Zákon č. 179/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 74/2008
Platnosť od 22.05.2008
Účinnosť od 01.06.2008

OBSAH

01.06.2008

179

01.06.2008

ZÁKON

01.06.2008

z 3. apríla 2008,

01.06.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.06.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2008

Čl. I

01.06.2008

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z. a zákona č. 500/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2008

1. V § 1 ods. 2 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

01.06.2008

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.06.2008

(3) Správca vodného toku zabezpečí vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických plavebných máp pre vodné cesty klasifikačnej triedy Va a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy.“.

01.06.2008

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.06.2008

3. V § 29 odsek 1 znie:

01.06.2008

(1) Člen posádky plavidla je fyzická osoba vykonávajúca práce súvisiace s prevádzkou plavidla, ktorá musí byť zdravotne spôsobilá, bezúhonná, musí mať požadované vzdelanie a vek16a) a služobnú lodnícku knižku.“.

01.06.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.06.2008

16a) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2008

4. V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.06.2008

(2) Za bezúhonného sa na účely získania spôsobilosti člena posádky plavidla považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

01.06.2008

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

01.06.2008

5. V § 30 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam kapitánskych osvedčení je uvedený v prílohe č. 2.“.

01.06.2008

6. V § 31 ods. 2 sa slová „§ 30 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1 až 3 a 5“.

01.06.2008

7. V § 32 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zoznam vodných ciest geograficky rozdelených na plavebné zóny je uvedený v prílohe č. 3.“.

01.06.2008

8. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

01.06.2008

t) vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb; pri výkone tejto pôsobnosti

01.06.2008

1. prideľuje a odníma užívateľské práva užívateľom riečnych informačných služieb,

01.06.2008

2. nepretržite zabezpečuje

01.06.2008

2a. prijímanie, spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, informácií o momentálnej plavebnej situácii a strategických informácií o plavebnej situácii,

01.06.2008

2b. prijímanie a spracovávanie elektronických hlásení z lodí a pri cezhraničnej vnútrozemskej doprave ich odovzdávanie príslušným orgánom susedného štátu pred príchodom plavidla na štátnu hranicu,

01.06.2008

3. zabezpečuje ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane neoprávneného prístupu k týmto informáciám, ich zmeny alebo straty,

01.06.2008

4. zriaďuje na zabezpečenie prevádzky riečnych informačných služieb regionálne centrá riečnych informačných služieb ako svoje stále pracoviská.“.

01.06.2008

9. V § 39 ods. 9 sa slová „podľa odseku 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. p)“.

01.06.2008

10. Za § 39 sa vkladajú § 39a až 39c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.06.2008

„Riečne informačné služby

01.06.2008

§ 39a

01.06.2008

(1) Riečne informačné služby sú bezodplatné, interoperabilné a harmonizované informačné služby, ktorých aplikácia je zameraná na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy; riečne informačné služby zahŕňajú služby, ako sú informácie o vodnej ceste, informácie o momentálnej plavebnej situácii, strategické informácie o plavebnej situácii, riadenie plavby, pomoc pri plavebnej nehode, informácie pre riadenie dopravy, štatistiky a colné služby, ako aj poplatky za užívanie vodných ciest a prístavné poplatky.

01.06.2008

(2) Riečne informačné služby sa vzťahujú na vodné cesty klasifikačnej triedy IV a vodné cesty vyššej klasifikačnej triedy v Slovenskej republike, ktoré sú prepojené vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy s vodnou cestou klasifikačnej triedy IV alebo vodnou cestou vyššej klasifikačnej triedy iného členského štátu Európskej únie vrátane prístavov na týchto vodných cestách.

01.06.2008

(3) Informácie o vodnej ceste sú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodnej ceste; informácie o vodnej ceste sú jednosmerné informácie, a to z brehu na loď alebo z brehu do kancelárie užívateľa riečnych informačných služieb.

01.06.2008

(4) Informácie o momentálnej plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné rozhodnutia v skutočnej plavebnej situácii a v blízkom geografickom okolí.

