008

(4) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

01.09.2008

a) ukrajinský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

d) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.

01.09.2008

(5) Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) druhý vyučovací jazyk,

01.09.2008

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

01.09.2008

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

01.09.2008

(6) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú skúšku z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.

01.09.2008

(7) Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s osemročným štúdiom sú

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) druhý vyučovací jazyk,

01.09.2008

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

01.09.2008

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

01.09.2008

(8) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c), odseku 3 písm. d), odseku 4 písm. d), odseku 5 písm. c) a odseku 7 písm. c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov podľa § 12 vyhlášky, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

01.09.2016

(9) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

01.09.2011

(10) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa odseku 9 žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

01.09.2008

§ 7

01.09.2008

Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách a konzervatóriách

01.09.2008

(1) Maturitnú skúšku na strednej odbornej škole a konzervatóriu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.

01.09.2008

(2) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy a konzervatóriá sú

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

c) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

d) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(3) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským sú

01.09.2008

a) maďarský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

01.09.2008

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

d) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

e) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(4) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

01.09.2008

a) ukrajinský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

01.09.2008

d) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

e) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(5) Predmety maturitnej skúšky v triedach stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) druhý vyučovací jazyk,

01.09.2008

c) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

d) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(6) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú skúšku z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z týchto predmetov žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia.

01.09.2008

(7) V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. c) sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanom zadaní z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. d) sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.

01.09.2008

(8) Predmety maturitnej skúšky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium alebo pomaturitné inovačné štúdium sú

01.09.2008

a) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

b) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(9) Predmetom maturitnej skúšky je podľa odseku 2 písm. c) a d), odseku 3 písm. d) a e), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 8 písm. a) a b) súbor odborných vyučovacích predmetov podľa príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru strednej odbornej školy. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.

01.09.2016

(10) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

01.09.2011

(11) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

01.09.2008

§ 8

01.09.2008

Organizácia maturitnej skúšky

01.09.2008

(1) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

01.09.2013

(2) Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. Počet, forma a obsah jednotlivých zadaní sú uvedené v III. časti prílohy.

01.09.2011

(3) Písomná skúška z druhého vyučovacieho jazyka a z voliteľného predmetu v druhom vyučovacom jazyku v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi trvá najviac 360 minút. Obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy po dohode s príslušným orgánom zahraničnej strany. V školách s bilingválnym vzdelávaním zriadených bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie.

01.09.2011

(4) Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy v termíne podľa odseku 2.

01.09.2008

(5) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.

01.09.2008

(6) Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

01.09.2011

(7) Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:

01.09.2008

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

01.09.2008

b) obhajoba vlastného projektu,

01.09.2008

c) realizácia a obhajoba experimentu,

01.09.2008

d) obhajoba úspešných súťažných prác,

01.09.2008

e) predvedenie umeleckého výkonu.

01.09.2008

(8) Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.

01.09.2008

(9) Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

01.09.2008

(10) Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

01.09.2008

(11) Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.

01.09.2008

(12) Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

01.09.2008

§ 9

01.09.2008

Organizácia záverečnej skúšky

01.09.2013

(1) Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.

01.09.2008

(2) Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.

01.09.2008

(3) Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém.

01.09.2008

(4) Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút.

01.09.2008

(5) Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.

01.09.2008

(6) Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

01.09.2008

(7) Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne.

01.09.2008

(8) Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

01.09.2008

(9) Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.

01.09.2008

(10) Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

01.09.2008

(11) Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút.

01.09.2008

(12) Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

01.09.2008

(13) Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.

01.09.2008

(14) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

01.09.2008

§ 10

01.09.2008

Organizácia záverečnej pomaturitnej skúšky

01.09.2008

(1) Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.

01.09.2008

(2) Pri konaní záverečnej pomaturitnej skúšky sa za jednu hodinu záverečnej pomaturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

01.09.2008

(3) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda predmetovej maturitnej komisie primerane predĺžiť.

01.09.2008

(4) Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

01.09.2008

(5) Pred záverečnou pomaturitnou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

01.09.2008

§ 11

01.09.2008

Organizácia absolventskej skúšky

01.09.2013

(1) Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca okrem výnimky ustanovenej v odseku 9.

01.09.2013

(2) Absolventská skúška môže byť individuálna alebo skupinová.

01.09.2013

(3) Absolventská skúška je verejná.

01.09.2013

(4) Pri konaní absolventskej skúšky sa za jednu hodinu absolventskej skúšky považuje čas 60 minút.

01.09.2013

(5) Teoretická skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona a komplexná skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. e) zákona sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 12 žiakov.

01.09.2013

(6) Absolventská skúška na strednej zdravotníckej škole sa organizuje ako skúška podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona.

01.09.2013

(7) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

01.09.2013

(8) Pred absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

01.09.2013

(9) Riaditeľ konzervatória na návrh umeleckej rady schvaľuje do

01.09.2008

a) 31. januára vybrané umelecké diela absolventských výkonov,

01.09.2008

b) 30. júna predchádzajúceho školského roka témy absolventských písomných prác,

01.09.2013

c) 31. októbra zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy.

01.09.2008

§ 12

01.09.2008

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

01.09.2008

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

01.09.2008

a) cudzí jazyk,

01.09.2008

b) spoločenskovedné predmety,

01.09.2008

c) prírodovedné predmety,

01.09.2008

d) ostatné predmety.

01.09.2008

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

01.09.2008

a) anglický jazyk,

01.09.2008

b) francúzsky jazyk,

01.09.2008

c) nemecký jazyk,

01.09.2008

d) ruský jazyk,

01.09.2008

e) španielsky jazyk,

01.09.2008

f) taliansky jazyk.

01.09.2008

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

01.09.2008

a) dejepis,

01.09.2008

b) geografia,

01.09.2008

c) náuka o spoločnosti,

01.09.2008

d) občianska náuka.

01.09.2008

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

01.09.2008

a) biológia,

01.09.2008

b) fyzika,

01.09.2008

c) chémia,

01.09.2008

d) informatika,

01.09.2008

e) matematika.

01.09.2008

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

01.09.2008

a) dejiny umenia,

01.09.2008

b) deskriptívna geometria,

01.09.2008

c) ekológia,

01.09.2008

d) ekonomika,

01.09.2008

e) estetika,

01.09.2008

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

01.09.2008

g) chorvátsky jazyk,

01.09.2008

h) katolícke náboženstvo,

01.09.2008

i) kresťanská etika,

01.09.2008

j) latinčina,

01.09.2008

k) literárna tvorba,

01.09.2008

l) maďarský jazyk a literatúra,

01.09.2008

m) muzikál,

01.09.2008

n) poľský jazyk,

01.09.2008

o) praktická časť odbornej zložky,

01.09.2008

p) právo,

01.09.2008

q) psychológia,

01.09.2008

r) reformované náboženstvo,

01.09.2008

s) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

t) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

01.09.2008

u) stretnutia s ľudovou kultúrou,

01.09.2008

v) športový manažment,

01.09.2008

w) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

x) ukrajinský jazyk a literatúra,

01.09.2008

y) základy športovej prípravy,

01.09.2011

z) umenie a kultúra,

01.09.2011

aa) rómsky jazyk a literatúra.

01.09.2011

ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

01.09.2008

§ 13

01.09.2008

Maturitná skúška

01.09.2008

(1) Žiak vykoná externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa II. časti prílohy.

01.09.2008

(2) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa III. časti prílohy.

01.09.2008

(3) Žiak vykoná teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky podľa IV. časti prílohy.

