Vyhláška č. 25/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

25

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa poľného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, žlny sivej, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, lelka obyčajného, jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Snina, v katastrálnych územiach Brezovec, Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 40 932,42 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. marca do 30. júna.

01.02.2008

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje

01.02.2008

a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

c) vykonávanie práva poľovníctva, okrem práv poľovníckej stráže, v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

d) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,

01.02.2008

e) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia technologickému sprístupneniu porastu,

01.02.2008

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov,2) ostatnej zatrávnenej plochy2) alebo dočasne zatrávnených pozemkov2) spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,

01.02.2008

g) mechanizované kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného alebo prepelice poľnej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

h) realizovanie rekultivácií3) alebo meliorácií na poľnohospodárskej pôde,

01.02.2008

i) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 15. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení.

01.02.2008

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a), b), d) a e) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.4)

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 25. augustu 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 so stavom k 1. januáru 2000 týchto nomenklatúr:

01.02.2008

28 – 43 Papín

01.02.2008

28 – 44 Zboj

01.02.2008

38 – 21 Snina

01.02.2008

38 – 22 Ubľa

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Vonkajšia hranica Chráneného vtáčieho územia Bukovské vrchy sa začína na severozápade na štátnej hranici s Poľskou republikou cca 1 km juhovýchodne od kóty 877 m n. m. Pokračuje juhovýchodným smerom masívom Malý Horský do doliny toku Udavy, prechádza cez potok na lesnú cestu vedúcu z obce Osadné do doliny. Západojuhozápadným smerom pokračuje pravým okrajom lesnej cesty po ľavostranný bezmenný prítok Udavy západne od kóty Drozdiačka (658 m n. m.). Pokračuje juhovýchodným smerom po ľavom brehu potoka cca 400 m a odtiaľ juhozápadným smerom vystupuje do svahu masívu Hlboké k dolnému okraju lesa. Odtiaľ západným smerom pokračuje 1 km po okraji lesa, kde sa spája s lesnou cestou vedúcou do obce Osadné, po ktorej ľavom okraji pokračuje cca 1, 5 km k intravilánu obce Osadné. Východojuhovýchodným smerom pokračuje po okraji lesa po cestu vedúcu z obce Hostovice na kótu 664 m n. m., ďalej severným smerom obchádza Begovu jamu a vystupuje na kótu 664 m n. m. Pokračuje severovýchodným smerom po hrebeni cca 500 m a ďalej po hrebeni východojuhovýchodným až juhovýchodným smerom cez kótu Skory (857 m n. m.) a kótu 816 m n. m. na kótu Hrčasté (774 m n. m.). Ďalej po hrebeni cca 3 km juhozápadným smerom do sedla východne od kóty Kýčera (651 m n. m.). Pokračuje južným až juhojuhovýchodným smerom po hrebeni, prechádza cez lesnú cestu vedúcu z obce Pčoliné do doliny potoka Stružnica a ďalej na kótu Vrchpole (654 m n. m.), kde sa spája s katastrálnou hranicou Pčoliné a súčasne s ňou nezmeneným smerom pokračuje po hrebeni, prechádza cez lesnú cestu vedúcu sedlom z obce Pčoliné k vodnej nádrži Starina. Zo sedla vystupuje na najbližší kopec a západojuhozápadným smerom pokračuje po bočnom hrebeni na kótu Stavenec (522 m n. m.) a hranicou lesných porastov zostúpi k okraju lesa, kde sa východojuhovýchodne od obce Pčoliné spája s lesnou cestou. Pokračuje cca 500 m východojuhovýchodným smerom po okraji cesty a ďalej južným až západojuhozápadným smerom po okraji lesa k pravostrannému bezmennému prítoku potoka Chotinka. Prechádza cez potok a lesnú cestu vedúcu do doliny a okrajom lesa pokračuje nezmeneným smerom k úpätiu svahu. Južným smerom vystupuje na hrebeň, ktorým pokračuje na kótu Prípor (498 m n. m.) ku katastrálnej hranici medzi obcami Stakčín a Snina a po nej južným až juhojuhovýchodným smerom cca 3 km hrebeňom na kopec medzi kótami Mazúrov vrch (498 m n. m.) a Vŕšok (434 m n. m.). Južným smerom sleduje katastrálnu hranicu, zostupuje po svahu cca 700 m, východným smerom hranicou lesných porastov obchádza kótu Vŕšok (434 m n. m.) z južnej, východnej a severnej strany a pokračuje severovýchodným, severoseverovýchodným až severoseverozápadným smerom po okraji lesa hore dolinou potoka Chotinka. Ponad lesnú škôlku okrajom lesa prechádza východným smerom cez potok Chotinka a cez cestu vedúcu dolinou a pokračuje okrajom lesa Javorovec k potoku a ďalej juhovýchodným smerom k intravilánu obce Stakčín. Prechádza cez bezmenný ľavostranný prítok potoka Chotinka a okrajom lesa postupne severným, severoseverovýchodným až severovýchodným smerom obchádza intravilán obce Stakčín až po štátnu cestu Stakčín – Jalová. Ďalej pokračuje východným smerom k okraju lesa cca 500 m západne od kóty Vŕšok (413 m n. m.). Odtiaľ pokračuje južným smerom po okraji lesa popri ľavom okraji Cirochy k jej ľavostrannému prítoku Havrilovec na severovýchodnom okraji intravilánu obce Stakčín a ďalej východojuhovýchodným smerom proti smeru toku potoka, okrajom lesných porastov pokračuje k pramenisku potoka. Severovýchodným smerom vystupuje okrajom lesných porastov ku kóte Makovisko (430 m n. m.) a východojuhovýchodným smerom zostupuje do doliny Makoviského potoka, pravostranného prítoku potoka Oľchovec severne od obce Stakčínska Roztoka. Severoseverovýchodným smerom, proti smeru toku, po ľavom brehu potoka vedie do doliny cca 1 km a ďalej východojuhovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov na hrebeň a juhojuhovýchodným smerom opäť zostupuje do doliny potoka Oľchovec. Jeho pravým brehom pokračuje k sútoku s jeho ľavostranným prítokom a ďalej juhovýchodným smerom pokračuje po lesnú cestu do Stakčínskej Roztoky v doline bezmenného potoka. Severovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov do svahu a južným smerom pokračuje do doliny potoka Lieskovec, kde sa spája s katastrálnou hranicou. Po pravom brehu potoka pokračuje cca 1, 5 km, východojuhovýchodne od kóty Lieskovec (496 m n. m.) vystupuje východným smerom do sedla a odtiaľ juhojuhovýchodným smerom pokračuje hrebeňom do ďalšieho sedla a odtiaľ východojuhovýchodným smerom zostúpi do doliny potoka Ublianka severne od obce Kalná Roztoka. Prechádza cez potok a lesnú cestu a po okraji lesa zostupuje juhovýchodným smerom dolinou k okraju lesa. Severoseverovýchodným smerom vystupuje po okraji lesa na hrebeň k lesnej ceste vedúcej do obce Kalná Roztoka a ďalej východojuhovýchodným smerom zostupuje do doliny potoka Chmeľnica. Prechádza cez potok a cestu vedúcu dolinou do obce Kalná Roztoka a južným smerom po jej ľavom okraji pokračuje cca 1 kilometer k okraju lesa. Okrajom lesa pokračuje juhovýchodným smerom po katastrálnu hranicu Kalná Roztoka a ňou južným smerom po pravom brehu ľavostranného bezmenného prítoku potoka Ublianka k okraju lesa a ďalej východojuhovýchodným smerom po okraji lesa do doliny Volovského potoka. Prechádza po moste cez potok a nezmeneným smerom vystupuje lesnou cestou na hrebeň, prechádza cez katastrálnu hranicu obce Ruská Volová a ďalej nezmeneným smerom hranicou lesných porastov do doliny bezmenného ľavostranného prítoku Volovského potoka severoseverovýchodne od obce Ruská Volová. Ďalej prechádza cez potok a cestu vedúcu dolinou po okraji lesa a týmto juhojuhozápadným smerom pokračuje dolu dolinou cca 300 m po most nad týmto potokom. Ďalej vedie cca 300 m severovýchodným smerom po okraji lesa a pokračuje východojuhovýchodným smerom po okraji lesa do ďalšej doliny bezmenného potoka. Po pravom brehu potoka pokračuje cca 100 m a ďalej východojuhovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov na hrebeň severne od obce Brezovec, kde sa spája s jej katastrálnou hranicou. Ďalej vedie juhovýchodným smerom po okraji lesa k potoku Brezovčík a ďalej okrajom lesa postupne severným, juhovýchodným až juhojuhovýchodným smerom ku katastrálnej hranici Brezovec na úpätí svahu Klišov. Ďalej vedie severovýchodným smerom po okraji lesa k lesnej ceste v doline ľavostranného prítoku potoka Brezovčík. Prechádza cez potok a pokračuje juhozápadným smerom okrajom lesa k potoku Brezovčík. Jeho pravým brehom vedie cca 500 m a ďalej východným smerom hranicou lesných porastov k ľavostrannému prítoku potoka Ublianka. Popri potoku vedie okrajom lesných porastov k jeho pramenisku a ďalej juhovýchodným smerom hranicou lesných porastov po štátnu hranicu Slovenská republika – Ukrajina. Po štátnej hranici vedie severovýchodným smerom po kótu Kremenec. Od kóty Kremenec pokračuje západným smerom štátnou hranicou s Poľskou republikou až do východiskového bodu.