01.06.2008

(5) Strategické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia užívateľov riečnych informačných služieb.

01.06.2008

(6) Aplikácia riečnych informačných služieb je poskytovanie riečnych informačných služieb prostredníctvom na to určených systémov.

01.06.2008

(7) Centrum riečnych informačných služieb je miesto, z ktorého prevádzkový personál riadi riečne informačné služby.

01.06.2008

(8) Užívatelia riečnych informačných služieb sú rôzne skupiny užívateľov vrátane vodcov plavidiel, prevádzkového personálu riečnych informačných služieb, prevádzkovateľov plavebných komôr, plavebných správ, prevádzkovateľov prístavov, personálu v kalamitných centrách pohotovostných služieb, manažérov nautického servisu, lodných zasielateľov a sprostredkovateľov prepravy nákladu.

01.06.2008

(9) Interoperabilita riečnych informačných služieb je zjednotenie riečnych informačných služieb, obsahov údajov, formátov a frekvencií výmeny údajov takým spôsobom, že užívatelia riečnych informačných služieb majú prístup k rovnakým službám a informáciám na európskej úrovni.

01.06.2008

§ 39b

01.06.2008

(1) Na účely plavby a plánovania cesty na vodných cestách Štátna plavebná správa poskytuje užívateľom riečnych informačných služieb najmä tieto informácie:

01.06.2008

a) os vodnej cesty s určením kilometrovníka,

01.06.2008

b) obmedzenia plavidiel alebo zostáv z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a najvyššieho pevného bodu plavidla nad hladinou,

01.06.2008

c) prevádzkové časy objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr,

01.06.2008

d) lokalizáciu prístavov,

01.06.2008

e) referenčné údaje z vodočetných staníc vzťahujúce sa na plavbu.

01.06.2008

(2) Štátnej plavebnej správe poskytuje informácie

01.06.2008

a) podľa odseku 1 písm. a) až d) správca vodného toku,

01.06.2008

b) podľa odseku 1 písm. e) a ďalšie informácie týkajúce sa klimatických podmienok na vodných cestách Slovenský hydrometeorologický ústav,

01.06.2008

c) o polohe plavidla, náklade na plavidle, mimoriadnych udalostiach na plavidle a na vodnej ceste prevádzkovateľ plavidla alebo vodca plavidla.

01.06.2008

(3) Vodca plavidla alebo prevádzkovateľ plavidla podáva Štátnej plavebnej správe hlásenia z lode, ktoré obsahujú údaje o plavidle v zostave, náklade, posádke a cestujúcich.

01.06.2008

(4) Za správne a včasné poskytovanie informácií podľa odseku 2 zodpovedá ten, kto ich poskytuje.

01.06.2008

(5) Informácie podľa odsekov 1 a 2 a hlásenia z lode podľa odseku 3 sa poskytujú v elektronickej forme.

01.06.2008

(6) Plavebné opatrenia vrátane informácií o vodnom stave a hlásení o ľadochodoch na vodných cestách sa poskytujú ako štandardné kódované správy, ktoré sa dajú načítať. Štandardná správa obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky; tieto správy sa poskytujú v elektronickej forme.

01.06.2008

§ 39c

01.06.2008

Typové schválenie, ochrana osobných údajov a používanie automatického identifikačného systému

01.06.2008

(1) Typové schválenie zariadení riečnych informačných služieb udelené iným členským štátom Európskej únie platí na území Slovenskej republiky.

01.06.2008

(2) Na zhromažďovanie, spracovávanie, používanie a uchovávanie osobných údajov potrebných na prevádzku riečnych informačných služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.24b)

01.06.2008

(3) Na používanie automatického identifikačného systému sa vzťahujú osobitné predpisy.24c)“.

01.06.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b a 24c znejú:

01.06.2008

24b) Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

01.06.2008

24c) Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 7/2006 Z. z.), nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23. 4. 2007).“.