01.09.2008

§ 14

01.09.2008

Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

(1) Podľa upravených podmienok môže maturovať

01.09.2008

a) žiak špeciálnej školy,

01.09.2008

b) žiak špeciálnej triedy,

01.09.2008

c) žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

01.09.2008

(2) Úpravy sa vzťahujú na

01.09.2008

a) jednotlivé časti maturitnej skúšky,

01.09.2008

b) cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov,

01.09.2008

c) externé testy, písomné práce a maturitné zadania.

01.09.2008

(3) Úpravy sa týkajú týchto oblastí:

01.09.2008

a) predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi,

01.09.2008

b) úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,

01.09.2008

c) rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu,

01.09.2008

d) prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.

01.09.2008

(4) Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci

01.09.2008

a) so sluchovým postihnutím,

01.09.2008

b) so zrakovým postihnutím,

01.09.2008

c) s telesným postihnutím,

01.09.2008

d) chorí a zdravotne oslabení,

01.09.2008

e) s vývinovými poruchami učenia,

01.09.2008

f) žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,

01.09.2008

g) žiaci s poruchami správania,

01.09.2008

h) žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,

01.09.2008

i) žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

01.09.2008

j) s viacnásobným postihnutím.

01.09.2008

(5) Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami:

01.09.2008

a) I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia,

01.09.2008

b) II. skupina – stredný stupeň obmedzenia,

01.09.2008

c) III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia.

01.09.2008

(6) Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či

01.09.2008

a) je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,

01.09.2008

b) je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami,

01.09.2011

c) vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov.

01.09.2008

(7) Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené v V. časti prílohy.

01.09.2008

(8) Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje

01.09.2008

a) osobné údaje uchádzača,

01.09.2008

b) skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,

01.09.2008

c) odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

01.09.2008

d) odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

01.09.2008

e) aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.

01.09.2008

(9) Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.

01.09.2008

(10) Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením.

01.09.2008

§ 15

01.09.2008

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky

01.09.2008

(1) Ak má maturitná skúška v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

01.09.2011

(2) Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

01.09.2011

(3) Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.

01.09.2008

(4) Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

01.09.2011

(5) Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.

01.09.2011

(6) Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

01.09.2008

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

01.09.2012

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

01.09.2008

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

01.09.2008

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

01.09.2012

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo

01.09.2008

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

01.09.2008

(9) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 – dostatočný.

01.09.2008

(10) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

01.09.2008

§ 16

01.09.2008

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky

01.09.2008

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške klasifikuje žiaka takto:

01.09.2008

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá

01.09.2008

1. na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

01.09.2008

2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako výborný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako výborný,

01.09.2008

3. na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 1,50,

01.09.2008

b) prospel veľmi dobre, ak nemá

01.09.2008

1. na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

01.09.2008

2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako chválitebný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako chválitebný,

01.09.2008

3. na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 2,00,

01.09.2008

c) prospel, ak nemá

01.09.2008

1. na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

01.09.2008

2. na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný,

01.09.2008

d) neprospel, ak má

01.09.2008

1. na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

01.09.2008

2. na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný.


01.09.2008

§ 17

01.09.2008

Prechodné ustanovenia

01.09.2008

(1) Žiak, ktorý vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov.

01.09.2008

(2) Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.

01.09.2008

(3) Žiak, ktorý bol prijatý na gymnázium s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) druhý vyučovací jazyk,

01.09.2008

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov alebo ostatných predmetov,

01.09.2008

d) ďalší voliteľný predmet.

01.09.2008

(4) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 3 písm. c) je každý prírodovedný alebo spoločenskovedný predmet uvedený v § 12, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

01.09.2008

(5) Žiak, ktorý bol prijatý na strednú odbornú školu s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov

01.09.2008

a) slovenský jazyk a literatúra,

01.09.2008

b) druhý vyučovací jazyk,

01.09.2008

c) teoretická časť odbornej zložky,

01.09.2008

d) praktická časť odbornej zložky.

01.09.2008

(6) V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.

01.09.2011

§ 17a

01.09.2011

Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.

01.09.2013

§17b

01.09.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

01.09.2013

Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov.

01.09.2008

§ 18

01.09.2008

Účinnosť

01.09.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


01.09.2008

Ján Mikolaj v. r.


01.09.2008

Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.

01.09.2008

SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY

01.09.2008

I. ČASŤ

01.09.2008

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

01.09.2016
Por.
číslo
PredmetČasť
Úroveň ExternáInterná a jej formy
Písomná Ústna
príprava odpoveď
1anglický jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
2biológia20´20´
3dejepis20´20´
4francúzsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
5fyzika20´20´
6geografia20´20´
7chémia20´20´
8informatika30´20´
9maďarský jazyk a literatúra100´150´20´20´
10matematika150´20´20´
11náuka o spoločnosti20´20´
12nemecký jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
13občianska náuka20´20´
14ruský jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´ 20´20´
B1100´60´20´20´
15slovenský jazyk a literatúra100´150´20´20´
16slovenský jazyk a slovenská literatúra4)100´150´20´20´
17španielsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
18taliansky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
19ukrajinský jazyk a literatúra100´150´20´20´
20teoretická časť odbornej zložky30´30´
21praktická časť odbornej zložky max. 24 hodín (príprava a výkon)
22dejiny umenia5)20´20´
23deskriptívna geometria5)30´20´
24ekológia5)20´20´
25ekonomika5)20´20´
26estetika5)20´20´
27evanjelické a. v. náboženstvo6)20´20´
28kresťanská etika6)20´20´
29latinčina20´20´
30právo5)20´20´
31psychológia5)20´20´
32reformované náboženstvo6)20´20´
33katolícke náboženstvo6)20´20´
34stretnutia s ľudovou kultúrou5)20´20´
35športový manažment20´20´
36základy športovej prípravy20´20´
37muzikál20´20´
38literárna tvorba20´20´
39poľský jazyk20´20´
40chorvátsky jazyk20´20´
41umenie a kultúra20´20´
42rómsky jazyk a literatúra20´20´
01.09.2008

II. ČASŤ

01.09.2008

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

01.09.2011

1. Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky jazyk.

01.09.2011

Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Predmet druhý vyučovací jazyk v bilingválnych triedach stredných škôl alebo v bilingválnych školách obsahom a náročnosťou zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

01.09.2011

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

01.09.2011

Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

01.09.2011

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

01.09.2011

Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

01.09.2011

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

01.09.2011

Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:

01.09.2011

a) napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou alebo s odbornou tematikou,

01.09.2011

b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

01.09.2011

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,

01.09.2011

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

01.09.2011

e) napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov,

01.09.2011

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test,

01.09.2011

g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť,

01.09.2011

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu,

01.09.2011

i) vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.

01.09.2011

Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:

01.09.2011

a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,

01.09.2011

b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

01.09.2011

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh,

01.09.2011

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

01.09.2011

e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

01.09.2011

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,

01.09.2011

g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,

01.09.2011

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.

01.09.2011

Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:

01.09.2011

a) písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,

01.09.2011

b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,

01.09.2011

c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),

01.09.2011

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

01.09.2011

e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

01.09.2011

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.

