04.07.2008

247

04.07.2008

VYHLÁŠKA

04.07.2008

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

04.07.2008

z 25. júna 2008,

04.07.2008

ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva

04.07.2008

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 10 písm. a) štvrtého bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


04.07.2008

§ 1

04.07.2008

Predmet úpravy

04.07.2008

Táto vyhláška upravuje postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva, a to

04.07.2008

a) verejného zdravotného poistenia (dalej len „zdravotné poistenie“),

04.07.2008

b) poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej starostlivosti,

04.07.2008

c) cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach1) (ďalej len „nájom nebytových priestorov“).

04.07.2008

§ 2

04.07.2008

Vymedzenie niektorých pojmov

04.07.2008

Na účely tejto vyhlášky je

04.07.2008

a) hlavnou menou predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) slovenská koruna a odo dňa zavedenia eura je mena euro,

04.07.2008

b) konverznou tabuľkou zostupné alebo vzostupné zobrazenie cien všetkých poskytovaných výrobkov, služieb a výkonov v slovenských korunách a v eurách (ďalej len „obe meny“) a zobrazenie konverzného kurzu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“)2) alebo zdravotníckym pracovníkom,3)

04.07.2008

c) zoznamom zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,4) zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia5) a zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,6)

04.07.2008

d) výrobkom lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny,

04.07.2008

e) zdravotným výkonom výkon zdravotnej starostlivosti7) poskytovaný poskytovateľom alebo zdravotníckym pracovníkom,

04.07.2008

f) službou služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckym pracovníkom8) a ďalšie služby poskytované podľa osobitného predpisu,9)

04.07.2008

g) jednotkovou cenou zdravotného výkonu cena bodu zdravotného výkonu, ktorý je ohodnotený počtom bodov a ocenený cenou bodu,

04.07.2008

h) cenou zdravotného výkonu cena výkonu ustanovená inak ako jednotkovou cenou zdravotného výkonu,

04.07.2008

i) peňažným údajom v oblasti zdravotného poistenia suma ustanovená ako

04.07.2008

1. preddavok na poistné10) a poistné,11)

04.07.2008

2. suma pohľadávok a záväzkov zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného,

04.07.2008

3. suma pohľadávok a záväzkov zdravotnej poisťovne voči poskytovateľovi a poistencovi,

04.07.2008

j) peňažným údajom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, služieb a nájmu nebytových priestorov suma ustanovená alebo určená ako

04.07.2008

1. cena výrobku

04.07.2008

1.1. cena výrobku od výrobcu alebo dovozcu,

04.07.2008

1.2. predajná cena výrobku od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu vrátane ceny obchodného výkonu,

04.07.2008

1.3. konečná cena výrobku vrátane dane z pridanej hodnoty a dohodnutej ceny obchodného výkonu držiteľa povolenia na veľkodistribúciu a držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,

04.07.2008

2. cena výkonu a služby v zdravotníctve,

04.07.2008

3. suma pohľadávok a záväzkov poskytovateľa voči zdravotnej poisťovni,

04.07.2008

4. úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a služby,

04.07.2008

5. maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za jedno balenie výrobku,

04.07.2008

6. maximálny doplatok poistenca za jedno balenie výrobku,

04.07.2008

7. cena a úhrada za nájom nebytových priestorov,

04.07.2008

8. iná suma alebo úhrada,

04.07.2008

k) tlačivom

04.07.2008

1. tlačivo ročného zúčtovania poistného,12)

04.07.2008

2. tlačivo na vykazovanie poistného,13)

04.07.2008

3. tlačivo, ktorým zdravotná poisťovňa oznamuje skutočnosti podľa osobitného predpisu,14)

04.07.2008

4. faktúra za zdravotnú starostlivosť poskytnutú predo dňom zavedenia eura,

04.07.2008

5. tlačivá lekárskych predpisov a lekárskych poukazov.

