Vyhláška č. 17/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč

Čiastka 9/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008
01.02.2008

17

01.02.2008

VYHLÁŠKA

01.02.2008

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.02.2008

zo 7. januára 2008,

01.02.2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč

01.02.2008

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


01.02.2008

§ 1

01.02.2008

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Tribeč (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, orla kráľovského, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného, výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

01.02.2008

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nitra v katastrálnych územiach Bádice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Jelenec, Mechenice, Sokolníky, Výčapy-Opatovce, Žirany, v okrese Partizánske v katastrálnych územiach Baštín, Janova Ves, Klátova Nová Ves, Veľké Bošany, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Čeľadince, Hrušovany, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce, Topoľčany a v okrese Zlaté Moravce v katastrálnych územiach Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Velčice a Zlatno.

01.02.2008

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 23 802,8 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

01.02.2008

§ 2

01.02.2008

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje

01.02.2008

a) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu1) ako účelového alebo výberkového,

01.02.2008

b) vykonávanie úmyselnej ťažby2) v dielcoch s porastmi staršími ako 50 rokov v čase od 1. marca do 31. júla,

01.02.2008

c) odstraňovanie dutinových hniezdnych stromov okrem zabezpečenia ochrany lesa.3)

01.02.2008

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje

01.02.2008

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti4) v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

b) budovanie alebo využívanie poľovného zariadenia alebo vykonávanie práva poľovníctva od 15. februára do 15. júla okrem práv poľovníckej stráže v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

01.02.2008

c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa v období od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov porúch alebo havárií na elektrickom vedení,

01.02.2008

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov5) okrem ich obnovy,

01.02.2008

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,6)

01.02.2008

f) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,

01.02.2008

g) umelé zalesňovanie nelesných pozemkov,

01.02.2008

h) rekultivácia7) nevyužívaných pozemkov na poľnohospodárskej pôde od 1. marca do 31. júla,

01.02.2008

i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na trvalých trávnych porastoch, drevinách rastúcich mimo lesa, neobhospodarovaných plochách na poľnohospodárskej pôde, v mokradiach, vetrolamoch alebo medziach okrem odstraňovania inváznych druhov,

01.02.2008

j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na okrajoch miestnych alebo účelových komunikácií od 1. marca do 31. júla,

01.02.2008

k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

01.02.2008

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.8)

01.02.2008

§ 3

01.02.2008

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Topoľčanoch a na Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi.


01.02.2008

§ 4

01.02.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Jaroslav Izák v. r.


01.02.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 17/2008 Z. z.

01.02.2008

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

01.02.2008

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 so stavom k 1. januáru 1990 týchto nomenklatúr:

01.02.2008

35 – 41 Topoľčany

01.02.2008

35 - 42 Partizánske

01.02.2008

35 – 43 Výčapy-Opatovce

01.02.2008

35 – 44 Zlaté Moravce

01.02.2008

Vonkajšia hranica

01.02.2008

Hranica Chráneného vtáčieho územia Tribeč sa začína v katastrálnom území Žirany pri východe železničnej trate z lesa. Pokračuje hranicou lesa cez kótu 286 smerom k Plieške (374) a pokračuje okolo chatovej osady pri vodnej nádrži Jelenec. Ďalej vedie hranicou lesa cez kótu 206 a opäť pokračuje okrajom lesa cez kótu 243 ku kóte 304. Tu sa stáča na severozápad, prechádza západným okrajom obce Kostoľany pod Tribečom a sleduje okrajom lesa celú odlesnenú dolinu potoka Drevenica cez kótu 258 ku kóte 341. Severozápadne od obce Velčice prechádza hranica pod kótou Hôrka (314) na Čerešňový potok, pokračuje ľavým brehom vodnej nádrže Velčice a Čerešňovým potokom proti jeho prúdu na okraj lesa. Ďalej odbočuje severovýchodným smerom po okraji lesa ku kóte 306, kde sa stáča na sever. Južne od kóty Vŕšky (487) sa stáča na juh a sleduje stále okraj lesa okolo kóty Zlatnianska skalka (419). Pokračuje severným smerom hranicou intravilánu obce Zlatno, potom sa stáča na východ a juh. Severozápadne od kóty Člnok (438) hranica prechádza smerom na východ z okraja lesa na lesnú cestu Zlatno – Lovce, ktorou sa dostáva na hranicu oplotenej Topoľčianskej zubrej zvernice. Ďalej pokračuje súbežne s týmto oplotením a katastrálnou hranicou obcí Zlatno – Hosťovce smerom na sever. Východne od kóty Javorový vrch (730) sa dostáva na okresnú hranicu a po nej sa stáča na východ. Západne od kóty Rakytka (598) sa stáča na sever a pokračuje dolinou Hradského potoka až po horáreň Cibajky, kde sa napája na hranicu CHKO Ponitrie a pokračuje okrajom lesa severne od kóty Kostrín (390) k potoku Vyčoma. Hranica pokračuje potokom Vyčoma až k jeho ústiu do rieky Nitra. Tu sa stáča na juhozápad a riekou Nitra pokračuje až po vtok kanála pri východnom okraji intravilánu obce Ľudovítová. Tu sa stáča na východ smerom k obci Podhorany a severným okrajom intravilánu tejto obce pokračuje na východ k potoku Hunták a k lesnému okraju a následne severnou stranou železničnej trate sa končí vo východiskovom bode.

