01.05.200804.12.2008

155

01.05.200804.12.2008

NARIADENIE VLÁDY

01.05.200804.12.2008

Slovenskej republiky

01.05.200804.12.2008

zo 16. apríla 2008

01.05.200804.12.2008

o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat

01.05.200804.12.2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.05.200804.12.2008

§ 1

01.05.200804.12.2008

Predmet úpravy

01.05.200804.12.2008

(1) Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat2) (ďalej len „platba“).

01.05.200804.12.2008

(2) Platba sa poskytuje na podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove

01.05.200804.12.2008

a) hydiny,

01.05.200804.12.2008

b) hovädzieho dobytka

01.05.200804.12.2008

1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat

15.09.200804.12.2008

1.1 voľným chovom ustajnených dojníc,

01.05.200804.12.2008

1.2 maštaľným výkrmom dobytka,

01.05.200804.12.2008

2. zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,

01.05.200804.12.2008

c) ošípaných,

01.05.200804.12.2008

d) oviec.

15.09.200804.12.2008

(3) Podopatrenie v odseku 2 písm. b) bode 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením v odseku 2 písm. b) druhom bode.

01.05.200804.12.2008

§ 2

01.05.200804.12.2008

Podmienky poskytovania platby

15.09.200804.12.2008

(1) Žiadosť o platbu môže podať osoba2a) (ďalej len „žiadateľ“) ktorá

01.05.200804.12.2008

a) má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa osobitného predpisu,3)

01.05.200804.12.2008

b) vykonáva poľnohospodársku činnosť.4)

01.05.200804.12.2008

(2) Platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

01.05.200804.12.2008

a) dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky5) a základné požiadavky hospodárenia,6)

01.05.200804.12.2008

b) sa zaviaže čestným vyhlásením dodržiavať záväzok,7)

01.05.200804.12.2008

c) má evidované zvieratá podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat,8)

01.05.200804.12.2008

d) zabezpečí najneskôr do konca druhého roku záväzku vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d) prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného na špeciálnu starostlivosť o zvieratá.

01.05.200804.12.2008

(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu spolu s identifikačným listom9) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do 15. mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.

01.05.200804.12.2008

(4) Žiadosť o platbu obsahuje

01.05.200804.12.2008

a) počet dobytčích jednotiek10) vymedzených podľa § 1 ods. 2, na ktoré sa požaduje platba,

01.05.200804.12.2008

b) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. a), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat zaradených do chovu podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d) a identifikáciu individuálneho registra,

01.05.200804.12.2008

c) overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d),

15.09.200804.12.2008

d) čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri podávaní prvej žiadosti o platbu.

01.05.200804.12.2008

(5) Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je evidované podľa odseku 2 písm. c), najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do piatich dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa.

15.09.200804.12.2008

(6) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa odseku 4 každoročne počas trvania záväzku na obdobie, ktoré plynie od 1. mája roku predloženia žiadosti o platbu do 30. apríla nasledujúceho roku. Platbu je možné poskytnúť najviac na počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia.

15.09.200804.12.2008

(7) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť16) platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

01.05.200804.12.2008

§ 3

01.05.200804.12.2008

Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

01.05.200804.12.2008

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri výkrme kurčiat zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,

01.05.200804.12.2008

b) hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,

01.05.200804.12.2008

c) hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,

01.05.200804.12.2008

d) dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty po ukončení kontroly podľa halovej karty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, a uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,

01.05.200804.12.2008

e) zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,

01.05.200804.12.2008

f) kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz a sprístupnenie krmiva počas celého dňa,

01.05.200804.12.2008

g) sprístupnenie vody počas celého dňa a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz, alebo kvapkové napájacie zariadenie,

01.05.200804.12.2008

h) dĺžku výkrmu najmenej 40 dní od naskladnenia chovného priestoru,

01.05.200804.12.2008

i) teplotu vzduchu v hale, nie vyššiu o viac ako 2 C teploty vzduchu vo vonkajšom prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí vyššia ako 30 C.

01.05.200804.12.2008

(2) Hlásenie o naskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela agentúre do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia.