01.06.2008

11. V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.06.2008

(4) Štátna plavebná správa uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk

01.06.2008

a) správcovi vodného toku, vodcovi plavidla alebo prevádzkovateľovi plavidla alebo Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ak neposkytne Štátnej plavebnej správe informácie podľa § 39b ods. 2,

01.06.2008

b) prevádzkovateľovi plavidla alebo vodcovi plavidla, ak nepodá Štátnej plavebnej správe hlásenie z lode podľa § 39b ods. 3.“.

01.06.2008

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

01.06.2008

12. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:

01.06.2008

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30. 09. 2005).

01.06.2008

11. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.

01.06.2008

13. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 2 a 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.06.2008

„Príloha č. 2 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 179/2008 Z. z.

01.06.2008

ZOZNAM KAPITÁNSKYCH OSVEDČENÍ

01.06.2008

Skupina A:

01.06.2008

Kapitánske osvedčenia pre vodné cesty námorného charakteru

01.06.2008

Rumunsko

01.06.2008

brevet de căpitan fluvial categoria A (kapitánske osvedčenie A) (v súlade s nariadením ministra verejných prác, dopravy a bytovej výstavby č. 984/04. 07. 2001, ktorým sa schvaľuje nariadenie týkajúce sa vnútroštátnych osvedčení o spôsobilosti personálu riečnej plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6. VIII. 2001).

01.06.2008

Belgické kráľovstvo

01.06.2008

„Brevet de conduite A (arreté royal no ... du ...)“/„Vaarbevet A (Koninklijk Besluit nr....van...)“.

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

„Schifferspatent“ s dodatočnou platnosťou pre „Seeschiffahrtsstraßen“ (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

01.06.2008

Francúzska republika

01.06.2008

Certificat général de capacité de catégorie „A“ s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (Zóna 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

01.06.2008

„Certificats spéciaux de capacité“ s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (Zóna 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

01.06.2008

Holandské kráľovstvo

01.06.2008

„Groot Vaarbewijs II“ (Binnebschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

01.06.2008

Fínska republika

01.06.2008

LaivurinkirjaSkepparbrev,

01.06.2008

Kuljettajankirja IFörarbrev I.

01.06.2008

Švédske kráľovstvo

01.06.2008

Bevis om behörighet som skeppare B,

01.06.2008

Bevis om behörighet som skeppare A,

01.06.2008

Bevis om behörighet som styrman B,

01.06.2008

Bevis om behörighet som styrman A,

01.06.2008

Bevis om behörighet som sjökapten.

01.06.2008

Maďarská republika

01.06.2008

Hajóskapitányi bizonyítvány (osvedčenie kapitána),

01.06.2008

Hajóvezetői „A“ bizonyítvány (osvedčenie lodníka kategórie A) (v súlade s vyhláškou č. 15/2001 (IV. 27.) KöViM ministra dopravy a vodného hospodárstva o osvedčeniach v oblasti lodnej dopravy).

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategórii A (osvedčenie lodníka kategórie A) (v súlade s vyhláškou ministra infraštruktúry z 23. januára 2003 o odborných kvalifikáciách a o počte členov posádky plavidiel vo vnútrozemskej plavbe).

01.06.2008

Skupina B:

01.06.2008

Kapitánske osvedčenia pre ostatné vodné cesty Spoločenstva s výnimkou Rýna, Leku a Waalu

01.06.2008

Bulharská republika

01.06.2008

Свидетелство за право,

01.06.2008

способност „Капитан вътрешно плаване“ (osvedčenie o spôsobilosti kapitána vnútrozemskej plavby)

01.06.2008

Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ (osvedčenie o spôsobilosti hliadkujúceho dôstojníka vnútrozemskej plavby) (Наредба № 6 от 25. 7. 2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компе- тентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. V súlade s nariadením ministra dopravy a komunikácií o spôsobilosti námorníkov v Bulharskej republike č. 6 z 25. júla 2003, DV č. 83/2003).

