Vyhláška č. 22/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

22

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Košická kotlina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Belža, Bočiar, Buzica, Byster, Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa a v okrese Košice II v katastrálnom území Železiarne.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 17 354,31 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje

01.02.2008

a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) vykonávanie holorubného hospodárskeho spôsobu1) s plochou obnovného rubu nad 0,5 hektára a so šírkou rubu väčšou ako 25 metrov,

01.02.2008

c) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby,2) pri ktorej sa na 1 hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,

01.02.2008

d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,4)

01.02.2008

e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

01.02.2008

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,

01.02.2008

g) aplikovanie rodenticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch,

01.02.2008

h) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

01.02.2008

i) aplikovanie pesticídov, mulčovanie alebo kosenie na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu3) od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín.

01.02.2008

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje

01.02.2008

a) vykonávanie hospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha alebo sovy dlhochvostej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla kráľovského, sokola rároha a sovy dlhochvostej od 1. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

c) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch5) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 30. júna,

01.02.2008

d) budovanie a údržba poľovníckych zariadení v období od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

01.02.2008

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a c) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.6)

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a častí chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach a na Obvodných úradoch životného prostredia Košice-mesto a Košice-okolie.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2006, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:

01.02.2008

Moldava 37 – 42

01.02.2008

Moldava 37 – 44

01.02.2008

Sečovce 38 – 13

01.02.2008

Slanec 38 – 31

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia vychádza z východiskového bodu, ktorý sa nachádza pod obcou Buzica na štátnej hranici s Maďarskou republikou v mieste hraničného kameňa 10/3. Z tohto bodu južná hranica pokračuje generálnym východným smerom po štátnej hranici až po hraničný kameň XV/12. Odtiaľ opúšťa štátnu hranicu, obchádza zo západu objekty hraničného prechodu Milhosť a smeruje na sever po západnej hrane štátnej cesty E 71 Košice – Hidásnemeti, viac-menej na úrovni severného okraja obce Milhosť sa odkláňa na západ, prechádza kótou 241 (Šípky), presekáva štátnu cestu Seňa – Perín na kóte 205 a po 300 metroch sa prudko otáča na sever. Pretína Perínsky kanál a pokračuje na sever až k poľnej ceste vedúcej zo Sene na západ. Sleduje ďalej poľnú cestu do Sene prechádzajúc kótou 202 až k obci. Ďalej hranica obchádza smerom na sever západný okraj zastavaného územia obce Seňa a jeho severný okraj pretínajúc Sokoliansky potok obchádza zo západu objekty hydinárne a radovú zástavbu obce pozdĺž cesty vedúcej do Košíc, vracia sa po východnej strane radovej zástavby smerom na juh a obchádza potom zo severu a z časti z východu zastavané územie obce Seňa. V polovici východného okraja obce sa hranica odkláňa na východ k Belžanskému potoku, sleduje jeho tok po prúde pretínajúc železničnú trať a neskoršie kótu 162 až k mostu situovanému na severozápadnom okraji Milhosťského štrkoviska. Odtiaľ sa otáča na západ po ceste k obci Milhosť, obchádza z východu zastavané územie obce, vracia sa k železničnej trati a sleduje železničnú trať až k štátnej hranici s Maďarskou republikou pri hraničnom kameni XV/13. Odtiaľ hranica pokračuje generálnym severným smerom až po hraničný kameň XVI/1 v mieste, kde rieka Hornád opúšťa územie Slovenska. Odtiaľ sa hranica chráneného vtáčieho územia stáča na severoseverovýchod, sleduje štátnu hranicu na meandrujúcom Hornáde po hraničný kameň XVII pod obcou Trstené pri Hornáde. Odtiaľ pokračuje po štátnej hranici východným smerom po hraničný kameň XVII/6 na okraji súvislého lesného celku Slanských vrchov v katastrálnom území Trstené pri Hornáde. Odtiaľ sleduje okraj lesa severným smerom po kótu 302, od nej sa pozvoľna stáča severozápadným smerom pozdĺž Trstenského potoka, pretína poľnú cestu a sleduje okraj lesa po juhovýchodný okraj obce Skároš. Otáča sa na severozápad a z juhu, západu a severu obchádza zastavané územie obce. V severovýchodnej časti okraja obce sleduje proti prúdu potok Marovka až k okraju lesa. Od tohto miesta sleduje okraj lesa severným smerom. Míňa po západnej strane horáreň Červený vrch, vracia sa opäť k okraju lesa, sleduje ho najprv západným a nad kótou 269 severným smerom, sledujúc severozápadnú katastrálnu hranicu obce Ždaňa po ľavý breh riečky Olšava. Odtiaľ hranicu severne tvorí koryto Olšavy po miesto, kde tok Olšavy pretína západnú katastrálnu hranicu obce Bohdanovce. Ďalej hranicu chráneného vtáčieho územia tvorí koryto bezmenného prítoku Olšavy, prameniaceho západne od obce Nižný Čaj. Od prameniska hranica krátko sleduje východný okraj lesa. Po opustení okraja lesa severoseverovýchodne sleduje západný okraj úzkeho pretiahnutého porastu krovín až takmer k západnému okraju obce Vyšný Čaj. Od obce sa hranica stáča do protismeru západným smerom k kraju Majerského lesa. Odtiaľ kľukato viac-menej kopíruje okraj súvislého lesného celku, západne od obce Bidovce sa stáča na severozápad. Nad kótou 343 (Orechový les) sleduje hranicu stále okraj lesa juhozápadným smerom a potom kľukato južným smerom k horárni na okraji Majerského lesa k bezmennému prítoku rieky Torysa. Od horárne sleduje krátky úsek toku, stáča sa na juh a juhozápad ku kóte 362 a na juh k miestu, kde sa východná a západná hranica približujú k sebe na šírku úzkych parciel 195 a 196 v katastrálnom území obce Nižný Čaj. Odtiaľ sa dotýka severovýchodného cípu lesného celku a po jeho severnom okraji pozdĺž toku lemujúcom les pokračuje k južnému cípu obce Vyšná Hutka k miestu vtoku do Torysy. Hranica prekračuje Torysu ku kóte 183, pokračuje južným smerom k inej kóte 183 (pod Komočovom) a vracia sa k Toryse pri obci Nižná Hutka. Odtiaľ pokračuje po pravom brehu rieky Torysa k jej vtoku do rieky Hornád. Odtiaľ hranica pokračuje proti prúdu Hornádu po katastrálnu hranicu obce Kokšov – Bakša, stáča sa južne k mŕtvemu ramenu a ďalej sleduje východnú katastrálnu hranicu medzi obcami Kokšov – Bakša a Geča až po štrkovisko v mieste styku katastrálnych hraníc troch obcí (Geča, Nižná Myšľa a Čaňa). Odtiaľ sa hranica stáča západne pod obec Geča, sledujúc čiastočne breh štrkoviska (Čanianske jazero), stáča sa k obci Čaňa, obchádza z východu a juhu zastavané územie obce. Za križovatkou ciest a železnice na západnom okraji obce sa hranica otáča na sever a z východu, severu a západu obchádza štrkovisko situované severne od kóty 178 a ďalej sleduje štátnu cestu Čaňa – Haniska. Za kótou 189 opúšťa štátnu cestu a západným smerom sleduje bezmenný vodný tok k obci Haniska, stáča sa pod obec, obchádza poľnohospodárske objekty, pretína cestu Haniska – Sokoľany k severovýchodnému cípu katastrálneho územia Železiarne. Pretína západne od Hanisky železničnú trať a kopíruje východný a severovýchodný okraj Haništianskeho lesa. V jeho severnom cípe sa stáča na juhozápad a sleduje hranicu okresu Košice II po katastrálnu hranicu Železiarne, prechádza po nej naspäť k železničnej trati pri Haniske. Pod železničnou zastávkou Haniska južne sleduje hranicu okresu Košice II k obci Sokoľany. Obchádza zo severu, východu a juhu zastavané územie obce k štátnej ceste Sokoľany – Bočiar. Pokračuje cestou k obci Bočiar, z východnej strany obchádza zastavané územie obce. Od štátnej cesty pod obcou Bočiar sleduje hranicu okresu Košice II až k obci Veľká Ida, obchádza z juhu a zo západu intravilán obce, stáča sa na juhozápad, pretína železničnú trať medzi Veľkou Idou a Cesticami a kótu 201 smerom ku obci Komárovce. Z východu a juhu obchádza intravilán Komároviec. Nad sústavou kanálov sa stáča na západ a sever k železničnej trati pod obec Cestice, obchádza južne poľnohospodárske objekty, opäť sa vracia k trati a západne od Cestíc sa dotýka hranice katastrálneho územia obce Čečejovce. Južným smerom sleduje katastrálnu hranicu ku kóte 193. Odtiaľ vedie juhovýchodne po katastrálnej hranici medzi obcami Cestice a Buzica, pretína štátnu cestu do Buzice a sleduje ju až k hornému okraju obce. Západne obchádza intravilán obce Buzica a napája sa pri východiskovom bode na hraničný kameň 10/3 na štátnu hranicu s Maďarskou republikou.

