Vyhláška č. 20/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

Čiastka 9/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

20

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, v okrese Veľký Krtíš v katastrálnych územiach Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské armoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce a v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 062,9 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

01.02.2008

a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

01.02.2008

b) vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. apríla do 31. júla,

01.02.2008

c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)

01.02.2008

d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem povinnosti stanovenej osobitným predpisom,5)

01.02.2008

e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

01.02.2008

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,

01.02.2008

g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny,

01.02.2008

h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

01.02.2008

i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

01.02.2008

j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

01.02.2008

(2) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.6)

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia vo Veľkom Krtíši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Lučenci a na Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha k vyhláške č. 20/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1: 50 000 týchto nomenklatúr:

01.02.2008

Levice 46 – 13

01.02.2008

Levice – Veľký Krtíš 46 – 14

01.02.2008

Veľký Krtíš – Lučenec 46 – 21

01.02.2008

Lučenec 46 – 22

01.02.2008

Veľký Krtíš 46 – 23

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v najsevernejšom bode na západnom okraji intravilánu obce Nitra nad Ipľom, na mieste jeho styku so štátnou cestou Nitra nad Ipľom – Holiša. Pokračuje ďalej východným smerom touto cestou až po začiatok obce Holiša, obchádza z východu areál poľnohospodárskeho družstva, následne z juhu celý intravilán obce a na západnom okraji obce sa znovu napája na štátnu cestu Holiša – Lučenec až po jej styk so železničnou traťou. Hranica potom pokračuje severozápadným smerom, sledujúc túto železničnú trať až po katastrálnu hranicu obce Holiša. Túto katastrálnu hranicu potom sleduje južným smerom až po styk s katastrálnou hranicou obce Trebeľovce, ďalej pokračuje juhozápadným smerom katastrálnou hranicou tejto obce po styk s katastrálnou hranicou obce Mikušovce. Pokračuje potom severným smerom pozdĺž Krivánskeho potoka a jeho pravostranného prítoku severne od obce Mikušovce až po štátnu cestu Lučenec – Mikušovce. Tu sa hranica chráneného vtáčieho územia stáča na juh, obchádzajúc celý intravilán obce Mikušovce vrátane areálu poľnohospodárskeho družstva a znova sa vracia severným smerom k štátnej ceste Lučenec – Mikušovce, ďalej sleduje západným a neskôr južným smerom katastrálnu hranicu obce Mikušovce až po jej styk s katastrálnou hranicou obce Panické Dravce. Tu sa hranica stáča juhovýchodným smerom, sledujúc štátnu cestu do Rapoviec a obchádzajúc z juhu a západu priemyselný areál, znova sa napája na štátnu cestu Lučenec – Bušince. Hranica potom sleduje okraj tejto cesty až po začiatok obce Panické Dravce, ktorej intravilán z juhu obchádza, a na konci obce sa znova napája na štátnu cestu, ktorú sleduje až po začiatok obce Veľká nad Ipľom. Túto obec hranica obchádza a pokračuje juhozápadným smerom okrajom štátnej cesty Lučenec – Bušince po začiatok obce Trenč, ktorej intravilán hranica z juhu obchádza, a na konci obce sa znova napája na štátnu cestu, ktorou pokračuje cez osady Rároš, Hámor až do obce Muľa, kde obchádza intravilán a areál bývalého poľnohospodárskeho družstva a vracia sa na štátnu cestu Lučenec – Bušince. Pred obcou Bušince zatáča juhovýchodným smerom a obchádzajúc intravilán a areál poľnohospodárskeho družstva, pokračuje štátnou cestou Bušince – Kováčovce k obci Čeláre, kde obchádza celý intravilán obce a pokračuje stále štátnou cestou, obchádzajúc osady Kirť, Peťov a celý intravilán obce Kováčovce do Malého Kiarova a Kiarova a obchádza ich intravilány až do obce Vrbovka. Tu z juhu obchádza celý intravilán obce a na jeho západnom okraji pokračuje poľnou cestou pod kótou Vinica až do obce Selešťany.