01.06.2008

Rumunsko

01.06.2008

brevet de căpitan fluvial categoria B (kapitánske osvedčenie B) (v súlade s nariadením ministra verejných prác, dopravy a bytovej výstavby č. 984/04.07.2001, ktorým sa schvaľuje nariadenie týkajúce sa vnútroštátnych osvedčení o spôsobilosti personálu riečnej plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

01.06.2008

Belgické kráľovstvo

01.06.2008

„Brevet de conduite B (arreté royal no …du…)“/„Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr.…van…)“.

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

“Schifferpatent„ (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

01.06.2008

Francúzska republika

01.06.2008

Certificat général de capacité de catégorie „A“, bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (Zóna 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

01.06.2008

„Certificats spéciaux de capacité“ bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (Zóna 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

01.06.2008

Holandské kráľovstvo

01.06.2008

„Groot Vaarbewijs I“ (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

01.06.2008

Rakúska republika

01.06.2008

Kapitänspatent A,

01.06.2008

Schiffsführerpatent A.

01.06.2008

Fínska republika

01.06.2008

LaivurinkirjaSkepparbrev,

01.06.2008

Kuljettajankirja IFörarbrev I.

01.06.2008

Švédske kráľovstvo

01.06.2008

Bevis om behörighet som skeppare B,

01.06.2008

Bevis om behörighet som skeppare A,

01.06.2008

Bevis om behörighet som styrman B,

01.06.2008

Bevis om behörighet som styrman A,

01.06.2008

Bevis om behörighet som sjökapten.

01.06.2008

Česká republika

01.06.2008

Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (zákon z 25. mája 1995 o vnútrozemskej plavbe (114/1995 Sb.) a vyhláška Ministerstva dopravy zo 14. septembra 1995 o spôsobilosti osôb viesť a prevádzkovať plavidlá (224/1995 Sb.)).

01.06.2008

Estónska republika

01.06.2008

Siseveelaeva laevajuhi diplom.

01.06.2008

Litovská republika

01.06.2008

Vidaus vandenu transporto specialisto laipsnio diplomas (podľa nariadenia č. 161 z 15. mája 2001 ministra dopravy a telekomunikácií o pravidlách vydávania diplomov a osvedčení o odbornej spôsobilosti odborníkov vnútrozemskej vodnej dopravy).

01.06.2008

Maďarská republika

01.06.2008

Hajóskapitányi bizonyítvány (osvedčenie kapitána),

01.06.2008

Hajóvezetoi ,A’ bizonyítvány (osvedčenie lodníka kategórie A) (v súlade s vyhláškou č. 15/2001 (IV. 27.) KöViM ministra dopravy a vodného hospodárstva o osvedčeniach v oblasti lodnej dopravy).

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii B (osvedčenie lodníka kategórie B) (v súlade s vyhláškou ministra infraštruktúry z 23. januára 2003 o odbornej kvalifikácii a o počte členov posádky plavidiel vo vnútrozemskej plavbe).

01.06.2008

Slovenská republika

01.06.2008

Lodný kapitán I. triedy,

01.06.2008

Lodný kapitán II. triedy,

01.06.2008

(Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov (podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)).

01.06.2008

Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 179/2008 Z. z.

01.06.2008

ZOZNAM VODNÝCH CIEST V RÁMCI SPOLOČENSTVA GEOGRAFICKY ROZDELENÝCH NA ZÓNY 1, 2, 3 a 4

01.06.2008

Zóna 1

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

Ems: od priamky spájajúcej majáky Delfzijl a Knock smerom na voľné more až po severnú zemepisnú šírku 53° 30˝ „a východnú zemepisnú dĺžku 6° 45ν “ (t. j. kúsok mimo prekládkovej oblasti na prepravcov suchých nákladov v Alte Ems, so zreteľom na zmluvu o spolupráci Ems-Dollart).

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

Časť Pomoranskej zátoky na juh od trasy spájajúcej Nord Perd na Rujane a maják Niechorze.