01.05.200804.12.2008

(3) Hlásenie o vyskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek, počet uhynutých kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela agentúre do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia.

01.05.200804.12.2008

§ 4

01.05.200804.12.2008

Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka

01.05.200804.12.2008

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca podľa prílohy č. 2,

01.05.200804.12.2008

b) zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,

01.05.200804.12.2008

c) vytvorenie optimálnych skupín kráv v laktácii v počte do 40 kusov na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku,

01.05.200804.12.2008

d) voľný chov kráv s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu kráv,

01.05.200804.12.2008

e) voľný pohyb zvierat.

01.05.200804.12.2008

(2) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri maštaľnom výkrme býkov, volov vo veku od šesť do 24 mesiacov zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení výkrmového dobytka podľa prílohy č. 3,

01.05.200804.12.2008

b) vytvorenie optimálnej skupiny ustajnených býkov a volov v počte do 15 kusov na základe fyziologického štádia, telesnej hmotnosti a veku,

01.05.200804.12.2008

c) pevný výbeh,

01.05.200804.12.2008

d) voľný pohyb zvierat.

01.05.200804.12.2008

(3) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) najmenej dvakrát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase nadprodukcie mlieka,

01.05.200804.12.2008

b) odchovanie najmenej troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej kravy za laktáciu, pričom prvé prikladanie viacerých jalovičiek pod kravu v jednom cykle musí byť zabezpečené v rozsahu 24 hodín,

01.05.200804.12.2008

c) prístup jalovičiek k jednej krave po dobu dvoch mesiacov permanentne a v treťom mesiaci obmedzenie prístupu jalovičiek ku krave na dvakrát denne s prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom,

01.05.200804.12.2008

d) denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 a uchovanie tejto evidencie počas trvania záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,

01.05.200804.12.2008

e) potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.

01.05.200804.12.2008

(4) Žiadateľ poberajúci platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 zabezpečí na činnosti podľa odseku 3 zamestnanca, pričom na každých 20 kusov kráv s teľatami zabezpečí jedného zamestnanca.

01.05.200804.12.2008

§ 5

01.05.200804.12.2008

Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných

01.05.200804.12.2008

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove prasníc v kategórii rodiace a dojčiace prasnice zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) naskladnenie prasníc do pôrodne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom pôrodu,

01.05.200804.12.2008

b) čistotu koterca a prasnice,

01.05.200804.12.2008

c) pomoc pri prasení,

01.05.200804.12.2008

d) zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky,

01.05.200804.12.2008

e) ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného priestoru,

01.05.200804.12.2008

f) vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

01.05.200804.12.2008

g) aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov okrem prípadov, ak dochádza k poraneniu ceckov prasnice,

01.05.200804.12.2008

h) kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,

01.05.200804.12.2008

i) odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní od narodenia,

01.05.200804.12.2008

j) denné vedenie evidencie v chove ošípaných podľa prílohy č. 5.

01.05.200804.12.2008

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 50 kusov prasníc s ciciakmi zabezpečí jedného zamestnanca.

01.05.200804.12.2008

§ 6

01.05.200804.12.2008

Zlepšenie životných podmienok v chove oviec

01.05.200804.12.2008

(1) Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec starších ako jeden rok zabezpečí

01.05.200804.12.2008

a) optimálne skupiny ustajnených

01.05.200804.12.2008

1. gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,

01.05.200804.12.2008

2. dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,

01.05.200804.12.2008

3. bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov,

01.05.200804.12.2008

podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena,

01.05.200804.12.2008

b) včasné naskladnenie oviec do pôrodne,

01.05.200804.12.2008

c) čistotu koterca a oviec,

01.05.200804.12.2008

d) pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,

01.05.200804.12.2008

e) učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,

01.05.200804.12.2008

f) učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

01.05.200804.12.2008

g) sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,

01.05.200804.12.2008

h) denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa prílohy č. 6, uchovanie tejto evidencie počas trvania záväzku a následné tri roky po skončení záväzku.