01.02.2008

Vnútorná hranica

01.02.2008

Vnútornú hranicu chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Brezovec:

01.02.2008

1048/1, 1049/3, 1050/2, 1051/2, 1118/1, 1118/2, 1120, 1122, 1406/1 časť, 1413.

01.02.2008

Katastrálne územie Dara:

01.02.2008

1/0/1, 1/0/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2/0/1, 2/0/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/1, 3/2, 3/3, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 6/0/1, 60/1, 6/0/2, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90.

01.02.2008

Katastrálne územie Hostovice:

01.02.2008

808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 814, 815, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 824, 825, 826, 918/1, 918/2, 918/3.

01.02.2008

Katastrálne územie Jalová:

01.02.2008

184/2, 185, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273/0/1, 273/0/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Kalná Roztoka:

01.02.2008

637, 638, 639, 640, 641 časť, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669/0/1, 669/0/2, 670, 671, 672/1, 672/2, 673, 674/0/1, 674/0/2, 675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718/0/1, 718/0/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 732 časť, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 756, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 836, 862, 863.

01.02.2008

Katastrálne územie Klenová:

01.02.2008

809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 862.

01.02.2008

Katastrálne územie Kolbasov:

01.02.2008

299, 301, 302, 305, 307, 310, 311, 312, 313, 314/0/1, 314/0/2, 315/0/1, 315/0/2, 316, 317, 318/1, 318/2, 322, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 368, 369, 370, 373, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 389/1, 389/3, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/3, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411/1, 411/3, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 442/3, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476/0/1, 476/0/2, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538/0/1, 538/0/2, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546/1, 546/2, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564, 565, 566, 567, 571.