01.02.2008

Hranica z juhu obchádza celý intravilán obce a na severnom okraji obce pokračuje po štátnej ceste Selešťany – Záhorce až po križovatku štátnych ciest Veľký Krtíš – Slovenské armoty. Tu sa hranica stáča na juhozápad a obchádzajúc z juhu priemyselný areál v Horných a Dolných Podlužanoch, pokračuje po štátnej ceste až po začiatok obce Slovenské armoty. Ďalej hranica pokračuje odvodňovacím kanálom, obchádzajúc južný okraj intravilánu obce, pri objektoch poľnohospodárskeho družstva sa stáča na severozápad, obchádzajúc areál tohto poľnohospodárskeho družstva a napája sa na štátnu cestu Slovenské armoty – Lesenice. V obci Iljašov sa hranica znova stáča na juhozápad, sledujúc poľnú cestu do obce Chrastince, ktorej intravilán hranica obchádza, a za areálom poľnohospodárskeho družstva sleduje odvodňovací kanál až po začiatok obce Koláre, ktorej intravilán z juhu obchádza, a na západnom okraji obce sa napája na štátnu cestu Slovenské armoty – Šahy. Ďalej hranica stále sleduje túto štátnu cestu, obchádzajúc intravilány obcí Veľká Čalomija, Kosihy nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom. Pred začiatkom obce Ipeľské Predmostie sa hranica stáča na sever a postupne sleduje hranicu prírodnej rezervácie Ipeľské hony. Ďalej z juhu obchádza intravilán obce Ipeľské Predmostie a na západnom okraji obce znova pokračuje štátnou cestou Slovenské armoty – Šahy, obchádzajúc intravilán obce Tešmák vrátane areálu poľnohospodárskeho družstva až po začiatok mesta Šahy. Tu sa hranica stáča na juh, sledujúc poľnú cestu Šahy – Tešmák. Po cca 200 metroch sa hranica stáča z poľnej cesty smerom na juhozápad, pretínajúc tok Ipľa, a ďalej sleduje mŕtve rameno Ipľa až po intravilán obce Homok. Hranica potom smeruje na juh, obchádzajúc východnú časť intravilánu a po asi 150 metroch sa stáča v pravom uhle na východ a pokračuje priamym smerom až po štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Štátnu hranicu potom sleduje na ďalšom cca 400-metrovom úseku až po jej styk s tokom Ipľa. Hranica ďalej pokračuje stredom toku rieky Ipeľ (ktorý je zároveň štátnou hranicou) až po miesto v katastrálnom území obce Kalonda, kde sa štátna hranica odkláňa od rieky Ipeľ. Tu hranica chráneného vtáčieho územia sleduje štátnu hranicu až po jej styk so štátnou cestou z Kalondy. V tomto mieste sa hranica stáča na severovýchod, sledujúc túto štátnu cestu až po východný okraj obce Kalonda, ktorej celý intravilán zo severu obchádza, a na západnom okraji obce sa napája na železničnú trať Lučenec – Kalonda. Túto železničnú trať potom hranica sleduje až po potok vtekajúci do rybníka Konopisko. Hranica ďalej sleduje tento potok, obchádza východný breh rybníka Konopisko a ďalej pokračuje poľnou cestou, najprv severným, po cca 400 metroch východným smerom až po intravilán obce Rapovce. Hranica postupne obchádza severnú časť intravilánu obce a pokračuje východným smerom až po Mučínsky potok. Hranica potom sleduje tento potok severným smerom až po jeho sútok s odvodňovacím kanálom. Tento kanál hranica potom sleduje až do obce Muľka, obchádza celý intravilán tejto obce zo severu a na východnom okraji intravilánu sa napája na štátnu cestu Trebeľovce – Rapovce. Hranica potom obchádza zo severu intravilán obce Trebeľovce a na severovýchodnom okraji obce sa znova napája na štátnu cestu Trebeľovce – Fiľakovské Kováče, obchádzajúc zo severu intravilán obce Lazy, intravilán obce Fiľakovské Kľačany, ako aj obce Fiľakovké Kováče. Na severnom okraji obce hranica sleduje poľnú cestu smerom k toku Suchá, prechádzajúc cez tento tok, ako aj cez železničnú trať, hranica pokračuje severným smerom, sledujúc poľnú cestu východne od Líščieho vrchu. Hranica sa potom stáča severozápadným smerom, sledujúc poľnú cestu k obci Nitra nad Ipľom. Obchádza z juhu a západu areál poľnohospodárskeho družstva a intravilán tejto obce až po východiskový bod.