01.05.200804.12.2008

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 70 kusov oviec s jahňatami zabezpečí jedného zamestnanca.

01.05.200804.12.2008

§ 7

01.05.200804.12.2008

Výška platby

01.05.200804.12.2008

Výška platieb je uvedená v prílohe č. 7.

01.05.200804.12.2008

§ 8

01.05.200804.12.2008

Prevod záväzku

01.05.200804.12.2008

(1) Ak počas trvania záväzku dôjde k prevodu podniku11) a predmetom prevodu je aj záväzok,7) zmluva o prevode záväzku musí obsahovať

01.05.200804.12.2008

a) obdobie, na ktoré sa prevádza záväzok,

01.05.200804.12.2008

b) počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,

01.05.200804.12.2008

c) úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,

01.05.200804.12.2008

d) dátum podpisu.

01.05.200804.12.2008

(2) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú agentúre originálne vyhotovenie zmluvy o prevode záväzku podľa odseku 1 do 15 dní od jej podpisu.

01.05.200804.12.2008

(3) Ak sa prevod podniku uskutoční v priebehu piateho roka bez prevodu záväzku, žiadateľ nemusí poskytnutú platbu vrátiť, ak ukončil poľnohospodársku činnosť

01.05.200804.12.2008

(4) Záväzok7) nemožno meniť.12)

01.05.200804.12.2008

§ 9

01.05.200804.12.2008

Zníženie platby a vrátenie platby

01.05.200804.12.2008

(1) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 3 alebo 5 zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platba sa zníži o

01.05.200804.12.2008

a) percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

01.05.200804.12.2008

b) dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

01.05.200804.12.2008

c) 100 %, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.

01.05.200804.12.2008

(2) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 4 alebo 6 zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.13)

01.05.200804.12.2008

(3) Zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,14) sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za nezistené.

01.05.200804.12.2008

(4) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu zistí porušenie podmienok podľa § 2 ods. 2 písm. a), platba sa zníži podľa osobitného predpisu.15)

15.09.200804.12.2008

(5) Platba na príslušné podopatrenia sa zníži za príslušný rok o 20 % za nedodržanie každej z podmienok uvedených v

01.05.200804.12.2008

a) § 3 ods. 1 písm. a), b), d), f) až i),

01.05.200804.12.2008

b) § 4 ods. 1 písm. b) až e), ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a), c) a e),

01.05.200804.12.2008

c) § 5 ods. 1 písm. b) a d),

01.05.200804.12.2008

d) § 6 ods. 1 písm. b) a c).

15.09.200804.12.2008

(6) Ak došlo v prvom až štvrtom roku záväzku k prevodu celého podniku15) a predmetom prevodu je aj záväzok a nadobúdateľ v niektorom z nasledujúcich rokov trvania záväzku po prevode podniku nepredloží agentúre žiadosť o platbu v termíne na predkladanie žiadosti, nadobúdateľ musí vrátiť16) aj platby poskytnuté prevodcovi.

01.05.200804.12.2008

(7) Ak žiadateľ v priebehu záväzku nedodrží počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia, platobná agentúra zníži záväzok pre nasledujúci rok na počet stanovených zvierat17) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ musí vrátiť16) platby poskytnuté za predchádzajúce roky okrem prípadu podľa osobitného predpisu.18)

01.05.200804.12.2008

(8) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky záväzku neboli splnené z dôvodu vyššej moci,19) nemožno žiadať vrátenie už poskytnutých platieb.

01.05.200804.12.2008

§ 10

15.09.200804.12.2008

Neposkytnutie platby v príslušnom roku

01.05.200804.12.2008

Platba na príslušné podopatrenie sa žiadateľovi neposkytne, ak nedodržal podmienku uvedenú v

01.05.200804.12.2008

a) § 3 ods. 1 písm. c) alebo e),

01.05.200804.12.2008

b) § 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) alebo d), ods. 3 písm. b) alebo d) alebo ods. 4,

01.05.200804.12.2008

c) § 5 ods. 1 písm. a), c), e) až j) alebo ods. 2,

01.05.200804.12.2008

d) § 6 ods. 1 písm. a), d) až h) alebo ods. 2.