01.02.2008

Katastrálne územie Nová Sedlica:

01.02.2008

1008, 1014, 1015, 1020, 1021, 1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1041, 1044, 1046, 1047, 1051, 1054, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1079/4, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1089, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1095, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166/1, 1166/2, 1167, 1168, 1169/0/1, 1169/0/2, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1188, 1191, 1192, 1195, 1196, 1198, 1206/1, 1206/2, 1210, 1212, 1223, 1224, 1225/1, 1228/1, 1228/2, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1244, 1246, 1252, 1259, 1265, 1267, 1269, 1275, 1278/1, 1279, 1283, 1291, 1296, 1303, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1312/1, 1312/2, 1313, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1348, 1351, 1372/1, 1372/2, 1395/1, 1395/2, 1412, 1416/1, 1416/2, 1417, 1422, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1453/1, 1453/2, 1454, 1471, 1483, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1532, 1559, 1565, 1586/1, 1586/2, 1599, 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1623/5, 1623/6, 1629/1, 1629/2, 1630/0/1, 1630/0/2, 1630/0/3, 1679/4, 1679/5, 1679/6, 1706/1, 1706/2, 1747/1, 1747/2, 1773, 1792/1, 1792/2, 1819, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1914, 1917, 1959, 2007/1, 2007/3, 2015, 2016, 2017, 2018/1, 2018/2, 2020/2, 2021, 2025, 2027, 2028, 2029, 2043/1, 2043/2, 2060/1, 2060/2, 2070/0/1, 2070/0/2, 2101, 2103/1, 2103/2, 2121, 2174/1, 2184/0/1, 2184/0/2, 2187, 2203, 2204, 2225/2, 2225/3, 2267, 2282, 2319/1, 2319/2, 2320/2, 2321, 2343, 2344, 2393, 2396/1, 2396/3, 2396/4, 2396/6, 2396/7, 2396/8, 2396/9, 2396/10, 2425, 2426, 2433/3, 2442/1, 2442/2, 2442/3, 2443, 2447/3, 2471, 2476, 2479, 2482, 2483, 2484/1, 2484/2, 2485, 2486, 2487, 2488/2, 2490/1, 2490/2, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501/2, 2501/3, 2503, 2504, 2505, 2506/2, 2507, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520/2, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534/2, 2534/3, 2534/4, 2535/5, 2536/2, 2537, 2538, 2539, 2540/2, 2541/2, 275/0/1, 275/0/2, 480/2, 480/3, 483/2, 483/3, 485/2, 485/3, 491, 499, 500/1, 500/2, 508, 511, 520/1, 520/2, 520/3, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 544/2, 565/2, 565/3, 620/1, 620/2, 661/1, 665, 673, 680, 682, 683/7, 701/1, 701/2, 701/3, 707/1, 709/5, 726, 747, 749/0/1, 749/0/2, 750, 757, 758, 759, 760, 762/1, 762/2, 763, 767/1, 767/2, 789, 804, 806, 807, 808, 810, 813, 815, 816, 817, 819, 824, 825, 829/0/1, 829/0/2, 832/1, 832/2, 854, 873, 878, 879, 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 881, 882/0/1, 882/0/2, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 904/5, 933, 948, 949, 960/1, 960/2, 960/4, 960/5, 961/4, 967, 968, 972/2, 977/1, 977/2, 988/2, 992, 993/1, 993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 993/6, 993/7, 993/8.

01.02.2008

Katastrálne územie Osadné:

01.02.2008

735, 736, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 766, 797/2, 797/3/1, 797/3/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Ostrožnica:

01.02.2008

10, 100, 1/1, 1/2, 101, 102, 103, 105, 106, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7/1, 7/2, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 8/1, 8/2, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

01.02.2008

Katastrálne územie Parihuzovce:

01.02.2008

221, 244, 245, 246, 255, 257/1, 257/2, 257/3.

01.02.2008

Katastrálne územie Pčoliné:

01.02.2008

1006, 1028, 966 časť, 967, 968 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Príslop:

01.02.2008

231, 232, 233, 234, 235, 239/0/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 251, 252/1, 252/2, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319/1, 319/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Runina:

01.02.2008

239, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260/0/1, 260/0/2, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296/0/1, 296/0/2, 297, 298, 299, 304, 306, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 400/1, 400/2, 402, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 434, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 461/1, 461/2, 464, 465, 466, 470/1, 470/2, 471, 472, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 493/5, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruská Volová:

01.02.2008

316/2, 317/2, 318/2, 319/2, 320/2, 321/2, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 481, 482, 483/1 časť, 483/2, 483/3, 484 časť, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruské:

01.02.2008

100, 10/0/1, 10/0/2, 10/0/3, 10/0/4, 1/0/1, 1/0/2, 1/0/3, 1/0/4, 1/0/5, 1/0/6, 1/0/7, 101, 102/1/1, 102/1/2, 102/2/1, 102/2/2, 102/3, 102/5, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11/0/1, 11/0/2, 11/0/3, 11/0/4, 11/0/5, 11/0/6, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 12/0/1, 12/0/2, 12/0/3, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13/1/1, 13/1/2, 13/1/3, 13/1/4, 13/2, 13/3, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136, 137, 138, 139, 140, 14/0/1, 14/0/2, 14/0/3, 14/0/4, 14/0/5, 14/0/6, 141, 142/1, 142/2, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150/0/1, 150/0/2, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/0/1, 178/0/2, 179/0/1, 179/0/2, 18, 180, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 20, 2/0/1, 2/0/2, 2/0/3, 2/0/4, 2/0/5, 2/0/6, 2/0/7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/0/1, 3/0/2, 3/0/3, 3/0/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4/0/1, 4/0/2, 4/0/3, 4/0/4, 4/0/5, 4/0/6, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5/0/1, 5/0/2, 5/0/3, 5/0/4, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 6/1/1, 6/2, 61, 62, 63, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 68, 69, 7/0/1, 7/0/2, 7/0/3, 7/0/4, 7/0/5, 7/0/6, 7/0/7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8/0/1, 8/0/2, 8/0/3, 8/0/4, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9/0/1, 9/0/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruský Potok:

01.02.2008

152, 153, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 308, 309, 310, 311/0/1, 311/0/2, 312, 313, 314, 315/0/1, 315/0/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398.