01.02.2008

Vnútorné hranice

01.02.2008

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

01.02.2008

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

01.02.2008

Katastrálne územie Bádice:

01.02.2008

253, 421, 454/3, 454/5, 455/3, 455/4, 488, 489, 490/1/1, 490/1/2, 490/1/3, 492/1/1, 492/1/2, 492/1/3, 493/1/1, 493/1/2, 493/1/3, 493/1/4, 494/1/1, 494/1/2, 495/1, 495/2, 496/1, 497/1, 498, 500, 502/1, 502/2, 598/1, 598/2/1, 598/2/2, 656/0/1, 656/0/2, 656/0/3, 656/0/4, 657, 706/0/1, 706/0/2, 738, 775/1, 775/3, 780/1, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 806/3, 806/4, 807, 827, 829, 830/1, 830/2, 832, 872/0/1, 872/0/2, 889, 904, 905, 906, 930, 1069/2, 1134, 1158/1, 1158/2, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169/1, 1174/1, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1201, 1211/1, 1211/3, 1211/5, 1211/7, 1211/11, 1212, 1226/1, 1226/43, 1226/45, 1254/1, 1254/2, 1287, 1303/1, 1303/2, 1305/1, 1309, 1310, 1330, 1347, 1380, 1387, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1399, 1401, 1409, 1412, 1415, 1439, 1450/1/1, 1450/1/2, 1450/2, 1464/1, 1472/1/1, 1472/1/2, 1472/4/1, 1472/4/2, 1477/1, 1477/6, 1477/7, 1477/8, 1477/9, 1477/31, 1477/32, 1477/35, 1479/1, 1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/5, 1480, 1481/1, 1482, 1484/1, 1485, 1486.

01.02.2008

Katastrálne územie Baštín:

01.02.2008

3, 14, 18, 19, 20, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106, 107, 108, 110, 112/1, 112/2, 113, 125, 126, 130, 131, 132, 136, 137, 166, 167, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 184/1, 184/2, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 200, 201, 204/1, 204/2, 205, 206, 208, 209, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/7, 224/8, 225.

01.02.2008

Katastrálne územie Čeľadince:

01.02.2008

209/2, 210, 332, 425, 520, 526, 540/2, 543/1, 640/2, 650/2, 655/1, 677, 690/2, 761, 771, 847, 919/1, 919/2, 919/3, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/6, 926/1, 926/2, 1019, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1041, 1043/11.

01.02.2008

Katastrálne územie Dolné Lefantovce:

01.02.2008

9, 236/1, 236/3, 328, 348/2, 375, 448, 449, 452, 462/1, 462/5, 462/6, 463, 471, 489, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 492, 496, 497, 498, 499, 500/3, 500/4, 502, 505/2, 521, 526, 537/2, 544, 556, 557, 645/1, 656, 661, 662, 669, 687, 733, 734, 735/1, 735/2, 736/0/1, 736/0/2, 737, 738, 739/1, 740, 741, 742, 756, 757, 781, 782, 786, 787, 834, 845/2, 846/2, 888, 889, 890, 910, 980, 985, 987, 1027, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1035, 1036/1, 1037, 1038/1, 1039, 1040/1, 1042, 1043, 1044/6, 1044/7, 1045, 1046, 1047/1, 1048, 1050, 1051, 1052, 1054, 1056, 1057, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1063, 1067/3, 1080/1, 1080/2, 1103/1, 1103/2, 1104/29, 1104/30, 1104/31, 1104/32, 1104/33, 1105/10, 1108.

01.02.2008

Katastrálne územie Horné Lefantovce:

01.02.2008

9, 43/2, 89/2, 89/3, 173, 175/1, 177, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 179/11, 179/20, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 179/28, 180/3, 181/1, 182/2, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/2, 185/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/9, 191/10, 191/11, 191/14, 192, 193, 194/1, 194/2, 194/3, 194/16, 195/1, 195/2, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/9, 200/10, 201/1, 201/2, 203, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 206/1, 206/3, 206/18, 206/21, 207, 208/1, 208/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 211/5, 212/1, 212/2, 213, 214/1, 215, 216/1, 216/10, 216/17, 219, 220/5, 222/2, 223, 224/1, 224/2, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235/1, 235/2, 235/3, 237, 238/1, 240, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 247, 248/1, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 251/4, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 259/1, 259/2, 259/3, 261, 262, 263, 264/7, 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 277/1, 296, 327, 414, 444/3, 445/2, 448/2, 448/19, 449/2, 453, 454/1, 470, 473, 486, 487, 492/1, 492/2, 492/3, 494, 500, 501, 502, 503, 505/1, 505/2, 505/3, 505/15, 505/16, 510, 511/2, 512, 516/2, 520, 521, 522/2, 522/3, 522/4, 523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 528/11, 538, 540, 542, 543/1/1, 543/1/2, 543/2, 544/1, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 556/1, 556/2, 557/0/1, 557/0/2, 558, 559, 561/0/1, 561/0/2, 562, 563/1, 563/2, 568, 572, 583, 584/1, 584/3, 584/4, 585, 591/1, 591/5, 591/6, 591/15, 591/34, 592, 593/1, 593/2, 597/1, 598/1, 598/2, 598/3, 608/1, 613, 614/2, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 624, 625/0/1, 625/0/2, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641/1, 641/2, 642, 643, 645, 646, 647, 648/1, 648/2, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 678, 679, 680/1/1, 680/1/2, 681/1, 681/2, 682/2, 682/3, 682/4, 683/2, 684, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 685/12, 688/1, 688/2, 689/1, 689/4, 690/1, 690/2, 695/1, 695/4, 695/5, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 696/8, 696/9, 696/10, 696/12, 697/1, 697/2, 697/3, 698, 699/2, 700/1, 706/1, 706/2, 717/1/1, 717/1/2, 717/2, 718/1/1, 718/1/2, 718/2, 721/1, 721/2, 722/1, 723/1, 723/2, 725/1, 730/1, 730/2, 731, 732/0/1, 732/0/2, 733/1, 733/3, 733/4, 733/8, 734/0/1, 734/0/2, 735/2, 735/3, 735/5, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 761, 762, 763/0/1, 763/0/2, 764, 765, 766, 767, 768, 769.

