Zákon č. 99/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 56/2007
Platnosť od 09.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007
01.04.2007

99

01.04.2007

ZÁKON

01.04.2007

zo 7. februára 2007,

01.04.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.04.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2007

Čl. I

01.04.2007

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2007

1. V § 2 písmeno d) znie:

01.04.2007

d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi,“.

01.04.2007

2. V § 2 písm. o) sa na konci pripájajú slová: „alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa,“.

01.04.2007

3. V § 2 písmeno s) znie:

01.04.2007

s) teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy.“.

01.04.2007

4. V § 4 odsek 2 znie:

01.04.2007

(2) Vzdelanie a prax sa preukazujú úradne osvedčeným odpisom dokladov

01.04.2007

a) o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

01.04.2007

b) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

01.04.2007

c) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

01.04.2007

d) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo

01.04.2007

e) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla.“.

01.04.2007

5. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „sa“ a za slovo „vydáva“ sa vkladá slovo „ministerstvo“.

01.04.2007

6. V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.

01.04.2007

7. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a e).

01.04.2007

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

01.04.2007

8. V § 5 ods. 5 písmeno d) znie:

01.04.2007

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku, na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.

01.04.2007

9. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).

01.04.2007

10. V § 5 odsek 7 znie:

01.04.2007

(7) Fyzická osoba a právnická osoba, okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 a 5 k žiadosti podľa odseku 2 doloží aj

01.04.2007

a) doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,

01.04.2007

b) záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, pokiaľ koncepcia rozvoja obce je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 31 tohto zákona.“.

01.04.2007

11. V § 10 odsek 1 znie:

01.04.2007

(1) Držiteľ povolenia pri plnení úloh súvisiacich s predmetom podnikania a pri plnení povinností podľa tohto zákona má právo

01.04.2007

a) vchádzať s mechanizmami alebo vstupovať na cudzie pozemky, do cudzích objektov a zariadení v súvislosti s prevádzkou, obsluhou, odpočtami, opravami a údržbou sústavy tepelných zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnuteľnosti; ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a o likvidáciu týchto stavov, a ak ide o stav núdze v tepelnom hospodárstve alebo predchádzanie jeho vzniku a o poruchy alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo sietí a počas ich odstraňovania, sa predchádzajúci súhlas nevyžaduje,

01.04.2007

b) v ochrannom pásme odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť tepelných zariadení; ak to po predchádzajúcej písomnej výzve neurobil vlastník alebo iný oprávnený užívateľ nehnuteľnosti; pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov postupuje držiteľ povolenia v súlade s postupom ustanoveným osobitným predpisom.12a)“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

01.04.2007

12a) § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.

01.04.2007

12. V § 11 odsek 1 znie:

01.04.2007

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na osobitné objekty a zariadenia v pôsobnosti a užívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže.“.

01.04.2007

13. V § 12 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „a je záväzné12b)“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

01.04.2007

12b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.

01.04.2007

14. V § 12 odseky 5 a 6 znejú:

01.04.2007

(5) Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

01.04.2007

(6) Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4.“.

01.04.2007

15. V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

01.04.2007

16. V § 13 odsek 2 znie:

01.04.2007

(2) K žiadosti podľa odseku 1 fyzická osoba alebo právnická osoba dokladá záväzné stanovisko obce o súlade výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vydať osvedčenie s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.“.

01.04.2007

17. V § 13 ods. 5 sa slovo „potvrdenia“ nahrádza slovami „záväzného stanoviska“ a slová „§ 12 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 5“.

01.04.2007

18. V § 13 ods. 6 úvodná veta znie: „Obec v záväznom stanovisku12b) podľa § 12 ods. 5 uvedie“.

01.04.2007

19. V § 13 ods. 6 písm. a) bode 4. a v písm. b) bode 4. sa slová „potvrdenia“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska“.