01.06.2008

Časť Gdanskej zátoky na juh od trasy spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.

01.06.2008

Zóna 2

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

Ems: od priamky vedúcej od vstupu do prístavu smerom na Papenburg cez Ems, ktorá spája čerpaciu stanicu Diemen (Diemer Schöpfwerk) a otvor hrádze pri Halte až po priamku spájajúcu majáky Delfzijl a Knock, so zreteľom na zmluvu o spolupráci Ems-Dollart.

01.06.2008

Jade: do priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou horné svetlo Schillighörnu a kostolnú vežu v Langwardene.

01.06.2008

Weser: od železničného mosta v Brémach po priamku spájajúcu kostolné veže v Langwardene a Kappele s vedľajším ramenom Schweiburgu, vrátane vedľajších ramien Kleine Weser, Rekumder-Loch a Rechter Nebenarm.

01.06.2008

Labe: od dolnej hranice prístavu Hamburg po priamku spájajúcu svetelný maják Döse a severozápadný bod Hohe Ufer (Dieksand) s prítokmi Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau a Stör (v každom prípade od hrádze po ústie), vrátane Nebenelbe.

01.06.2008

Meldofer Bucht: vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou severozápadný bod Hohe Ufer (Dieksand) a západné čelo prístavnej hrádze Büsum.

01.06.2008

Flensburger Förde: vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Kekenis a Birknack.

01.06.2008

Eckernförder Bucht: vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou Bocknis-Eck so severozápadným okrajom pevniny v Dänisch Nienhof.

01.06.2008

Kieler Förde: vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Bülk a námorný pamätník Laboe.

01.06.2008

Leda: od vstupu do vonkajšieho prístavu morskej plavebnej komory Leer po ústie.

01.06.2008

Hunte: od prístavu Oldenburg a 200 m po prúde od Amalienbrücke v Oldenburgu k ústiu.

01.06.2008

Lesum: od železničného mosta Bremen-Burg k ústiu.

01.06.2008

Este: od priepuste hrádze Buxtehude po hrádzu Este.

01.06.2008

Lühe: od mlyna 250 m proti prúdu od cestného mosta Marschadamm-Horneburg po hrádzu Lühe.

01.06.2008

Schwinge: od mosta pre chodcov po prúde od veže Güldenstern pri Stade po hrádzu Schwinge.

01.06.2008

Freiburger-Hafenpriel: od priepustí Freiburg/Labe po ústie.

01.06.2008

Oste: od mlynskej hrádze Bremervörde po hrádzu Oste.

01.06.2008

Pinnau: od železničného mosta Pinneburg po hrádzu Pinnau.

01.06.2008

Krückau: od vodného mlyna Elmshorn po hrádzu Krückau.

01.06.2008

Stör: od Pegel Rensing po hrádzu Stör.

01.06.2008

Eider: od Gieselauského kanála po hrádzu Eider.

01.06.2008

Nord-Ostsee-Kanal (Kielský kanál): od priamky spájajúcej čelá Brunsbüttelských prístavných hrádzí po priamku spájajúcu Kiel-Holtenauské vstupné svetlá a Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee s Enge, Achterwehrerský kanál a Flemhuder See.

01.06.2008

Trave: od železničného mosta a Holstenského mosta (Stadttrave) v Lübecku po priamku spájajúcu dve vonkajšie čelá prístavných hrádzí v Travemünde a Pötenitzer Wiek a Dassower See.

01.06.2008

Schlei: vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou Schleimündské čelá prístavnej hrádze.

01.06.2008

Francúzska republika

01.06.2008

Seine: po prúde od mosta Jeanne d’Arc v Rouen.

01.06.2008

Garonne a Gironde: po prúde od kamenného mosta v Bordeaux.

01.06.2008

Rhône: po prúde od Trinquetaillského mosta v Arles a za, smerom na Marseille.

01.06.2008

Holandské kráľovstvo

01.06.2008

Dollard.