01.02.2008

Katastrálne územie Hrušovany:

01.02.2008

334, 347, 489, 491, 516, 10450, 10558, 10590, 10716/1, 10716/2, 10717, 10718/1, 10801, 10808.

01.02.2008

Katastrálne územie Janova Ves:

01.02.2008

510, 515/1, 515/2, 553, 557, 571, 577, 587, 593, 596, 599, 602, 603, 614/1, 614/2, 615, 617, 628, 647, 648, 650/2, 651/1, 651/2, 653, 655/1, 655/2, 655/3, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 664/1, 664/2, 665/2, 666, 666, 674/4, 675/3, 675/4, 676, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682/2, 691.

01.02.2008

Katastrálne územie Jelenec:

01.02.2008

1930, 1933, 1935, 1936, 3503/1, 3528/1, 3528/5, 3528/6, 3536/93, 3539/1, 3539/2, 3539/3, 3539/4, 3539/5, 3539/6, 3539/11, 3540, 3541/2, 3542/1, 3542/2, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565/1, 3565/2, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586/1, 3586/2, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593/1, 3593/2, 3593/3, 3593/4, 3593/5, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599/1, 3599/2, 3600, 3601, 3602, 3603.

01.02.2008

Katastrálne územie Klátova Nová Ves:

01.02.2008

4/2, 6, 7, 270/3, 300/1, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 350, 374/7, 374/8, 374/15, 374/16, 389, 419/1, 420/1, 423, 424, 425/1, 425/3, 426/1, 426/2, 426/4, 426/6, 426/7, 426/8, 426/12, 426/13, 427/1, 428, 429/1, 429/2, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 429/9, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 432/4, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 513/1, 513/7, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/11, 557/12, 557/13, 557/14, 557/15, 557/16, 557/17, 557/18, 557/19, 557/20, 557/21, 557/22, 557/23, 557/24, 557/25, 557/26, 557/27, 557/28, 557/29, 557/30, 557/31, 557/32, 557/33, 557/34, 557/35, 557/36, 557/37, 557/38, 557/39, 557/40, 557/41, 557/42, 557/43, 557/44, 557/45, 557/46, 640/1, 640/2, 641, 1159, 1162, 1163/1, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 1171, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1174, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1183/1, 1183/2, 1183/3, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187/1, 1187/2, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1194/3, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1201/2, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1205/2, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1208/6, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1236, 1237, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1306, 1313, 1314, 1318, 1347, 1348/4, 1348/6, 1348/7, 1350/1, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1361/4, 1362, 1364/1, 1364/2, 1365, 1368, 1369, 1370, 1374/1, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, 1378/6, 1378/7, 1379, 1381, 1385, 1390, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407/2, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417.

01.02.2008

Katastrálne územie Koniarovce:

01.02.2008

103, 105, 110, 111, 112, 113, 126, 200/1, 200/2, 232, 251, 328/1, 328/2, 348, 374, 376, 377, 378, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6, 390/7, 397, 450/1, 450/2, 10112, 10113, 10114, 10123, 10125/2, 10158, 10159, 10160, 10161, 10251, 10268, 10288, 10289, 10307, 10310/2, 10311/1, 10311/2, 10313, 10322, 10731, 10732/1, 10732/2, 10733, 10734, 10741, 10742, 10797.

