Nariadenie vlády č. 114/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z.

Čiastka 45/2008
Platnosť od 03.04.2008 do31.10.2014
Účinnosť od 05.04.2008 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

05.04.200831.10.2014

114

05.04.200831.10.2014

NARIADENIE VLÁDY

05.04.200831.10.2014

Slovenskej republiky

05.04.200831.10.2014

z 26. marca 2008,

05.04.200831.10.2014

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z.

05.04.200831.10.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


05.04.200831.10.2014

Čl. I

05.04.200831.10.2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

05.04.200831.10.2014

1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

05.04.200831.10.2014

㤠5a

05.04.200831.10.2014

Nesplnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády je od 4. apríla 2009 dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky.“.

05.04.200831.10.2014

2. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

05.04.200831.10.2014

3. Smernica Komisie 2007/15/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 74/483/EHS o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007).“.


05.04.200831.10.2014

Čl. II

05.04.200831.10.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. apríla 2008.


05.04.200831.10.2014

v z. Dušan Čaplovič v. r.