01.09.2008

2. Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

01.09.2008

Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

01.09.2008

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

01.09.2008

Charakteristika úloh písomnej práce:

01.09.2008

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

01.09.2008

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

01.09.2008

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

01.09.2008

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

01.09.2008

3. Matematika

01.09.2008

Externú časť maturitnej skúšky z matematiky tvorí centrálne vypracovaná písomná skúška – test, ktorá sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

01.09.2008

4. Slovenský jazyk a literatúra

01.09.2008

Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

01.09.2008

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

01.09.2008

Charakteristika úloh písomnej práce:

01.09.2008

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

01.09.2008

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

01.09.2008

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

01.09.2008

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

01.09.200831.08.2018

5. Slovenský jazyk a slovenská literatúra

01.09.200831.08.2018

Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

01.09.200831.08.2018

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

01.09.200831.08.2018

Charakteristika úloh písomnej práce:

01.09.200831.08.2018

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

01.09.200831.08.2018

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

01.09.200831.08.2018

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

01.09.200831.08.2018

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

01.09.2008

III. ČASŤ

01.09.2008

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

01.09.2008

VŠEOBECNÉ POKYNY

01.09.2008

1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

01.09.2008

2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.

01.09.2008

3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky.

01.09.2008

4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov.

01.09.2008

5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu.

01.09.2008

6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú.

01.09.2008

7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.

01.09.2008

8. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.

01.09.2008

9. Každá škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.

01.09.2008

10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

01.09.2008

11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

01.09.2008

12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.

01.09.2008

ANGLICKÝ JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z anglického jazyka.

01.09.2011

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)

01.09.2008

Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh

01.09.2008

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obe úrovne sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_01

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

BIOLÓGIA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov – špecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zadané problémy – nešpecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

biológia ako veda,

01.09.2011

biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav,

01.09.2011

nebunkové a prokaryotické organizmy,

01.09.2011

biológia rastlín,

01.09.2011

systém a fylogenéza rastlín,

01.09.2011

huby a lišajníky,

01.09.2011

biológia živočíchov,

01.09.2011

systém a fylogenéza živočíchov,

01.09.2011

biológia človeka,

01.09.2011

genetika,

01.09.2011

ekológia.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Kľúč na určovanie rastlín

01.09.2008

Atlas rastlín

01.09.2008

Atlas živočíchov

01.09.2008

Anatomický atlas – ľudské telo

01.09.2008

Encyklopédia prírody

01.09.2008

Priesvitky k spätnému projektoru z anatómie človeka, stavovcov, genetiky

01.09.2008

Kostra človeka

01.09.2008

Torzo človeka

01.09.2008

Anatomické obrazy (človek, stavovce)

01.09.2008

Diapozitívy flóry, fauny

01.09.2008

Mikroskop, mikroskopické preparáty

01.09.2008

Vzorky častí rastlinného tela – model koreňa, stonky, listu, kvetu

01.09.2008

Obrazový materiál živočíchov, rastlín

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_02

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

DEJEPIS

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti, a je určená učebná pomôcka a spôsob práce s ňou, napr. historická mapa a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať historické udalosti, porovnať dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného historického javu alebo procesu alebo viacerých historických javov alebo procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (historická mapa, historický prameň, graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na syntézu historických javov, procesov a udalostí. Od žiaka sa požaduje kritické posúdenie uvedených historických obsahov a preukázanie schopnosti zovšeobecňovať a zaujať hodnotiace postoje k minulosti. Žiak má preukázať schopnosť pracovať s historickými prameňmi, zručnosti orientovania sa v čase a priestore.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

úvod do vyučovania dejepisu a pravek,

01.09.2011

starovek,

01.09.2011

stredovek,

01.09.2011

novovek,

01.09.2011

dejiny 20. storočia.

01.09.2008

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých úloh v maturitných zadaniach je takéto:

01.09.2008

a) svetové dejiny približne 55 %,

01.09.2008

b) národné dejiny približne 45 %.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Atlas svetových dejín

01.09.2008

Dejepisné atlasy pre základné školy a gymnáziá

01.09.2008

Z prameňov našich dejín

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_03

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

FRANCÚZSKY JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z francúzskeho jazyka.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh

01.09.2008

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_04

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

FYZIKA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše fyzikálny jav, pojem, vzťah a podobne a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit laboratórnych cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

mechanika,

01.09.2011

molekulová fyzika a termodynamika,

01.09.2011

elektrický prúd a elektrické pole,

01.09.2011

magnetické pole,

01.09.2011

striedavý prúd,

01.09.2011

mechanické kmitanie,

01.09.2011

vlnenie,

01.09.2011

základy fyziky mikrosveta.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky, kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_05

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

GEOGRAFIA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť práce so zdrojmi, ktoré bude mať žiak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je formulovaná ako aplikačná úloha. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia, obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť argumentovať a komunikovať o príslušnom probléme. Pri odpovedi bude mať žiak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií (analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej riešení môžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia, teda sformulovať geografickú otázku, správne vybrať údaje, analyzovať ich, organizovať získané údaje a hodnotiť ich, odpovedať na geografickú otázku. Žiak predvedie svoje riešenie problému a obhajuje správnosť riešenia na základe geografických zdrojov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

Zem a zobrazovanie Zeme,

01.09.2011

fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),

01.09.2011

humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),

01.09.2011

regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Oceánie, Antarktídy a oceánov),

01.09.2011

geografia Slovenskej republiky,

01.09.2011

geoekológia a environmentalistika.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Všeobecno-zemepisné mapy

01.09.2008

Tematické mapy

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_06

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Požiadavka zručnosti a riešenia na základe geografických zdrojov je pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím vo všetkých úlohách jednotlivých zadaní upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so zrakovým postihnutím je takéto:

01.09.2011

Zem a zobrazovanie Zeme,

01.09.2011

fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),

01.09.2011

humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),

01.09.2011

regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie,

01.09.2008

Oceánie, Antarktídy a oceánov),

01.09.2011

geografia Slovenskej republiky,

01.09.2011

geoekológia a environmentalistika.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

CHÉMIA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha na reprodukciu, pochopenie a jednoduché myšlienkové operácie, napr. jednoduché výpočty, názvoslovie, vlastnosti látok, zoradenie, zaradenie do skupiny, neúplný zápis reakcie a podobne, spojená s pokynmi typu definuj, pomenuj, vymenuj a podobne (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha zameraná na zložitejšie myšlienkové operácie a tvorivé myslenie, na analýzu, porovnávanie, hodnotenie, aplikáciu osvojených poznatkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha zameraná na laboratórnu skúsenosť žiaka, napr. opis alebo realizácia laboratórneho postupu, výpočet spojený s pokusom, vyslovenie hypotézy, hľadanie vhodných chemikálií, pomôcok, laboratórneho postupu, diskusia o výsledkoch pokusu a podobne, alebo na schopnosť žiaka pracovať s odborným textom, napr. analyzovať, vyhľadávať v texte, reagovať na otázky týkajúce sa textu a podobne.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

všeobecná chémia,

01.09.2011

anorganická chémia,

01.09.2011

organická chémia,

01.09.2011

prírodné látky a základy biochémie.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky

01.09.2008

Jednoduchá kalkulačka (základné aritmetické, exponenciálne a logaritmické funkcie)

01.09.2008

Stavebnica molekulových modelov

01.09.2008

Modely kryštalických mriežok a orbitálov

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_07

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

INFORMATIKA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z dvoch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Riešenie algoritmického problému v konkrétnom programovacom jazyku

01.09.2008

Úloha č. 2 – Riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy a uvedenie príkladov

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

Úloha č. 1 – algoritmy a programovanie

01.09.2011

Úloha č. 2 – informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy, internet

01.09.2008

25 % až 40 % internet,

01.09.2008

25 % až 40 % aplikačný softvér.

