Vyhláška č. 27/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

Čiastka 11/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

27

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu včelárika zlatého a zabezpečenia podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bátorove Kosihy, Búč, Radvaň nad Dunajom, v okrese Levice v katastrálnom území Pastovce, v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Horný chotár a Mužla.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 229,32 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohách č. 1 a 2.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

01.02.2008

a) ťažba piesku, hliny alebo iné narušenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

c) využívanie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba, na športové aktivity (najmä streľbu, táborenie, stanovanie, bivakovanie, zakladanie ohňa) od 5. mája do 20. augusta,

01.02.2008

d) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 20. augusta okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku alebo vozidiel osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,1)

01.02.2008

e) aplikácia alebo vypúšťanie pesticídov v ťažobných priestoroch okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

01.02.2008

f) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, najmä ohňostrojov, laserových zariadení alebo reprodukovanej hudby mimo uzavretých stavieb od 5. mája do 20. augusta.

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch a na Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 27/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia jednoznačne určuje 421 lomových bodov a ich zoznam spolu so súradnicami tvorí prílohu č. 2 k vyhláške.

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Bátorove Kosihy:

01.02.2008

3627, 3640/1, 3640/2, 3640/3, 3640/4, 3640/5, 3641/5, 3727/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3737/1 (časť), 3737/2, 3966 (časť), 3976/7.

01.02.2008

Katastrálne územie Búč:

01.02.2008

4796/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Horný chotár:

01.02.2008

204/1/1 (časť), 204/1/2 (časť), 713/1, 713/2, 714, 728/1, 728/2, 733/3.

01.02.2008

Katastrálne územie Mužla:

01.02.2008

12956/5, 12956/6 (časť), 12956/7, 12956/9 (časť), 12959, 8537/2/1, 8537/2/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Pastovce:

01.02.2008

2619/1/1 (časť), 2619/1/2 (časť), 2898 (časť), 2915 (časť), 2927 (časť), 2960/0/1, 2960/0/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Radvaň nad Dunajom:

01.02.2008

1315, 2057/1, 2057/3, 2058/1, 2058/2, 2330, 2349/17, 2350/1, 2350/3, 2353, 2383, 2412.

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 27/2008 Z. z.

01.02.2008

ZOZNAM SÚRADNÍC LOMOVÝCH BODOV HRANICE CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Tabuľka 02

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.