Zákon č. 200/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008
Účinnosť od 12.06.2008

OBSAH

12.06.2008

200

12.06.2008

ZÁKON

12.06.2008

z 15. mája 2008,

12.06.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

12.06.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


12.06.2008

Čl. I

12.06.2008

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z. a zákona č. 348/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

12.06.2008

1. V § 86 ods. 3 sa slovo „zásadne“ nahrádza slovami „v zásade“.

12.06.2008

2. § 93 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

12.06.2008

(4) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.“.

12.06.2008

3. § 94 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

12.06.2008

(5) V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.“.

12.06.2008

4. V § 232 ods. 3 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.

12.06.2008

5. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

12.06.2008

„Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z.

12.06.2008

MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM

12.06.2008

1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,

12.06.2008

2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,

12.06.2008

3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,

12.06.2008

4. predaj cestovných lístkov,

12.06.2008

5. predaj suvenírov.“.


12.06.2008

Čl. II

12.06.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


12.06.2008

Ivan Gašparovič v. r.

12.06.2008

Pavol Paška v. r.

12.06.2008

Robert Fico v. r.