01.02.2008

Katastrálne územie Smolník nad Cirochou:

01.02.2008

100, 10/0/1, 10/0/2, 1/0/1, 1/0/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11/1/1, 11/1/2, 11/2/1, 11/2/2, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119, 12, 120, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 2/1/1, 2/1/2, 2/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/0/1, 3/0/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4/1/1, 4/1/2, 4/2/1, 4/2/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5/1/1, 5/1/2, 5/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6/1/1, 6/1/2, 6/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 7/1/1, 7/1/2, 7/2/1, 7/2/2, 71, 72, 73/0/1, 73/0/2, 74, 75, 76/0/1, 76/0/2, 77/0/1, 77/0/2, 78/0/1, 78/0/2, 79, 80, 8/1/1, 8/1/2, 8/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9/0/1, 9/0/2, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

01.02.2008

Katastrálne územie Stakčínska Roztoka:

01.02.2008

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621/1, 621/2, 627/1, 632, 633, 634 časť, 636, 637 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Stakčín:

01.02.2008

1691 časť, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1881 časť, 1882 časť, 1929, 1938 časť, 1942, 1943, 1944, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 2024.

01.02.2008

Katastrálne územie Starina nad Cirochou:

01.02.2008

100/1, 100/2, 100/3, 10/1, 10/2, 10/3, 1/1, 1/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110/1/1, 110/1/2, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/18, 116/19, 117, 118, 119, 12, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130, 13/1, 13/2, 13/3, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/10, 139/11, 14, 140, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 17, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 37, 38, 39, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/0/1, 43/0/2, 44, 45, 46/1/1, 46/1/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/2, 49, 5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/3, 58/1, 58/2, 59/1, 59/3, 59/4, 6, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72/1, 73/1, 74, 75, 76, 77/1, 78/1, 79/1, 8, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 81/3, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89, 9, 90/1, 90/2, 91, 92, 94, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 99/1, 99/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Topoľa:

01.02.2008

577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 624, 625, 626, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704/1, 704/2, 705, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 740/1, 740/2, 740/3, 741/1, 741/2, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789/1, 789/2, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 864, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 909/2, 910, 911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933/1, 933/2, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 970/1, 970/2, 971, 972, 973, 980, 981.

01.02.2008

Katastrálne územie Ubľa:

01.02.2008

1139 časť, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1627 časť, 1632.

01.02.2008

Katastrálne územie Ulič:

01.02.2008

1001/2, 1028/3, 1112, 1119/2, 1145/0/1, 1145/0/2, 1161/1, 1163, 1173/2, 1175/2, 1184, 1185, 1187, 1188, 1193, 1194, 1221, 1252, 1273, 1274, 1277, 1278, 1280, 1296/2, 1297, 1298, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1356, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1410/1, 1410/2, 1423, 1582/1, 1582/2, 1586, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610, 1611/4, 1611/5, 1624/3, 1625, 1626/0/1, 1626/0/2, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1648, 1666, 1672, 1685, 1687, 1702, 1752, 1804, 1805/1, 1805/2, 1806, 1830/0/1, 1830/0/2, 1837, 1838, 1841/0/1, 1841/0/2, 1855, 1856, 1874/2, 1875/1/1, 1875/1/2, 1946, 1951/2, 1956, 1970/0/1, 1970/0/2, 1973, 1981, 1987/0/1, 1987/0/2, 1993, 1998, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2000/4, 2000/5, 2018/6, 2018/7, 2019/1, 2019/2, 2035, 2160, 2168, 2191, 2360/1, 2360/19, 2360/41, 2428, 2500/1, 2500/3, 2500/4, 2500/5, 2500/6, 2500/7, 2500/9, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505/1, 2505/2, 2506, 2508, 2584, 2611/1/1, 2611/1/2, 2745, 2753, 2794, 2848, 2849, 2852, 2853/1, 2853/2, 2854/1, 2854/2, 2854/3, 2857, 3044/1/1, 3044/1/2, 3044/2, 3045, 3046/1, 3046/2, 3067, 3185, 3186, 3187, 3190, 3191, 3262, 3263/1, 3307, 3322, 3338, 3402/1, 3402/2, 3434, 3467, 3534, 3581/1, 3581/2, 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3655, 3850, 3851, 3853/6, 3853/8, 3853/9, 3853/10, 3854/4, 3854/5, 3854/6, 3856/5, 3858/1, 3858/2, 3858/3, 3858/4, 3858/5, 3858/6, 3858/7, 3858/8, 3858/9, 3858/10, 3859, 3860/1, 3860/2, 3860/3, 3860/4, 3860/5, 3861, 3862/1, 3862/2, 3863, 3864/1, 3864/2, 3864/3, 3864/4, 3864/5, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870/1, 3870/2, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875/1, 3875/2, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886/1, 3887, 3888, 3889, 3890/1, 3890/2, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 3892, 3893/2, 3893/4, 3893/10, 3893/11, 3897/1, 3900/1, 3903, 3905/1, 3907/5, 3907/9, 3908/1, 3908/2, 3909/1, 3909/2, 3909/3, 3910/1, 3910/2, 3910/3, 3967, 4000, 4081/0/1, 4081/0/2, 4090, 4134/6, 4135/12, 4135/17, 4135/22, 4135/23, 4135/24, 4135/30, 4135/33, 4137/3/1, 4137/3/2, 4137/4, 4138/14/1, 4138/14/2, 4138/28, 4138/30, 4139, 4140, 4190/2, 4277/2, 4327, 4328/0/1, 4328/0/2, 4328/0/3, 4392/0/1, 4392/0/2, 4416, 4425, 4466, 4518, 4572, 4597, 4625, 4626, 4647, 4720, 4742, 4745, 4782, 4816, 4869, 5037, 5046/2, 5046/3, 5046/4, 5047/3, 5051/0/1, 5051/0/2, 5084, 5106/1, 5106/2, 5109, 5113, 5294, 5295/1, 5295/2, 5298/2, 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5308/1, 5308/2, 5309/1, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5316, 5317, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5330, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5338, 5339, 5340, 5342, 5347, 5348, 5349, 5351/2, 5352/1, 5353, 5354, 5355, 5358, 5359/2, 5359/5, 5359/6, 5359/8, 5360, 5361/1, 5361/2, 5361/3, 5361/4, 5361/5, 5361/6, 5361/8, 5361/9, 5361/10, 5361/11, 5363, 5364, 5365, 5370, 5371, 5373/1, 5373/2, 5373/3, 5374/1, 5374/2, 5375/1, 5375/2, 5375/3, 5375/4, 5376, 5379, 5380, 5381, 5382, 5385, 5386, 5387, 5388, 651/2, 652/2, 653, 654/2, 657, 66/2, 67/2, 68, 870/2, 871, 872, 873/1, 873/2, 873/3, 875/1, 976, 977, 978, 980/2, 981, 982, 989, 990, 991, 992, 996, 997, 998.