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Balog nad Ipľom:

01.02.2008

1063, 1077, 1201, 1414/2, 1414/3, 1415/27, 2212/2, 2212/3, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2212/7, 2212/8, 2219/1/1, 2219/2, 2219/3, 2246/1, 2248/1, 2248/2, 2262, 2263/1, 2263/5, 2263/8, 2263/10, 2263/13, 2263/15, 2263/23, 2263/25, 2263/28, 2263/31, 2264/5, 2264/7, 2264/9, 2264/11, 2264/12, 2264/20, 2264/22, 2264/24, 370/1, 370/2, 383/1, 383/2, 383/3, 418/1, 418/3/1, 418/4, 418/5, 428/18, 428/19, 429/1, 430/1, 548/1, 728/1, 728/2, 728/3.

01.02.2008

Katastrálne územie Bušince:

01.02.2008

1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 2033, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2212, 2213, 2214, 2215, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396.

01.02.2008

Katastrálne územie Čeláre:

01.02.2008

1052, 1066, 1067/1, 1067/2, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1070/6, 1070/8, 1070/9, 1070/11, 1070/13, 1070/14, 1075, 1102, 278, 279, 280/1, 300/2, 320/3, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/9, 323/12, 327/1, 327/3, 334/1, 334/2, 334/5, 334/6, 390/1, 390/2, 390/3, 418, 829, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 896, 897, 899/1, 899/2, 899/3, 900, 904, 922/1, 923/1, 923/15, 924/2, 924/4, 924/5, 927/1, 927/2, 927/4, 927/5.

01.02.2008

Katastrálne územie Dolinka:

01.02.2008

1773/1, 1773/2, 1773/3, 1774/1, 1774/4, 1774/5, 1774/6, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/12, 1845/13, 1845/14, 1845/20, 1886/1, 1886/2, 1888.

01.02.2008

Katastrálne územie Fiľakovské Kováče:

01.02.2008

1141, 1142, 1143/1, 1144/1, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192.

01.02.2008

Katastrálne územie Holiša:

01.02.2008

529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 530, 531/1, 531/2, 589/1, 589/2, 589/3, 590/1, 590/2, 590/3, 590/5, 591, 592, 593/1, 593/2, 614, 615, 616, 617/1, 635/1, 637, 638, 639, 648, 649/1, 650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 673, 674, 676, 677/1, 678, 679/1, 680/1, 680/2, 680/3, 682/1, 683, 686/1, 691.

01.02.2008

Katastrálne územie Chrastince:

01.02.2008

100/4, 100/5, 100/6, 100/8, 100/9, 125/2, 126, 127/2, 127/3, 144, 430, 431.

01.02.2008

Katastrálne územie Ipeľské Predmostie:

01.02.2008

1000/1, 1000/2, 1515/1, 1515/4, 1517/1, 1517/2, 1517/3, 1517/4, 1517/5, 1517/6, 1517/28, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/5, 1518/6, 1518/7, 2310/1, 2310/8, 2310/9, 2552, 2563/1, 2563/4, 2700/2, 2702/1, 2703, 2736, 2738/1, 2738/2, 517, 564/1, 564/4, 564/5, 588, 590, 593, 600/1, 600/2, 627, 643/1, 643/2, 644, 687/1, 687/2, 695/2, 696/1, 696/2, 80/1, 969.

01.02.2008

Katastrálne územie Kalonda:

01.02.2008

190, 200, 470, 472/1, 472/2, 472/4, 472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 472/12, 472/13, 472/14, 486/1/1, 486/9, 486/10, 486/11, 489, 494, 495, 498/1, 498/2, 504/1/1, 504/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 515/9, 517/2, 518/1/1, 518/2, 518/6, 518/7, 518/9, 518/10, 519/4, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 576, 587/1, 605/1, 605/2, 606, 672, 722/3, 724, 730, 734/1, 735/1, 736, 738, 739, 740/1/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 742, 744/1, 744/3, 744/9, 744/10, 744/12, 744/13, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760.