01.02.2008

ZOZNAM PARCIEL CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Okres Košice-okolie

01.02.2008

Katastrálne územie Belža:

01.02.2008

43/1, 45/1/1, 45/1/2, 45/2, 47/1, 47/2, 48, 76/1, 76/12, 77/2, 87/3, 87/4, 90/6, 98/3, 100/3, 104/7, 111/3, 119, 197/1, 197/2, 203/18, 206/1, 207/2, 210/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1/1, 220/1/2, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 222/1, 222/2, 222/6, 222/7, 222/8, 274/2, 356, 380/1, 380/2, 380/4, 398, 404/1, 404/9, 404/10, 404/16, 404/17, 404/18, 404/19, 404/20, 404/21, 406/1, 407/7, 408, 412, 413, 428/1, 428/2, 428/3, 438, 440/1, 445/1, 445/2, 445/3, 447, 448/1, 448/2, 457, 458/1, 458/2, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 463/5, 464, 465.

01.02.2008

Katastrálne územie Bočiar:

01.02.2008

55/2, 59, 60/6, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 62/6, 62/7, 62/8, 63/1, 63/2, 63/3, 63/5, 63/6, 63/17, 66/1, 67/1, 67/22/1, 67/22/2, 67/32, 67/36, 67/38, 176, 225, 226, 228, 229/2, 233/2, 236/1, 236/2, 236/3, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12, 238/13.

01.02.2008

Katastrálne územie Buzica:

01.02.2008

525/1, 525/2, 525/3, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 542, 543/6, 543/7, 545, 546, 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 550/1, 550/2, 551, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 574/1, 574/6, 574/8, 574/9, 579, 580/5, 583, 590, 1545/1, 1567/1, 1567/2, 1575, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592, 1593, 1594, 1597, 1598, 1599, 1603, 1604/3, 1604/4, 1604/5, 1604/6, 1604/7, 1604/8, 1605, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/4, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1608/6, 1608/7, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 1610/2, 1610/3, 1611, 1612, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625, 1627, 1671, 1721, 1734/1, 1742/1, 1742/3, 1742/4, 1742/5, 1770, 1793/1, 1793/3, 1849, 1852, 1864, 1899, 1900, 1901/1, 1901/10, 1901/19, 1901/21, 1901/34, 1901/35, 1901/41, 1901/42, 1902, 1904/1, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1904/8, 1905, 1906/1, 1906/2, 1907, 1909/1, 1909/2, 1910/1, 1912, 1913, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1923/4, 1933/1, 1933/2, 1935/3, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1987, 2002/1, 2002/2, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/6, 2039/7, 2039/8, 2039/9, 2039/10, 2039/11, 2039/12, 2039/13, 2039/14, 2039/15, 2039/16, 2039/17, 2040, 2041, 2042, 2043/4.

01.02.2008

Katastrálne územie Byster:

01.02.2008

1356, 1357, 1362/2, 1391, 1397/1, 1397/2, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1458, 1508, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1548/1, 1587/1, 1587/2, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1588/4, 1592/1, 1592/2, 1598/1, 1598/2, 1624/4, 1632, 1633, 1635, 1643, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1703/6, 1704, 1705/2, 1767, 1791, 1794/1, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800/1, 1800/8, 1800/9, 1800/10.

01.02.2008

Katastrálne územie Cestice:

01.02.2008

120/1, 365, 377, 419/1, 419/4, 896/1, 1015, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1022/5, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1022/15, 1022/41, 1022/42, 1022/46, 1022/47, 1022/49, 1022/50, 1031, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1033/4, 1033/5, 1033/6, 1060, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1116/1, 1116/3, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1271/1, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1310/9, 1310/10, 1310/11, 1310/12, 1310/13, 1310/14, 1310/15, 1310/16, 1310/17, 1310/18, 1310/19, 1377/2, 1379/2, 1380, 1381, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384/1, 1384/2, 1385/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Čaňa:

01.02.2008

97/1, 97/2, 702/1, 702/3, 714/1, 714/2, 714/5, 714/6, 714/8, 744/1, 1471/1, 1471/2, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507/1, 1507/2, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542/1, 1542/2, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1559/6, 1559/7, 1559/8, 1559/9, 1559/10, 1559/11, 1559/12, 1559/13, 1559/14, 1559/15, 1559/16, 1559/18, 1559/20, 1559/21, 1559/23, 1559/25, 1559/26, 1559/27, 1559/28, 1559/29, 1559/30, 1559/31, 1559/32, 1559/34, 1559/35, 1559/36, 1559/37, 1559/38, 1559/42, 1559/43, 1559/45, 1559/46, 1559/48, 1559/50, 1559/51, 1559/55, 1559/58, 1559/60, 1559/72, 1559/73, 1559/74, 1559/75, 1559/76, 1559/77, 1559/78, 1559/79, 1559/80, 1559/81, 1559/82, 1559/83, 1559/84, 1559/85, 1559/86, 1559/87, 1559/89, 1559/90, 1559/91, 1559/92, 1559/93, 1559/95, 1559/97, 1559/99, 1559/100, 1559/101, 1559/103, 1559/104, 1559/105, 1559/106, 1559/107, 1559/108, 1559/109, 1559/110, 1559/111, 1559/112, 1559/113, 1559/114, 1559/115, 1559/116, 1559/117, 1559/118, 1559/119, 1559/120, 1559/121, 1559/122, 1559/123, 1559/124, 1559/125, 1559/126, 1559/127, 1559/128, 1559/129, 1559/130, 1559/131, 1559/132, 1559/133, 1559/136, 1559/139, 1559/140, 1559/141, 1559/142, 1559/144, 1559/145, 1559/146, 1559/147, 1559/154, 1559/156, 1559/157, 1559/158, 1559/160, 1559/161, 1559/162, 1559/163, 1559/164, 1559/165, 1559/170, 1559/171, 1559/212, 1559/213, 1559/214, 1559/215, 1559/216, 1559/217, 1559/218, 1559/219, 1559/220, 1559/221, 1559/222, 1559/226, 1559/228, 1559/230, 1559/233, 1559/236, 1559/238, 1559/240, 1559/241, 1559/243, 1559/244, 1559/245, 1559/248, 1559/249, 1559/250, 1559/251, 1559/252, 1559/253, 1559/254, 1559/255, 1559/256, 1559/257, 1559/258, 1559/259, 1559/260, 1559/261, 1559/262, 1559/263, 1559/264, 1559/265, 1559/266, 1559/267, 1559/268, 1559/269, 1559/270, 1559/271, 1559/272, 1559/273, 1559/274, 1559/275, 1559/276, 1559/277, 1559/278, 1559/279, 1559/280, 1559/281, 1559/282, 1559/283, 1559/284, 1559/285, 1559/286, 1559/287, 1559/288, 1559/289, 1559/290, 1559/291, 1559/292, 1559/293, 1559/294, 1559/295, 1559/296, 1559/297, 1559/298, 1559/299, 1559/300, 1559/301, 1559/302, 1559/303, 1559/304, 1559/305, 1559/306, 1559/307, 1559/308, 1559/309, 1559/310, 1559/311, 1559/312, 1559/313, 1559/314, 1559/316, 1559/317, 1559/318, 1559/320, 1559/321, 1559/322, 1559/324, 1559/325, 1559/326, 1559/327, 1559/328, 1559/329, 1559/330, 1559/332, 1559/333, 1559/334, 1559/336, 1559/337, 1559/338, 1559/347, 1559/348, 1559/350, 1559/359, 1559/363, 1559/366, 1559/367, 1559/368, 1559/369, 1559/370, 1559/371, 1559/372, 1559/373, 1559/383, 1559/384, 1560/1, 1560/2, 1561, 1562/1, 1562/2, 1562/3, 1562/4, 1562/5, 1562/6, 1562/7, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1565, 1566/1, 1566/2, 1566/3, 1566/4, 1566/5, 1566/6, 1566/7, 1566/8, 1566/9, 1566/10, 1566/11, 1566/12, 1566/13, 1566/14, 1566/15, 1566/16, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24, 1566/25, 1566/26, 1566/27, 1566/28, 1566/29, 1566/30, 1566/31, 1566/32, 1566/33, 1566/34, 1566/35, 1566/36, 1566/37, 1566/38, 1566/39, 1566/40, 1566/41, 1566/42, 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1566/46, 1566/47, 1566/48, 1566/49, 1566/50, 1566/51, 1566/52, 1566/53, 1566/54, 1566/55, 1566/56, 1566/57, 1566/58, 1566/59, 1566/60, 1566/61, 1566/62, 1566/63, 1566/64, 1566/65, 1566/66, 1566/67, 1566/68, 1566/69, 1566/70, 1566/71, 1566/72, 1566/73, 1566/74, 1566/75, 1566/76, 1566/77, 1566/78, 1566/79, 1566/80, 1566/81, 1566/82, 1566/83, 1566/84, 1566/85, 1566/86, 1566/87, 1566/88, 1566/89, 1566/90, 1566/91, 1566/92, 1566/93, 1566/94, 1566/95, 1566/96, 1566/97, 1566/98, 1566/99, 1566/100, 1566/101, 1566/102, 1566/105, 1566/125, 1566/127, 1566/128, 1566/138, 1566/140, 1566/142, 1566/143, 1566/144, 1566/145, 1566/146, 1566/147, 1566/148, 1566/153, 1566/162, 1566/163, 1566/167, 1566/168, 1566/169, 1566/170, 1566/174, 1566/175, 1566/181, 1566/183, 1566/184, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1567/4, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578/1, 1578/2, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/1, 1585/2, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639/1, 1639/2, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1682, 1807, 1808, 1810, 1812, 1814/1, 1816/1, 1816/2, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1819/4, 1819/5, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1819/25, 1819/27, 1819/28, 1819/29, 1819/30, 1819/31, 1819/32, 1819/33, 1819/34, 1819/35, 1819/36, 1819/37, 1819/38, 1819/39, 1819/40, 1819/43, 1819/56, 1820, 1821, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1843/4, 1848, 1849, 1857/1, 1857/5, 1857/6, 1864/1, 1864/4, 1865/1, 1865/3, 1865/4, 1865/5, 1866/1, 1866/2, 1866/3, 1866/6, 1866/7, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/4, 1868/5, 1868/6, 1868/9, 1868/10, 1868/11, 1868/13, 1868/14, 1868/15, 1868/16, 1868/17, 1868/18, 1868/22, 1868/23, 1868/24, 1868/25, 1869/1, 1869/24, 1869/30, 1869/35, 1869/40, 1869/42, 1869/46, 1869/47, 1869/48, 1869/52, 1869/53, 1869/54, 1869/55, 1869/56, 1869/57, 1869/58, 1869/59, 1869/60, 1869/61, 1869/62, 1869/63, 1869/64, 1869/65, 1869/66, 1869/67, 1869/68, 1869/69, 1869/70, 1869/71, 1869/72, 1869/73, 1869/74, 1869/75, 1869/76, 1869/77, 1869/78, 1869/81, 1869/83, 1869/85, 1869/86, 1869/87, 1869/88, 1869/90, 1869/91, 1869/92, 1869/93, 1869/94, 1869/95, 1869/96, 1869/101, 1869/102, 1869/103, 1869/104, 1869/105, 1869/106, 1869/107, 1869/108, 1869/109, 1869/110, 1869/113, 1869/115, 1869/118, 1870/1, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/32, 1870/34, 1870/35, 1870/36, 1871/1/1, 1871/2, 1871/6, 1871/7/1, 1871/8, 1871/9, 1871/10, 1871/14, 1871/15, 1871/16, 1871/17, 1871/18, 1871/19, 1871/21, 1871/22, 1871/24, 1871/25, 1871/26, 1871/27, 1871/28, 1871/29, 1871/31, 1871/35, 1871/36, 1873, 1874/1, 1874/2, 1875/7, 1875/8, 1876/1, 1876/2, 1876/4, 1876/14, 1876/17, 1876/19, 1876/20, 1876/28, 1876/30, 1876/38, 1877/1, 1877/6, 1877/7, 1877/8, 1877/12, 1877/18, 1879, 1880, 1881/1, 1881/6, 1881/7, 1881/8, 1881/10, 1881/11, 1881/12, 1881/13, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1901/1, 1901/2, 1902/0/1, 1902/0/2, 1903/1, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 1914/4, 1914/5, 1914/6, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/5, 1915/6, 1915/9, 1915/10, 1915/11, 1915/12, 1915/13, 1915/14, 1915/16, 1915/17, 1915/18, 1915/19, 1915/21, 1915/22, 1915/23, 1915/31, 1915/32, 1915/33, 1915/35, 1915/37, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1940/6, 1940/7, 1940/9, 1970, 1971/1, 1971/2, 1971/3, 1977, 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.

01.02.2008

Katastrálne územie Geča:

01.02.2008

623.

01.02.2008

Katastrálne územie Gyňov:

01.02.2008

126/22, 272/1, 280/1, 280/2, 321, 325, 331/1, 331/6, 331/7, 371/1, 375/2, 375/3, 375/4, 393/2, 396/3, 397/1, 397/2, 397/9, 397/10, 397/11, 410/2, 417/1, 417/2, 417/3, 418/1, 418/2, 419/2, 421/2, 421/3, 421/4, 486/3, 486/5, 486/6, 547/3, 547/5, 547/6, 547/10, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 614, 622, 623, 631, 633/1, 634/1, 640/1, 640/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Haniska:

01.02.2008

849/1, 849/2, 849/3, 863/2, 881/1, 881/2, 883/1, 883/2, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 935, 946/1, 955, 960, 962, 963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 970, 971/1, 971/2, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987.

01.02.2008

Katastrálne územie Chym:

01.02.2008

202, 246/3, 284, 304/1, 304/2, 370/1, 420, 421, 441, 465/2, 475/2, 475/3, 501/1, 501/2, 501/5, 501/6, 501/10, 514, 544/1, 554/18, 554/25, 554/41, 554/42, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 562, 565, 567, 572/3, 616, 630/3, 635/1, 635/2, 641, 645, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 655, 669/1, 669/2, 669/3, 692, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, 708/7, 708/8, 721/1, 749, 812/1, 824/1, 827/1, 830, 831/1, 833, 835, 836, 838, 839, 840, 842, 843/1, 843/2, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 853.

01.02.2008

Katastrálne územie Kechnec:

01.02.2008

28/38, 28/39, 28/40, 28/41, 28/42, 28/43, 28/44, 28/45, 28/46, 28/47, 28/48, 28/49, 28/50, 28/51, 28/52, 28/53, 202/32, 202/33, 202/37, 202/39, 228, 244/1, 244/2, 253/2, 253/3, 257/1, 257/2, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 268/1, 270/1, 270/2, 274/1, 274/2, 274/3, 339/4, 352, 371/1, 373, 376/1, 398/3, 416/16, 466/6, 484/12, 491/5, 508/29, 518/3, 525, 526/3, 527/3, 529/1, 529/2, 530/1, 532, 544/1, 547/2, 549/8, 552, 554/1, 554/2, 554/9, 555, 590, 662/1, 662/3, 665, 821/1, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 875, 897, 904, 911, 912, 913, 914, 916, 5000.

01.02.2008

Katastrálne územie Komárovce:

01.02.2008

202, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 738, 746, 754, 766, 784, 794, 798, 828, 837, 839, 848, 850, 859, 865, 868/2, 868/5, 869, 873, 874, 908, 937, 964, 975, 981, 994, 1002, 1007, 1014, 1017, 1025, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7, 1043/8, 1043/9, 1043/10, 1043/12, 1043/13, 1043/500, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1044/10, 1079/1, 1079/28, 1079/33, 1079/34, 1079/35, 1079/36, 1079/37, 1079/44, 1079/45, 1079/49, 1079/50, 1080/4, 1080/7, 1080/8, 1080/9, 1080/17, 1080/18, 1080/19, 1080/21, 1080/22, 1080/23, 1300/3, 1300/4, 1300/5, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1352/2, 1386/1, 1386/2, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1389/2, 1389/3/1, 1389/3/2, 1389/6, 1389/7, 1389/8, 1389/10, 1402/1, 1402/4, 1405/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Košická Polianka:

01.02.2008

1715, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1717/8, 1717/9, 1717/10, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/2, 1722/24, 1723/13.