01.02.2008

Katastrálne územie Kostoľany pod Tribečom:

01.02.2008

606, 790, 791/1/1, 791/1/2, 791/2, 914, 915, 1040, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1799, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1938/1, 1938/2, 1976, 1977, 2065/0/1, 2065/0/2, 2954, 2955, 2956, 2957/0/1, 2957/0/2, 2972, 2975, 2992, 3006, 3025, 3030, 3159, 3425/0/1, 3425/0/2, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430/1, 3430/2, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439/0/1, 3439/0/2, 3440/0/1, 3440/0/2, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464/0/1, 3464/0/2, 3465, 3466/1, 3466/2, 3466/3, 3467, 3468/1, 3468/2, 3471/3, 3471/4, 3471/5, 3471/6, 3471/7, 3471/8, 3471/9, 3471/10, 3471/11, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476/1, 3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495/1, 3495/2, 3495/3, 3495/4, 3495/5, 3495/6, 3495/7, 3495/8, 3495/9, 3496, 3497/9, 3497/10, 3497/12, 3511/2, 3511/3, 3511/4, 3511/11, 3512, 3513, 3514/0/1, 3514/0/2, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519/0/1, 3519/0/2, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3538, 3539, 3540, 3633.

01.02.2008

Katastrálne územie Kovarce:

01.02.2008

9/1, 9/2, 39, 101, 148, 150, 351/1, 351/96, 351/238, 354/1, 355/1, 356, 358/1, 358/2, 359, 364/1, 366, 369/8, 372/1, 372/2, 373, 374, 375, 376/1, 376/2, 380/1, 380/2, 381/2, 384, 387, 389, 405, 430/3/1, 430/3/2, 435/273, 437/17, 439/4, 440/1, 440/2, 567/1, 567/2, 584, 585, 631/3, 631/4, 631/5, 631/6, 931/3, 1076/1, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1119, 1120/1, 1121/50, 1121/91/1, 1121/91/2, 1123, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/6, 1153/10, 1196, 1198, 1201, 1260, 1265/2, 1269, 1271, 1272, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1291, 1349, 1415, 1416, 1417, 1423, 1438/1, 1438/2, 1438/3, 1439/1, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1440/4, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1460/1, 1460/2, 1471, 1473, 1475, 1476, 1477, 1480, 1483, 1484, 1485/4, 1489, 1491/14, 1491/22, 1492/3, 1494/7, 1495/1, 1497, 1498/2, 1499, 1500, 1514, 1516/1, 1516/2, 1516/3, 1525, 1639, 1698/1, 1698/2, 1699, 1884, 1885, 1886, 1942/1, 1942/2, 1944, 1945, 1946/1, 1947, 1949, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1950/4, 1952, 1955/2, 1956, 1973, 1974, 1976, 1978, 1981/2, 1982, 1986/1, 1986/2, 1988, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999/1, 1999/2, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2019/1, 2022, 2025/1, 2025/2, 2025/21, 2025/22, 2025/23, 2025/24, 2026, 2033/1, 2034, 2037, 2038, 2039, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/1, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2, 2065/3, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2093, 2094, 2096, 2097, 2098, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2144, 2145/1, 2145/2, 2146/1, 2146/2, 2148/1, 2148/2, 2148/3, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154/1, 2154/2, 2155, 2156, 2157, 2158/1, 2159, 2160/1, 2160/2, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169/1, 2169/2, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177.

01.02.2008

Katastrálne územie Krnča:

01.02.2008

17/1, 17/2, 17/3, 211/1, 218/2, 225/5, 237, 238/1, 251/2, 253/7, 262/1, 280, 291, 309/1, 310, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 314/2, 315, 318, 319, 320, 324/1, 324/2, 327, 328, 330/1, 332/1, 332/2, 335, 357, 386, 409, 410, 411, 413, 423, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 528, 580/3, 593/1, 593/2, 596, 597, 601, 604, 605/1, 605/2, 608, 610, 611/1, 611/2, 614/2, 615/2, 617, 625, 642, 660, 662/1, 674/2, 674/3, 678/1, 678/2, 679, 680/1, 680/2, 681, 683, 684, 703, 705/1, 705/2, 705/3, 706, 794, 822, 823, 847, 880, 882/2, 883/1, 883/2, 883/3, 884/1, 884/2, 885/1/1, 885/1/2, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/3, 887/5, 887/6, 893, 895, 904/3, 904/4, 904/5, 904/6, 905/1, 905/2, 906, 907/1, 907/2, 908, 909, 910, 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 921/1, 921/2, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933/1, 933/2, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 938/1, 938/4, 938/5, 938/7, 938/9, 938/10, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/20, 938/21, 938/22, 938/24, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 940/1, 940/2, 940/3, 941/1, 941/2, 942/1, 942/2, 943/1, 943/2, 944/1, 944/2, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 946/3, 947, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 950, 951, 952, 954, 958, 959, 961, 962, 963/1, 963/2, 965/1, 965/2, 967, 971, 974, 976, 983, 984, 985, 993, 994/1, 995, 997, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1039/1, 1039/2, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1040/5, 1041/1, 1041/2, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045/1, 1045/2, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5, 1078, 1079/1, 1080, 1081, 1083, 1086, 1088, 1093, 1094/1, 1095/1, 1095/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1105, 1106, 1109, 1110, 1113, 1114, 1115, 1118, 1125, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1138/2, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143/1, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148/1, 1148/5, 1148/6, 1148/7, 1149, 1150, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1189/1, 1189/2, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1201/2, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1209/1, 1209/2, 1210/1, 1210/2, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1221/1, 1221/2, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/5, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1, 1252/2, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1254, 1255/1, 1256, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265/1, 1265/3, 1266, 1267.