01.02.2008

Katastrálne územie Kiarov:

01.02.2008

1030, 1031, 1032, 1033, 1038, 1041, 1043/1, 1043/2, 1150, 1152, 503/1, 503/2, 503/3, 524, 538/1/1, 557/1, 560/2, 560/3, 569/1/1, 569/3, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 584, 585/1, 586, 587/1, 590, 591, 910/2, 930.

01.02.2008

Katastrálne územie Koláre:

01.02.2008

191/2, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/15, 203/1, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/8, 227/1, 227/2, 366/2, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/11, 400/12, 436/1, 436/2, 436/4, 436/6, 436/8, 436/10, 436/19, 445, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/13, 655/14, 658/1, 658/2, 660, 661, 662/2, 662/3, 662/4, 662/6, 662/8, 662/9, 662/11, 662/13, 662/15, 662/16, 662/17, 662/18, 662/19, 662/20, 662/21, 662/22, 662/23, 89.

01.02.2008

Katastrálne územie Kosihy nad Ipľom:

01.02.2008

381/1, 381/9, 381/15, 381/16, 381/17, 381/19, 395/2, 399/1/1, 399/2, 399/3, 399/4, 403/2, 421/1/1, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 453/1, 453/4, 453/7, 453/8, 453/9, 453/12, 453/13, 453/14, 453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/20, 453/21, 453/22, 453/24, 453/25, 453/26, 453/27, 453/28, 453/29, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 495, 520/1, 520/2, 522/2, 522/3, 522/21, 522/22, 522/23, 522/25, 522/26, 583/1, 584, 585, 586/2, 586/3, 586/4, 586/10.

01.02.2008

Katastrálne územie Kováčovce:

01.02.2008

1, 111/1, 111/3, 116, 121, 122/1/1, 122/3, 122/6, 163/1/1, 163/2, 164/1, 165, 185, 186, 201, 202, 203, 221, 222/2, 222/5, 222/8, 234, 235, 241, 246, 247/1, 262/1, 278, 285, 286, 292/1, 292/3, 292/4, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 58/1, 58/2, 581, 582, 585/1, 588, 612/2, 613/1, 613/2, 613/4, 617/1, 617/4, 617/6, 617/8, 617/10, 617/12, 617/14, 617/15, 617/16, 617/17, 617/19, 617/21, 617/22, 617/24, 617/26, 617/27, 617/28, 617/30, 617/31, 617/33, 617/34, 617/37, 617/38, 617/41, 617/44, 617/45, 617/48, 617/49, 617/51, 631/1, 631/2/1, 631/5, 631/6, 673/1, 673/2, 678, 682, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 685, 698, 700, 701, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 710, 713, 715/1, 715/2, 717/1, 72, 73/1/1, 73/2, 73/4, 73/5, 792, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796/1, 796/2, 801, 929/1, 932, 937/1, 950, 951, 952, 953, 954, 956/1, 956/2, 957, 958, 959, 961, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990.

01.02.2008

Katastrálne územie Malá Čalomija:

01.02.2008

555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/12, 555/13, 598/1, 598/2, 598/3.

01.02.2008

Katastrálne územie Mikušovce:

01.02.2008

1096/2, 1096/6, 1096/7, 1096/8, 1201, 1202, 1205, 1246, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249, 1315/2, 1315/5, 1316, 1318, 1320, 1324/2, 1330/4, 1330/5, 1330/7, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1332/10, 1332/11, 1332/12, 1332/13, 1332/14, 1332/15, 1332/16, 1332/17, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 165/2, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 168, 170/1, 170/4, 170/5, 170/6, 170/14, 170/15, 170/16, 170/21, 192/1, 192/4, 217/1/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1, 218/2, 218/3, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 221/1, 221/4, 222/1, 222/2, 222/3, 259, 295, 397/2, 399/2, 453/1, 453/2, 460/2, 460/3, 465/1, 465/2, 465/3, 517, 560/1, 560/2, 639/2, 684/1, 684/2, 759/1, 759/2, 775/1, 775/2, 782, 783/1, 783/2, 784, 785, 786, 787, 797, 802, 804/1, 896/1, 973/1, 973/2, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 973/7, 973/8, 973/9, 973/10.