01.02.2008

Katastrálne územie Uličské Krivé:

01.02.2008

1000/1, 1000/2, 1002, 1025, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1064, 1083, 1085, 1090, 1105, 1119, 1121, 1135, 1137, 1140, 1150, 1166, 1170, 1189, 1214, 1216, 1230, 1232, 1236/2, 1237, 1253/0/1, 1253/0/2, 1253/0/3, 1289, 1291, 1347, 1367/1, 1367/3, 1367/5, 1367/6, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1379, 1381, 1391/1, 1391/2, 1396, 1401, 1402, 1410, 1434, 1442/0/1, 1442/0/2, 1443/0/1, 1443/0/2, 1444/0/1, 1444/0/2, 147, 1484, 1488, 1511/0/1, 1511/0/2, 1514/2, 1515, 1521, 1524, 1526, 1531, 1534/2, 1536/2, 1538/3, 1539, 1540/1, 1540/4, 1541/0/1, 1541/0/2, 1548/1, 1548/2, 1557/2, 1557/3, 1567/1, 1567/2, 1609, 1612/1, 1612/2, 1628, 1631/0/1, 1631/0/2, 1632, 1662/1, 1670, 1688/2, 1695/3, 1703/0/1, 1703/0/2, 1705, 1708, 1717, 1750, 1809, 181, 1812, 1815, 1825, 1832, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1845, 1846/1, 1849, 1851, 1852, 1853, 186, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/31, 1867/82, 1867/85, 1867/86, 1867/88, 1867/89, 1867/97, 1868, 1869, 187, 1870, 1875/1, 1875/7, 1877, 188/1, 188/2, 1883, 189, 1895/1, 1896, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907/2, 1925, 1940, 1942, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1954/2, 1954/3, 1955/1, 1957/3, 1959/1, 1959/4, 1967/1, 1972/1, 1972/2, 1977/1, 1977/2, 1991/1, 1991/3, 1993/1, 1993/2, 1996/1, 2008, 2010/5/1, 2010/5/2, 2011/3, 2012, 2021, 2028, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2048/1, 2048/2, 2055, 2072/2, 2076/2, 2080/4, 2080/6, 2080/7, 2081/1, 2081/3/1, 2081/3/2, 2081/5, 2082, 2100, 2102/1, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/15/1, 2102/15/2, 2102/15/3, 2102/16, 2103, 2104/1, 2105, 2107/5/1, 2107/5/2, 2107/8, 2107/9, 2108/3, 2108/5, 2108/10, 2108/11, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116/1, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2116/8, 2117/1, 2117/2, 2118, 2119, 2120, 2122, 2127, 2130, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2143/2, 2144, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2177, 245/1, 452/1/1, 452/1/2, 452/2/1, 452/2/2, 453/0/1, 453/0/2, 454, 455/1/1, 455/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489/0/1, 489/0/2, 490/0/1, 490/0/2, 491/0/1, 491/0/2, 492/0/1, 492/0/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506/0/1, 506/0/2, 507/0/1, 507/0/2, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 537, 538, 539, 540, 541/0/1, 541/0/2, 541/0/3, 542, 543, 545, 546, 548, 550, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566, 567, 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 569/1, 569/2, 570/1/1, 570/1/2, 570/2, 570/3, 571/2, 571/4, 571/6, 576/1/1, 576/1/2, 576/2, 583, 593/1, 620/0/1, 620/0/2, 649, 652, 673/0/1, 673/0/2, 716/2, 742, 783/0/1, 783/0/2, 800, 820, 831/2, 831/5, 832/1, 832/2, 835/1, 835/2, 835/3, 835/4, 836, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855/1, 855/2, 856, 857, 858, 859, 860, 861/0/1, 861/0/2, 861/0/3, 862/0/1, 862/0/2, 863, 864, 865/0/1, 865/0/2, 866, 867, 868, 869/0/1, 869/0/2, 870, 871/1, 871/2, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 874, 875, 876, 878, 879/0/1, 879/0/2, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 897, 899, 900/1, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 910/0/1, 910/0/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918/0/1, 918/0/2, 919, 920, 921, 922/0/1, 922/0/2, 923, 928, 934/4, 935, 942/1, 942/2, 953/2, 954, 956, 957, 971.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Poľana:

01.02.2008

100, 10/0/1, 10/0/2, 1/0/1, 1/0/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11/0/1, 11/0/2, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 12/0/1, 12/0/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 13/0/1, 13/0/2, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 14/0/1, 14/0/2, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15/0/1, 150/1, 15/0/2, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 16/0/1, 16/0/2, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 17/0/1, 17/0/2, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18/1/1, 18/1/2, 18/2, 19/0/1, 19/0/2, 20, 2/0/1, 2/0/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/0/1, 3/0/2, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4/0/1, 4/0/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5/0/1, 5/0/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6/0/1, 6/0/2, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7/0/1, 7/0/2, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8/0/1, 8/0/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 9/0/1, 9/0/2, 91, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99.

