Vyhláška č. 13/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

(v znení č. 299/2008 Z. z.)

Čiastka 7/2008
Platnosť od 18.01.2008
Účinnosť od 01.08.2008
01.02.2007

13

01.02.2007

VYHLÁŠKA

01.02.2007

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.02.2007

z 18. decembra 2007

01.02.2007

o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

01.02.2007

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2007

§ 1

01.02.2007

(1) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „výdavky“) sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie uvedených v § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené:

01.02.2007

a) nákup pozemkov na umiestnenie objektov,

01.02.2007

b) nákup objektov,

01.02.2007

c) výstavba objektov a technické zhodnotenie objektov alebo zariadení,

01.02.2007

d) činnosti súvisiace s výstavbou objektov,

01.02.2007

e) nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,

01.02.2007

f) rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení,

01.02.2007

g) nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,

01.02.2007

h) budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,

01.02.2007

i) ostatné výdavky,

01.02.2007

j) materiál a služby,

01.02.2007

k) údržba majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,

01.02.2007

l) ostatné tovary a služby,

01.02.2007

m) náklady na priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť a náhrada mzdy,

01.02.2007

n) poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie1) (ďalej len „odvody“),

01.02.2007

o) pracovné cesty zamestnanca,

01.02.2007

p) nájomné za prenájom,

01.02.2007

q) poplatky za telekomunikačné služby,

01.02.2007

r) ochrana a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,

01.02.2007

s) uchovanie výrobných schopností,

01.02.2007

t) zriadenie výdajní odberných oprávnení,

01.02.2007

u) poistenie majetku,

01.02.2007

v) odmeňovanie za pracovnú povinnosť podľa § 24 zákona,

01.02.2007

w) náhrada za vecné plnenie podľa § 25 zákona a náhrada škody podľa § 27 zákona,

01.02.2007

x) náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania podľa § 26 zákona,

01.02.2007

y) objednané služby určené na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s riešením krízovej situácie.

01.02.2007

(2) Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.

01.02.2007

(3) Z rozpočtu ministerstva sa okrem výdavkov podľa odseku 2 uhrádzajú aj výdavky fyzickým osobám ako náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania, ktoré vznikli v dôsledku plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona v súlade s § 26 ods. 2 zákona.

01.02.2007

(4) Z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d) zákona uhrádzajú výdavky na uchovanie výrobných schopností v súlade s § 11 písm. b) zákona.

01.02.2007

(5) Z rozpočtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa podľa § 5 písm. n), o) a p) zákona uhrádzajú výdavky spojené s tvorbou, hospodárením a použitím štátnych hmotných rezerv a riešením stavu ropnej núdze podľa osobitného predpisu.2)

01.08.2008

(6) Výška výdavku na mesačnú priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť subjektu hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 písm. m) nemôže byť vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3) Ak mesačná priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie je rovnaká alebo nižšia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu,3) výška výdavku podľa prvej vety sa počíta z mesačnej priznanej mzdy zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie. Ak mesačná priznaná mzda zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie je vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu,3) výška výdavku podľa prvej vety sa počíta z výšky platovej tarify najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3) Odvody podľa odseku 1 písm. n) sa počítajú z výšky výdavku podľa prvej vety, pričom súčet výdavkov podľa odseku 1 písm. m) a n) môže byť vyšší ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu.3)


01.02.2007

§ 2

01.02.2007

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

01.02.2007

§ 3

01.02.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2007

Ľubomír Jahnátek v. r.


01.02.2007

Príloha k vyhláške č. 13/2008 Z. z.

01.02.2007

PODROBNEJŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV NA HOSPODÁRSKU MOBILIZÁCIU

01.02.2007

1. Výdavky na nákup pozemkov na umiestnenie objektov sa vzťahujú na

01.02.2007

a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty,1)

01.02.2007

b) sklady štátnych hmotných rezerv.

01.02.2007

2. Výdavky na nákup objektov sa vzťahujú na

01.02.2007

a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty,

01.02.2007

b) sklady štátnych hmotných rezerv.

01.02.2007

3. Výdavkami na výstavbu objektov a technické zhodnotenie objektov a zariadení sú výdavky na stavebné práce súvisiace s

01.02.2007

a) výstavbou nových objektov a zariadení,

01.02.2007

b) rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich objektov a zariadení,

01.02.2007

c) prístavbou a nadstavbou existujúcich objektov.