01.09.2008

Obsahom maturitných zadaní by mali byť praktické úlohy, ktoré sa dajú zvládnuť asi za 20 minút. V tomto časovom intervale sú žiaci schopní zvládnuť len čiastkové úlohy z tematických celkov, ako napríklad vytvorenie a odladenie podprogramu s požadovanou vlastnosťou, doplnenie tabuľky o požadované výpočty, vytvorenie vhodnej grafickej reprezentácie údajov z tabuľky, odoslanie a prijatie elektronickej pošty s prílohou, doplnenie počítačovej prezentácie o ďalšiu snímku so špecifikovaným obsahom, získanie požadovaných údajov z databázy v určenej forme, úpravu textu, tabuľky, prezentácie, databázy, úpravu obrázka na požadovaný tvar, vykonanie špecifikovaných systémových nastavení atď.

01.09.2008

Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní informačno-komunikačných technológií a preverenie jeho schopnosti aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. Riešenie maturitného zadania sa musí realizovať prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

01.09.2008

Formulácia zadania by mala obsahovať cieľ, ktorý má študent dosiahnuť, ale nie prostriedky, ktorými ho má dosiahnuť. Výber prostriedkov a ich zvládnutie v procese riešenia zadania je súčasťou hodnotenia žiaka.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

PC s pripojením na internet

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_08

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

01.09.2008

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahovať učivo z maďarského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma monológu) a na následnú schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie). Úloha môže mať tieto varianty:

01.09.2008

a) variant – ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblíženie literárno-umeleckého obdobia a prehľad o najvýznamnejších autoroch (2 až 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich najdôležitejších diel a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

01.09.2008

b) variant – ak je úloha zameraná tematicky, jej obsahom je priblíženie odlišného stvárnenia danej témy v rôznych dielach a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

01.09.2008

c) variant – ak je úloha zameraná na problematiku žánrovej formy, jej obsahom je definovanie žánrovej formy, náčrt jej historického vývinu, resp. prehľad modifikácií žánru u rôznych autorov a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil svoju pripravenosť demonštrovať znalosť teoretického systému maďarského jazyka určenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri vysvetľovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2008

Úlohy z literatúry

01.09.2011

maďarská literatúra,

01.09.2011

svetová literatúra,

01.09.2011

teória literatúry.

01.09.2008

Úlohy z jazyka

01.09.2011

lexikológia a frazeológia,

01.09.2011

morfológia,

01.09.2011

zvuková a grafická stránka jazyka,

01.09.2011

syntax,

01.09.2011

práca s informáciami,

01.09.2011

všeobecné poznatky o jazyku,

01.09.2011

štylistika.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

A magyar helyesírás szabályai vagy Helyesírási keziszótár – slovník

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_09

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 40 minút

01.09.2008

MATEMATIKA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

základy matematiky,

01.09.2011

funkcie,

01.09.2011

planimetria,

01.09.2011

stereometria,

01.09.2011

kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

01.09.2008

Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky

01.09.2008

Kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_10

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

01.09.2011

základy matematiky,

01.09.2011

funkcie,

01.09.2011

planimetria,

01.09.2011

stereometria,

01.09.2011

kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

NÁUKA O SPOLOČNOSTI

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzipredmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

filozofia,

01.09.2011

právo,

01.09.2011

politológia,

01.09.2011

ekonómia a ekonomika,

01.09.2011

psychológia a sociológia.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Antológia z diel filozofov

01.09.2008

Ústava Slovenskej republiky

01.09.2008

Slovník spoločenských vied

01.09.2008

Všeobecná deklarácia ľudských práv

01.09.2008

Filozofický slovník

01.09.2008

Dohovor k ľudským právam

01.09.2008

Dohovor o právach detí

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_11

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

01.09.2008

10 % až 40 % filozofia,

01.09.2008

10 % až 40 % právo,

01.09.2008

10 % až 40 % politológia,

01.09.2008

10 % až 40 % ekonómia a ekonomika,

01.09.2008

10 % až 40 % psychológia a sociológia.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

NEMECKÝ JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z nemeckého jazyka.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh. Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (z konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obidve úrovne sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_12

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

OBČIANSKA NÁUKA

01.09.2008

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzipredmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

filozofia,

01.09.2011

právo,

01.09.2011

politológia,

01.09.2011

ekonómia a ekonomika,

01.09.2011

psychológia a sociológia.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Antológia z diel filozofov

01.09.2008

Ústava Slovenskej republiky

01.09.2008

Slovník spoločenských vied

01.09.2008

Všeobecná deklarácia ľudských práv

01.09.2008

Filozofický slovník

01.09.2008

Dohovor k ľudským právam

01.09.2008

Dohovor o právach detí

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_13

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

01.09.2008

10 % až 40 % filozofia,

01.09.2008

10 % až 40 % právo,

01.09.2008

10 % až 40 % politológia,

01.09.2008

10 % až 40 % ekonómia a ekonomika,

01.09.2008

10 % až 40 % psychológia a sociológia.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

RUSKÝ JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z ruského jazyka.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh

01.09.2008

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_14

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

01.09.2013

Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.

01.09.2013

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2013

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

01.09.2013

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

01.09.2013

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2013

Úlohy z jazyka

01.09.2013

zvuková rovina jazyka a pravopis,

01.09.2013

významová/lexikálna rovina jazyka,

01.09.2013

tvarová/morfologická rovina jazyka,

01.09.2013

skladobná/syntaktická rovina jazyka,

01.09.2013

sloh,

01.09.2013

jazykoveda,

01.09.2013

jazyk a reč,

01.09.2013

učenie sa,

01.09.2013

práca s informáciami,

01.09.2013

jazyková kultúra,

01.09.2013

komunikácia.

01.09.2013

Úlohy z literatúry

01.09.2013

všeobecné pojmy,

01.09.2013

literárne obdobia a smery,

01.09.2013

literárne druhy,

01.09.2013

literárne žánre,

01.09.2013

štruktúra literárneho diela,

01.09.2013

štylizácia textu,

01.09.2013

metrika.

01.09.2013

Všeobecné pomôcky

01.09.2013

Krátky slovník slovenského jazyka

01.09.2013

Synonymický slovník slovenčiny

01.09.2013

Pravidlá slovenského pravopisu

01.09.2013

Hodnotenie

01.09.2013

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

01.09.2013

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2013

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

01.09.2013

Vzorec 01

01.09.2013

alebo vzorec

01.09.2013

Vzorec 02

01.09.2013

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.

01.09.2013

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť aj v pomere 2 : 3. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

01.09.2013

Vzorec 03

01.09.2013

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2.

01.09.2013

Ustanovenie tohto písmena sa uplatňuje do 31. augusta 2015.

01.09.2013

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2013

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2013

Čas na prípravu: 40 minút.

01.09.2008

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

01.09.2008

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskové texty.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Konverzácia

01.09.2008

Aktualizovať a konkretizovať rozhovory, viesť rozhovor, ktorý nadväzuje na východiskový text, rozumieť tematickým okruhom z konverzácie, aktívne ovládať základnú slovnú zásobu konverzačných tém, zostaviť rozhovor na základe kľúčových slov alebo téz.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Literatúra

01.09.2008

Prirodzená komunikácia o literárnom diele (kontextualita), schopnosť tvorivo interpretovať osvojené myšlienky a produkovať vlastné, objasňovať špecifiká, ktoré sú charakteristické pre slovenskú a maďarskú literatúru.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

konverzácia,

01.09.2011

literatúra.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Slovník slovenského jazyka

01.09.2008

Frazeologický slovník

01.09.2008

Pravidlá slovenského pravopisu

01.09.2008

Dvojjazyčné slovníky (slovensko-maďarský, maďarsko-slovenský)

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_16

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 40 minút

01.09.2008

ŠPANIELSKY JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách zo španielskeho jazyka.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh

01.09.2008

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.

