Zákon č. 202/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

01.07.2008

202

01.07.2008

ZÁKON

01.07.2008

z 15. mája 2008,

01.07.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

01.07.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2008

Čl. I

01.07.2008

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2008

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „Maštaľný hnoj,“ vkladajú slová „hydinový trus,“.

01.07.2008

2. V § 2 ods. 3 sa slová „organického pôvodu, ktoré sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie pôdy“ nahrádzajú slovami „organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúce rizikové prvky alebo rizikové látky, ktoré sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie alebo vápnenie pôdy“.

01.07.2008

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

01.07.2008

4. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.07.2008

d) neznečistiť pri manipulácii a skladovaní hospodárskych hnojív životné prostredie a mať vybudované skladovacie kapacity,

01.07.2008

e) poskytnúť kontrolnému ústavu údaje o objeme novovybudovaných skladovacích kapacít do 31. decembra príslušného kalendárneho roka a aktualizovať údaje do 60 dní od ich zmeny.“.

01.07.2008

5. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.07.2008

6. V § 10 odsek 4 znie:

01.07.2008

(4) V zraniteľných oblastiach7aa) je zakázané aplikovať anorganické dusíkaté hnojivá a kvapalné hospodárske hnojivá v období od 15. novembra do 15. februára kalendárneho roka, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od 1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické podmienky, a to zamokrené pôdy alebo dočasne zamokrené pôdy súvislou vrstvou vody, poľnohospodárske pôdy zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou snehu nad 5 cm, a to bez ohľadu na kalendárne obmedzenia.“.

01.07.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

01.07.2008

7aa) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.“.

01.07.2008

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 7b sa citácia „§ 3 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 44 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch“.

01.07.2008

8. V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.07.2008

f) vedie a aktualizuje databázu o spotrebe hnojív, živinovom režime pôdy a ostatných agrochemických vlastnostiach poľnohospodárskej pôdy; súčasťou databázy je aj plošná evidencia aplikovaných čistiarenských kalov, dnových sedimentov, ako aj evidencia o vybudovaných skladovacích kapacitách pre hospodárske hnojivá a ostatných rizikových bodoch znečistenia pôdy a vody.“.

01.07.2008

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.

01.07.2008

10. V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.07.2008

c) kontrolovať, ako sa dodržiavajú podmienky skladovania, evidencie a používania hnojív a hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach ustanovené osobitnými predpismi.9a)“.

01.07.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.07.2008

9a) Napríklad § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.“.

01.07.2008

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.“.

01.07.2008

12. V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 8, 9 a § 18 ods. 3“.

01.07.2008

13. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 9 a § 10 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 9, § 10 ods. 2 až 4 a § 18 ods. 3“.

01.07.2008

14. V § 17 písm. c) sa za slová „podrobnosti o pozemku,“ vkladajú slová „o skladovaní a používaní hnojív,“.

01.07.2008

15. § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.07.2008

(3) Podnikatelia v pôdohospodárstve, výrobcovia, dovozcovia, predajcovia alebo dodávatelia hnojív, ktorí skladujú hospodárske hnojivá, sú povinní poskytnúť do 31. decembra 2008 kontrolnému ústavu údaje o objeme skladovacích kapacít vybudovaných na skladovanie hospodárskych hnojív.“.

01.07.2008

16. Slová „Lesnícky výskumný ústav“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Národné lesnícke centrum“.


01.07.2008

Čl. II

01.07.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


01.07.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2008

Pavol Paška v. r.

01.07.2008

Robert Fico v. r.