01.02.2007

4. Výdavkami na činnosti súvisiace s výstavbou objektov sú výdavky na

01.02.2007

a) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie rozhodnutia o využití územia, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, vedenie uskutočňovaných stavieb, činnosť stavbyvedúceho, stavebného a autorského dozoru,

01.02.2007

b) projektovú činnosť,

01.02.2007

c) prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia,

01.02.2007

d) obstarávanie a vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie zadania stavby, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie projektu potrebného na vydanie stavebného povolenia, správne poplatky,

01.02.2007

e) geodetické a kartografické činnosti.

01.02.2007

5. Výdavkami na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup tých strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavieb. Sú to výdavky na nákup

01.02.2007

a) meracej a monitorovacej techniky,

01.02.2007

b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,

01.02.2007

c) spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky,

01.02.2007

d) energetických zariadení a náhradných zdrojov

01.02.2007

alebo sú to iné výdavky súvisiace s nákupom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vrátane výdavkov na ich montáž.

01.02.2007

6. Výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu

01.02.2007

a) prevádzkových zariadení,

01.02.2007

b) výpočtovej techniky,

01.02.2007

c) telekomunikačnej techniky,

01.02.2007

d) iného špeciálneho technického vybavenia.

01.02.2007

7. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup

01.02.2007

a) nábytku,

01.02.2007

b) iného kancelárskeho zariadenia, strojov a prístrojov.

01.02.2007

8. Výdavkami na budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sú výdavky na

01.02.2007

a) nákup služieb spojených s jeho budovaním, udržiavaním a využívaním,

01.02.2007

b) nákup tovarov a nákup autorských práv,

01.02.2007

c) odstraňovanie prevádzkových a programových chýb,

01.02.2007

d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie v písomnej alebo elektronickej forme,

01.02.2007

e) tvorbu internetovej stránky,

01.02.2007

f) nákup služieb spojených s prvotným zberom a spracovaním údajov,

01.02.2007

g) nákup počítačových zostáv alebo jej samostatných častí,

01.02.2007

h) nákup softvérových produktov.

01.02.2007

9. Ostatnými výdavkami sú združené prostriedky na investície vrátane výdavkov na vyvolané investície. Do týchto výdavkov patria aj výdavky na likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie.

01.02.2007

10. Výdavkami na materiál a služby sú výdavky na platby za dodané tovary a služby využívané v pracovnom procese. Sú to:

01.02.2007

a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,

01.02.2007

b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,

01.02.2007

c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,

01.02.2007

d) náhradné diely k zariadeniam a k technike,

01.02.2007

e) iný materiál a služby využívané v pracovnom procese, majúce vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie.

01.02.2007

11. Výdavkami na údržbu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú výdavky na práce a služby vykonávané na zabezpečenie

01.02.2007

a) bežného fungovania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,

01.02.2007

b) pravidelnej údržby, servisu a opráv majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie.

01.02.2007

12. Ostatnými tovarmi a službami sú výdavky na

01.02.2007

a) previerky, cvičenia, školenia, semináre a porady,

01.02.2007

b) odmeny prednášateľom za prednáškovú činnosť,

01.02.2007

c) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím činnostiam,

01.02.2007

d) nájomné za prednáškové priestory,

01.02.2007

e) poplatky za štúdie, expertízy, posudky a prekladateľskú činnosť,

01.02.2007

f) ostatné tovary a služby súvisiace s výdavkami uvedenými v písmenách a) až e).

01.08.2008

13. Výdavkami na priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť a náhradu mzdy sú výdavky na zamestnanca, ktorý je zaradený na pracovnom mieste v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona, ktorým je podnikateľ, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, a subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. e) a f) zákona, ktorý vykonáva činnosti plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie. Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. a) zákona hradí zo štátneho rozpočtu výdavky na priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť a náhradu mzdy zamestnanca za dovolenku a náhradu mzdy za sviatok.

01.08.2008

14. Výdavkami subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona, ktorým je podnikateľ, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, a subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. e) a f) zákona sú odvody za zamestnanca podľa § 1 písm. n).