01.09.2008

Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_17

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

TALIANSKY JAZYK

01.09.2011

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

01.09.2008

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z talianskeho jazyka.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

01.09.2008

Úloha č. 2 – Tematický okruh

01.09.2008

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_18

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

01.09.2008

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahovať učivo z ukrajinského jazyka.

01.09.2008

Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text.

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma monológu) a na následnú schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie). Úloha môže mať tieto varianty:

01.09.2008

a) variant – ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblíženie literárno-umeleckého obdobia a prehľad o najvýznamnejších autoroch (2 až 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich najdôležitejších diel a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

01.09.2008

b) variant – ak je úloha zameraná tematicky, jej obsahom je priblíženie odlišného stvárnenia príslušnej témy v rôznych dielach a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

01.09.2008

c) variant – ak je úloha zameraná na problematiku žánrovej formy, jej obsahom je definovanie žánrovej formy, náčrt jej historického vývinu, resp. prehľad modifikácií žánru u rôznych autorov a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil svoju pripravenosť demonštrovať znalosť teoretického systému ukrajinského jazyka určenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri vysvetľovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2008

Úlohy z literatúry

01.09.2011

ukrajinská literatúra,

01.09.2011

svetová literatúra,

01.09.2011

teória literatúry.

01.09.2008

Úlohy z jazyka

01.09.2011

lexikológia a frazeológia,

01.09.2011

morfológia,

01.09.2011

zvuková a grafická stránka jazyka,

01.09.2011

syntax,

01.09.2011

práca s informáciami,

01.09.2011

všeobecné poznatky o jazyku,

01.09.2011

štylistika.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Slovensko-ukrajinský slovník

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

01.09.2008

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_19

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 40 minút

01.09.2008

DEJINY UMENIA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, konkrétne najmä v architektúre ako najmocnejšom nástroji každej vlády v oblasti umenia. Obvykle sa v tejto časti otázky vyžaduje aj vysvetlenie základných znakov architektúry, jej najvýznamnejších predstaviteľov a ich diela. K úlohe patrí aj učebná pomôcka. Ide najmä o obrazové materiály, prostredníctvom ktorých žiak dokumentuje znaky daného obdobia (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je obvykle zameraná na vysvetlenie a opísanie prevládajúcich druhov umenia v danom období (najčastejšie ide o maľbu a plastiku). K úlohe patrí aj učebná pomôcka (obrazový materiál týkajúci sa umeleckých predmetov z oblasti maliarstva a sochárstva). Žiak prostredníctvom obrazového materiálu opíše základné znaky maľby a plastiky v danom období (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je obvykle zameraná na encyklopedické vedomosti žiaka. Ide v nej o vymenovanie najvýznamnejších osobností a ich diel daného obdobia (prevláda forma monológu). Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

periodizácia dejín umenia, základné rozdelenie umeleckých druhov, umenie praveku,

01.09.2011

staroveké umenie,

01.09.2011

stredoveké umenie,

01.09.2011

umenie novoveku,

01.09.2011

umenie 20. storočia.

01.09.2008

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto: približne 90 % svetové dejiny umenia, približne 10 % národné dejiny umenia.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Dejiny umenia, Pijoan 1 až 10

01.09.2008

Učebnica Dejiny umenia pre stredné školy

01.09.2008

Učebnica Estetická výchova pre stredné školy

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z dejín umenia bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_20

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše presne určený pojem, vzťah súvisiaci s príslušnou témou. Podľa povahy úlohy môže žiak používať učebnú pomôcku (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Žiak rieši konkrétnu úlohu, v ktorej aplikuje získané teoretické vedomosti z určitých tematických celkov a pri riešení úlohy pracuje s rysovacími pomôckami (prevláda samostatná práca, v ktorej sa hodnotí aj technické riešenie úlohy).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

základné pojmy zo stereometrie,

01.09.2011

základné pojmy pri premietaní a druhy zobrazovaní,

01.09.2011

kolmé premietanie na dve priemetne,

01.09.2011

kolmá axonometria,

01.09.2011

kolmé premietanie na jednu priemetňu,

01.09.2011

stredové premietanie,

01.09.2011

počítačová grafika.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Modely geometrických telies

01.09.2008

Rysovacie potreby (ceruzka, kružidlo, lineárne pravítko, trojuholník s ryskou, guma)

01.09.2008

Papier na rysovanie

01.09.2008

PC

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotenie úlohy č. 1 predstavuje stupeň prospechu z1.

01.09.2008

c) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. samostatné riešenie úlohy, čo predstavuje stupeň prospechu z2,

01.09.2008

2. technické riešenie úlohy, čo predstavuje stupeň prospechu z3, pričom váha hodnotenia tejto úlohy je v pomere 2 : 1.

01.09.2008

d) Hodnotením maturitnej skúšky z deskriptívnej geometrie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

e) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_21

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

EKOLÓGIA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu základných teoretických vedomostí, prehľad a orientáciu v problematike (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, najmä s dôrazom na otázky zdravia človeka, ekologickú a environmentálnu problematiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

ekológia ako vedná disciplína,

01.09.2011

vzťahy medzi organizmami a prostredím,

01.09.2011

populácia,

01.09.2011

biologické spoločenstvo,

01.09.2011

ekosystémy,

01.09.2011

lesný ekosystém,

01.09.2011

lúčny ekosystém,

01.09.2011

poľný ekosystém,

01.09.2011

vodný ekosystém,

01.09.2011

ochrana prírody,

01.09.2011

prostredie človeka a jeho zdravie,

01.09.2011

ekológia, etológia.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Červené knihy ohrozených druhov

01.09.2008

Atlas chránených rastlín

01.09.2008

Atlas chránených živočíchov

01.09.2008

Agenda 21

01.09.2008

Trvalo udržateľný rozvoj

01.09.2008

Zelená budúcnosť

01.09.2008

Ekologické značky

01.09.2008

Mapy chránených oblastí Slovenska

01.09.2008

Publikácie o národných parkoch

01.09.2008

Zákon o ochrane prírody

01.09.2008

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z ekológie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_22

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

EKONOMIKA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, ekonomický jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

01.09.2008

Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky z ekonómie a ekonomiky v praktickom živote. Posúdi a zváži rôzne alternatívy riešenia ekonomických problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich riešeniu. V úlohe sa presne definujú požiadavky na žiakovu odpoveď, napr. zaradiť do sociálnych a politických súvislostí ekonomické problémy, určiť dôsledky jedného alebo viacerých ekonomických javov či procesov, analyzovať príčiny, porovnať rôzne názory na príslušný problém či zdôvodniť vlastný názor (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

historická podmienenosť ekonomiky,

01.09.2011

trhový mechanizmus a jeho pôsobenie,

01.09.2011

trh výrobných činiteľov,

01.09.2011

organizácia a formy podnikania,

01.09.2011

makroekonomické pojmy a vzťahy,

01.09.2011

peniaze a bankový systém,

01.09.2011

ekonomická úloha štátu,

01.09.2011

svetové hospodárstvo.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obchodný zákonník

