Vyhláška č. 31/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Čiastka 13/2008
Platnosť od 26.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

31

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Žitavský luh (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, kačice chrapľavej a kane močiarnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a v okrese Nitra v katastrálnom území Žitavce.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 155,40 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom území považuje

01.02.2008

a) budovanie alebo obnova odvodňovacích systémov,

01.02.2008

b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,2)

01.02.2008

c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy1) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

01.02.2008

d) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,3)

01.02.2008

e) rozorávanie ostatnej zatrávnenej plochy,

01.02.2008

f) likvidácia, rozorávanie alebo zmenšovanie rozlohy zamokrených terénnych depresií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

01.02.2008

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje

01.02.2008

a) manipulovanie s výškou vodnej hladiny od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) chytanie, usmrcovanie alebo lov zveri od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

c) rekreačný lov rýb od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

01.02.2008

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

01.02.2008

a) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla,

01.02.2008

c) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu,1) porastoch trste, pálky alebo drevinách rastúcich mimo lesa,

01.02.2008

d) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách okrem odstraňovania inváznych druhov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

e) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja alebo odvodňovacích priekopách okrem odstraňovania inváznych druhov,

01.02.2008

f) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

01.02.2008

g) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom na účelových komunikáciách okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku vlastníkom (správcom, nájomcom) alebo na zabezpečovanie prevádzky alebo údržby energetických zariadení.

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nitre.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 31/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 25. augustu 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:

01.02.2008

Nitra 45 – 21

01.02.2008

Nové Zámky 45 – 22

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Popis hranice je od severozápadného cípu chráneného vtáčieho územia smerom na východ, juh a končí sa popisom západnej hranice:

01.02.2008

V severozápadnom cípe sa hranica chráneného vtáčieho územia Žitavský luh začína lúčnym okrajom (parcela číslo 226 časť) v katastri obce Žitavce (okres Nitra) popod východnou hrádzou zregulovaného toku rieky Žitavy. Severnú hranicu ďalej tvorí okraj lúčneho spoločenstva (časť parcely číslo 226, pracovný názov „Žitavská lúka“), ktorá pokračuje k severovýchodnému cípu lúky. Od daného cípu lúky okraj východnej hranice opäť kopíruje okraj lúky a pokračuje až k severovýchodnému cípu prírodnej rezervácie Žitavský luh (okres Nové Zámky, parcela číslo 1915/1). Ďalej východná hranica kopíruje východný okraj prírodnej rezervácie a až pri skupinke starých solitérnych vŕb sa hranica chráneného vtáčieho územia odkláňa od severovýchodnej časti prírodnej rezervácie Žitavský luh k západnému okraju štátnej cesty Žitavce – Maňa. Tu hranica už zahŕňa i sukcesne zarastajúci svah (parcela číslo 1910/6). Smerom na juhovýchod hranica kopíruje západnú pätu cestného násypu a pokračuje až k samotnému juhovýchodnému cípu prírodnej rezervácie Žitavský luh. Tam sa hranica stáča na západ, tvorí ju severný okraj (päta násypu) juhovýchodnej ochrannej hrádze prírodnej rezervácie Žitavský luh (parcela číslo 1915/7). Pri juhovýchodnom stavidle sa hranica stáča na juh a pokračuje kopírovaním východnej hranice (brehový porast) prírodnej pamiatky rieky Žitavy (východný okraj parcely číslo 1915/6, 1915/5). V úseku od starej budovy bývalého mlyna Dolná Gedra je východnú hranicu tvorí východný okraj parcely číslo 1929 (opäť východný okraj prírodnej pamiatky rieky Žitavy – východný okraj brehových porastov). Samotný mlyn Dolná Gedra s priľahlým okolím je vylúčený z chráneného vtáčieho územia. Západne od osady Dolná Gedra južná hranica chráneného vtáčieho územia pretína tok prírodnej pamiatky rieky Žitavy a prechádza od juhozápadného okraja lúky (pracovný názov „Hentekova lúka“) jej západným okrajom (jarok) smerom na sever až k južnému okraju nespevnenej poľnej cesty (cesta spájajúca osadu Dolná Gedra s obcou Kmeťovo, parcela číslo 1189, 1188). Juhozápadný okraj chráneného vtáčieho územia ďalej až k hrádzi toku Žitavy tvorí južný okraj danej poľnej cesty (južne od parcely číslo 1185/1 – „Luh“, „Pasienky“). Samotnú západnú hranicu chráneného vtáčieho územia až k východiskovému severozápadnému bodu popisu hranice tvorí východná päta hrádze regulovaného toku rieky Žitavy (západný okraj parciel číslo 1185/1, 1185/2, 386, 1419, 385/2, 348/2, 1915/1, 348/4 – radenie chronologicky za sebou v smere postupu hranice od juhu na sever).

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Kmeťovo:

01.02.2008

1185/1(časť), 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1188 (časť), 1189, 1190/1, 1190/2, 1418, 1419, 992/1 (časť), 997 (časť).

01.02.2008

Katastrálne územie Michal nad Žitavou:

01.02.2008

348/2, 348/4, 385/2, 386.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Maňa:

01.02.2008

1910/6 (časť), 1913, 1915/1, 1915/5, 1915/6, 1915/7 (časť), 1915/8, 1916, 1917/1, 1917/2, 1922, 1924/1 (časť), 1928/3 (časť), 1929, 1930, 1931.

01.02.2008

Katastrálne územie Žitavce:

01.02.2008

226/1 (časť), 344/1 (časť).

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 31/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 2

01.02.2008

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

01.02.2008

Katastrálne územie Kmeťovo:

01.02.2008

997 (časť), 1185/3, 1185/4, 1190/1, 1190/2, 1418, 1419.

01.02.2008

Katastrálne územie Michal nad Žitavou:

01.02.2008

348/2, 385/2, 386.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Maňa:

01.02.2008

1913, 1915/1, 1915/5, 1915/6, 1916, 1917/1, 1917/2, 1924/1 (časť), 1928/3 (časť), 1929, 1930.

01.02.2008

Príloha č. 3 k vyhláške č. 31/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 3

01.02.2008

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa a v okrese Nitra v katastrálnom území Žitavce. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

01.02.2008

Katastrálne územie Kmeťovo:

01.02.2008

992/1 (časť), 1185/1 (časť), 1185/2, 1188 (časť), 1189.

01.02.2008

Katastrálne územie Michal nad Žitavou:

01.02.2008

348/4.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Maňa:

01.02.2008

1910/6, 1915/7 (časť), 1915/8, 1922, 1931.

01.02.2008

Katastrálne územie Žitavce: 226/1 (časť), 344/1 (časť).

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

01.02.2008

2) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

3) § 13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.