01.02.2008

Katastrálne územie Zboj:

01.02.2008

1002/4, 1002/5, 1003/4, 1004, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, 1007/7, 1009/1, 1009/8, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1041, 1044, 1067, 1068/1, 1068/2, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1111, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1129, 1136/1, 1136/2, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1155/1, 1155/2, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1200/1, 1200/2, 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1211, 1214, 1215, 1219, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1247/1/1, 1247/1/2, 1247/2, 1252, 1279, 1283/0/1, 1283/0/3, 1283/0/4, 1283/0/5, 1325, 1326, 1332/3, 1332/4, 1335/2, 1351/1, 1351/2, 1359/0/1, 1359/0/2, 1359/0/3, 1359/0/4, 1363, 1365, 1368/3, 1368/6, 1368/7, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1388, 1394/1, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1430/2, 1430/3, 1431/2, 1433, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1442/4, 1447, 1455, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1478/2, 1484/2, 1488, 1490/2, 1490/3, 1490/4, 1490/5, 1490/6, 1490/7, 1490/8, 1490/9, 1490/10, 1491, 1496, 1497/4, 1507, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1533/4, 1533/5, 1533/6, 1533/7, 1539, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1557/2, 1571/1/1, 1571/1/2, 1571/4, 1571/5, 1571/6, 1571/7, 1571/8, 1571/9, 1571/10, 1571/11, 1571/12, 1603/1, 1603/2, 1604/1, 1607, 1638, 1673, 1674, 1696/6, 1696/7, 1698/1, 1699, 1701, 1702/1, 1702/2, 1706, 1734/0/1, 1734/0/2, 1780, 1817/0/1, 1817/0/2, 1818/1, 1818/2, 1818/3, 1898, 1899/0/1, 1899/0/2, 1900, 1901/1/1, 1901/1/2, 1922/0/1, 1922/0/2, 1952/0/1, 1952/0/2, 1964/0/1, 1964/0/2, 2018/0/1, 2018/0/2, 2018/0/3, 2074/0/1, 2074/0/2, 2074/0/3, 2077/0/1, 2077/0/2, 2084, 2085/0/1, 2085/0/2, 2098, 2099/0/1, 2099/0/2, 2138, 2144, 2247, 2248/2/1, 2248/2/2, 2325/1/1, 2325/1/2, 2325/2, 2383/1, 2383/2, 2387, 2390/1, 2390/4, 2390/5, 2391/1, 2391/2, 2393/2, 2395, 2396/1, 2400, 2415/1, 2415/2, 2415/3, 2415/4, 2415/5, 2417/1/1, 2417/1/2, 2417/2, 2417/3, 2473/1/1, 2473/1/2, 2496/0/1, 2496/0/2, 2534, 2550/1, 2567/2, 2578/1, 2578/2, 2605/8, 2610, 2666, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2735, 2741/2, 2741/3, 2741/4, 2743, 2775, 2783, 2789, 2793, 2798, 2801/1, 2822/3, 2822/4, 2822/16, 2822/37, 2822/38, 2822/39, 2822/41, 2822/42, 2905, 2917, 2959, 2960, 2961, 2969, 2983/1/1, 2983/1/3, 2983/2, 2983/3, 2983/4, 3005, 3064/1, 3064/2, 307, 3079, 3087/1, 3087/2, 3092, 3095/1, 3095/2, 3147/0/1, 3147/0/2, 3160, 3164/1, 3164/2, 3164/3, 3169/1, 3169/2, 3175, 3177, 3180, 3184/1, 3184/2, 3194/1, 3194/2, 3195/1, 3195/2, 3225, 3235, 3262, 3307/1, 3307/2, 3307/3, 3307/4, 3308/1, 3308/2, 3308/3, 3308/4, 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3309/4, 3309/5, 3309/7, 3325/1, 3325/3, 3327/1, 3331, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339/0/1, 3339/0/2, 3340, 3341/1, 3341/2, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346/0/1, 3346/0/2, 3347, 3348, 3349, 3350/0/1, 3350/0/2, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360/1/1, 3360/1/2, 3360/2, 3360/3, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402/0/1, 3402/0/2, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412/1, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3459, 3478, 3494, 3530, 3531, 3542/1, 3542/2, 3542/3, 3542/4, 3543, 3544, 3556, 3579/1, 3579/2, 3579/3, 3718/1, 3718/2/1, 3718/2/2, 3719, 3724, 3730, 3733/1, 3735, 3740, 3741, 3742, 3743, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3776, 3777, 3778/1, 3780/1, 3780/2, 3780/3, 3780/4, 3780/5, 3781, 3782/1, 3782/2, 3782/3, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794/0/1, 3794/0/2, 3795, 3796, 3797, 3798/1, 3798/2, 3799/0/1, 3799/0/2, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818/1, 3818/2, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835/1, 3835/2, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848/1, 3848/2, 3848/3, 3849, 3850/2, 3854, 3855/1, 3855/2, 3856, 3857, 3859, 3860, 3861/1, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867/2, 3868, 3869, 3870/1, 3870/2, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875/2, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883/2, 3883/4, 3884, 3885, 3886, 3887/2, 3888, 3889, 3890/2, 3891, 3892/2, 3893/2, 3894, 3895, 3896, 3897/1, 3897/2, 3898, 3899/2, 3900/2, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 664/2, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 687, 691, 692/1, 692/2, 693, 694, 701/2, 703/1, 707/1, 713, 735, 752, 753/0/1, 753/0/2, 754, 760, 762, 765, 768/1, 768/2, 769, 772/1, 800, 808/1, 808/2, 824/1/1, 824/1/2, 825/2, 856/1/1, 856/1/2, 856/2, 859, 869, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 884, 885, 886, 919, 933/26, 934/10, 936, 957/1, 957/2, 957/3, 995.