01.05.200804.12.2008

§ 11

01.05.200804.12.2008

Vykonávané právne akty

01.05.200804.12.2008

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 8.


15.09.200804.12.2008

§ 11a

15.09.200804.12.2008

Prechodné ustanovenie

15.09.200804.12.2008

(1) Do žiadosti o platbu podanej v roku 2008 možno doplniť počet dobytčích jednotiek hydiny podľa § 2 ods. 4 písm. a) do 31. decembra 2008.

15.09.200804.12.2008

(2) V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 7 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.

01.05.200804.12.2008

§ 12

01.05.200804.12.2008

Účinnosť

01.05.200804.12.2008

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


01.05.200804.12.2008

Robert Fico v. r.


01.05.200804.12.2008

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

HALOVÁ KARTA

01.05.200804.12.2008

Evidencia chovu hydiny za každý chovný priestor

01.05.200804.12.2008

Dátum naskladnenia: Plocha chovného priestoru (m2):

01.05.200804.12.2008

Dátum vyskladnenia: Konečné zaťaženie plochy chov. priestoru (kg/m2):

01.05.200804.12.2008

Počet dobytčích jednotiek:

01.05.200804.12.2008

Naskladnené množstvo (ks):

01.05.200804.12.2008

Vyskladnené množstvo (kg):

01.05.200804.12.2008
Kontrola/Dátum Kontrola chovného priestoru* Kontrola vody* Kontrola
krmiva*
Vnútorná teplota
(o C)
Vonkajšia teplota
(o C)**
Rozdiel
teplôt
(o C)
Počet
uhynutej
hydiny (ks)
Podpis
zamestnanca
1.                  
2.                  
01.05.200804.12.2008

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

01.05.200804.12.2008

** Pri meraní vonkajšej teploty sa berú do úvahy len hodnoty namerané v tieni.

01.05.200804.12.2008

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

MINIMÁLNE ROZMERY PLOCHY LOŽISKA A CELKOVEJ PLOCHY KOTERCA PRI VOĽNOM USTAJNENÍ

01.05.200804.12.2008
Živá hmotnosť [kg] Plocha na [ks/m2]
  Ležisko s výnimkou boxov Celkom
  od od
do 550 6,10 8
do 650 6,60 9,20
do 750 7 10,50
Pôrodňa 11 13,75
01.05.200804.12.2008

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

MINIMÁLNE ROZMERY PLOCHY LEŽISKA A DĹŽKA KŔMNEHO MIESTA PRI USTAJNENÍ NA HLBOKEJ ALEBO NARASTAJÚCEJ PODSTIELKE PRE VÝKRMOVÝ DOBYTOK

01.05.200804.12.2008
Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha ležiska
s výnimkou boxov
(ks/m2)
Minimálna dĺžka kŕmneho miesta
(mm)
do 200 nad 2 nad 495
od 200do 300 nad 2,75 nad 550
od 300do 450 nad 3,85 nad 660
nad 450 nad 4,95 nad 770
01.05.200804.12.2008

MINIMÁLNE ROZMERY NA PLOCHU NA KUS PRI CELOROŠTOVOM KOTERCOVOM USTAJNENÍ VÝKRMOVÉHO DOBYTKA

01.05.200804.12.2008
Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha
(ks/m2)
do 200 nad 1,65
do 300 nad 2,20
do 450 nad 2,75
nad 450 nad 3,30
01.05.200804.12.2008

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE DOJČIACICH KRÁV

01.05.200804.12.2008

Registračné číslo farmy:

01.05.200804.12.2008

Číslo ušnej značky dojčiacej kravy:

01.05.200804.12.2008

Priemerná produkcia mlieka (kg) za poslednú laktáciu:

01.05.200804.12.2008

Číslo ušnej značky jalovičky:

01.05.200804.12.2008

1.

01.05.200804.12.2008

2.

01.05.200804.12.2008

3.

01.05.200804.12.2008

4.