01.02.2008

Katastrálne územie Ladice:

01.02.2008

2663/1, 2663/2, 2698, 3365, 4158, 4159/1, 4159/2, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167/2, 4168, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4173/4, 4173/5, 4173/6/1, 4173/6/2, 4173/7, 4173/8, 4173/9, 4173/10, 4173/11, 4173/12, 4177/1, 4177/2, 4179/1, 4179/3, 4180, 4181.

01.02.2008

Katastrálne územie Mechenice:

01.02.2008

995, 1001/1, 1005, 1042, 1050, 1051, 1053, 1060, 1061, 1069/1, 1069/3, 1069/5, 1069/6, 1070, 1075, 1082, 1092, 1124/3, 1125, 1127, 1135/1, 1135/4, 1135/5.

01.02.2008

Katastrálne územie Nitrianska Streda:

01.02.2008

9/1, 9/2, 9/3, 116, 119, 120/1, 227, 231, 233, 234, 236, 254/4, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/7, 446/8, 446/9, 457/1, 457/2, 457/3, 458, 459, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 464, 465, 469, 470, 472/1, 472/3, 474/1, 474/2, 475, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 479/3, 650/1, 650/2, 650/3, 656, 658, 659, 663/1, 663/2, 664/2, 664/3, 664/4, 667/1, 667/2, 669, 672, 674, 677/3, 678, 679/1, 679/2, 684, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/6, 699, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 712, 713, 714/0/1, 714/0/2, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 774/4, 774/5, 774/6, 775, 776.

01.02.2008

Katastrálne územie Oponice:

01.02.2008

9, 193/2, 194/6, 197/1, 214, 226/1, 226/3, 262, 264/1, 264/2, 264/3, 282/2, 312, 326/2, 361/3, 362/5, 428/2, 431/3, 433, 434, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 442, 445/1, 445/4, 446/1, 448/2, 453, 481/1, 481/3, 512/1, 512/2, 512/3, 512/4, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 515/2, 516, 518/1, 519/1, 520/2, 521, 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 530/6, 530/7, 530/8, 530/9, 530/10, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14, 530/15, 530/16, 530/17, 530/18, 530/19, 530/20, 530/21, 530/22, 533/1, 533/2, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 539, 540, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 541/5, 546/1, 550, 556, 557, 558, 566/1, 570/1, 572, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 580, 581/1, 582, 583, 584/1, 584/2, 586, 587/1, 587/2, 588/2, 589, 590/1, 590/2, 591/19, 592/3, 594/9, 595/1, 595/2, 598/10, 598/35, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 609/1, 609/2, 614/1, 622, 623/1, 623/2, 623/3, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 639, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 651, 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 664, 666, 667, 669/1, 669/2, 670, 672, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687.

01.02.2008

Katastrálne územie Práznovce:

01.02.2008

9, 150, 151, 171, 195/1, 195/2, 195/3, 228, 231, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 275, 276, 280/1, 280/2, 284, 289, 313, 314, 317, 322, 326, 327, 332, 342, 345, 346, 347, 356, 363, 366, 368, 371, 372, 373, 379/1, 393, 400, 402/1, 407, 418, 437, 470, 495, 499, 501, 600, 606, 609, 610, 612, 615, 616, 639, 642, 643, 652, 655, 656, 667, 668, 680, 681, 694, 695, 696, 846/1, 846/2, 851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 968, 969, 970, 973.

01.02.2008

Katastrálne územie Preseľany:

01.02.2008

448, 481/2, 494, 515, 520/2, 520/3, 532, 707, 10427, 10436/2, 10531/1, 10531/2, 10531/3, 10590/1, 10590/2, 10590/3, 10590/4, 10590/5/1, 10590/5/2, 10666/1, 10701, 10702/1, 10702/2, 10703/1, 10703/2, 10704, 10710/2, 10713/2, 10713/3, 10718, 10719, 10720, 10724, 10725, 10727/1, 10727/2, 10727/3, 10728, 10730/1, 10731/1, 10732, 10734/1, 10746, 10749/1, 10762/1, 10762/4, 10786/1, 10786/2, 10786/3, 10786/4, 10786/5, 10786/6.

01.02.2008

Katastrálne územie Sokolníky:

01.02.2008

221/1/1, 221/1/2, 221/1/3, 237/0/1, 237/0/2, 240/1, 240/2, 240/3, 241, 245, 246, 247, 248/1, 250/1, 250/2, 253, 260, 261, 262/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Solčany:

01.02.2008

9/1, 9/2, 14/2, 26, 27, 228, 592, 594/43, 647/1, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 777, 778, 1011/1, 1027, 1080, 1181, 1435/1, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/6, 1435/12, 1435/14, 1435/15, 1435/16, 1435/18, 1438/4, 1439, 1440/20, 1440/198, 1440/199, 1444, 1447/1, 1447/4, 1447/5, 1447/6, 1447/7, 1448, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1499/6, 1499/7, 1499/8, 1524/4, 1528/2, 1529, 1577, 1578, 1714/1, 1714/2, 1714/3, 1714/4, 1714/5, 1714/6, 1714/7, 1714/8, 1714/9, 1714/10, 1714/11, 1714/12, 1714/13, 1714/14, 1714/15, 1714/16, 1714/17, 1714/18, 1714/19, 1714/20, 1714/21, 1714/22, 1714/23, 1714/24, 1714/25, 1714/26, 1714/27, 1714/28, 1714/35, 1714/38, 1714/41, 1714/43, 1714/44, 1714/48, 1714/50, 1714/51, 1753/2, 1753/6, 1753/28, 1753/38, 1753/39, 1753/43, 1753/44, 1753/45, 1753/46, 1874, 1876/1, 1877, 1878/1, 2057, 2061, 2063, 2075, 2078, 2083, 2084, 2194, 2236, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2322, 2378/1, 2378/2, 2378/3, 2380/1, 2380/2, 2381/1, 2381/2, 2381/5, 2381/6, 2440, 2455, 2520, 2522, 2532, 2541, 2544, 2681, 2682, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2770, 2778, 2802, 2871, 2872/1, 2872/2, 2872/3, 2872/4, 2876, 2877, 2880, 2883, 2888, 2893/3, 2896/1, 2896/2, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2903, 2904/1, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2932, 2933, 2934, 2935, 2937, 2939/14, 2953/2, 2953/3, 2953/4, 2953/5, 2953/7, 2953/8, 2953/14, 2953/15, 2953/16, 2953/17, 2953/18, 2953/19, 2953/20, 2953/21, 2953/22, 2953/23, 2953/24, 2953/25, 2953/26, 2953/27, 2970/1, 2970/2, 2973/1, 2973/2, 2973/3, 2974/1, 2974/2, 2979, 2982, 2983, 2985, 2987/1, 2987/2, 2991, 3015/1, 3015/2, 3015/3, 3015/37, 3015/38, 3018, 3019, 3020/1, 3020/2, 3021/1, 3021/2, 3021/3, 3021/4, 3022, 3023, 3024, 3027/2, 3027/3, 3034/1, 3034/2, 3034/3, 3034/4, 3034/5, 3034/6, 3034/7, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041/1, 3041/2, 3042, 3043/1, 3043/2, 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3045, 3046/1, 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3046/5, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3056/4, 3056/5, 3056/6, 3056/7, 3056/8, 3056/9, 3056/10, 3057/1, 3057/2, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3059, 3060/1, 3060/2, 3061, 3062/1, 3062/2, 3062/3, 3062/4, 3063/1, 3063/2, 3064/1, 3064/2, 3065, 3066, 3067/1, 3067/2, 3068, 3069/1, 3069/2, 3070, 3071, 3073, 3075, 3076, 3080, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3085/2, 3086/1, 3086/2, 3086/3, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3087/4, 3087/5, 3087/6, 3087/7, 3087/8, 3087/9, 3087/10, 3087/11, 3087/12, 3087/13, 3087/14, 3087/15, 3087/16, 3087/17, 3087/18, 3087/19, 3088, 3089/1, 3089/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Súlovce:

01.02.2008

9, 215/1, 215/2, 215/3, 288, 322, 404/1, 425, 444, 473/1, 474, 476, 477, 487/1, 487/2, 518, 548/3, 597/1, 597/2, 642/1, 642/2, 653/1, 653/3, 657, 696/1, 696/2, 696/3, 698, 725, 727, 728, 730, 731/1, 731/2, 732, 742/1, 742/2, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 751, 764, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 833, 864, 872/1, 872/2, 881, 888, 890/1, 890/2, 906, 919/1, 919/2, 920, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 942, 943, 944, 950/2, 950/4, 951, 952, 953, 954, 955/2, 955/3, 964/1, 968, 978/1, 981/1, 998, 999, 1006/1, 1006/2, 1011, 1012/1, 1012/2, 1019/2, 1020, 1024/1, 1025, 1026, 1027, 1031, 1038, 1039, 1043, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053/1, 1053/2, 1053/3, 1053/5, 1053/6, 1053/8, 1053/9, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/5, 1062/6, 1063, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1065/16, 1065/17, 1065/23, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1076, 1077/1, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 1179, 1180, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1183, 1184/1, 1184/2, 1184/3, 1184/4, 1184/5, 1187, 1194, 1195.

01.02.2008

Katastrálne územie Topoľčany:

01.02.2008

251, 255, 323, 853, 1157, 1410, 1875, 2332, 2599, 2793, 2794, 2813, 2815, 2818, 2819, 2874/1, 2874/2, 2953, 4837/1, 4837/2, 4837/3, 4837/4, 4837/5, 4837/6, 4837/7, 4837/8, 4837/9, 4837/10, 4837/11, 4837/12, 4837/13, 4837/14, 4837/15, 4837/16, 4838/1, 4838/5, 4839, 5981, 5999, 6005, 6009/1, 6009/2, 6009/3, 6009/4, 6013, 6016/1, 6016/2, 6017/1, 6017/2, 6017/3, 6021/1, 6021/2, 6021/3, 6030/1, 6030/2, 6030/3, 6030/4, 6030/5, 6030/6, 6030/9, 6030/10, 6031, 6041/1, 6041/2, 6041/3, 6041/4.