01.02.2008

Katastrálne územie Zvala:

01.02.2008

10, 100, 1/0/1, 1/0/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11/0/1, 11/0/2, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 12/0/1, 12/0/2, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13/0/1, 13/0/2, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 14/1, 14/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 16/1/1, 16/1/2, 16/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17/1/1, 17/1/2, 17/2, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 19/0/1, 19/0/2, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 200, 20/0/1, 20/0/2, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 21/1, 21/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 22, 220, 222, 223, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/0/1, 3/0/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4/0/1, 4/0/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5/1, 5/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6/0/1, 6/0/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7/0/1, 7/0/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 9/0/1, 9/0/2, 91, 95, 96, 97, 98, 99.

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2008 Z. z.

01.02.2008

CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 1

01.02.2008

Vymedzené ekologicky funkčné priestory sa nachádzajú v okrese Snina v katastrálnych územiach Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala. Celková výmera časti chráneného vtáčieho územia, na ktorej je zakázané vykonávať činnosť uvedenú v § 2 ods. 1, je 3 905,04 hektára.

01.02.2008

Katastrálne územie Hostovice:

01.02.2008

803 časť, 805 časť, 806, 807, 809 časť, 810 časť, 821 časť, 823/1 časť, 826 časť, 918/3 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Kalná Roztoka:

01.02.2008

658 časť, 667 časť, 668 časť, 669 časť, 670 časť, 671 časť, 672/1 časť, 672/2 časť, 674 časť, 675 časť, 679/1, 679/2 časť, 686 časť, 715 časť, 716/1, 716/2 časť, 718 časť, 836 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Klenová:

01.02.2008

825 časť, 826 časť, 827 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Kolbasov:

01.02.2008

314 časť, 315 časť, 373 časť, 377 časť, 381 časť, 383 časť, 394 časť, 457 časť, 476 časť, 566 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Nová Sedlica:

01.02.2008

1107 časť, 1114 časť, 1119 časť, 1120 časť, 1122 časť, 1123, 1124 časť, 1125 časť, 1127 časť, 1128 časť, 1129, 1132 časť, 1133 časť, 1134 časť, 1135 časť, 1136 časť, 1140 časť, 1142 časť, 1143, 1144 časť, 1145 časť, 1146 časť, 1147 časť, 1148/1 časť, 1148/2 časť, 1149 časť, 1154 časť, 1159 časť, 1160 časť, 1161 časť, 1163 časť, 1166/2 časť, 1168 časť, 1169 časť, 1172 časť, 1179 časť, 1188 časť, 1192 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Osadné:

01.02.2008

735 časť, 742 časť, 744 časť, 745 časť, 746 časť, 747 časť, 748 časť, 749, 750 časť, 751 časť, 753 časť, 755 časť, 756, 757, 758 časť, 759 časť, 760/1 časť, 760/2 časť, 766.

01.02.2008

Katastrálne územie Ostrožnica:

01.02.2008

46 časť, 53 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Príslop:

01.02.2008

318/1 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Runina:

01.02.2008

256 časť, 258 časť, 260 časť, 261 časť, 262 časť, 263 časť, 274 časť, 275 časť, 276 časť, 277 časť, 278 časť, 279 časť, 280 časť, 282 časť, 283 časť, 284 časť, 285, 286 časť, 287 časť, 288 časť, 289 časť, 294 časť, 295 časť, 296 časť, 298 časť, 313 časť, 315 časť, 316 časť, 317 časť, 319 časť, 327 časť, 341 časť, 342 časť, 348 časť, 366 časť, 384 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruská Volová:

01.02.2008

423 časť, 426 časť, 427 časť, 429 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruské:

01.02.2008

150 časť, 16/1 časť, 16/2 časť, 97 časť, 98 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Ruský Potok:

01.02.2008

259 časť, 263 časť, 264 časť, 266 časť, 267 časť, 269 časť, 279 časť, 281 časť, 282 časť, 283 časť, 284 časť, 285 časť, 286 časť, 291 časť, 292 časť, 293 časť, 301 časť, 302 časť, 305 časť, 306 časť, 308 časť, 309 časť, 310 časť, 311 časť, 312 časť, 313 časť, 314 časť, 315 časť, 316 časť, 334 časť, 335 časť, 336 časť, 347 časť, 379 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Stakčínska Roztoka:

01.02.2008

573 časť, 575 časť, 577 časť, 589 časť, 590 časť, 593 časť, 597 časť, 598 časť, 606 časť, 615 časť, 616 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Stakčín:

01.02.2008

1956 časť, 1960 časť, 1963 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Starina nad Cirochou:

01.02.2008

103 časť, 104 časť, 11 časť, 12 časť, 153 časť, 157 časť, 158 časť, 58/1 časť, 59/1 časť, 60/1 časť, 62 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Topoľa:

01.02.2008

647 časť, 649 časť, 650 časť, 651 časť, 653 časť, 655 časť, 656 časť, 657 časť, 658 časť, 659 časť, 660 časť, 676/1 časť, 676/2 časť, 681 časť, 684 časť, 685 časť, 687 časť, 716 časť, 717 časť, 725 časť, 726 časť, 727 časť, 728 časť, 749 časť, 752 časť, 753 časť, 790 časť, 796 časť, 799 časť, 800 časť, 801 časť, 802 časť, 803/1 časť, 804 časť, 806 časť, 842 časť, 843 časť, 844 časť, 849 časť, 850 časť, 854 časť, 857 časť, 859 časť, 860 časť, 861 časť, 949 časť, 955 časť, 971 časť, 972 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Ulič:

01.02.2008

1687 časť, 1702 časť, 1752 časť, 3044/1 časť, 3262 časť, 3322 časť, 3338 časť, 3402/1 časť, 3434 časť, 3467 časť, 3534 časť, 3881 časť, 4140 časť, 4327 časť, 4328 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Uličské Krivé:

01.02.2008

923 časť, 1708 časť, 1812 časť, 2111 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Poľana:

01.02.2008

116 časť, 132 časť, 133 časť, 134 časť, 135 časť, 38 časť, 39 časť, 40 časť, 90 časť, 91 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Zboj:

01.02.2008

768/1 časť, 768/2 časť, 3194/1 časť, 3336 časť, 3339 časť, 3341/1 časť, 3342 časť, 3343 časť, 3344 časť, 3345 časť, 3346 časť, 3348 časť, 3349 časť, 3350 časť, 3360/1 časť, 3360/2 časť, 3362 časť, 3363 časť, 3364 časť, 3365, 3366, 3367 časť, 3368 časť, 3369 časť, 3370 časť, 3371 časť, 3373 časť, 3379 časť, 3382 časť, 3383 časť, 3387 časť, 3388 časť, 3389 časť, 3390 časť, 3391 časť, 3394 časť, 3395 časť, 3396 časť, 3397 časť, 3398 časť, 3399, 3400 časť, 3402 časť, 3403, 3404 časť, 3405 časť, 3411 časť, 3418 časť, 3419 časť, 3459 časť, 3478 časť, 3542/4 časť, 3718/2 časť, 3743 časť, 3772 časť, 3777 časť, 3790 časť, 3791 časť, 3792 časť, 3794 časť, 3795, 3797 časť, 3798/1 časť, 3798/2 časť, 3815 časť, 3837 časť, 3906 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Zvala:

01.02.2008

101 časť, 112 časť, 117 časť, 118 časť, 119 časť, 120 časť, 121 časť, 122/1 časť, 122/2, 123 časť, 124 časť, 125 časť, 136 časť, 137 časť, 139 časť, 140 časť, 141 časť, 142 časť, 143 časť, 144 časť, 145 časť, 146 časť, 24 časť, 25 časť, 26 časť, 27 časť, 28 časť, 29 časť, 30 časť, 31 časť, 32 časť, 33 časť, 34 časť, 35 časť, 36, 37 časť, 38 časť, 39 časť, 45 časť, 70 časť, 71 časť, 72 časť, 78 časť, 79 časť.

01.02.2008

Priestory, v ktorých je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (JPRL) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

01.02.2008

LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK NIŽNÁ JABLONKA:

01.02.2008

Stav JPRL k 1. 1. 2002

01.02.2008

Užívateľ: Lesy SR, a. s., LS Nižná Jablonka

01.02.2008

40A, 40B, 42A, 42B, 52A, 55, 58A, 59, 63A, 63B, 71, 77, 81, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135A, 135B, 136, 137, 138, 139A, 139B, 140A, 140B, 141A, 141B, 142, 143, 144, 145, 146A, 146B, 147, 148, 149, 150, 151A, 151B, 152A, 152B, 154, 155, 159.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť PS Osadné

01.02.2008

50, 51.

01.02.2008

LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK STARINA:

01.02.2008

Stav JPRL k 1. 1. 2000

01.02.2008

Užívateľ: Grécko-katolícke biskupstvo Prešov

01.02.2008

460A, 460B, 460C.

01.02.2008

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Klenová

01.02.2008

6, 90 1, 90 2, 91A, 91B, 92, 96, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 357 1, 357 2, 357 3, 387 1, 387 2, 387 3.

01.02.2008

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Stakčín

01.02.2008

9, 63A, 63B, 67A, 67B, 139, 141, 145 1, 145 2, 146 1, 146 2, 148, 154, 157, 163, 164 1, 164 2, 165, 166, 211, 212.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Dara

01.02.2008

228.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Ruské

01.02.2008

628, 629A, 629B, 658, 707, 708 1, 712, 716, 725, 730, 731, 740A, 740B, 740C.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Smolník

01.02.2008

811, 812, 819, 820, 826A, 826B, 827, 828, 852, 853, 934A.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Starina

01.02.2008

438A, 438B, 439A, 439B, 439C, 520, 1141, 1142, 1143.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Veľká Poľana

01.02.2008

586 1, 586 2, 588A1, 588A2, 759, 762, 764A, 764B.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Zvala

01.02.2008

945, 957A, 957B, 958 1, 958 2, 959A, 959B, 960, 963, 964, 968, 969, 974A, 974B, 975, 976, 980A, 980B, 981, 982 1, 982 2, 983, 984 1, 984 2, 985, 986, 991 1, 991 2, 992, 993, 994 1, 994 2, 999, 1000, 1001A, 1001B, 1039 1, 1039 2, 1046.

01.02.2008

LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK TOPOĽA:

01.02.2008

Stav JPRL k 1. 1. 2004

01.02.2008

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Ulič

01.02.2008

504A, 529A1, 529B, 535A, 546, 554 1, 587A, 588B, 591, 592A, 592B, 628A, 667, 693.

01.02.2008

Užívateľ: Súkromné lesy Kredba a spol., s. r. o., Humenné

01.02.2008

189B, 190B, 190C, 200C, 201A, 201B, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 220, 221, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254.

01.02.2008

LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK ULIČ:

01.02.2008

Stav JPRL k 1. 1. 2004

01.02.2008

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Ulič

01.02.2008

21A, 22, 23, 24A, 44 1, 45A1, 86, 87, 91, 92, 95, 147A, 147B, 148A, 148B, 162, 191, 229A, 229B, 269, 272 1, 273A, 273B, 274A, 274B, 277 1, 287, 288, 290A, 291, 306A, 306B, 372 1, 433, 434A, 437, 439.

01.02.2008

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Ulič

01.02.2008

89, 90, 216.

01.02.2008

LESNÝ HOSPODÁRSKY CELOK ZBOJ:

01.02.2008

Stav JPRL k 1. 1. 2004

01.02.2008

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Zboj

01.02.2008

13, 14, 22, 23A, 23B, 27, 28, 32, 33, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 71, 72, 144A, 144B, 144C, 144D, 145A, 145B, 146, 147, 148, 150B, 222, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 251A, 251B, 263, 264, 265, 266, 267, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 308, 322, 399, 451A, 468, 469.

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.02.2008

2) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

01.02.2008

3) § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

4) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

01.02.2008

1) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.