01.06.2008

Eems.

01.06.2008

Waddenzee: vrátane spojení so Severným morom.

01.06.2008

Ijsselmeer: vrátane Markermeer a Ijmeer okrem Gouwzee.

01.06.2008

Rotterdam Waterweg a Scheur.

01.06.2008

Hollands Diep.

01.06.2008

Haringvliet a Vuile Gat: vrátane vodných ciest medzi Goeree-Overflakkee na jednej strane a Voorne-Putten a Hoekse Waard na druhej.

01.06.2008

Hellegat.

01.06.2008

Volkerak.

01.06.2008

Kramer.

01.06.2008

Grevelingen a Brouwershavense Gat: vrátane všetkých vodných ciest medzi Schouwen-Duiveland a Goeree-Overflakkee.

01.06.2008

Keten, Mastgat, Zijpe Eastern Scheldt a Roompot: vrátane vodných ciest medzi Walcheren, Noord-Beveland a Zuid-Beveland na jednej strane a Schouwen-Duiveland a Tholen na druhej strane, bez Scheldt-Rýnskeho kanála.

01.06.2008

Scheldt a Western Scheldt a jeho ústie na mori; vrátane vodných ciest medzi Zeeland Flanders na jednej strane a Walcheren a Zuid-Bevelend na strane druhej, okrem Scheldt-Rýnskeho kanála.

01.06.2008

Švédsko

01.06.2008

Trollhätte kanal a Gäta älv.

01.06.2008

Jazero Vänern.

01.06.2008

Södertälje kanal.

01.06.2008

Jazero Mälaren.

01.06.2008

Falsterbo kanal.

01.06.2008

Sotenkanalen.

01.06.2008

Česká republika

01.06.2008

Vodná nádrž Lipno.

01.06.2008

Maďarská republika

01.06.2008

Jazero Balaton.

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

Štetínska zátoka.

01.06.2008

Zátoka Kamien.

01.06.2008

Zátoka Wisła.

01.06.2008

Zátoka Puck.

01.06.2008

Vodná nádrž Włocławski.

01.06.2008

Jazero Śniardwy.

01.06.2008

Jazero Niegocin.

01.06.2008

Jazero Mamry.

01.06.2008

Zóna 3

01.06.2008

Belgické kráľovstvo

01.06.2008

Námorný Scheldt (po prúde od Antverpského otvoreného kotviska).

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

Dunaj: od Kelheimu (414,60 km) po nemecko-rakúsku hranicu.

01.06.2008

Rhine: od nemecko-švajčiarskej hranice po nemecko-holandskú hranicu.

01.06.2008

Labe: od ústia Labsko-Seitenského kanála po dolnú hranicu Hamburského prístavu.

01.06.2008

Francúzska republika

01.06.2008

Rýn.

01.06.2008

Holandské kráľovstvo

01.06.2008

Rýn.

01.06.2008

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, afgesloten IJ, Noordzeekanaal, prístav IJmuiden, Rotterdamská prístavná oblasť, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandschský kanál, Boven Rijn, Pannersdenschský kanál, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, kanál Amsterdam-Rýn, Veerse Meer, Scheldtsko-Rýnsky kanál až po ústie vo Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse pod Venlo.

01.06.2008

Rakúsko

01.06.2008

Dunaj od rakúsko-nemeckých hraníc až po rakúsko-slovenské hranice.

01.06.2008

Švédsko

01.06.2008

Göta kanal.

01.06.2008

Jazero Vänern.

01.06.2008

Česká republika

01.06.2008

Labe: od plavebnej komory Ústí nad Labem-Střekov po plavebnú komoru Lovosice.

01.06.2008

Vodné nádrže: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice.

01.06.2008

Vnútrozemské jazerá: Oleksovice, Svět, Velké Dářko.

01.06.2008

Maďarská republika

01.06.2008

Dunaj: od rkm 1 812 po rkm 1 433.

01.06.2008

Dunaj Moson: od rkm 14 po rkm 0.