01.02.2008

Katastrálne územie Velčice:

01.02.2008

2309, 2316, 2576, 2657/5, 2657/6, 3609/1, 3609/2, 3611, 3612, 3620, 3650, 3692, 3697, 3699, 3730, 3750, 3800, 3975, 3980, 3989, 4090/2, 4100, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4168, 4171, 4423, 4500/1, 4500/2, 4550, 4598, 4600, 4622, 4700/1, 4700/2, 4700/3, 4700/4, 4700/5, 4700/6, 4700/7, 4700/8, 4700/9, 4700/10, 4700/11, 4700/12, 4700/13, 4700/14, 4700/15, 4700/16, 4700/17, 4700/18, 4700/19, 4700/20, 4700/22, 4700/23, 4706, 4800, 5000/2, 5000/3, 5000/4, 5000/5, 5000/6, 5095, 5210, 5607/1, 5607/2, 5607/3, 5607/4, 5607/5, 5607/6, 5607/7, 5607/8, 5607/9, 5627, 5631/1, 5632/1, 5633/1, 5633/2, 5634/1, 5634/2/1, 5634/2/2, 5635/1, 5635/2, 5636/1, 5636/2, 5637/1, 5637/2, 5637/3, 5637/4, 5637/5, 5637/6, 5637/7, 5638/1, 5638/2, 5638/3, 5638/4, 5638/5, 5639, 5640, 5641, 5642/1, 5642/2, 5642/3, 5642/4, 5642/5, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700/1, 5700/2, 5700/3, 5700/5, 5700/6, 5700/7, 5700/9, 5700/10, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706/1, 5706/2, 5707, 5708, 5709, 5710/1, 5710/2, 5710/3, 5710/4, 5710/5, 5710/6, 5710/7, 5710/8, 5710/9, 5710/10, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735/1, 5735/2, 5735/3, 5736, 5737, 5738, 5739/1, 5739/2, 5740/1, 5740/2, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5749, 5750, 5751/1, 5751/2, 5751/3, 5751/4, 5751/5, 5751/6, 5752, 5753/1, 5753/2, 5753/3, 5753/4, 5754/1, 5754/2, 5754/3, 5754/4, 5754/5, 5754/6, 5754/7, 5754/8, 5754/9, 5754/10, 5754/11, 5754/12, 5754/13, 5754/14, 5754/15, 5754/16, 5754/17, 5756, 5757, 5758, 5759/2, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765/1, 5765/2, 5766/1, 5766/2, 5766/3, 5766/4, 5768, 5769/1, 5769/2, 5770/1, 5770/2, 5771/1, 5771/4, 5771/5, 5771/7, 5771/8, 5771/9, 5772, 5773, 5774, 5775/1, 5775/2, 5775/3, 5776, 5778, 5779, 5780, 5781/1, 5781/2, 5781/3, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786/1, 5786/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Veľké Bošany:

01.02.2008

380, 381, 383, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 395, 513/1, 513/2, 614/1, 618, 620, 833, 872, 1356, 1775, 1776, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792/2, 1792/3, 1792/4, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802.

01.02.2008

Katastrálne územie Výčapy-Opatovce:

01.02.2008

412/1, 413/14, 487, 527, 538/1, 580/1, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 610/3, 610/4, 623, 654, 656, 674/1, 674/2, 674/3, 714, 715, 716, 717, 721/1, 721/2, 738/2, 763/1, 847, 848, 849, 850/2, 850/83, 855, 857, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 860/1, 860/2, 860/7, 861, 862, 863, 864, 879, 880, 895/2, 956/1, 1070, 1076/2, 1079/2, 1081, 1082, 1083, 1159/2.

01.02.2008

Katastrálne územie Zlatno:

01.02.2008

617, 1005, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1020, 1063, 1072, 1073/1, 1110, 1129, 1143/1, 1143/2, 1144, 1145/1, 1145/2, 1146, 1150, 1153, 1167, 1168/1, 1168/2, 1169/1, 1169/2, 1170/1, 1170/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1173/1, 1173/2, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1180, 1181, 1182/1, 1182/2, 1188/1, 1190/1, 1190/2, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196/1, 1196/2, 1197, 1198/1, 1198/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1218, 1219, 1220, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232.

01.02.2008

Katastrálne územie Žirany:

01.02.2008

9, 1049, 3525/0/1, 3525/0/2, 3525/0/3, 3604, 3715, 3723, 3729, 3736/1, 3737/1, 3738/1, 3738/2, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750/1, 3750/2, 3751/3, 3756/1, 3756/4, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770/1, 3770/2, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3778, 3779/1, 3780, 3781.

01.02.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2008 Z. z.

01.02.2008

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ODS. 1

01.02.2008

Vymedzené funkčne ekologické priestory sa nachádzajú v okrese Nitra v katastrálnych územiach Bádice, Horné Lefantovce, Jelenec, v okrese Partizánske v katastrálnych územiach Janova Ves, Klátova Nová Ves, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Kovarce, Krnča, Nitrianska Streda, Oponice, Solčany, Súlovce a v okrese Zlaté Moravce v katastrálnych územiach Kostoľany pod Tribečom, Velčice a Zlatno. Celková výmera území, kde je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 1, je 469,75 hektára.