04.07.2008

§ 3

04.07.2008

Vyňatie z duálneho zobrazenia

04.07.2008

(1) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri jednotlivých predpisoch preddavkov na poistné a poistnom, ak je duálne zobrazená celková pohľadávka alebo celkový záväzok platiteľa poistného.

04.07.2008

(2) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri

04.07.2008

a) jednotkových cenách zdravotných výkonov,

04.07.2008

b) sumách uvedených na digitálnych prostriedkoch zobrazovania cien, kde je postačujúce uvádzať predajnú cenu v hlavnej mene,

04.07.2008

c) označovaní cien na cenovkách umiestnených priamo na výrobkoch, kde je postačujúce uvádzať ceny v hlavnej mene, ak sú ceny týchto výrobkov inak vhodne duálne zobrazené na viditeľnom mieste v blízkosti tohto výrobku,

04.07.2008

d) označovaní cien výrobkov predávaných na jednotky množstva, na ktoré sa vzťahuje zľava, kde je postačujúce duálne zobraziť v letákoch, pútačoch a iných marketingových materiáloch len predajnú cenu po zľave spolu s konverzným kurzom,

04.07.2008

e) označovaní cien výrobkov predávaných na množstvo,15) na ktoré sa vzťahuje zľava, kde je postačujúce duálne zobraziť v letákoch, pútačoch a iných marketingových materiáloch len jednotkovú cenu po zľave spolu s konverzným kurzom,

04.07.2008

f) označovaní cien individuálne pripravovaných výrobkov, kde je postačujúce uvádzať cenu v hlavnej mene.

04.07.2008

§ 4

04.07.2008

Postupy a metódy duálneho zobrazovania

04.07.2008

Pri poskytovaní niektorých výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve sa uplatnia tieto postupy duálneho zobrazovania:

04.07.2008

a) u subjektov poskytujúcich svoje výrobky a služby ako súčasť zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej starostlivosti uvedené v zoznamoch alebo katalógoch

04.07.2008

1. publikovaných pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania, ak výrobky alebo služby boli poskytnuté po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, sa ceny zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá sa vloží do zoznamu alebo katalógu,

04.07.2008

2. publikovaných po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania sa ceny duálne zobrazia v katalógu prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá je súčasťou každého zoznamu alebo katalógu,

04.07.2008

b) u poskytovateľov a subjektov poskytujúcich výrobky, služby a výkony v oblasti zdravotníctva na základe živnostenského oprávnenia sa ceny všetkých výrobkov, služieb a výkonov duálne zobrazia v cenníkoch na viditeľnom a dobre prístupnom mieste.

04.07.2008

§ 5

04.07.2008

Postup pri prepočte pohľadávky voči platiteľom poistného, poskytovateľom a poistencom

04.07.2008

(1) Na účel prepočtu na menu euro sa pohľadávka voči platiteľovi poistného rozčlení na pohľadávku týkajúcu sa poistného, preddavkov na poistné a na pohľadávku týkajúcu sa sankcií, poplatku z omeškania, úroku z omeškania, pokuty, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

04.07.2008

(2) Z pohľadávok voči platiteľovi poistného sa vyčlenia sumy predpísané právoplatnými platobnými výmermi alebo inými rozhodnutiami.

04.07.2008

(3) Jednotlivé pohľadávky sa prepočítajú konverzným kurzom.

04.07.2008

§ 6

04.07.2008

Pravidlá zaokrúhľovania

04.07.2008

(1) Dlžné poistné, preddavok, poplatok z omeškania a trovy konania, ktoré vznikli predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú platiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia na najbližší eurocent nadol.

04.07.2008

(2) Pohľadávky zdravotnej poisťovne voči poskytovateľovi, ktoré sa stali splatnými predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú platiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia matematicky na najbližší eurocent.

04.07.2008

(3) Pohľadávky poskytovateľa voči zdravotnej poisťovni, ktoré sa stali splatnými predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú platiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia matematicky na najbližší eurocent.