01.04.2007

20. § 17 znie:

01.04.2007

㤠17

01.04.2007

(1) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný

01.04.2007

a) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom2) v mieste jej prípravy,

01.04.2007

b) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom2) ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,

01.04.2007

c) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,

01.04.2007

d) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom2) množstvo dodanej studenej vody,

01.04.2007

e) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,

01.04.2007

f) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

01.04.2007

(2) Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

01.04.2007

(3) Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi, je povinný

01.04.2007

a) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,

01.04.2007

b) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom,2)

01.04.2007

c) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,

01.04.2007

d) využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,

01.04.2007

e) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

01.04.2007

(4) Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode alebo odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode

01.04.2007

a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 3 písm. a) a b) a § 25 ods. 3,

01.04.2007

b) odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,

01.04.2007

c) chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,

01.04.2007

d) prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

01.04.2007

(5) Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

01.04.2007

21. V § 18 odsek 1 znie:

01.04.2007

(1) Dodávateľ je povinný

01.04.2007

a) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto,

01.04.2007

b) zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu2) a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,

01.04.2007

c) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,

01.04.2007

d) vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,

01.04.2007

e) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.“.

01.04.2007

22. V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

01.04.2007

a) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa najneskôr do 31. decembra 2008 na náklady vlastníka nehnuteľnosti; ak sa dohodne nadpolovičná väčšina všetkých konečných spotrebiteľov odoberajúcich teplo za odberným miestom na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla, povinnosť zapojenia pomerových rozdeľovačov nevzniká,“.

01.04.2007

23. V § 19 ods. 3 písm. a) sa na konci dopĺňa text „pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla,“.

01.04.2007

24. V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

01.04.2007

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.04.2007

25. V § 19 ods. 4 sa slová „31. októbra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

01.04.2007

26. V § 20 odsek 3 znie:

01.04.2007

(3) Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.“.

01.04.2007

27. V § 25 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a na odbernom zariadení“ a slovo „dohodnuté“ sa nahrádza slovom „dohodnutom“.

01.04.2007

28. V § 25 ods. 2 písmeno c) znie:

01.04.2007

c) zabezpečiť jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto; overenie hospodárnosti prevádzky zariadenia na výrobu tepla, ktoré využíva tuhé alebo kvapalné fosílne palivá, zabezpečiť jedenkrát za dva roky; ak dôjde k podstatnej zmene technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutočného odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto, je dodávateľ povinný zabezpečiť overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto najneskôr do 12 mesiacov od vykonanej zmeny.“.

01.04.2007

29. V § 25 ods. 3 písmeno b) znie:

01.04.2007

b) zabezpečiť jedenkrát za rok pred začiatkom vykurovacieho obdobia technickú prehliadku tepelných zariadení za odberným miestom na účel zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.“.

01.04.2007

30. V § 29 ods. 2 písmeno b) znie:

01.04.2007

b) o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 4.“.

01.04.2007

31. § 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2007

(3) Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 2 sa nevzťahuje predpis o správnom konaní.“.

01.04.2007

32. V § 31 predvetie a písmeno a) znejú: „Obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov

01.04.2007

a) zabezpečí do 31. decembra 2007 vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi; koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou19b) obce a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa osobitného zákona,13) ak vznikne nová obec s počtom obyvateľov väčším ako 2 500 obyvateľov, zabezpečí vypracovanie koncepcie do dvoch rokov odo dňa jej vzniku,“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

01.04.2007

19b) § 7a ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2007

33. V § 31 písmeno b) znie:

01.04.2007

b) vydáva záväzné stanovisko obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná vydať záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby,“.

01.04.2007

34. V § 31 písm. c) sa vypúšťajú slová „o vydaní potvrdenia“ a na konci sa slová „o vydanie povolenia“ nahrádzajú slovami „o vydanie záväzného stanoviska“.

01.04.2007

35. V § 35 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 10 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 11 ods. 1,“ a „§ 16 ods. 1,“.

01.04.2007

Čl. II

01.04.2007

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z. a zákona č. 17/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2007

V § 3 ods. 2 sa vkladá písmeno zu), ktoré znie:

01.04.2007

„zu) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa.“.


01.04.2007

Čl. III

01.04.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


01.04.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2007

Pavol Paška v. r.

01.04.2007

Robert Fico v. r.