01.09.2008

Zákon o živnostenskom podnikaní

01.09.2008

Zákon o Národnej banke Slovenska

01.09.2008

Občiansky zákonník

01.09.2008

Ekonomický slovník

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z ekonomiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_23

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

ESTETIKA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

01.09.2008

Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, estetický jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. Žiak v tejto úlohe preukáže orientáciu v zadanej úlohe, charakterizuje základné znaky zvoleného druhu umenia, osobností a ich diel. Ako názornú pomôcku a argument používa odbornú literatúru, hudobné ukážky, no najmä archív vlastných prác. Sú to kópie typických pamiatok architektúry, sochárstva, maliarstva, eseje a úvahy, pokusy o scenár, divadelný výstup, remeslo či dizajn, testy na estetický vnem a vlastná tvorba. Žiak je pripravený na dialóg s členmi predmetovej maturitnej komisie a dokáže zdôvodniť vlastné názory a estetický súd.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

problematika estetiky a estetickej výchovy,

01.09.2011

úžitkové umenie,

01.09.2011

populárne a zábavné žánre,

01.09.2011

estetika architektúry,

01.09.2011

estetika sochárstva,

01.09.2011

estetika maliarstva,

01.09.2011

estetika hudby,

01.09.2011

estetika fotografie a filmu,

01.09.2011

estetika divadla,

01.09.2011

estetika tanca a baletu,

01.09.2011

estetika ľudového umenia a insity,

01.09.2011

galérie a múzeá.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Dejiny výtvarných umení a ostatných druhov umenia

01.09.2008

Monografie umelcov

01.09.2008

Hudobné ukážky

01.09.2008

Bulletiny, katalógy, pohľadnice, fotografie

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z estetiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_24

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

EVANJELICKÉ A. V. NÁBOŽENSTVO

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom živote. Žiak v nej má zaujať stanovisko k danej problematike a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

človek hľadá Boha, Boh hľadá človeka,

01.09.2011

život v spoločenstve,

01.09.2011

život človeka ako odpoveď na lásku Boha k nám.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Biblia

01.09.2008

Biblický slovník

01.09.2008

Symbolické knihy

01.09.2008

Evanjelický spevník

01.09.2008

Mapy, atlasy, obrazový materiál, ukážky textov, kartotečné lístky (škola si pripraví sama).

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z evanjelického a. v. náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_25

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

KRESANSKÁ ETIKA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určený etický problém, historický jav, stanovisko cirkvi, o ktorých má žiak preukázať vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu problému, javu, stanoviska v praktickom živote. Žiak vie zaujať stanovisko k problému a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

základné pojmy a princípy etiky a morálky,

01.09.2011

základná orientácia vo svetových náboženstvách,

01.09.2011

nebezpečenstvo a prevencia drogovej závislosti,

01.09.2011

vzťah muža a ženy, základy sexuálnej etiky,

01.09.2011

rodina, jej význam a úlohy v spoločnosti,

01.09.2011

prehľad hlavných etických smerov v dejinách,

01.09.2011

základné princípy sociálnej etiky,

01.09.2011

špeciálne etické problémy súčasnosti.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Sväté Písmo

01.09.2008

Dokumenty katolíckej cirkvi

01.09.2008

Ukážky textov k rôznym etickým otázkam, etické diela filozofov

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z kresťanskej etiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_26

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

LATINČINA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na prečítanie a preklad súvislého jednoduchšieho textu v rozsahu 3 – 8 viet (podľa obťažnosti). Pod textom odporúčame uviesť neznáme slovíčka, ktoré nie sú v slovnej zásobe, ktorú žiak študoval. Žiak má vysvetliť určené gramatické a syntaktické javy v texte (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na vysvetlenie významu 2 až 3 cudzích slov a ich odvodenie, poukázanie na výskyt v inom cudzom jazyku. Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť preložiť a vysvetliť význam živých latinských slov (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na prezentáciu základných informácií z jedného tematického okruhu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Latinsko-slovenský slovník

01.09.2008

Školský atlas dejín

01.09.2008

Latinské texty

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z latinčiny bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 5 : 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_27

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

PRÁVO

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu vybraných úloh a zodpovedanie podotázok viažucich sa na text. Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky z práva v praktickom živote. Posúdi a zváži rôzne alternatívy riešenia právnických problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich riešeniu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

právo a jeho úloha v spoločnosti,

01.09.2011

právny systém,

01.09.2011

odvetvia práva,

01.09.2011

rodinné právo,

01.09.2011

občianske právo,

01.09.2011

obchodné právo,

01.09.2011

trestné právo,

01.09.2011

pracovné právo,

01.09.2011

finančné právo,

01.09.2011

právo životného prostredia,

01.09.2011

správne právo,

01.09.2011

medzinárodné právo.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Ústava Slovenskej republiky

01.09.2008

Občiansky zákonník

01.09.2008

Občiansky súdny poriadok

01.09.2008

Obchodný zákonník

01.09.2008

Trestný zákon

01.09.2008

Zákonník práce

01.09.2008

Colný zákon

01.09.2008

Zákon o poisťovníctve

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z práva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_28

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

PSYCHOLÓGIA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

01.09.2008

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti, a je určená učebná pomôcka i spôsob práce s ňou, napr. schéma, mapa a opis, ilustrácia (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať javy, udalosti, porovnať dva alebo viac javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného alebo viacerých javov či procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (schéma, piktogram, mapa, literárny prameň, graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

všeobecná psychológia,

01.09.2011

psychológia osobnosti,

01.09.2011

sociálna psychológia.

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo psychológie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_29

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

REFORMOVANÉ NÁBOŽENSTVO

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

01.09.2008

V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, biblický príbeh, osobnosť alebo učenie, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

01.09.2008

Žiak vykoná analýzu príslušnej problematiky na základe učenia Písma Svätého a symbolických kníh a aplikuje ju v kontexte súčasnosti a dejín cirkví (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

Boží plán spásy v Písme Svätom,

01.09.2011

dejiny cirkvi,

01.09.2011

reformovaná dogmatika a etika.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Biblia

01.09.2008

Biblický slovník

01.09.2008

Symbolické knihy

01.09.2008

Spevník Reformovanej kresťanskej cirkvi

01.09.2008

Mapy, atlasy, obrazový materiál

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z reformovaného náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_30

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom živote. Žiak v nej má zaujať stanovisko k problematike a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

vyznanie viery,

01.09.2011

sviatosť viery,

01.09.2011

život z viery,

01.09.2011

modlitba v živote viery.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Sväté písmo, mapy, atlasy, obrazový materiál a ukážky textov

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z katolíckeho náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_31

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

STRETNUTIA S ĽUDOVOU KULTÚROU

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, architektúre, maliarstve, sochárstve, umeleckých remeslách, teórii výtvarného umenia, technike. K úlohe patrí učebná pomôcka – obrazová príloha (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov, technologických postupov v ľudovej kultúre – porovnanie, opis chronológie vývoja, reprodukovanie základných pojmov a definícií. K úlohe je určená učebná pomôcka – obrazová príloha, výrobky ľudovej kultúry, ktorými žiak dokumentuje znaky daného remesla, technológie atď. (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na analýzu a rozbor vybraných umeleckých ukážok, na encyklopedické vedomosti žiaka. Ide o schopnosť žiaka porovnať a zaradiť ukážky do jednotlivých smerov a slohov (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

01.09.2011

ľudová kultúra,

01.09.2011

dejiny umenia a umeleckoremeselná práca.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obrazové prílohy

01.09.2008

Výrobky ľudovej kultúry

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo stretnutia s ľudovou kultúrou bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_32

