Nariadenie vlády č. 258/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Čiastka 104/2008
Platnosť od 15.07.2008
Účinnosť od 15.07.2008

OBSAH

15.07.2008

258

15.07.2008

NARIADENIE VLÁDY

15.07.2008

Slovenskej republiky

15.07.2008

z 2. júla 2008,

15.07.2008

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

15.07.2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:


15.07.2008

Čl. I

15.07.2008

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom sa mení a dopĺňa takto:

15.07.2008

1. V § 1 písm. d) sa slová „(podľa prvého bodu prílohy č. 1)“ nahrádzajú slovami „(podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a)“.

15.07.2008

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1.

15.07.2008

3. V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa za slovo „výnosov“ pripájajú slová „(ak sú k dispozícii)“.

15.07.2008

4. V prílohe č. 1 bode 5.2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „napríklad“.

15.07.2008

5. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

15.07.2008

„Príloha č. 1a

15.07.2008

k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

15.07.2008

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

15.07.2008

V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade s § 1 písm. d).

15.07.2008

Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov

15.07.2008

vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

15.07.2008
Zdroje hlukuAkčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea)Vonkajšie prostredie s osobitnou
ochranou pred hlukomb)
LdvnLnocLdvnLnoc
priemysel55405035
letiská65555540
pozemné komunikácie65556050
železničné dráhy60505545
15.07.2008

Poznámky k tabuľke:

15.07.2008

a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.

15.07.2008

b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.“.

15.07.2008

6. V prílohe č. 2 sa slová „(Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7).“


15.07.2008

Čl. II

15.07.2008

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2008.


15.07.2008

Robert Fico v. r.