01.02.2008

V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely alebo ich časti:

01.02.2008

Katastrálne územie Horné Lefantovce:

01.02.2008

742 časť, 748 časť, 752 časť, 753 časť, 763/0/1 časť, 764 časť, 765 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Janova Ves:

01.02.2008

658 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Jelenec:

01.02.2008

3544 časť, 3545 časť, 3546 časť, 3547 časť, 3548 časť, 3549 časť, 3550 časť, 3554, 3559 časť, 3563 časť, 3593/1 časť, 3594, 3595, 3597 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Klátova Nová Ves:

01.02.2008

431 časť, 432/3 časť, 432/4 časť, 1159, 1162, 1163, 1164 časť, 1172/1 časť, 1172/2 časť, 1172/3 časť, 1174 časť, 1193/1 časť, 1194/1 časť, 1194/3 časť, 1195 časť, 1197 časť, 1198/1 časť, 1201/1 časť, 1208/4 časť, 1221/1 časť, 1222 časť, 1227 časť, 1228 časť, 1229 časť, 1230 časť, 1231 časť, 1232 časť, 1233 časť, 1234 časť, 1235 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Kostoľany pod Tribečom:

01.02.2008

3430/2 časť, 3446 časť, 3450 časť, 3489 časť, 3481/1 časť, 3490 časť, 3491 časť, 3492 časť, 3512 časť, 3517 časť, 3526 časť, 3530, 3531 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Kovarce:

01.02.2008

2055 časť, 2057 časť, 2091 časť, 2098 časť, 2111 časť, 2132 časť, 2134 časť, 2144 časť, 2150 časť, 2164 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Krnča:

01.02.2008

1063 časť 1064 časť, 1068/1 časť, 1068/2 časť, 1068/3 časť, 1069 časť, 1077/1 časť, 1077/2 časť, 1141/1 časť, 1205/1 časť, 1208/1 časť, 1209/1 časť, 1221/2 časť, 1229 časť, 1230 časť, 1234 časť, 1235 časť, 1244 časť, 1247 časť, 1250/1 časť, 1254 časť, 1258 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Nitrianska Streda:

01.02.2008

723 časť, 727 časť, 729 časť, 774/1 časť, 760/1 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Oponice:

01.02.2008

638/1 časť, 639.

01.02.2008

Katastrálne územie Práznovce:

01.02.2008

902 časť, 948 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Solčany:

01.02.2008

3055 časť, 3056/3 časť, 3076 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Súlovce:

01.02.2008

1136 časť, 1086/1 časť, 1160 časť, 1161 časť, 1147 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Velčice:

01.02.2008

5709 časť, 5710/1 časť, 5711 časť, 5780 časť, 5781/1 časť, 5786/1 časť.

01.02.2008

Katastrálne územie Zlatno:

01.02.2008

1193 časť, 1196/1 časť, 1203 časť, 1204 časť, 1205 časť, 1206 časť, 1211 časť, 1190/1 časť.

01.02.2008

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

01.02.2008

Lesný hospodársky celok Jelenec, stav JPRL k 1. 1. 2003:

01.02.2008

24, 25, 42, 51_1PS, 179C, 180B, 195, 206A_1PS, 206B_1PS, 262B, 323, 349, 377A, 377B, 384, 400, 411, 432A, 460, 472, 475, neúrodné lesné pozemky číslo 12 a 154.

01.02.2008

Lesný hospodársky celok Partizánske, stav JPRL k 1. 1. 2000:

01.02.2008

1056, 1098, 1102D, 1134B, 1142A, 1144A, 1144C, 1144D, 1148, 1151, 1161A, 1168, 1170, 1176, 1206, 1223, 1226, 1231, 1264A, 1268B, 1273, 1274, 1280, 1286, 1289A, 1289B, 1298A, 1321_1PS, 1321_2PS, 1326C, 1384, 1400, 1443C, 1445A_1PS, 1488, 1490B, 1498C, 1526B, 1527, 1528, 1529, 1530C, 1532B, 1533B, 1549A, 1580, 1623, 1635B, 1676_1PS, 1679, 1687, 1698, 1734, 1740C, 1749B, 1750, 1756, 1757B, 1770A, 1770B, 1772, 1775A, 1775B, 2406, 2407B, 2409B, 2411, 2420, 2421, 2425, 2429B, 2432, 2434, 2468B, 2471, 2482A, 2482B, 2483, 2498, 2517, 2525, 2536, 2540B, 2542, 2545C, 2549, 2550, 2556, 2558, 2564A, 2565, 2581, 2585, neúrodný lesný pozemok číslo 54 a lesný sklad č. 79.

01.02.2008

Lesný hospodársky celok Zobor, stav JPRL k 1. 1. 2003:

01.02.2008

28, 33, 71, 75A, 75B, 78, 95, 101, neúrodné lesné pozemky číslo 8 a 9.

Poznámky pod čiarou

01.02.2008

1) § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.02.2008

2) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.

01.02.2008

3) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

01.02.2008

4) Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.02.2008

5) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

01.02.2008

6) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

7) § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2008

8) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

01.02.2008

1) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.