01.02.2008

Katastrálne územie Milhosť:

01.02.2008

77/1, 92, 93/1, 93/2, 98/2, 119/1, 119/2, 119/3, 119/5, 119/12, 119/13, 119/23, 119/24, 146, 147, 149/10, 186/1, 186/5, 208, 210/1, 210/2, 210/3, 220, 227, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 240/2, 241/3, 241/9, 241/15, 241/16, 247/1, 250/2, 255/3, 255/4, 268, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 272/1, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 310/1, 310/2, 310/17, 310/18, 310/27, 310/28, 333/1, 333/2, 364, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/16, 370/17, 370/18, 370/19, 370/20, 370/21, 370/22, 370/23, 370/24, 370/25, 370/26, 370/27, 370/28, 370/29, 370/30, 370/31, 370/32, 370/33, 370/34, 370/35, 370/36, 370/37, 370/38, 370/39, 370/40, 370/41, 370/42, 370/43, 370/44, 370/45, 370/46, 370/47, 370/48, 370/49, 370/50, 370/51, 370/52, 370/53, 370/54, 370/55, 370/56, 370/57, 370/58, 370/59, 370/60, 370/61, 370/62, 370/63, 370/64, 370/65, 370/66, 370/67, 370/68, 370/69, 370/70, 370/71, 370/72, 370/73, 370/74, 370/75, 370/76, 370/77, 370/78, 370/79, 370/80, 370/83, 383/1, 383/2, 383/4, 387/1, 387/3, 387/4, 387/5, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 393, 394/1, 394/2, 398, 399/1, 401/1, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 412, 413, 416/1, 416/2, 417, 419/1, 419/2, 420/2, 420/19, 420/20, 420/28, 420/34, 420/35, 494, 497, 519, 620, 680, 956/1, 956/2, 956/8, 956/9, 1043, 1061, 1064, 1066, 1067, 5000.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Hutka:

01.02.2008

16, 44/1, 44/14, 44/15, 44/16, 44/18, 44/19, 183/1, 185/1, 187/1, 188/1, 190, 192/1, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 237/2, 245/1, 245/2, 245/3, 245/6, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 254/4, 276/2, 276/9, 278/1, 280/1, 280/2, 281/2, 281/3, 281/4, 281/6, 281/9, 281/10, 281/30, 281/31, 281/32, 281/35, 281/36, 281/37, 281/38, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42, 281/43, 281/44, 288/3, 298, 300/1, 300/2, 300/3, 302/12, 305/1, 306/1/1, 306/1/2, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21, 306/22, 306/23, 306/24, 306/25, 306/26, 306/27, 306/28, 306/29, 306/30, 306/31, 306/32, 306/33, 306/34, 306/35, 306/36, 306/37, 306/38, 306/39, 306/40, 306/41, 306/42, 306/43, 306/44, 306/45, 306/46, 306/47, 306/48, 306/49, 306/50, 306/51, 306/52, 306/53, 306/54, 306/55, 306/56, 306/57, 306/58, 306/59, 306/60, 306/61, 306/62, 306/63, 306/64, 306/65, 306/66, 306/67, 306/71, 306/72, 306/73, 306/74, 306/75, 306/76, 306/77, 306/78, 306/79, 306/80, 306/81, 306/82, 306/83, 306/84, 306/85, 306/86, 306/87, 306/88, 306/89, 306/90, 306/91, 306/92, 306/93, 306/94, 306/95, 306/96, 306/97, 306/98, 306/99, 306/100, 306/101, 306/102, 306/103, 306/104, 306/105, 306/106, 306/107, 306/108, 306/109, 306/110, 306/111, 306/112, 306/113, 306/114, 306/115, 306/116, 306/117, 306/118, 306/119, 306/120, 306/121, 306/122, 306/123, 306/124, 306/125, 306/126, 306/127, 306/129, 306/130, 306/131, 306/132, 306/133, 306/134, 306/135, 306/136, 306/137, 306/138, 306/139, 306/140, 306/141, 306/142, 306/143, 306/144, 306/145, 306/146, 306/147, 306/148, 306/149, 306/150, 306/151, 306/152, 306/153, 306/154, 306/155, 306/156, 306/157, 306/158, 306/159, 306/160, 306/161, 306/162, 306/163, 306/164, 306/165, 306/166, 306/170, 306/173, 306/174, 306/175, 306/176, 306/177, 306/179, 306/180, 306/181, 306/182, 306/183, 306/184, 306/185, 306/186, 306/187, 306/190, 306/191, 306/200, 306/201, 306/205, 306/206, 306/207, 306/208, 306/209, 306/210, 306/211, 306/212, 306/213, 306/214, 306/215, 306/216, 306/217, 306/218, 306/219, 306/220, 306/221, 306/222, 306/230, 306/245, 306/246, 306/247, 306/248, 306/249, 306/250, 306/251, 306/252, 306/253, 306/254, 306/255, 306/256, 306/257, 306/258, 306/259, 306/260, 306/261, 306/262, 306/264, 306/265, 306/266, 306/267, 306/268, 306/270, 306/271, 306/272, 306/273, 306/274, 306/275, 306/276, 306/278, 306/279, 306/280, 306/281, 306/282, 306/283, 306/284, 306/285, 306/286, 306/288, 306/290, 306/291, 306/292, 306/293, 306/294, 306/296, 306/297, 306/298, 306/299, 306/300, 306/301, 306/302, 306/303, 306/304, 306/305, 306/307, 306/308, 306/309, 306/311, 306/312, 306/314, 306/315, 306/316, 306/317, 306/318, 306/319, 306/321, 306/322, 306/324, 306/325, 306/326, 306/329, 306/330, 307/1, 307/23, 307/29, 307/30, 307/31, 344, 345, 381, 384, 385, 390/1, 390/2, 391, 401, 402, 417, 418, 437/1, 437/2, 437/4, 455, 457/3, 489/1, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 490/1, 491/1, 491/2, 491/3, 492/1, 492/2, 493, 494, 495/1, 495/4, 495/6, 495/7, 495/10, 495/11, 495/12/1, 495/12/2, 495/12/3, 495/15, 495/16, 495/17, 495/18, 495/19, 495/20, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8, 497/9, 497/10, 497/11, 497/12, 498/4, 498/13, 498/18, 498/19, 498/20, 498/22, 498/38, 499/7, 499/14, 499/16, 499/17, 499/19, 499/21, 499/22, 499/23, 499/24, 500/2, 500/5, 500/6, 500/14, 501, 503, 504, 505/3, 505/4, 505/5, 506/2, 507/1, 507/3, 507/4, 508/1, 508/2, 508/3, 508/8, 510, 514/2, 515/1, 515/2, 515/3, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 526/1, 526/2, 526/3, 526/6, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 527/5, 533/1, 533/2, 534, 544/3, 546, 547, 548/1, 548/17, 548/18, 549, 550/1, 550/2, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 557, 558, 559, 560, 561/2, 5000.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Myšľa:

01.02.2008

371/1, 371/2, 621, 622, 628/1, 628/3, 628/4, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 631, 633, 635, 636/5, 640/1, 640/2, 642/1, 642/3, 642/4, 644, 645, 655, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669/1, 669/2, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 671, 672, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 674/6, 675/1, 675/2, 675/3, 676, 677/1, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 694/3, 695, 696, 697/1, 697/2, 698, 699, 700/1, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/14, 700/15, 700/16, 700/17, 700/18, 700/20, 700/21, 701, 702, 703, 705/1, 705/2, 707, 709/1, 710/2, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730/1, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741/1, 742, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 747/3, 748, 749/1, 751/1, 752/1, 752/2, 754, 755, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 757/3, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 760/7, 760/8, 760/9, 761/1, 761/2, 761/3, 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 764, 765/1, 765/2, 765/3, 766, 767, 768, 769, 770/1, 770/2, 770/3, 772, 775, 776, 777, 778, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 781/1, 781/3, 781/4, 783, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 784/5, 785, 786, 788, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 793/1, 793/3, 793/4, 793/5, 794, 795/1, 795/2, 796, 799, 801, 802, 805, 813, 814, 816/1, 818/1, 818/2, 821, 822/2, 823, 824, 825, 827, 828, 829/5, 829/6, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 841/1, 841/2, 841/3, 842/1, 842/2, 842/4, 842/5, 842/6, 843, 844, 847, 865, 866/1, 866/2, 866/5, 867/1, 867/2, 869/1, 869/2, 870, 871, 873, 874, 876/1, 876/2, 877, 880/1, 880/3, 880/13, 880/14, 881/1, 881/5, 881/6, 882, 883, 886, 887, 888/1, 888/2, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 893/4, 893/5, 893/6, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 965, 968, 972, 973, 974, 975, 1050/1/1, 1050/1/2, 1050/2/1, 1050/2/2, 1050/3/1, 1050/3/2, 1050/4, 1050/5, 1051, 1052/1, 1052/8, 1052/9, 1057, 1077/1, 1077/2, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1092, 1102, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1104, 1181/2, 1186/2, 1196, 5000.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižný Čaj:

01.02.2008

195, 196.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižný Lánec:

01.02.2008

91, 92/3, 93, 94/1, 94/4, 95, 96/1/1, 96/1/2, 96/41, 96/87, 126/0/1, 126/0/2, 145/1, 145/2, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 187, 199, 200, 205, 208/1, 208/2, 209, 220, 226, 227, 231/1, 252/1, 286, 341, 410/1, 410/2, 410/5, 421, 422, 424, 425, 428/1, 430, 431, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443/1, 443/6, 443/8, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 444/6, 444/7, 444/8, 444/9, 444/10, 444/11, 444/12, 444/13, 444/15, 444/16, 444/17, 446, 447, 449/1, 449/2, 449/3, 449/5.

01.02.2008

Katastrálne územie Olšovany:

01.02.2008

286, 298, 306, 329, 330, 359, 370, 375, 383, 402, 406, 408/2, 408/9, 408/10, 414/2, 476, 506, 517, 583/1, 583/2, 599, 635, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 702, 705/1, 705/2, 753, 772, 935/1, 935/2, 935/3, 935/14, 971/1, 971/2, 971/3, 972/1, 972/2, 980/1, 991/2, 1350/2, 1357, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1388/5, 1388/6, 1389, 1390, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 2209, 2214, 2261, 2444, 2445, 2446, 2447/2, 2449, 2450, 2451, 2452, 2473, 2480, 2483, 2488/3, 2489.

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 281/1, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/8, 325, 328, 329, 354, 372, 479, 508/1, 508/2, 508/3, 609/1, 636/1, 636/2, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 640/3, 658/4, 660/10, 660/11, 675, 705/2, 705/3, 705/6, 706, 707, 794/1, 825/2, 826/2, 826/3, 826/15, 826/18, 826/19, 826/20, 826/21, 985/1, 985/3, 1017/1, 1080/1, 1080/2, 1083/1, 1299/2, 1366/2, 1366/3, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1369/4, 1370/14, 1370/22, 1371, 1411, 1544/1, 1544/100, 1544/110, 1544/111, 1544/112, 1544/113, 1544/114, 1545/6, 1545/16, 1545/17, 1545/18, 1545/121, 1545/122, 1545/123, 1545/124, 1545/125, 1545/126, 1545/127, 1545/128, 1545/129, 1545/130, 1545/131, 1545/132, 1545/133, 1545/134, 1545/135, 1546/44, 1546/64, 1546/119, 1546/120, 1553/31, 2106, 2107, 2108, 2109, 2153/2, 2154, 2155, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2194/5, 2219/1, 2219/2, 2410/1, 2437/1, 2437/2, 2446, 2447, 2549/20, 2572, 2736, 2752, 2800, 2820/1, 2820/3, 2833, 2860/1, 2860/2, 2877, 2880, 2888, 2890, 2970, 2981, 3009, 3016, 3017, 3022, 3024/1, 3034, 3077/1, 3082, 3084, 3098, 3099, 3100/1, 3100/2, 3100/3, 3100/4, 3100/5, 3100/6, 3100/7, 3100/8, 3100/9, 3100/10, 3100/11, 3100/12, 3101, 3102/1, 3120/1, 3121, 3300/1, 3300/2, 3310, 3394, 3440, 3493, 3510, 3651, 3673, 3853/1, 3854/2, 3855/1, 3856, 3857, 3858, 3859/1, 3859/4, 3859/5, 3860/1, 3860/2, 3863, 3864/1, 3864/3, 3864/4, 3865/1, 3865/2, 3865/3, 3866/1, 3870, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3883, 3884, 3885, 3887, 3888, 3889, 3892/1, 3892/2, 3892/3, 3892/5, 3892/6, 3893/1, 3893/2, 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3895/1, 4546/1, 4546/4, 4546/5, 4546/6, 4546/7, 4546/8, 4546/9, 4546/10, 4546/16, 4546/24, 4546/31, 4546/33, 4546/34, 4546/35, 4546/36, 4546/39, 4546/41, 4546/42, 4546/43, 4546/44, 4546/45, 4546/46, 4546/47, 4546/48, 4546/49, 4546/50, 4546/51, 4546/52, 4546/57, 4546/58, 4546/59, 4546/60, 4546/65, 4546/66, 4546/67, 4546/69, 4546/70, 4546/71, 4546/72, 4546/80, 4546/81, 4546/82, 4546/83, 4546/84, 4546/85, 4546/86, 4546/87, 4546/88, 4546/89, 4546/90, 4546/91, 4546/92, 4546/93, 4546/94, 4546/95, 4546/96, 4546/97, 4546/98, 4546/99, 4546/100, 4546/101, 4546/102, 4546/103, 4546/104, 4546/105, 4546/106, 4546/107, 4546/108, 4546/109, 4546/110, 4546/111, 4546/112, 4546/113, 4546/114, 4546/115, 4546/116, 4546/117, 4546/118, 4546/119, 4546/120, 4546/121, 4546/122, 4546/123, 4546/124, 4546/125, 4546/126, 4546/127, 4546/128, 4546/129, 4546/130, 4546/131, 4546/132, 4546/133, 4546/134, 4546/135, 4546/136, 4546/137, 4546/138, 4546/139, 4546/140, 4546/141, 4546/142, 4546/143, 4546/144, 4546/145, 4546/146, 4546/148, 4546/149, 4546/150, 4546/151, 4546/152, 4546/153, 4546/154, 4546/155, 4546/156, 4546/157, 4546/158, 4546/159, 4546/160, 4546/161, 4546/162, 4546/163, 4546/164, 4546/165, 4546/166, 4546/167, 4546/168, 4546/169, 4546/170, 4546/171, 4546/172, 4546/173, 4546/174, 4546/175, 4546/176, 4546/177, 4546/178, 4546/179, 4546/180, 4546/181, 4546/182, 4546/183, 4546/184, 4546/185, 4546/186, 4546/187, 4546/188, 4546/189, 4546/190, 4546/191, 4546/192, 4546/193, 4546/194, 4546/195, 4546/196, 4546/197, 4546/198, 4546/199, 4546/200, 4546/201, 4546/202, 4546/203, 4546/204, 4546/205, 4546/206, 4546/207, 4546/208, 4546/209, 4546/210, 4546/211, 4546/212, 4546/213, 4546/214, 4546/215, 4546/216, 4546/217, 4546/218, 4546/219, 4546/220, 4546/221, 4546/222, 4546/223, 4546/224, 4546/225, 4546/226, 4546/227, 4546/228, 4546/229, 4546/230, 4546/231, 4546/232, 4546/233, 4546/234, 4546/235, 4546/236, 4546/237, 4546/238, 4546/239, 4546/240, 4546/241, 4546/242, 4546/243, 4546/244, 4546/245, 4546/246, 4546/247, 4546/248, 4546/249, 4546/250, 4546/251, 4546/252, 4546/253, 4546/254, 4546/255, 4546/256, 4546/257, 4546/258, 4546/259, 4546/260, 4546/261, 4546/262, 4546/263, 4546/264, 4546/265, 4546/266, 4546/267, 4546/268, 4546/269, 4546/270, 4546/271, 4546/272, 4546/273, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6, 4547/7, 4547/8, 4547/9, 4547/10, 4547/11, 4547/12, 4547/13, 4548/1, 4548/2, 4548/3, 4549/1, 4549/3, 4549/4, 4549/5, 4550/1, 4550/6, 4550/7, 4550/8, 4550/9, 4550/11, 4550/12, 4550/13, 4550/14, 4550/15, 4550/16, 4550/17, 4550/18, 4550/19, 4550/20, 4550/21, 4550/22, 4550/23, 4550/24, 4550/25, 4550/26, 4550/27, 4550/28, 4550/29, 4550/30, 4550/31, 4550/32, 4550/33, 4550/34, 4550/35, 4550/36, 4550/37, 4550/38, 4552/1, 4552/5, 4553/1, 4553/3, 4553/4, 4553/5, 4553/6, 4553/7, 4553/8, 4553/9, 4553/10, 4553/11, 4553/12, 4555/2, 4555/3, 4555/4, 4555/5, 4555/6, 4555/7, 4555/8, 4555/9, 4555/10, 4555/11, 4556/1, 4556/2, 4556/3, 4556/4, 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4558/3, 4558/4, 4558/5, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4, 4559/5, 4559/6, 4559/7, 4559/8, 4559/9, 4559/10, 4559/11, 4559/12, 4559/13, 4559/14, 4559/15, 4560/1, 4562/1, 4562/3, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4563/4, 4563/20, 4563/22, 4563/34, 4563/38, 4563/39, 4563/40, 4564/1, 4564/2, 4564/21, 4564/30, 4564/34, 4564/35, 4565/1, 4574/1, 4574/2, 4581, 4584, 4585, 4588, 4589, 4592, 4593/1, 4593/2, 4596, 4598/1, 4598/2, 4599, 4600, 4644/1, 4645, 4646/1, 4647, 4648, 4649/1, 4666/1, 4666/2, 4666/3, 4666/4, 4666/5, 4666/6, 4666/7, 4670, 4677/1, 4677/2, 4677/3, 4690, 4691/1, 4691/2, 4692/1, 4692/2, 4693/1, 4693/2, 4707/1, 4707/2, 4707/3, 4731, 4775, 4776, 4777, 4791, 4792, 4851/1, 4851/2, 4852, 4853, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863/1, 4863/2, 4864, 4865.

