Zákon č. 264/2008 Z. z.Zákon o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.

01.08.2008

264

01.08.2008

ZÁKON

01.08.2008

z 18. júna 2008

01.08.2008

o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.08.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 511/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2009

1. § 9 vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠9

01.01.2009

Platenie poplatku

01.01.2009

(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa) v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.

01.01.2009

(2) Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.

01.01.2009

(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

01.01.2009

(4) V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.

01.01.2009

(5) V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.

01.01.2009

(6) V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.

01.01.2009

(7) Poplatky sa vyberajú v eurách.

01.01.2009

(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)“.

01.01.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

01.01.2009

5aa) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2009

2. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b písm. b) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „10 Sk, najmenej 50 Sk“.

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z. a zákona č. 167/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.01.2009

6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2009

2. V § 7 ods. 1 druhá veta znie:

01.01.2009

„Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.“.

01.01.2009

3. § 18 sa vypúšťa.

01.08.2008

Čl. VI

01.08.2008

Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2008

V § 10 ods. 4 sa bodkočiarka vypúšťa a za slovo „predpisu8)“ sa vkladajú slová „a výkon činností distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu;9a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.08.2008

9a) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


01.08.2008

Čl. VII

01.08.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.


01.08.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.08.2008

Pavol Paška v. r.

01.08.2008

Robert Fico v. r.


01.08.2008

Príloha k zákonu č. 264/2008 Z. z.

01.08.2008

Pošta:

01.08.2008

1. Bratislava 1, Námestie SNP 35

01.08.2008

2. Bratislava 2, Tomášikova 54

01.08.2008

3. Bratislava 24, Mlynské Nivy 31 SAD

01.08.2008

4. Bratislava 4, Karloveská 34

01.08.2008

5. Bratislava 5, Vlastenecké nám. 4

01.08.2008

6. Banská Bystrica 1, Horná 1

01.08.2008

7. Banská Bystrica 3, Zvolenská cesta 34

01.08.2008

8. Banská Bystrica 4, Kyjevské nám. 6

01.08.2008

9. Košice 1, Poštová 20

01.08.2008

10. Košice 2, Thurzova 3

01.08.2008

11. Košice 3, Južná trieda 31

01.08.2008

12. Košice 4, Komenského 30

01.08.2008

13. Nitra 1, Sládkovičova 2

01.08.2008

14. Nitra 3, Štefánikova 50

01.08.2008

15. Nitra 4, Štúrova 20

01.08.2008

16. Prešov 1, Masarykova 2

01.08.2008

17. Prešov 3, Sabinovská ul.

01.08.2008

18. Prešov 5, Švábska 32

01.08.2008

19. Trenčín 1, Mierové námestie 21

01.08.2008

20. Trenčín 3, Šoltésovej ul.

01.08.2008

21. Trenčín 4, Dlhé hony 1159

01.08.2008

22. Trnava 1, Trojičné námestie 8

01.08.2008

23. Trnava 2, Dohnányho 17

01.08.2008

24. Trnava 3, Veterná 40

01.08.2008

25. Žilina 1, Sládkovičova 169/14

01.08.2008

26. Žilina 2, Hviezdoslavova 3

01.08.2008

27. Žilina 3, Budatín, Na lány 387

Poznámky pod čiarou

01.08.2008

1) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

2) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

3) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

4) § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.08.2008

5) Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku.

01.08.2008

6) § 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

7) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

9) § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

01.08.2008

10) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.

01.08.2008

11) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.