01.06.2008

Dunaj Szentendre: od rkm 32 po rkm 0.

01.06.2008

Dunaj Ráckeve: od rkm 58 po rkm 0.

01.06.2008

Rieka Tisa: od rkm 685 po rkm 160.

01.06.2008

Rieka Dráva: od rkm 198 po rkm 70.

01.06.2008

Rieka Bodrog: od rkm 51 po rkm 0.

01.06.2008

Rieka Ketts Körös: od rkm 23 po rkm 0.

01.06.2008

Rieka Hármas Körös: od rkm 91 po rkm 0.

01.06.2008

Prieplav Sió: od rkm 23 po rkm 0.

01.06.2008

Jazero Velence.

01.06.2008

Jazero Fertő.

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

rieka Biebrza od ústia kanálu Augustowski po ústie do rieky Narew.

01.06.2008

rieka Brda od vyústenia kanálu Bydgoski po ústie do rieky Wisła.

01.06.2008

rieka Bug od ústia rieky Muchawiec po ústie do rieky Narew.

01.06.2008

jazero Dąbie po hranicu s vnútrozemskými morskými vodami.

01.06.2008

kanál Augustowski od spojenia s riekou Biebrza po štátnu hranicu vrátane jazier ležiacich pozdĺž neho.

01.06.2008

kanál Bartnicki od jazera Ruda Woda po jazero Bartężek vrátane jazera Bartężek.

01.06.2008

kanál Bydgoski.

01.06.2008

kanál Elbląski od jazera Druzno po jazero Jeziorak a jazero Szeląg Wielki vrátane týchto jazier a jazier pozdĺž kanálu, a bočná vodná cesta splavná v smere na Zalewo od jazera Jeziorak k jazeru Ewingi vrátane týchto jazier.

01.06.2008

kanál Gliwicki spolu s kanálom Kędzierzyński.

01.06.2008

kanál Jagielloński od spojenia s riekou Elbląg po rieku Nogat.

01.06.2008

kanál Łączański.

01.06.2008

kanál Ślesiński vrátane jazier ležiacich pozdĺž neho a jazero Gopło.

01.06.2008

kanál Żerański.

01.06.2008

rieka Martwa Wisła od rieky Wisła v Przegaline po hranicu s vnútrozemskými morskými vodami.

01.06.2008

rieka Narew od ústia rieky Biebrza po ústie do rieky Wisła vrátane jazera Zegrzyński.

01.06.2008

rieka Nogat od rieky Wisła po ústie do zátoky Wisła.

01.06.2008

horný tok rieky Noteć od jazera Gopło po spojenie s kanálom Górnonotecki a kanál Górnonotecki, dolný tok rieky Noteć od napojenia kanálu Bydgoski po ústie do rieky Warta.

01.06.2008

rieka Nysa Łużycka od mesta Gubin po ústie do rieky Odra.

01.06.2008

rieka Odra od mesta Racibórz po spojenie s riekou Východná Odra, ktorá sa od prepojenia Klucz-Ustowo stáva riekou Regalica, spolu s touto riekou a jej bočnými ramenami po jazero Dąbie, ako aj vedľajší tok rieky Odra od plavebnej komory Opatowice po komoru v meste Wrocław.

01.06.2008

rieka Západná Odra od hate vo Widuchowej (704,1 km rieky Odra) po hranicu vnútrozemských morských vôd spolu s vedľajšími ramenami, ako aj prepojenie Klucz-Ustowo spájajúce rieku Východná Odra s riekou Západná Odra.

01.06.2008

rieka Parnica a Parnické prepojenie od rieky Západná Odra po hranicu s vnútrozemskými morskými vodami.

01.06.2008

rieka Pisa od jazera Roś po ústie do rieky Narew.

01.06.2008

rieka Szkarpawa od rieky Wisła po ústie do zátoky Wisła.

01.06.2008

rieka Warta od zátoky Ślesiński po ústie rieky Odra.