01.02.2008

Katastrálne územie Muľa:

01.02.2008

195/2, 195/3, 225, 227/1, 256/2, 256/3, 349, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/7, 398/8, 442/5, 510/1, 510/2, 510/3, 514/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58, 59, 597, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 682/2, 682/3, 684/14, 689/5, 689/8, 689/12, 689/21, 689/29, 689/30, 689/31, 689/32, 689/33, 689/36, 690/2, 691, 72/1/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 764, 765, 77/1, 77/2, 778/1, 779/1, 779/2, 779/3, 78/1, 78/2, 790, 79/1, 79/2, 791/1, 791/5, 791/6, 791/7, 791/10, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5.

01.02.2008

Katastrálne územie Muľka:

01.02.2008

137, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 143/1, 143/2, 144, 145, 165/2, 166, 177.

01.02.2008

Katastrálne územie Nitra nad Ipľom:

01.02.2008

1410/2, 1410/3, 1435/1, 1435/2, 1435/4, 1435/5, 1436, 1437, 1439/1, 1440, 1441, 1442, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 311/1/1, 311/9, 322/1, 322/4, 322/6, 323/1, 323/3, 323/5, 324/3, 324/4, 325, 365/1, 365/3, 377/1, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 554/4, 554/5, 554/6, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 617/1, 622/2, 661.

01.02.2008

Katastrálne územie Panické Dravce:

01.02.2008

1102/2, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1150/1, 1150/2, 869/1, 869/2, 871, 889, 890, 891, 892, 893, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911/1, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919.

01.02.2008

Katastrálne územie Rapovce:

01.02.2008

590, 591, 592/1, 593, 594, 886/1, 886/2, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 893/3, 894, 895, 896, 897/1, 897/2, 898, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 903/1, 903/2, 904, 905/1, 905/2, 906/1, 906/2, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 909, 910/1, 910/2, 911, 912, 913, 914, 915, 916(časť), 917, 918, 928/1, 928/2, 928/3, 928/4, 929/2, 929/3, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939/3, 972(časť), 973, 974, 975/1, 975/2, 977, 978, 979.

01.02.2008

Katastrálne územie Slovenské armoty:

01.02.2008

1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/9, 1086/6, 1089/2, 1089/3, 1089/5, 1089/6, 1089/8, 1089/9, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1403/1, 1403/2, 1449/2, 1449/6, 1449/7, 1449/8, 1449/9, 1449/10, 1449/11, 1449/12, 1449/14, 1449/38, 1449/41, 1449/42, 1449/43, 1459, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1502/6, 1502/13, 1502/14, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507, 1510/3, 1510/4, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1589/1, 1589/2, 1589/4, 1589/5, 1591, 1598/17, 1611/1, 1611/2, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623/3, 1624, 733/5, 770, 771/1, 771/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 774/3, 774/4, 911/4, 911/5, 911/6, 911/8, 911/20, 911/21, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26.

01.02.2008

Katastrálne územie Šahy:

01.02.2008

2654, 2655/1, 2655/2, 2656/2, 2656/3, 2657, 2658, 2659/1, 2659/2, 2659/3, 2659/8, 2665/2, 3527/3, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3541, 3542, 3543, 3546.

01.02.2008

Katastrálne územie Tešmák:

01.02.2008

1855, 2319, 2340, 2341, 2342/1, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2346/1, 2346/2, 2347/1, 2347/2, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2357/1, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379/1, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2401.

01.02.2008

Katastrálne územie Trebeľovce:

01.02.2008

601/3, 610/3, 611/2, 613, 614/2, 616/2, 624, 625/3, 626, 734, 735/1, 736/1, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 739/1, 740, 741/1, 742, 743, 744/1/1, 744/2, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/1, 748/1, 749, 778, 779/1, 780, 781, 784, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801/1, 801/2, 802/1, 802/2, 802/3, 803, 819, 826/1, 826/2, 827, 830, 831, 832, 833, 834, 835/2, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14, 836, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 853, 854, 855.