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

402/2, 403/3, 615/1, 615/2, 615/4, 615/5, 615/6, 615/7, 616/1, 616/2, 622/1, 622/2, 622/3, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 680/10, 680/11, 680/14, 800/1, 800/2, 880/1, 880/2, 880/3, 1239, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1240/6, 1240/7, 1247, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1249, 1250/1, 1250/2, 1251/2, 1251/16, 1251/17, 1251/18, 1252/1, 1252/2, 1260, 1267/3, 1270/3, 1273, 1274, 1276/1, 1276/2, 1291, 1295/1/1, 1295/1/2, 1295/2, 1295/3, 1295/4, 1295/5, 1295/8, 1295/30, 1295/50, 1295/51, 1295/54, 1295/83, 1299/2, 1299/3, 1300/1, 1301, 1302, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1312/1, 1312/2, 1313, 1314, 1338, 1468/1, 1468/23, 1468/98, 1469, 1470/2, 1560/1, 1560/5, 1722/1, 1722/2, 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1980/1, 1980/3, 1980/5, 1980/33, 2148, 2320/1, 2320/17, 2400/1, 2400/2, 2400/3, 2400/4, 2400/5, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2452, 2460/1/1, 2460/1/2, 2460/2, 2467/1, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2469/1, 2469/2, 2469/5, 2469/6, 2470/1, 2470/23, 2471, 2472, 2473, 2474/1, 2474/2, 2474/3, 2474/4, 2474/5, 2474/6, 2474/7, 2474/8, 2474/9, 2474/10, 2474/11, 2474/12, 2474/13, 2474/14, 2477/1, 2477/2, 2478, 2479, 2481, 2482/1, 2484/1, 2484/2, 2484/3, 2485/2, 2485/4, 2485/5, 2488, 2489/1, 2489/2, 2504, 2512, 2515, 2516, 2524, 2541, 2544, 2545/1, 2545/2, 2810/2, 2812/1, 2812/6, 2915/1, 2915/2, 2915/3, 2918, 2921, 2928, 3038, 3300, 3301, 3374, 3440, 3480/2, 3480/3, 3500/1, 3500/2, 3500/3/1, 3500/3/2, 3509/5, 3510, 3515/2, 3517/2, 3518, 3520, 3521, 3526, 3531/1, 3531/3, 3532/2, 3532/3, 3532/4, 3532/5, 3536/1, 3537, 3538, 3539/1, 3539/2, 3540, 3541, 3544, 3545, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3566/1, 3566/2, 3566/3, 3566/4, 3567, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 3570/4, 3570/5, 3570/6, 3570/7, 3570/8, 3570/9, 3571/1, 3571/2, 3571/3, 3571/4, 3571/28, 3571/46, 3571/47, 3571/48, 3571/49, 3571/50, 3571/51, 3571/52, 3575/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Skároš:

01.02.2008

12/2, 20, 152, 421, 423, 425, 427, 429, 432, 434, 436, 451, 453/2, 456, 457, 458, 459, 461, 507/2, 520/2, 561, 565/2, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 655, 656/2, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 746/1, 746/2, 746/3, 747/1, 757/1, 757/3, 758, 759, 761/1, 761/2, 762/1, 762/2, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 785/1, 785/4, 786, 787, 788, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 789/7, 789/11, 789/12, 789/13, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 804, 805, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819/1, 819/2, 820, 821, 825, 830/2, 847/2, 851/2, 861/3, 861/4, 862/1, 868.

01.02.2008

Katastrálne územie Sokoľany:

01.02.2008

522/1, 522/2, 814/1, 878, 879, 880, 1051/1, 1935/2, 1935/3, 2087/1, 2087/2, 2087/4, 2174/12, 2175/3, 2224/1, 2224/2, 2465/1, 2465/2, 2466/1, 2466/2, 2489, 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2509/1, 2510, 2511, 2515/1, 2515/2, 2515/3, 2517/1, 2517/4.

01.02.2008

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

01.02.2008

27, 260/3, 402/1, 402/2, 402/3, 408/1, 408/2, 408/3, 424/2, 427/1, 460, 466, 470/1, 471/2, 478/1, 542/1, 612, 689/2, 689/3, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/9, 710/11, 710/12, 710/13, 756/2, 757/1/1, 757/1/2, 757/2, 757/3, 757/5, 758, 760, 762/1, 762/2, 763, 764/1, 765, 767, 770, 782/5, 782/9, 782/11, 782/12, 783/35, 783/36, 783/37, 783/40, 785, 787/1, 787/23, 787/24, 788, 789/1, 789/2, 790, 791/1, 791/6, 791/9, 792/2, 792/3, 794/1, 794/2, 795, 798/1, 798/2, 811/2, 812/1, 814, 816/1, 820/1, 822/2, 823, 824/1, 824/2, 829/3, 830/1, 830/3, 830/5, 831, 833/1, 840, 941/1, 954/1, 954/2, 1001/1, 1001/2, 1015, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1111, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1269, 1274, 1294, 1298/2, 1299, 1300, 1331, 1363, 1408/1, 1408/6, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1408/12, 1408/27, 1408/28, 1408/29, 1408/30, 1408/31, 1408/32, 1408/33, 1408/34, 1408/35, 1408/36, 1408/37, 1408/38, 1408/39, 1408/40, 1408/41, 1408/42, 1479/1, 1479/3, 1501, 1514.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Ida:

01.02.2008

205, 1120/1, 1120/3, 1411/1, 1411/2, 1411/3, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 1601/5, 1679, 1719, 1720, 1916/1, 1916/2, 1916/3, 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1934/1, 1934/2, 1934/3, 1949/1, 1949/2, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1954/2, 1954/3, 1954/19, 1954/20, 1954/22, 1954/23, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1956/1, 1956/2, 1956/3, 1957, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960/1, 1960/2, 2020, 2027, 2070, 2080, 2099/1, 2099/7, 2099/8, 2099/9, 2139, 2157, 2158, 2167, 2214/1, 2214/2, 2214/3, 2214/4, 2277, 2353/1, 2353/2, 2353/3, 2502, 3484, 3485, 3491/1, 3491/2, 3510/2, 3510/3, 3510/4, 3511/2, 3513/1, 3513/2, 3514/1, 3514/2, 3514/3, 3514/4, 3515, 3528/3, 3532/1, 3532/2, 3532/3, 3532/4, 3532/5, 3532/6, 3532/7, 3532/8, 3532/9, 3532/10, 3532/11, 3533, 3534, 3535/1, 3535/2, 3536/1, 3536/2, 3538, 3540, 3553, 3555, 3556, 3558, 3559.

01.02.2008

Katastrálne územie Vyšný Čaj:

01.02.2008

260, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/10, 263, 270/1, 270/2, 271, 274/1, 274/2, 274/3, 306.