04.07.2008

§ 7

04.07.2008

Postup pri prepočte záväzkov zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného, poskytovateľom a poistencom

04.07.2008

(1) Prepočet záväzkov zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného na poistnom a sankciách na menu euro sa vykonáva prepočítaním jednotlivých záväzkov voči platiteľovi poistného.

04.07.2008

(2) Prepočet záväzkov zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom a záväzkov poskytovateľov voči zdravotným poisťovniam na menu euro sa vykonáva prepočítaním jednotlivých záväzkov.

04.07.2008

§ 8

04.07.2008

Pravidlá zaokrúhľovania

04.07.2008

(1) Záväzky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného, ktoré sa stali splatnými predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú platiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia na najbližší eurocent nahor.

04.07.2008

(2) Záväzky zdravotnej poisťovne voči poskytovateľovi, ktoré sa stali splatnými predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú uhradiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia matematicky na najbližší eurocent.

04.07.2008

(3) Záväzky poskytovateľa voči zdravotnej poisťovni, ktoré sa stali splatnými predo dňom zavedenia eura v slovenskej mene a ktoré sa majú uhradiť odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlia matematicky na najbližší eurocent.

04.07.2008

§ 9

04.07.2008

Preddavky na poistné

04.07.2008

(1) Preddavky na poistné vypočítané v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2007 podľa osobitného predpisu16) alebo vykázané platiteľom podľa osobitného predpisu16) v slovenských korunách, splatné v priebehu preddavkového obdobia rokov 2008 a 2009, sa po dni zavedenia eura prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia na najbližší eurocent nadol.

04.07.2008

§ 10

04.07.2008

(1) V tlačivách podľa § 2 písm. k) prvého až tretieho bodu podávaných odo dňa zavedenia eura, ktoré sa týkajú rozhodujúceho obdobia, ktoré sa končí predo dňom zavedenia eura, sa peňažné údaje vykazujú v slovenských korunách; výška vypočítaného preddavku na poistné, celková suma pohľadávky alebo záväzku z ročného zúčtovania poistného, celková výška vykázaných preddavkov na poistné a konečná suma faktúry sa prepočítajú konverzným kurzom.

04.07.2008

(2) V tlačivách podľa § 2 písm. k) štvrtého a piateho bodu v ich prílohách podávaných odo dňa zavedenia eura sa peňažné údaje vrátane jednotkových cien a čiastkových výpočtov, vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť poskytnutú predo dňom zavedenia eura, vykazujú v slovenských korunách. Celková výška takto vykázaných údajov sa prepočíta konverzným kurzom.

04.07.2008

§ 11

04.07.2008

Osobitné pravidlá zaokrúhľovania a určenie počtu desatinných miest pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

04.07.2008

Jednotkové ceny zdravotných výkonov sa pri prechode na euro zaokrúhľujú matematicky na šesť desatinných miest.

04.07.2008

§ 12

04.07.2008

Ak táto vyhláška alebo zákon neustanovuje inak, suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nadol a suma od 0,005 eura vrátane sa zaokrúhli na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.


04.07.2008

§ 13

04.07.2008

Účinnosť

04.07.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. júla 2008.


04.07.2008

Richard Raši v. r.

Poznámky pod čiarou

04.07.2008

1) § 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

04.07.2008

2) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.

04.07.2008

3) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.

04.07.2008

4) § 4 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

04.07.2008

5) § 5 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

04.07.2008

6) § 6 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

04.07.2008

7) § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

04.07.2008

8) § 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

04.07.2008

9) § 44 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z.

04.07.2008

10) § 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

04.07.2008

11) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.

04.07.2008

12) § 19 zákona č. 580/2004 Z. z.

04.07.2008

13) § 20 zákona č. 580/2004 Z. z. a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

04.07.2008

14) § 27 a 27a) zákona č. 580/2004 Z. z.

04.07.2008

15) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami.

04.07.2008

16) Zákon č. 580/2004 Z. z.