Zákon č. 279/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

(v znení č. 530/2011 Z. z.)

Čiastka 109/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.01.2013
01.09.2008

279

01.09.2008

ZÁKON

01.09.2008

z 3. júla 2008,

01.09.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

01.09.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2008

Čl. I

01.09.2008

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z. a zákona č. 556/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2008

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „destiláciou“ vkladajú slová „alebo jeho iným následným oddelením,“.

01.09.2008

2. V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „destiláciou“ vkladá čiarka a slovo „maceráciou“.

01.09.2008

3. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „sulfitový“ vkladá čiarka a slovo „hydrolýzny“.

01.09.2008

4. V § 2 ods. 2 písm. c) bod 3.5. sa vypúšťajú slová „(karbonizácia a pod.)“.

01.09.2008

5. V § 2 ods. 2 písm. c) piaty bod znie:

01.09.2008

5. výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,“.

01.09.2008

6. V § 2 ods. 2 písm. d) tretí bod sa slovo „a“ nahrádza slovami „alebo na“.

01.09.2008

7. V § 2 ods. 2 písm. i) sa slovo „nemožno“ nahrádza slovami „je zakázané“.

01.09.2008

8. V § 2 ods. 2 písm. k) sa slovo „nemožno“ nahrádza slovami „je zakázané“.

01.09.2008

9. V § 2 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalších surovín,“.

01.09.2008

10. V § 2 ods. 2 písm. o) sa slová „surového alebo rafinovaného“ nahrádzajú slovami „všetkých druhov“.

01.09.2008

11. V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „prevažne ako základnú surovinu melasu“ nahrádzajú slovami „cukorné suroviny“.

01.09.2008

12. V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „prevažne neštandardné“.

01.09.2008

13. V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

01.09.2008

c) liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady z výroby vína a zo spracúvania ovocia, ako aj borievky, repu, obilie, med, čakanku, alebo pivo na destiláty a tieto plní do spotrebiteľského balenia; výrobné zariadenie neslúži na výrobu surového liehu alebo rafinovaného liehu,“.

01.09.2008

14. V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:

01.09.2008

f) výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, napr. azeotropnou destiláciou, molekulovými sitami, pervaporáciou, membránovým delením, čím sa získava bezvodý lieh,“.

01.09.2008

15. V § 2 ods. 3 písm. g) sa slová „alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zápar pripravených skvasením cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukorných surovín a z iných poľnohospodárskych surovín skvasiteľných na lieh“ nahrádzajú slovami „na rafinovaný lieh alebo bezvodý lieh“.

01.09.2008

16. V § 2 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „v súlade s týmto zákonom“.

01.09.2008

17. V § 2 ods. 3 písmeno k) znie:

01.09.2008

k) výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,“.

01.09.2008

18. V § 2 ods. 3 písmeno p) znie:

01.09.2008

p) liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi; výrobné zariadenie tohto liehovaru môže byť využité aj na účely podľa § 2 ods. 3 písm. c), ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona.“.

01.09.2008

19. V § 3 sa ods. 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.09.2008

d) na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. b).“.

01.09.2008

20. V § 3 odseky 11 a 12 znejú:

01.09.2008

(11) Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.

01.09.2008

(12) Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 2 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku základného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.“.

01.09.2008

21. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia chce prevádzkovať výrobné zariadenie ako liehovar na výrobu destilátov [§ 2 ods. 3 písm. c)] je povinný každé začatie a ukončenie prevádzkovania liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a každé začatie a ukončenie výroby liehu v liehovare na výrobu destilátov oznámiť najneskôr 15 dní vopred colnému úradu.“.

01.09.2008

22. V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dopestovaného vlastnou pestovateľskou činnosťou“.

01.09.2008

23. V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktorú sám vypestoval,“.

01.09.2008

24. V § 13 ods. 1 prvá veta znie:

01.09.2008

„Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu.“.


01.09.2008

Čl. III

01.09.2008

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 211/2003 Z. z., zákonom č. 105/2004 Z. z., zákonom č. 556/2004 Z. z. a týmto zákonom.

01.09.2008

Čl. IV

01.09.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2008.


01.09.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2008

Pavol Paška v. r.

01.09.2008

Robert Fico v. r.