Zákon č. 84/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 202/2009 Z. z.(nepriamo), 506/2009 Z. z.(nepriamo), 126/2015 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo), 185/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007
Účinnosť od 01.07.2016
01.03.2007

84

01.03.2007

ZÁKON

01.03.2007

zo 6. februára 2007,

01.03.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.03.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.2007

Čl. III

01.03.2007

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z. a zákona č. 188/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. V § 1 odsek 3 znie:

01.03.2007

(3) Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.“.

01.03.2007

2. Za § 442 sa vkladá § 442a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠442a

01.03.2007

(1) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo postačujúce.

01.03.2007

(2) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu.“.

01.03.2007

3. Za § 458 sa vkladá § 458a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠458a

01.03.2007

Ak pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné obohatenie sa inak, na určenie peňažnej náhrady sa použije primerane ustanovenie § 442a ods. 2.“.

01.03.2007

4. V § 672 ods. 2 sa slová „súdnym vykonávateľom“ nahrádzajú slovami „osobou poverenou súdom“.

01.03.2007

5. V prílohe sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:

01.03.2007

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. IV

01.03.2007

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z. a zákona č. 315/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

01.03.2007

(1) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav; najmä sa môže domáhať

01.03.2007

a) zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu, alebo

01.03.2007

b) zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,

01.03.2007

c) poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu vrátane

01.03.2007

1. údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi tovaru porušujúcom právo k obchodnému menu alebo o poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu,

01.03.2007

2. údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

01.03.2007

(2) Informácie podľa odseku 1 písm. c) je povinná poskytnúť osoba, ktorá

01.03.2007

a) má v držbe tovar porušujúci právo k obchodnému menu,

01.03.2007

b) využíva služby porušujúce právo k obchodnému menu,

01.03.2007

c) poskytuje služby využívané pri porušovaní práva k obchodnému menu,

01.03.2007

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo k obchodnému menu alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo k obchodnému menu.“.

01.03.2007

2. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.03.2007

(3) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona. Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.“.

01.03.2007

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.03.2007

3. V prílohe sa dopĺňa ôsmy bod, ktorý znie:

01.03.2007

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. V

01.03.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. a zákona č. 585/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.03.2007

1. § 193 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.03.2007

d) vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.“.

01.03.2007

2. Za § 240 sa vkladá § 241, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

㤠241

01.03.2007

Záverečné ustanovenie účinné od 1. marca 2007

01.03.2007

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

01.03.2007

3. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

„Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.03.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2007

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. VIII

01.03.2007

Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.03.2007

(4) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi topografie.“.

01.03.2007

2. Nadpis nad § 19 znie: „Porušovanie práv a prejednávanie sporov“.

01.03.2007

3. § 19 znie:

01.03.2007

㤠19

01.03.2007

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.

01.03.2007

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.8a)“.

01.03.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.03.2007

8a) Občiansky zákonník.“.

01.03.2007

4. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

㤠19a

01.03.2007

Právo na informácie

01.03.2007

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ topografie žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu porušujúcich práva podľa tohto zákona a okolností ich uvedenia na trh.

01.03.2007

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

01.03.2007

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu,

01.03.2007

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu.

01.03.2007

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

01.03.2007

a) má v držbe topografiu alebo polovodičový výrobok obsahujúci topografiu porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

01.03.2007

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.

01.03.2007

5. § 20 znie:

01.03.2007

㤠20

01.03.2007

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.03.2007

(2) Na návrh majiteľa topografie súd zakáže konanie, ktoré je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1, alebo nariadi, aby reprodukcie topografie alebo polovodičové výrobky, ktoré obsahujú topografiu, alebo výrobky obsahujúce taký polovodičový výrobok boli najmä

01.03.2007

a) stiahnuté z obchodnej siete,

01.03.2007

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

01.03.2007

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

01.03.2007

d) zničené vhodným spôsobom.

01.03.2007

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

01.03.2007

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.

01.03.2007

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 19a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.

01.03.2007

6. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠36a

01.03.2007

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.03.2007

7. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

„Príloha k zákonu č. 146/2000 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.03.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2007

1. Smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8, Ú. v. ES L 24, 27. 1. 1987).

01.03.2007

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. X

01.03.2007

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. V § 1 sa čiarka za slovom „prihlášky“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo dodatkového ochranného osvedčenia“.

01.03.2007

2. V § 2 písm. a) sa čiarka za slovami „[§ 3 písm. e)]“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (§ 74)“.

01.03.2007

3. V § 2 písm. b) sa čiarka za slovom „patent“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na dodatkové ochranné osvedčenie (§ 69 a 71)“.

01.03.2007

4. V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „žiadateľa o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a na jeho majiteľa,“.

01.03.2007

5. V § 2 písm. d) sa čiarka za slovom „patentu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo k dodatkovému ochrannému osvedčeniu“.