01.06.2008

Sústava Wielkie Jeziora Mazurskie, ktorá zahŕňa jazerá prepojené riekami a kanálmi od jazera Roś (vrátane) v meste Pisz po jazero Mamry v meste Węgorzewo, spolu s jazerami: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty a Święcajty, vrátane kanálu Giżycki a kanálu Niegociński ako aj kanálu Piękna Góra, a bočná vodná cesta od jazera v meste Ryńskie (vrátane) v Ryn po jazero Nidzkie (na 3 km tvorí hranicu chránenej prírodnej oblasti “Jezioro Nidzkie„), spolu s jazerami: Bełdany, Guzianka Mała a Guzianka Wielka.

01.06.2008

rieka Wisła od ústia rieky Przemsza po spojenie s kanálom Łączańskiako aj od ústia tohto kanálu v Skawine po ústie rieky Wisła do Gdanskej zátoky, s výnimkou vodnej nádrže Włocławski.

01.06.2008

Slovenská republika

01.06.2008

Dunaj: od Devína (rkm 1880,26) po slovensko-maďarskú hranicu.

01.06.2008

Bulharská republika

01.06.2008

Dunaj: od rkm 845 650 po rkm 374 100.

01.06.2008

Rumunsko

01.06.2008

Dunaj: od hranice Srbska a Čiernej Hory s Rumunskom (1 075 km) po Čierne more na prítoku Suliny,

01.06.2008

Kanál Dunaj – Čierne more (dĺžka 64 410 km): od križovatky s riekou Dunaj na 299 300. km Dunaja pri Cernavode (64. km a 410. km kanála) po prístav Konstanca juh – Agigea („0.“ km kanála),

01.06.2008

Kanál Poarta Alb – Midia Nvodari (dĺžka 34 600 km): od križovatky s kanálom Dunaj – Čierne more na 29. km a 410. km pri Porta Albe (27. km a 500. km kanála) po prístav Midia („0.“ km kanála).

01.06.2008

Zóna 4

01.06.2008

Belgické kráľovstvo

01.06.2008

Celá belgická sieť bez vodných ciest v zóne 3.

01.06.2008

Spolková republika Nemecko

01.06.2008

Všetky spolkové vodné cesty okrem tých, čo sú v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Francúzska republika

01.06.2008

Celá francúzska sieť okrem vodných ciest v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Holandské kráľovstvo

01.06.2008

Všetky ostatné rieky, kanály a vnútorné moria, ktoré nie sú vymenované v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Talianska republika

01.06.2008

Rieka Po: od Piacenza po ústie.

01.06.2008

Milánsko-Cremonský kanál, rieka Po: 15 km konečný úsek k Po.

01.06.2008

Rieka Mincio: od Mantuy, Governolo k Po.

01.06.2008

Ferrarská vodná cesta: od Po (Pontelagoscuro), Ferrara po Porto Garibaldi.

01.06.2008

Kanály Brondolo a Valle: od východného Po do Benátskej zátoky.

01.06.2008

Kanál Fissero – Tartaro – Canalbianco: od Adrie po východné Po.

01.06.2008

Benátske pobrežie: od Benátskej zátoky po Grado.

01.06.2008

Luxemburské veľkovojvodstvo

01.06.2008

Moselle.

01.06.2008

Švédsko

01.06.2008

Všetky ostatné rieky, kanály a jazerá, ktoré nie sú uvedené v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Česká republika

01.06.2008

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Litovská republika

01.06.2008

Celá litovská sieť vodných ciest.

01.06.2008

Maďarská republika

01.06.2008

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 2 a 3.

01.06.2008

Poľská republika

01.06.2008

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 1, 2 a 3.

01.06.2008

Slovenská republika

01.06.2008

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zóne 3.

01.06.2008

Rumunsko

01.06.2008

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zóne 3.“.


01.06.2008

Čl. II

01.06.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


01.06.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2008

Pavol Paška v. r.

01.06.2008

Robert Fico v. r.