01.02.2008

Katastrálne územie Vyšný Lánec:

01.02.2008

167/1, 167/2, 167/4, 169/2, 169/10, 169/11, 169/13, 169/15, 169/16, 171/2, 171/4, 171/5, 171/7, 206/2, 206/4, 238/1, 238/2, 238/3, 243/1, 243/2, 246, 249, 270/1, 270/2, 270/3, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 327/1, 349, 369/1, 372, 378, 395, 402, 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/6, 425/7, 425/8, 425/9, 425/10, 425/11, 425/12, 425/13, 464, 480, 481/1, 481/7, 491, 496, 503, 509, 515, 517, 521, 538, 556, 580, 589/1, 589/2, 589/3, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628/1, 628/40, 628/59, 628/100, 630, 631/1, 631/4, 631/5, 631/6, 631/7, 632/1, 632/2, 632/3, 633/1, 633/12, 633/36, 633/50, 633/55, 633/56, 633/57, 633/58, 634/1, 634/2, 634/3, 635, 636, 639, 642, 646, 651, 652, 686, 705/2, 706/1, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 711/1, 711/2, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 723, 724, 725, 727/1, 727/2, 731, 732, 733, 734/1, 734/2, 737, 738.

01.02.2008

Katastrálne územie Ždaňa:

01.02.2008

30, 82/1, 146, 297, 298, 300, 301/1, 489, 492/1, 492/3, 493/2, 494/3, 495, 513, 528, 1008/13, 1008/14, 1008/16, 1240/1, 1253, 1280/1, 1280/3, 1280/4, 1280/5, 1280/9, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8, 1282/2, 1283, 1294/1, 1295, 1296, 1297/1, 1299, 1300, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1307/4, 1334/2, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1391, 1421/1, 1421/2, 1422, 1480, 1520, 1563, 1566, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1615/1, 1615/2, 1633, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4, 1638, 1655/1, 1655/2, 1658, 1675, 1676/2, 1683, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1687, 1693, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706/1, 1707, 1708, 1709/1, 1709/2, 1719/2, 1719/3, 1721.

01.02.2008

Okres Košice II

01.02.2008

Katastrálne územie Železiarne:

01.02.2008

180/1, 180/2.

01.02.2008

Vnútorné hranice

01.02.2008

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí nachádzajúcich sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. Okrem zastavaných území obcí nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia aj parcely:

01.02.2008

Okres Košice-okolie

01.02.2008

Katastrálne územie Belža:

01.02.2008

222/3, 222/4, 222/5, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 453/3, 458/2 – časť, 63/3 – časť, 65/4, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 66/1 – časť, 66/16, 67/22 – časť, 67/37, 67/39, 235, 236/1 – časť, 236/4.

01.02.2008

Katastrálne územie Buzica:

01.02.2008

559/1, 559/3, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 559/8, 559/9, 559/10, 559/11, 559/12, 559/13, 564, 565, 566, 569, 570, 571/1, 571/2, 572, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 574/7, 1600/19, 1602/5, 1901/20, 1901/21 - časť, 1901/22, 1901/23, 1901/24, 1901/25, 1901/26, 1901/27, 1901/28, 1901/29, 1901/30, 1901/36, 1901/37, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1903/4, 1903/5, 1903/6, 1903/7, 1935/6, 1935/7.

01.02.2008

Katastrálne územie Čaňa:

01.02.2008

1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1482, 1484, 1487, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2, 1491/4, 1491/5, 1491/6, 1491/7, 1491/8, 1491/9, 1491/11, 1491/12, 1491/13, 1491/14, 1491/15, 1491/16, 1491/17, 1644/6, 1644/7, 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1683/4, 1683/5, 1683/6, 1683/8, 1683/9, 1683/10, 1683/11, 1683/13, 1683/14, 1683/15, 1683/16, 1683/17, 1683/18, 1683/19.

01.02.2008

Katastrálne územie Gyňov:

01.02.2008

141, 180/1, 234, 260, 353/1, 353/4, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 362/1, 617/1, 618, 620, 621/2, 626/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Haniska:

01.02.2008

1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/9, 1044/10, 1044/11, 1044/12, 1044/13, 1044/14, 1044/15, 1044/16, 1044/17, 1044/18, 1044/19, 1044/20, 1044/21, 1044/22, 1046, 1047.

01.02.2008

Katastrálne územie Chym:

01.02.2008

143/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/20, 153/21, 153/22, 153/23, 153/24, 153/25, 170/1, 170/2, 172/1, 172/2, 304/2 – časť, 501/16, 501/17, 501/18, 501/19, 501/20, 501/21, 501/22, 501/23, 501/24, 501/25, 501/26, 501/27, 501/28, 501/29, 501/30, 501/31, 501/32, 812/4, 812/5, 825, 831/1 – časť, 831/2, 851.

01.02.2008

Katastrálne územie Milhosť:

01.02.2008

151/1, 241/1, 241/2, 241/7, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 247/1, 247/2, 247/3, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 247/25, 247/26, 247/27, 247/28, 247/29, 247/30, 247/31, 247/32, 247/33, 247/34, 247/35, 247/36, 247/39, 247/40, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 247/47, 247/48, 247/50, 247/51, 247/52, 247/53, 247/54, 247/55, 247/56, 247/57, 247/58, 247/59, 247/60, 247/61, 247/62, 247/63, 250/1, 255/1, 255/2, 255/5, 255/6, 272/2, 272/3, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/9, 399/2, 399/3, 400, 401/2, 401/3, 401/4, 410, 412, 420/10, 420/11, 420/29, 420/30, 420/31.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Hutka:

01.02.2008

279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 279/11, 279/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 281/24, 281/25, 281/26, 281/27, 281/33, 281/45, 281/46, 281/47, 281/48, 281/49, 281/50, 281/51, 281/52, 281/53, 281/54, 281/55, 281/56, 281/57, 281/58, 281/59, 281/60, 281/61, 282/18, 282/19, 282/20, 282/21, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 548/19, 548/20, 548/21, 548/22, 556/8, 556/9, 556/10, 556/11, 556/12, 556/13, 556/14, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 556/19, 556/20, 556/27, 556/28, 556/29.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Myšľa:

01.02.2008

677/2, 677/6, 677/7, 677/8, 791/7.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižný Lánec:

01.02.2008

252/2, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/21, 252/22, 252/23, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, 431 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Olšovany:

01.02.2008

974, 980/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

251/1, 254/1, 513, 538/2, 538/4, 560/1, 560/9, 560/10, 609/2, 2549/1, 2549/37, 2549/38, 3867/1, 3868, 3869/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

402/1, 402/5, 402/6, 402/7, 402/62, 402/63, 402/68, 402/69, 402/70, 402/72, 402/114, 402/115, 402/116, 402/117, 402/118, 402/119, 402/120, 402/121, 402/122, 402/123, 402/124, 402/125, 402/126, 402/127, 402/128, 402/129, 402/130, 402/131, 402/132, 402/133, 402/134, 402/135, 402/136, 402/137, 402/138, 402/139, 402/140, 402/141, 402/142, 402/143, 402/144, 402/145, 402/146, 402/147, 402/148, 402/149, 402/150, 402/151, 402/152, 402/153, 402/154, 402/155, 402/156, 402/157, 402/158, 402/159, 402/160, 402/161, 402/162, 403/4, 403/9, 403/10, 403/11, 403/12, 403/13, 1295/6, 1295/165, 1295/166, 1295/167, 1295/168, 1295/169, 1295/267, 1295/268, 1299/5, 1299/6, 1299/21, 1299/22, 1299/23, 1299/24, 1299/25, 1299/26, 1299/27, 1299/28, 1299/29, 1299/30, 1299/31, 1299/32, 1299/34, 1299/35, 1300/5, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1306/25, 1306/26, 1312/7, 1312/8, 1980/2, 1980/4, 980/7, 1980/8, 1980/9, 1980/11, 1980/12, 1980/14, 1980/15, 1980/16, 1980/20, 1980/22, 1980/23, 1980/24, 1980/25, 1980/27, 1980/28, 1980/31, 1980/35, 1980/36, 1980/37, 1980/38, 1980/39, 1980/40, 1980/41, 1980/42, 1980/43, 1980/44, 1980/45, 1980/46, 1980/47, 2157, 2320/2, 2320/3, 2320/4, 2320/5, 2320/6, 2320/7, 2320/8, 2320/10, 2320/11, 2320/12, 2320/13, 2320/14, 2320/15, 2320/16, 2811/1, 2811/2, 2811/3, 2811/5, 2811/6, 2811/9, 2811/10, 3529/2, 3536/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Skároš:

01.02.2008

234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 539/1, 539/2, 540/5, 540/9, 540/11, 541, 542, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 602/1, 602/2, 603/1, 603/3, 604, 605, 606, 607/2, 652, 653, 654, 747/1 – časť, 747/2, 757/1 – časť, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 792, 812 – časť, 822, 848/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Sokoľany:

01.02.2008

2/1, 23/2, 49, 55, 56/2, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63/2, 63/4, 2242/1, 2242/2, 2242/3, 2242/4, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/9, 2242/10, 2242/11, 2242/12, 2242/13, 2242/14, 2242/15, 2242/16, 2242/17, 2242/18, 2242/19, 2242/20, 2242/21, 2242/22, 2487/6.