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

01.09.2008

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe žiak prezentuje vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky, ako aj potrebnú aplikačnú asociáciu z pohľadu nižšieho riadiaceho pracovníka v športe (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

01.09.2008

30 % oblasť športového manažmentu sa zaoberá definovaním športového manažmentu, aplikáciou východísk, princípov a zákonitostí manažmentu na šport a ekonomickou charakteristikou športu; poskytuje orientáciu v terminológii a formuluje základné východiská športového manažmentu,

01.09.2008

30 % riadením zdrojov v športe sa riešia otázky identifikácie, rozvoja a akumulácie zdrojov v športovom manažmente; vychádza sa z analýzy športového priemyslu a z jeho vnútorných i vonkajších zdrojov,

01.09.2008

40 % športový marketing definuje trh v športe a úlohu marketingu; zaoberá sa využívaním marketingových mechanizmov v športe; vychádza predovšetkým z poznatkov, ktoré žiaci získali v predmete ekonomika (kapitola Marketing) a vysvetľuje ich aplikáciu v športe; zároveň dopĺňa poznatky o špeciálne marketingové činnosti viazané na oblasť športu.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Atlas svetových a domácich dejín

01.09.2008

Olympijská charta a Stanovy Slovenského olympijského výboru

01.09.2008

Anatomické obrazy

01.09.2008

Pedagogická dokumentácia športového tréningu

01.09.2008

Encyklopédia telesnej výchovy a športu

01.09.2008

Dokumentácia športových marketingových projektov

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo športového manažmentu bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_33

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

01.09.2008

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe žiak prezentuje vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky, ako aj potrebnú aplikačnú asociáciu z pohľadu účastníka športového a tréningového procesu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

01.09.2011

teória telesnej kultúry a prierezových vedných odborov (dejiny, anatómia, biochémia, biomechanika, psychológia, pedagogika...),

01.09.2011

teória a didaktika športového tréningu.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Atlas svetových a domácich dejín

01.09.2008

Olympijská charta a Stanovy Slovenského olympijského výboru

01.09.2008

Anatomické obrazy

01.09.2008

Pedagogická dokumentácia športového tréningu

01.09.2008

Testovacie batérie tréningového procesu

01.09.2008

Testovacie batérie lekársko-pedagogických sledovaní

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_34

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

MUZIKÁL

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie historickej i teoretickej oblasti divadla, hudby a tanca. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je stanovený pojem, fakt, definícia, umelecký jav alebo proces, ktorého znalosť žiak má v odpovedi preukázať (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

01.09.2008

Žiak v tejto úlohe preukáže orientáciu v zadanej úlohe, charakterizuje základné znaky herectva, spevu a tanca. Ako názornú pomôcku používa odbornú literatúru, hudobné ukážky, divadelný výstup, pokusy o vlastnú tvorbu. Žiak je pripravený na dialóg s členmi predmetovej maturitnej komisie a dokáže zdôvodniť vlastné názory a svoj umelecký prejav.

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

herectvo (dejiny divadla, teória hereckej tvorby, rečový prejav – technika reči, divadelný výstup),

01.09.2011

spev (hudobná história, hudobná teória, intonácia a rytmus, spevácka technika, hudobná ukážka),

01.09.2011

tanec (dejiny tanca a teória klasického tanca, džezového a moderného tanca, ľudového tanca, stepu, tanečná ukážka).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Bulletiny, katalógy, fotografie

01.09.2008

Obrazové prílohy

01.09.2008

Hudobné ukážky

01.09.2008

Divadelné rekvizity

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z muzikálu bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_35

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

LITERÁRNA TVORBA

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na teoretické vedomosti z prozódie, verzológie a ich aplikovanie v praxi. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, proces, ktorých znalosti má žiak v odpovedi preukázať (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov z rétoriky. Žiak má obhájiť svoju maturitnú prácu, ktorej ťažisko tvorí literárna komparácia (obdobia, smery, autori, diela, postavy...), a využiť prvky rečníckeho štýlu. V ďalšej časti žiak odpovedá na otázky členov komisie, ktoré sa týkajú práce.

01.09.2008

Ako názornú pomôcku používa svoju maturitnú prácu, archívne materiály, zvukové nahrávky a videonahrávky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

01.09.2011

literárne dielo ako ideovo-estetická štruktúra,

01.09.2011

verš, rytmus, rým, strofa,

01.09.2011

lyrika,

01.09.2011

epika,

01.09.2011

dráma.

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Literárne rukoväte

01.09.2008

Literárne slovníky

01.09.2008

Literárne lexikóny

01.09.2008

Odborné literárne časopisy

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

b) Hodnotením maturitnej skúšky z literárnej tvorby bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

01.09.2008

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_36

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

POĽSKÝ JAZYK

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorá vedie rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu z každodenného života v okruhu príslušných tém. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_37

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2008

CHORVÁTSKY JAZYK

01.09.2008

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2008

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

01.09.2008

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu z každodenného života v okruhu príslušných tém. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2008

Všeobecné pomôcky

01.09.2008

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

01.09.2008

Hodnotenie

01.09.2008

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

01.09.2008

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

01.09.2008

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2008

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová primeranosť,

01.09.2008

2. jazyková správnosť.

01.09.2008

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. plynulosť vyjadrovania,

01.09.2008

2. výslovnosť a intonácia,

01.09.2008

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

01.09.2008

4. lexikálny rozsah,

01.09.2008

5. argumentácia,

01.09.2008

6. gramatická presnosť.

01.09.2008

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

01.09.2008

1. obsahová a jazyková správnosť,

01.09.2008

2. pohotovosť vyjadrovania.

01.09.2008

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2008

Obrázok_38

01.09.2008

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2008

Úloha č. 1

01.09.2008

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

01.09.2008

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

01.09.2008

Úloha č. 2

01.09.2008

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

01.09.2008

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2008

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2011

UMENIE a KULTÚRA

01.09.2011

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2011

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na schopnosti riešenia problémov. Žiak má preukázať schopnosi samostatne riešiť problémy týkajúce sa kultúry a umenia, ako aj schopnosti tvoriť vlastné projekty na riešenie modelových situácií. V úlohe má určené, akých kultúrnych artefaktov alebo situácií sa problém týka, prípadne sa zadáva modelová situácia. Predpokladá sa, že v úlohe bude pracovať s literatúrou a s ukážkami. Prevláda metóda prezentácie riešenia. Ak je súčasťou úlohy prezentácia vlastných názorov a estetických súdov, žiak v dialógu s členmi maturitnej komisie prezentuje schopnosť argumentácie.

01.09.2011

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu. Žiak má preukázať, ako v riešení z prvej úlohy aplikoval poznatky a vedomosti, ako prepája teoretické poznatky o kultúre so skutočným životom, prípadne ako by riešenie z prvej úlohy aplikoval v novej situácii. Žiak preukazuje schopnosti aplikácie, ako aj schopnosti reflektovať túto aplikáciu. V dialógu s členmi komisie prezentuje schopnosť argumentácie.

01.09.2011

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na poznanie a vedomosti. Žiak má preukázať osvojené poznanie, vedomosti a informácie, s ktorými pracoval v prvých úlohách.

01.09.2011

Všeobecné pomôcky

01.09.2011

Dejiny rôznych druhov umenia a kultúry

01.09.2011

Všeobecné encyklopédie

01.09.2011

Monografie umelcov, ukážky tvorby z rôznych umeleckých druhov

01.09.2011

Mapy sveta, Európy, Slovenskej republiky

01.09.2011

Hodnotenie

01.09.2011

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2011

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2011

Vzorec 01

01.09.2011

pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.

