Zákon č. 232/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.)

Čiastka 91/2008
Platnosť od 27.06.2008
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.

01.07.2008

232

01.07.2008

ZÁKON

01.07.2008

z 21. mája 2008,

01.07.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2008

Čl. II

01.07.2008

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z. a zákona č. 594/2007 Z. z. sa mení takto:

01.07.2008

§ 86c znie:

01.07.2008

㤠86c

01.07.2008

Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 až 3, sa nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní.99)“.

01.07.2008

Čl. III

01.07.2008

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2008

1. V § 2 ods. 4 druhá veta znie: „Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom, prenechať do nájmu 6) na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7)“.

01.07.2008

2. V § 6 ods. 3 a 4 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovom „majetku“.

01.07.2008

3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

01.07.2008

㤠6a

01.07.2008

Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a správe ministerstva, ktoré budú použité na plnenie úloh diaľničnej spoločnosti podľa § 12 ods. 1, môžu byť použité ako nepeňažný vklad do základného imania diaľničnej spoločnosti. V takomto prípade povinnosť ministerstva ako správcu majetku štátu tento majetok užívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia podľa osobitného predpisu10a) zaniká dňom rozhodnutia ministerstva o vložení týchto nehnuteľností ako nepeňažného vkladu do základného imania diaľničnej spoločnosti.“.

01.07.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.07.2008

10a) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.


01.07.2008

Čl. IV

01.07.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.


01.07.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2008

Pavol Paška v. r.

01.07.2008

Robert Fico v. r.