01.03.2007

6. § 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.03.2007

(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi patentu.“.

01.03.2007

7. V § 32 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.03.2007

8. V § 32 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.13a)“.

01.03.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.03.2007

13a) Občiansky zákonník.“.

01.03.2007

9. V § 32 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.

01.03.2007

10. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

㤠32a

01.03.2007

Právo na informácie

01.03.2007

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ patentu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

01.03.2007

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

01.03.2007

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

01.03.2007

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

01.03.2007

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

01.03.2007

a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

01.03.2007

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.

01.03.2007

11. § 33 znie:

01.03.2007

㤠33

01.03.2007

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.03.2007

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli

01.03.2007

a) stiahnuté z obchodnej siete,

01.03.2007

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

01.03.2007

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

01.03.2007

d) zničené vhodným spôsobom.

01.03.2007

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

01.03.2007

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia nie je pre súd záväzný.

01.03.2007

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 32a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.

01.03.2007

12. Piata časť sa vypúšťa.

01.03.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 25 sa vypúšťajú.

01.03.2007

13. V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.03.2007

(4) Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je osvedčenie podľa osobitných predpisov,22a) ako aj na konanie o osvedčeniach podľa osobitných predpisov22a) sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis22a) neustanovuje inak.“.

01.03.2007

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

01.03.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.03.2007

22a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 11, Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 19, Ú. v. ES L 198, 8. 8. 1996).“.

01.03.2007

14. V § 79 odsek 9 znie:

01.03.2007

(9) Za úkony podľa tohto zákona, za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a za podanie žiadosti o udelenie osvedčenia, návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia a za udržiavanie platnosti osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.28)“.

01.03.2007

15. V § 80 sa vypúšťa písmeno h).

01.03.2007

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).

01.03.2007

16. V § 80 písm. h) znie:

01.03.2007

h) podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) a zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu,22a) ako aj podrobnosti o konaní o zrušenie a zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu,22a)“.

01.03.2007

17. V § 80 písm. m) sa za slovo „osvedčení“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu22a)“.

01.03.2007

18. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠85a

01.03.2007

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.03.2007

19. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

„Príloha k zákonu č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.03.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2007

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú. v. ES L 213, 30. 7. 1998).

01.03.2007

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. XI

01.03.2007

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. § 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.03.2007

(7) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi zapísaného dizajnu.“.

01.03.2007

2. V § 27 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.03.2007

3. V § 27 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.5a)“.

01.03.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.03.2007

5a) Občiansky zákonník.“.

01.03.2007

4. V § 27 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.

01.03.2007

5. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

㤠27a

01.03.2007

Právo na informácie

01.03.2007

(1) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ zapísaného dizajnu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

01.03.2007

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

01.03.2007

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distribútora, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

01.03.2007

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

01.03.2007

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

01.03.2007

a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

b) využíva služby, ktoré porušujú práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

01.03.2007

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.

01.03.2007

6. § 28 znie:

01.03.2007

㤠28

01.03.2007

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.03.2007

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli

01.03.2007

a) stiahnuté z obchodnej siete,

01.03.2007

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

01.03.2007

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

01.03.2007

d) zničené vhodným spôsobom.

01.03.2007

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

01.03.2007

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.

01.03.2007

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 27a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.

01.03.2007

7. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠51a

01.03.2007

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.03.2007

8. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

„Príloha k zákonu č. 444/2002 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.03.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2007

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21, Ú. v. ES L 289, 28. 10. 1998).

01.03.2007

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.

01.03.2007

Čl. XII

01.03.2007

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2007

1. § 9 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: „Porušovanie práv“.

01.03.2007

2. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

01.03.2007

3. V § 9 ods. 2 tretia veta znie: „Ak bola zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.1a)“.

01.03.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.03.2007

1a) Občiansky zákonník.“.

01.03.2007

4. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorým vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

㤠9a

01.03.2007

Právo na informácie

01.03.2007

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok, poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

01.03.2007

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

01.03.2007

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

01.03.2007

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

01.03.2007

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

01.03.2007

a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

01.03.2007

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

01.03.2007

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.

01.03.2007

5. § 10 znie:

01.03.2007

㤠10

01.03.2007

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.03.2007

(2) Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú

01.03.2007

a) stiahnuté z trhu,

01.03.2007

b) definitívne odstránené z trhu,

01.03.2007

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

01.03.2007

d) zničené vhodným spôsobom; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve osoby, proti ktorej návrh smeruje.

01.03.2007

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

01.03.2007

(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 9a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.

01.03.2007

6. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

01.03.2007

㤠38a

01.03.2007

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

01.03.2007

7. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.03.2007

„Príloha k zákonu č. 469/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2006 Z. z.

01.03.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2007

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.


01.03.2007

Čl. XIII

01.03.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


01.03.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.03.2007

Pavol Paška v. r.

01.03.2007

Robert Fico v. r.