Nariadenie vlády č. 107/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008
01.04.2008

107

01.04.2008

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2008

Slovenskej republiky

01.04.2008

z 12. marca 2008

01.04.2008

o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

01.04.2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:


01.04.2008

§ 1

01.04.2008

Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností1) súkromnými veterinárnymi lekármi tvorí

01.04.2008

a) paušálna úhrada za úkon,

01.04.2008

b) hodinová sadzba,

01.04.2008

c) úhrada výdavkov.2)

01.04.2008

§ 2

01.04.2008

(1) Suma paušálnej úhrady určená podľa druhu zvieraťa a vykonanej štátnej veterinárnej činnosti patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi vždy za vykonanie štátnych veterinárnych činností.

01.04.2008

(2) Sumy paušálnych úhrad za jeden úkon za vykonanie štátnych veterinárnych činností sú uvedené v prílohe č. 1.

01.04.2008

§ 3

01.04.2008

(1) Hodinová sadzba za vykonanie štátnych veterinárnych činností sa ustanovuje na 200 Sk.

01.04.2008

(2) Popri paušálnej úhrade patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností aj hodinová sadzba podľa

01.04.2008

a) prílohy č. 2 časti A vždy,

01.04.2008

b) prílohy č. 2 časti B, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako desať,

01.04.2008

c) prílohy č. 2 časti C, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako päť.

01.04.2008

(3) Za vykonanie štátnych veterinárnych činností môže súkromný veterinárny lekár účtovať sumu, ktorá predstavuje 25 % hodinovej sadzby za každú začatú štvrťhodinu.

01.04.2008

§ 4

01.04.2008

Súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností patrí úhrada výdavkov, a to cestovné výdavky3) a výdavky na biopreparáty a použitý materiál.


01.04.2008

§ 5

01.04.2008

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2004 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi.

01.04.2008

§ 6

01.04.2008

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


01.04.2008

Robert Fico v. r.


01.04.2008

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.

01.04.2008

SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.04.2008
Odborná veterinárna činnosť  Sadzba
paušálnej úhrady
za jeden úkon v Sk
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 23
2. Slintačka a krívačka – probang test 57
3. Aborty – plodové obaly 170
4. Tuberkulinácia jednoduchá 40
5. Tuberkulinácia simultánna 51
6. i. m. injekcia 23
7. i. v. injekcia 34
8. s. c. injekcia 23
  
II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 28
2. Tuberkulinácia 40
3. Aborty – plodové obaly 170
4. i. m. injekcia 23
5. i. v. injekcia 34
6. s. c. injekcia 23
  
III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 23
2. Slintačka a krívačka – probang test 57
3. Aborty – plodové obaly 170
4. Tuberkulinácia jednoduchá 40
5. Tuberkulinácia simultánna 51
6. i. m. injekcia 23
7. i. v. injekcia 34
8. s. c. injekcia 23
  
IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 57
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod. 113
3. Aborty – plodové obaly 170
4. i. m. injekcia 57
5. i. v. injekcia 79
6. s. c. injekcia 57
 
V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony
s tým súvisiace)
 
Klasický mor ošípaných – pitva, odber vzorky 57
 
VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzorky 23
  
VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Besnota – klinické vyšetrenie 57
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek 113
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred
vykonaním štátnej veterinárnej činnosti)
57
4. Odber vzorky TSE 210
  
VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
 
1. Pitva veľkého zvieraťa – kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance,
plemenné barany a capy
142
2. Pitva malého zvieraťa – teľce a žriebätá do veku šesť mesiacov, ošípané, ovce,
kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá
96
3. Pitva drobného zvieraťa – hydina, ciciaky do odstavu, včely 40
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa
bodov 1 až 3 po dohode so zmluvným súkromným veterinárnym lekárom
a príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Podľa bodov 1 až 3
01.04.2008

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.

01.04.2008

HODINOVÁ SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.04.2008

ČASŤ A

01.04.2008

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

01.04.2008

Odborná veterinárna činnosť

01.04.2008

1. Aborty – plodové obaly

01.04.2008

2. Pitva – do šesť mesiacov veku

01.04.2008

3. Slintačka a krívačka

01.04.2008

II. OŠÍPANÉ

01.04.2008

1. Slintačka a krívačka

01.04.2008

2. Pitva – ciciak

01.04.2008

3. Aborty – plodové obaly

01.04.2008

III. OVCE/KOZY

01.04.2008

1. Slintačka a krívačka

01.04.2008

2. Aborty – plodové obaly

01.04.2008

3. Pitva – jahňatá a kozľatá

01.04.2008

IV. KONE

01.04.2008

1. Infekčná metritída koní

01.04.2008

2. Aborty – plodové obaly

01.04.2008

3. Pitva – do šesť mesiacov veku

01.04.2008

V. HYDINA HRABAVÁ

01.04.2008

VI. MÄSOŽRAVCI

01.04.2008

VII. ZAJACE

01.04.2008

VIII. DIVIAČIA ZVER

01.04.2008

Klasický mor ošípaných

01.04.2008

IX. VŠETKY DRUHY ZVIERAT

01.04.2008

1. Besnota – klasické vyšetrenie

01.04.2008

2. Besnota – indikovaný odber vzoriek

01.04.2008

3. Iná štátna veterinárna činnosť nariadená orgánom veterinárnej správy

01.04.2008

ČASŤ B

01.04.2008

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

01.04.2008

1. odber krvi

01.04.2008

2. tuberkulinácia jednoduchá

01.04.2008

3. tuberkulinácia simultánna

01.04.2008

4. i. m. injekcia

01.04.2008

5. i. v. injekcia

01.04.2008

6. s. c. injekcia

01.04.2008

II. OŠÍPANÉ

01.04.2008

1. odber krvi

01.04.2008

2. tuberkulinácia

01.04.2008

3. i. m. injekcia

01.04.2008

4. i. v. injekcia

01.04.2008

5. s. c. injekcia

01.04.2008

III. OVCE/KOZY

01.04.2008

1. odber krvi

01.04.2008

2. tuberkulinácia jednoduchá

01.04.2008

3. tuberkulinácia simultánna

01.04.2008

4. i. m. injekcia

01.04.2008

5. i. v. injekcia

01.04.2008

6. s. c. injekcia

01.04.2008

ČASŤ C

01.04.2008

I. KONE

01.04.2008

1. odber krvi

01.04.2008

2. i. m. injekcia

01.04.2008

3. i. v. injekcia

01.04.2008

4. s. c. injekcia

Poznámky pod čiarou

01.04.2008

1) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.04.2008

2) § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2008

3) § 4 ods. 1 písm. a) a § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z. z.