Vyhláška č. 21/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

Čiastka 10/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

21

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Kráľová (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu bučiaka nočného a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Šaľa v katastrálnom území Kráľová nad Váhom a v okrese Galanta v katastrálnych územiach Dolná Streda, Kajal, Šoporňa a Váhovce.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 1215,82 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

01.02.2008

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 30. septembra okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

01.02.2008

b) vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. augusta,

01.02.2008

c) chytanie, usmrcovanie a lovenie zveri a lovenie rýb na ostrovoch od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

01.02.2008

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2 považuje

01.02.2008

a) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 15. augusta,

01.02.2008

b) vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, rybárskej stráže a vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,1)

01.02.2008

c) chytanie, usmrcovanie a lov zveri od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

d) umiestnenie stavby.2)

01.02.2008

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 3 považuje

01.02.2008

a) vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie od 1. apríla do 15. augusta okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,3)

01.02.2008

b) umiestnenie poľovníckeho zariadenia,

01.02.2008

c) táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa,

01.02.2008

d) jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. apríla do 15. augusta,

01.02.2008

e) umiestnenie stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacich plavbe alebo správe vodného toku, alebo vodného diela,

01.02.2008

f) plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitných predpisov,3)

01.02.2008

g) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,1) výkonom rybárskeho práva a Štátnej plavebnej správy.4)

01.02.2008

(4) Činnosti ustanovené v odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.5)

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Galante a na Obvodnom úrade životného prostredia v Šali.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 nomenklatúry:

01.02.2008

45 – 12 Galanta

01.02.2008

45 – 14 Šaľa

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Vonkajšia hranica prvej časti chráneného vtáčieho územia sa začína v jeho najjužnejšom bode v katastrálnom území Kráľová nad Váhom. Z tohto bodu hranica pokračuje severovýchodným smerom, kopírujúc katastrálne hranice parciel objektu priehradného telesa, až na hranicu katastrálnych území Kráľová nad Váhom – Šoporňa. Tým istým smerom pokračuje v katastrálnom území Šoporňa. Neskôr sa stáča smerom na sever pozdĺž brehov vodnej nádrže Kráľová a pokračuje až k hraniciam katastrálnych území Šoporňa – Váhovce. Ďalej hranica pokračuje pozdĺž brehu vodnej nádrže, prechádzajúc cez katastrálne územie Váhovce do katastrálneho územia Šoporňa, až po hranicu katastrálnych území Šoporňa – Váhovce. Od tohto bodu pokračuje severozápadným smerom v katastrálnom území Váhovce až ku hranici katastrálnych území Váhovce – Dolná Streda. V katastrálnom území Dolná Streda pokračuje tým istým smerom pozdĺž vnútorného okraja predpolia hrádze a pokračuje k hranici katastrálnych území Dolná Streda – Šintava, kde sa nachádza najsevernejší bod chráneného vtáčieho územia. Od tohto lomového bodu pokračuje juhozápadným smerom v katastrálnom území Dolná Streda pozdĺž parcely 1368/2, ktorá je súčasťou chráneného vtáčieho územia, až k vnútornej päte hrádze na druhom brehu rieky Váh. Od tohto bodu pokračuje juhovýchodným smerom pozdĺž vnútornej päty hrádze až po katastrálne územie Váhovce, kde obchádza intravilán obce a kopíruje hranicu vodnej plochy na päte hrádze až do východiskového bodu v katastrálnom území Kráľová nad Váhom.

01.02.2008

Druhá časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v k. ú. Šoporňa. Hranica druhej časti chráneného vtáčieho územia sa začína v ústí ľavostranného priesakového kanála vodnej nádrže Kráľová do odstaveného ramena Váhu v katastrálnom území Šoporňa. Ďalej obchádza mŕtve rameno rieky Váh s brehovými porastami, ďalej prebieha východným smerom pozdĺž severného okraja účelovej komunikácie vedúcej k vodnej nádrži. Juhozápadne od hospodárskeho dvora sa hranica stáča severným smerom pozdĺž brehu odstaveného ramena a pokračuje k vyústeniu odvodňovacieho kanála na severovýchodnom ohybe odstaveného ramena. Ďalej pokračuje smerom na západ pozdĺž severného brehu odstaveného ramena a neskôr pozdĺž okraja parcely č. 11843 v katastrálnom území Šoporňa až na vonkajší okraj predpolia vzdušnej strany hrádze. Na vonkajšom okraji predpolia hrádze sa hranica láme južným smerom a pozdĺž vonkajšieho okraja predpolia pokračuje do úrovne ústia ľavostranného priesakového kanála, kde sa opäť láme na severovýchod a vracia sa do východiskového bodu v ústí ľavostranného priesakového kanála.

01.02.2008

Tretia časť chráneného vtáčieho územia sa nachádza v katastrálnom území Dolná Streda. Hranica sa začína v najvýchodnejšom bode parcely č. 1435 vo vzdialenosti 160 m od mosta cesty pre motorové vozidlá. Z južnej a neskôr zo západnej strany obchádza mŕtve rameno pozdĺž predpolia návodnej strany vonkajšej hrádze Váhu. V úrovni čistiarne odpadových vôd sa stáča na severovýchod, pokračuje pozdĺž okraja odstaveného ramena až na vonkajší okraj predpolia vzdušnej strany vnútornej hrádze Váhu.

01.02.2008

Štvrtá časť chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnom území Kajal na parcele č. 2511/1. Hranica obchádza mŕtve rameno s brehovými porastami a lesný porast na parcelách č. 2510/2, 2511/1, 2511/2.

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Dolná Streda:

01.02.2008

1368/2, 1434, 1435, 1436.

01.02.2008

Katastrálne územie Kajal:

01.02.2008

2510/2, 2511/1, 2511/2, 2539/7, 2590/2, 2590/3, 2590/4, 2590/5, 2590/6, 2590/7, 2598/2, 2600/2, 2660, 2661, 2662.

01.02.2008

Katastrálne územie Kráľová nad Váhom:

01.02.2008

2435/1 (časť), 2547/2, 3304.

01.02.2008

Katastrálne územie Šoporňa:

01.02.2008

1369, 7634, 7690/1, 7717/5 (časť), 7717/7, 7717/8, 7745/1, 9228/2, 9230/1, 9230/2, 11841, 11842, 11843 (časť), 11844, 11846, 11847, 11848, 11849.

01.02.2008

Katastrálne územie Váhovce:

01.02.2008

1362/2, 3717, 3720, 611/2.

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 2

01.02.2008

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnom území Kajal a zaberá túto parcelu:

01.02.2008

Katastrálne územie Kajal: 2511/1 – JPRL 512.

01.02.2008

Príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ods. 3

01.02.2008

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnych územiach Dolná Streda a Šoporňa. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

01.02.2008

Katastrálne územie Dolná Streda: 1368/2 (časť), 1435 (časť), 1436.

01.02.2008

Katastrálne územie Šoporňa: 7634, 7717/5 (časť), 7717/7, 7717/8, 7745/1, 9228/2, 9230/1, 9230/2, 11843 (časť), 11844.

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.

01.02.2008

2) § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.02.2008

3) § 34 až 36 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.

01.02.2008

4) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z.

01.02.2008

5) § 41 a § 43 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.