01.02.2007

15. Výdavkami na pracovné cesty zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu2) sú výdavky na pracovné cesty zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý vykonáva činnosti súvisiace s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie.

01.02.2007

16. Výdavkami na nájomné sú výdavky za prenájom majetku štátu alebo majetku územnej samosprávy, ktoré vznikli v dôsledku zaplatenia

01.02.2007

a) nájomného za miestnosti pracoviska, ktoré slúžia na potreby hospodárskej mobilizácie, prenajaté podľa osobitného predpisu,3)

01.02.2007

b) nájomného za prenajaté sklady,

01.02.2007

c) nájomného za prenajaté pozemky,

01.02.2007

d) poplatkov súvisiacich s prenájmom, uvedených v písmenách a) a b), uhrádzaných podľa osobitného predpisu.4)

01.02.2007

17. Výdavkami na poplatky za telekomunikačné služby sú platby za

01.02.2007

a) prenájom telekomunikačných okruhov určených v systéme vyrozumievania na potreby hospodárskej mobilizácie,

01.02.2007

b) využívanie telefonického spojenia, ktoré slúži na potreby hospodárskej mobilizácie,

01.02.2007

c) účastnícke stanice zaradené do prednostného spojenia v období krízovej situácie.

01.02.2007

18. Výdavkami na ochranu a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y) zákona. Ide o výdavky

01.02.2007

a) na vykonávanie pravidelných technických kontrol diaľkového dohľadového centra,

01.02.2007

b) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok systému diaľkového dohľadového centra,

01.02.2007

c) na vykonávanie operatívnych servisných činností pri nepredvídateľných poruchách,

01.02.2007

d) na vykonávanie pravidelných technických kontrol integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

e) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

f) na vykonávanie operatívnych servisných činností integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

g) súvisiace s telekomunikačným spojením na zabezpečenie prenosu obrazu a zvuku z objektov osobitnej dôležitosti na diaľkové dohľadové centrum a na príslušný ústredný orgán,

01.02.2007

h) súvisiace so zabezpečením prvotnej a zdokonaľovacej prípravy, certifikácie a recertifikácie veliteľov ochranných zmien a operátorov hlavných riadiacich systémov súkromných bezpečnostných služieb ochraňujúcich objekty osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

i) súvisiace so zdokonaľovacou prípravou a recertifikáciou pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb ochraňujúcich objekty osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

j) súvisiace s fyzickou ochranou súkromných bezpečnostných služieb ochraňujúcich objekty osobitnej dôležitosti,

01.02.2007

k) súvisiace s vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.

01.02.2007

19. Výdavkami na uchovanie výrobných schopností sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d) zákona, ktorých štruktúra vychádza z technicko-ekonomického rozboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

01.02.2007

20. Výdavkami na zriadenie výdajní odberných oprávnení sú výdavky na zriadenie výdajne odberných oprávnení podľa § 5 písm. f) zákona a na vytvorenie materiálnych, personálnych a organizačných podmienok na jej činnosť.

01.02.2007

21. Výdavkami na poistenie majetku sú výdavky na poistenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.

01.02.2007

22. Výdavkami na odmeňovanie za pracovnú povinnosť sú výdavky za pracovnú povinnosť pri plnení opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona.

01.02.2007

23. Výdavkami na náhradu za vecné plnenie a výdavkami na náhradu škody sú výdavky na náhradu za vecné plnenie a za náhradu škody pri plnení opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. t) zákona.

01.02.2007

24. Výdavkami na náhradu škody pri úraze a chorobe z povolania sú výdavky, ktoré vznikli fyzickej osobe v dôsledku úrazu alebo choroby z povolania, ak táto fyzická osoba mala nariadené vykonávať pracovnú povinnosť podľa § 5 písm. r) zákona a pri výkonne činnosti súvisiacej s plnením pracovnej povinnosti utrpela úraz alebo chorobu z povolania.

01.02.2007

25. Výdavkami za objednané služby určené na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s riešením krízovej situácie sú výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku zabezpečenia realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú podľa § 7 ods. 3 až 5 zákona.

Poznámky pod čiarou

01.02.2007

1) § 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

01.02.2007

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.

01.02.2007

3) § 16 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2007

1) § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.02.2007

2) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.02.2007

3) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

01.02.2007

4) § 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.