01.09.2011

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2011

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2011

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2011

RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA

01.09.2011

Charakteristika úloh maturitných zadaní

01.09.2011

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na čítanie textu v rómskom jazyku v rozsahu minimálne troch a maximálne šiestich viet publicistického alebo beletristického žánru. Žiak má vedieť text reprodukovať, prerozprávať obsah. Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú presnosť, súvislosť prejavu, využívanie neologizmov, lineárnosť vo vyjadrovaní a snahu používať adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

01.09.2011

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorá vedie rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Predmetová maturitná komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatickú presnosť, lexikálny rozsah, náročnosť spracovania rozhovoru, argumentáciu, plynulosť a súvislosť vyjadrovania (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2011

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na vyriešenie konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém. Predmetová maturitná komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov, pohotovosť vyjadrovania, jazykovú a obsahovú správnosť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

01.09.2011

Všeobecné pomôcky

01.09.2011

Prekladový slovník

01.09.2011

Hodnotenie

01.09.2011

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

01.09.2011

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

01.09.2011

Vzorec 02

01.09.2011

pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.

01.09.2011

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2011

Trvanie skúšky: 30 minút

01.09.2011

Čas na prípravu: 30 minút

01.09.2015

IV. ČASŤ

01.09.2015

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY VŠEOBECNÉ POKYNY

01.09.2015

1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.

01.09.2015

2. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

01.09.2015

3. Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

01.09.2015

4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

01.09.2015

5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

01.09.2015

6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.

01.09.2015

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

01.09.2015

Kritériá hodnotenia

01.09.2015

a) porozumenie téme,

01.09.2015

b) používanie odbornej terminológie,

01.09.2015

c) samostatnosť prejavu,

01.09.2015

d) schopnosť aplikácie,

01.09.2015

e) správnosť a vecnosť odpovede.

01.09.2015

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

01.09.2015

Charakteristika foriem

01.09.2015

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

01.09.2015

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.

01.09.2015

Kritériá hodnotenia

01.09.2015

a) pochopenie úlohy,

01.09.2015

b) analýza úlohy,

01.09.2015

c) voľba postupu,

01.09.2015

d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,

01.09.2015

e) organizácia práce,

01.09.2015

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

01.09.2015

g) ochrana životného prostredia,

01.09.2015

h) výsledok práce.

01.09.2015

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

01.09.2015

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.

01.09.2015

Kritériá hodnotenia

01.09.2015

a) odborná úroveň projektu,

01.09.2015

b) grafická úroveň projektu,

01.09.2015

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

01.09.2015

d) používanie odbornej terminológie,

01.09.2015

e) využitie odbornej literatúry.

01.09.2015

REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

01.09.2015

Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.

01.09.2015

Kritériá hodnotenia

01.09.2015

a) odborná úroveň projektu,

01.09.2015

b) grafická úroveň projektu,

01.09.2015

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

01.09.2015

d) používanie odbornej terminológie,

01.09.2015

e) využitie odbornej literatúry.

01.09.2015

OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

01.09.2015

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.09.2015

Kritériá hodnotenia

01.09.2015

a) správna voľba postupu,

01.09.2015

b) využitie zariadení a materiálov,

01.09.2015

c) používanie odbornej terminológie,

01.09.2015

d) samostatnosť prejavu,

01.09.2015

e) schopnosť aplikácie,

01.09.2015

f) možnosť využitia v odbore.

01.09.2015

PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

01.09.2015

1. V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.

01.09.2015

2. V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

01.09.2015

3. V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.

01.09.2015

4. Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.

01.09.2008

V. ČASŤ

01.09.2008

ÚPRAVY MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI POSTIHNUTÍ

01.09.2008

I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia

01.09.2008

Žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť pracovať v predĺženom čase a používať kompenzačné pomôcky.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

01.09.2008

A. Žiaci so sluchovým postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

01.09.2008

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2008

B. Žiaci so zrakovým postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

01.09.2008

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2008

C. Žiaci s telesným postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

01.09.2008

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2008

D. Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

01.09.2008

Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

01.09.2008

E. Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

01.09.2011

1. predĺženie času skúšky najviac o 25 %,

01.09.2008

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2008

F. Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

01.09.2008

Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

01.09.2008

G. Žiaci s poruchami správania:

01.09.2008

Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

01.09.2008

H. Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 25 %

01.09.2008

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2015

I. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:

01.09.2015

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

01.09.2015

2. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

01.09.2008

J. Žiaci s viacnásobným postihnutím:

01.09.2008

Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

01.09.2008

II. skupina – stredný stupeň obmedzenia

01.09.2008

Žiaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.

01.09.2008

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

01.09.2008

A. Žiaci so sluchovým postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

01.09.2008

2. písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

01.09.2008

3. zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách,

01.09.2008

4. úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,

01.09.2008

5. vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,

01.09.2011

6. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

01.09.2008

B. Žiaci so zrakovým postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

01.09.2011

2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronickej verzii (CD),

01.09.2008

3. členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,

01.09.2008

4. zápis odpovede priamo do testového zošita (zakrúžkovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),

01.09.2008

5. možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,

01.09.2008

6. zvýraznené oddelenie otázok,

01.09.2008

7. úprava a nahradenie niektorých úloh,

01.09.2008

8. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov,

01.09.2011

10. zvuková nahrávka textov k otázkam.

01.09.2008

C. Žiaci s telesným postihnutím:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

01.09.2011

2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej verzii (CD),

01.09.2008

3. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

01.09.2008

4. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),

01.09.2011

5. kompenzačné pomôcky podľa potreby žiaka.

01.09.2008

D. Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

01.09.2008

2. prestávka, ktorá sa nepočíta do času skúšky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),

01.09.2008

3. prítomnosť zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.

01.09.2008

E. Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

01.09.2008

2. písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,

01.09.2008

3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

01.09.2008

4. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

01.09.2008

5. zvýraznené oddelenie otázok,

01.09.2011

6. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

01.09.2008

F. Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

01.09.2008

2. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

01.09.2008

G. Žiaci s poruchami správania:

01.09.2008

Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

01.09.2008

H. Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

01.09.2008

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

01.09.2008

2. písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

01.09.2008

3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

01.09.2008

4. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

01.09.2008

5. zvýraznené oddelenie otázok,

01.09.2011

6. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

01.09.2008

I. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami:

01.09.2008

1. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti žiak je,

01.09.2015

2. prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý pomáha pri prípadných ťažkostiach počas skúšky,

01.09.2015

3. predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

01.09.2008

J. Žiaci s viacnásobným postihnutím:

01.09.2008

Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

01.09.2011

III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia

01.09.2011

A. Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine s pomocou asistenta alebo tlmočníka posunkovej reči.

01.09.2011

B. Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie sú schopní absolvovať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykonajú iba externú časť a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.

01.09.2011

Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B

01.09.2011

Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.

Poznámky pod čiarou

01.09.2008

1) Oddiel B prílohy k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

01.09.2008

2) Oddiel C prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.

01.09.2008

3) Oddiel D prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.

01.09.2008

4) Predmet je určený pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín okrem žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským maturujúcich zo slovenského jazyka a literatúry.

01.09.2008

5) Predmet sa nevzťahuje na predmety odborného vzdelávania.

01.09.2008

6) Predmet sa vzťahuje iba na cirkevné školy.