01.02.2008

Katastrálne územie Trenč:

01.02.2008

1009/1, 1024, 1025, 1607/1/1, 1609/1, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1687, 1688/1, 1868, 1869, 1873, 1884/1, 1885/2, 1889, 1890, 1892, 1893/1/1, 1893/2, 1894/1, 1894/3, 1898, 1899/1, 1899/2, 1906, 1907, 213, 324/1, 324/2, 325, 336, 339/1, 339/2, 340, 346/1, 346/2, 346/8, 347/1, 347/3, 348, 350, 351, 358, 381, 382, 383, 384, 385/1/1, 385/3, 386/1, 386/2, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 696, 784/1, 786, 787, 900/2, 900/4, 901/1, 986, 987/1, 990.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Čalomija:

01.02.2008

1029/3, 1029/4, 1029/5, 1042, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6, 1059/7, 1059/8, 1059/9, 1059/10, 1059/27, 1059/28, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/12, 1091/13, 1091/14, 1091/16, 1091/17, 1091/19, 1091/21, 1091/22, 1091/23, 1091/25, 1091/26, 1091/28, 1091/29, 262/1, 262/2, 268/1, 268/4, 268/6, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 281/1, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 282/2, 283/2, 283/3, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9, 563/10, 563/11, 563/13, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 580/8, 580/9, 580/10, 580/11, 690/1, 690/2, 690/13, 690/18, 690/19, 690/20, 690/21, 690/22, 690/23, 690/24, 690/25, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/34, 690/35, 690/36, 690/37, 690/38, 690/39, 690/40, 690/41, 690/42, 690/43, 690/44, 690/45.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká nad Ipľom:

01.02.2008

1250/2, 1250/8, 1250/11, 1268/1, 1268/2, 1269/1, 1270/2, 1270/3, 1270/4, 1270/6, 1276/10, 1288/1, 1288/2, 1291, 1292/1, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/11, 1292/12, 1292/16, 1292/17, 1292/18, 1292/19, 1292/20, 1292/22, 1292/24, 1292/50, 1292/73, 1292/101, 1292/102, 1292/103, 1292/104, 1292/108, 1292/109, 1292/110, 1292/111, 1292/112, 1292/113, 1292/114, 1294/5, 1294/6, 1294/10, 1320/2, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1338/1, 1338/2, 1340, 1501, 1502/1, 1502/2, 1530, 1535/1, 1535/2, 1550/1, 1550/2, 1618, 1619, 1620, 1624, 1625, 1626/1, 338, 339/2, 340, 415, 451, 500/1, 500/3, 500/4, 500/8, 500/9, 500/10, 500/14, 500/15, 500/18, 500/19, 595/1/1, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/8, 595/10, 595/12, 595/18, 595/25, 595/26, 595/27, 595/28, 595/29, 595/30, 595/31, 595/32, 595/33, 675/1, 675/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľká Ves nad Ipľom:

01.02.2008

1/1, 1/2, 1/3, 1251, 1252/1, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1305/8, 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/13, 1305/14, 1305/15, 1305/16, 1305/17, 1305/18, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/9, 499/10, 499/11, 499/12, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, 499/17, 5/1, 5/2, 508, 51/1, 511, 534, 537.

01.02.2008

Katastrálne územie Vrbovka:

01.02.2008

1097, 1104, 1105/1, 1106, 1109/1, 1117, 1131/1, 1131/2, 235/1, 235/22, 235/29, 237/2, 237/3, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 264, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 281, 282, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 637/7, 707/2, 707/3, 708, 709/1, 709/2, 709/8, 758/2, 758/3, 758/4, 79/1, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 89, 94, 98/1, 98/2, 99.

01.02.2008

Katastrálne územie Záhorce:

01.02.2008

1002/2, 1003/1, 1083/1, 1088/1, 1088/4, 1088/6, 1088/7, 1088/8, 1088/11, 1088/13, 1095, 1098, 1235/2, 1240, 1241/2, 1253, 1309/1, 1309/2, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1609/1, 1609/2, 1609/3, 1609/4, 1609/5, 1611, 1618/2, 1618/3, 1621/1, 1621/2, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1634/2, 1634/3, 1634/4, 1634/7, 1634/10, 1634/11, 1634/12, 1634/13, 1634/14, 1634/15.

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.02.2008

2) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

01.02.2008

3) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

4) §13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.

01.02.2008

5) § 29 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z. z.

01.02.2008

6) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.