Zákon č. 168/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 121/2011 Z. z.)

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.05.2011
01.06.2008

168

01.06.2008

ZÁKON

01.06.2008

z 11. apríla 2008,

01.06.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

01.06.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2008

Čl. II

01.06.2008

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z. a zákona č. 653/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.06.2008

V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.06.2008

i) Protidrogový fond.“.


01.06.2008

Čl. III

01.06.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


01.06.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2008

Pavol Paška v. r.

01.06.2008

Robert Fico v. r.