01.05.200804.12.2008

Dátum odstavu:

01.05.200804.12.2008

Dátum prikladania:

01.05.200804.12.2008
Kontrola/Dátum Toaleta
vemena*
Prikladanie
jalovičiek
ku krave
na cicanie*
Dodájanie
dojčiacej
kravy*
Čistenie
koterca*
Prístup
jalovičiek
v treťom
mesiaci
dvakrát denne*
Poznámky
(zdravotný stav
jalovičiek)
Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                
01.05.200804.12.2008

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

01.05.200804.12.2008

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE V CHOVE OŠÍPANÝCH

01.05.200804.12.2008

Registračné číslo farmy:

01.05.200804.12.2008

Číslo ušnej značky matky:

01.05.200804.12.2008

Poradie vrhu:

01.05.200804.12.2008

Dátum oprasenia:

01.05.200804.12.2008

Počet narodených ciciakov:

01.05.200804.12.2008

Počet odstavených ciciakov:

01.05.200804.12.2008

Počet uhynutých ciciakov:

01.05.200804.12.2008

Dátum odstavu:

01.05.200804.12.2008
Kontrola/ Dátum Čistenie
koterca*
Ošetrovanie prasnice a sledovanie zdravotného stavu* Učenie
ciciakov piť prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie ciciakov a sledovanie zdravotného stavu* Vyštikávanie očných
zubov*
Poznámky Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                
4.                
01.05.200804.12.2008

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

01.05.200804.12.2008

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

DENNÉ VEDENIE EVIDENCIE V CHOVE USTAJNENÝCH DOJČIACICH BAHNÍC S JAHŇATAMI

01.05.200804.12.2008

Registračné číslo farmy:

01.05.200804.12.2008

Poradové číslo koterca:

01.05.200804.12.2008

A tabuľka

01.05.200804.12.2008
Por.
èíslo
Číslo ušnej značky
bahnice
Dátum obahnenia Poradie
vrhu
Počet
narodených jahniat
Počet
odstavených
jahniat
Počet
uhynutých jahniat
Dátum
odstavu
1              
2              
3              
4              
...              
44              
01.05.200804.12.2008

B tabuľka

01.05.200804.12.2008
Kontrola/ Dátum Čistenie
koterca*
Ošetrovanie bahnice
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie
jahniat piť
prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie jahniat
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie jahniat prijímať krmivo a vodu od piateho dňa veku* Poznámky Podpis
zamestnanca
1.                
2.                
3.                
4.                
01.05.200804.12.2008

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

01.12.200804.12.2008

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.12.200804.12.2008

VÝŠKA PLATIEB NA OPATRENIE ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

01.12.200804.12.2008

1. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove hydiny je 64,10 eura/DJ.

01.12.200804.12.2008

2. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat voľným chovom ustajnených kráv je 70,20 eura/DJ.

01.12.200804.12.2008

3. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat maštaľným výkrmom dobytka je 17,80 eura/DJ.

01.12.200804.12.2008

4. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného materského správania kráv je 285,80 eura/DJ.

01.12.200804.12.2008

5. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných je 103,20 eura/DJ.

01.12.200804.12.2008

6. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove oviec je 68,05 eura/DJ.

01.05.200804.12.2008

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.05.200804.12.2008

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),

01.05.200804.12.2008

rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

01.05.200804.12.2008

Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

01.05.200804.12.2008

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 51) v znení

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22 decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21. 8. 2007),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).

01.05.200804.12.2008

3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.05.200804.12.2008

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

01.05.200804.12.2008

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

01.05.200804.12.2008

nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

01.05.200804.12.2008

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

2) Čl. 36 písm. a) bod V nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

15.09.200804.12.2008

2a) § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.

01.05.200804.12.2008

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat.

01.05.200804.12.2008

4) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

5) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

01.05.200804.12.2008

6) Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

7) § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z.

01.05.200804.12.2008

8) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.05.200804.12.2008

9) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

01.05.200804.12.2008

10) Príloha V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

11) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

12) Čl. 27 ods. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

13) Čl. 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

14) § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.05.200804.12.2008

15) Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

16) § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.200804.12.2008

17) Čl. 2 ods. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

18) Čl. 73 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 51) v platnom znení.

01.05.200804.12.2008

19) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.