01.02.2008

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

01.02.2008

570/1, 570/4, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4, 782/6, 782/13, 783/1, 783/7, 783/8, 783/9, 783/13, 783/14, 783/20, 783/21, 783/22, 783/30, 783/31, 785, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8, 786/9, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 786/19, 786/20, 786/21, 786/22, 786/26, 786/27, 786/28, 786/29, 786/30, 786/31, 791/4, 791/7, 791/8, 811/2, 822/1, 822/2, 824/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Ždaňa:

01.02.2008

294, 295/1, 295/2, 295/3, 295/6, 295/7, 296, 299, 490, 491, 498/2, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 1297/2.

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASTI CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTORÝCH JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 2

01.02.2008

Vymedzené priestory sa nachádzajú v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Byster, Buzica, Cestice, Gyňov, Chym, Kechnec, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa. Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 2, je 1 855,65 hektára.

01.02.2008

Vymedzené priestory majú svoje pomenovanie: Osláše, Zahájené, Ružový dvor I a II, Holice, Gyňov, Perín, Cestice, Skároš, Seňa I a II, Chránený areál Perínske rybníky a v rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely:

01.02.2008

Osláše

01.02.2008

Katastrálne územie Byster:

01.02.2008

1397/2, 1446/2, 1446/3, 1705/2, 1794/1, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800/1.

01.02.2008

Katastrálne územie Košická Polianka:

01.02.2008

1716/2, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1717/8, 1717/9, 1717/10, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/2, 1722/24, 1723/13.

01.02.2008

Katastrálne územie Olšovany:

01.02.2008

406, 408/10, 599, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 991/2, 1350/2, 1357, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1388/5, 1388/6, 1389, 1390, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 2447/2 – časť, 2473 – časť, 2488/3 – časť, 2489.

01.02.2008

Katastrálne územie Vyšný Čaj:

01.02.2008

274/1, 274/2, 274/3.

01.02.2008

Zahájené

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Hutka:

01.02.2008

489/1, 489/6, 490/1, 491/1, 492/1, 492/2.

01.02.2008

Ružový dvor I

01.02.2008

Katastrálne územie Buzica:

01.02.2008

1593, 1594, 1597, 1598, 1599, 1605, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/4, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1608/6, 1608/7, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 1610/2, 1610/3, 2025, 2027.

01.02.2008

Katastrálne územie Vyšný Lánec:

01.02.2008

556, 720, 721.

01.02.2008

Katastrálne územie Chym:

01.02.2008

555/1, 843/2.

01.02.2008

Ružový dvor II

01.02.2008

Katastrálne územie Chym:

01.02.2008

544/1, 616, 630/3, 635/1, 645, 650/1, 650/4, 650/5, 669/1, 669/2, 669/3, 692, 708/1, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, 708/7, 708/8, 838 – časť, 839 – časť, 840, 845 – časť, 846, 847.

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 281/1, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/8, 328, 329, 372, 3082, 3084, 3874, 3875, 3876, 3879.

01.02.2008

Holice

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Myšľa:

01.02.2008

721, 902, 905, 906, 974.

01.02.2008

Katastrálne územie Nižná Hutka:

01.02.2008

499/1 – 4 časť, 550/1 – časť.

01.02.2008

Gyňov

01.02.2008

Katastrálne územie Gyňov:

01.02.2008

371/1 – časť, 375/2 – časť, 397/– časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

2484/1 – časť, 2484/3 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

01.02.2008

408/1 – časť.

01.02.2008

Perín

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

2107 – časť, 2153/2 – časť, 2194 – časť, 2410/1 – časť, 3856 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

615/2 – časť, 615/4 – časť, 680 – časť, 800 – časť, 3520 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Kechnec:

01.02.2008

525 – časť.

01.02.2008

Cestice

01.02.2008

Katastrálne územie Cestice:

01.02.2008

896/1 – časť, 1022/3 – časť, 1022/- časť, 1022/10 – časť, 1022/12 – časť, 1022/13 – časť, 1022/46 – časť, 1022/47 – časť.

01.02.2008

Skároš

01.02.2008

Katastrálne územie Skároš:

01.02.2008

757/1 – časť, 805 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

01.02.2008

1111 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Ždaňa:

01.02.2008

129 – časť, 1296 – časť, 1297/1 – časť.

01.02.2008

Seňa I

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

2194 – časť, 2437/2 – časť, 3857 – časť, 4775 – časť, 4776 – časť, 4777, 4791 – časť, 4792 – časť, 4852 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

615/4 – časť, 615/5 – časť, 615/6 – časť, 800 – časť, 880 – časť, 3517/2 – časť, 3518 – časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Ida:

01.02.2008

2353/3, 3514/4.

01.02.2008

Seňa II

01.02.2008

Katastrálne územie Seňa:

01.02.2008

2477/1 – časť, 2477/2 – časť, 2481 – časť, 2482/1 – časť, 2484/1 – časť, 2484/2, 2485/2 – časť, 2489/1 – časť, 2489/2 – časť, 3500/1, 3500/2, 3500/3/1.

01.02.2008

Chránený areál Perínske rybníky

01.02.2008

Katastrálne územie Chym:

01.02.2008

421.

01.02.2008

Katastrálne územie Perín:

01.02.2008

794/1, 1544/110.

01.02.2008

Katastrálne územie Vyšný Lánec:

01.02.2008

238, 243/1.

01.02.2008

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 2 sú na lesných pozemkoch bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

01.02.2008

Osláše

01.02.2008

LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):

01.02.2008

489 A, 489 B, 490 A, 490 B, 491, 492, 493, 494 A, 494 B, 495, 496, 497 A, 497 B, 497 C, 498 A, 498 B, 499, 500, 501, 504 A, 504 B, 505 A, 505 B, 506, 507, 508 A, 508 B, 509 A, 509 B, 510, 511, 512 A, 512 B, 513, 514, 515, 516 A, 516 B, 517 A, 517 B, 518, 519 A, 519 B, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 A, 526 B, 526 C, 527 A, 527 B, 528, 529, 530, 531 A, 531 B, 531 C, 532 A, 532 B, 533 , 534 A, 534 B, 535 1, 535 2, 535 3, 536 A, 536 B, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 540 A1, 540 A2, 540 B, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 A, 547 B, 548, 549 A, 549 B, 549 C, 550 , 551 A, 551 B, 552, 553, 554, 555.

01.02.2008

Zahájené

01.02.2008

LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):

01.02.2008

480 A, 480 B, 480 C, 480 D, 481 A, 481 B, 482, 483, 484, 485 A, 485 B, 486 A, 486 B, 487, 488 1, 488 2.

01.02.2008

Ružový dvor I

01.02.2008

LHC Jasov (stav k 1. 1. 2001):

01.02.2008

14 A, 14 C, 15, 16, 17 A, 17 B, 18 A, 18 B, 19, 20 A, 20 B, 20 C, 21 A, 21 B, 23, 24 A, 24 B, 25, 26 A, 26 B, 27, 28, 40.

01.02.2008

Ružový dvor II

01.02.2008

LHC Jasov (stav k 1. 1. 2001):

01.02.2008

1, 2, 3, 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 7, 8 A, 8 B, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 11.

01.02.2008

Holice

01.02.2008

LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):

01.02.2008

479 A, 479 B, 479 C.

01.02.2008

Perín

01.02.2008

LHC Bukovec (stav k 1. 1. 1999):

01.02.2008

21.

01.02.2008

Seňa I

01.02.2008

LHC Bukovec (stav k 1. 1. 1999):

01.02.2008

21, 22.

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.02.2008

2) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.

01.02.2008

3) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z

01.02.2008

4) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

5) § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.

01.02.2008

6) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.