Vyhláška č. 69/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 43/2007
Platnosť od 14.02.2007
Účinnosť od 14.02.2007
14.02.2007

69

14.02.2007

VYHLÁŠKA

14.02.2007

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

14.02.2007

zo 14. augusta 2006,

14.02.2007

ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

14.02.2007

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe ustanovuje:


14.02.2007

§ 1

14.02.2007

Táto vyhláška upravuje podrobnosti

14.02.2007

a) o technických opatreniach súvisiacich s pestovaním a nakladaním s geneticky modifikovanými rastlinami (ďalej len „modifikovaná rastlina“),

14.02.2007

b) o odbornom pláne pestovania modifikovaných rastlín,

14.02.2007

c) o najmenších izolačných vzdialenostiach,

14.02.2007

d) o školení o nakladaní s modifikovanými rastlinami.

14.02.2007

§ 2

14.02.2007

(1) Plodinovou bariérou je plocha obsiata tým istým botanickým druhom, ktorý nie je geneticky modifikovaný, a má šírku najmenej

14.02.2007

a) šesť radov, ak ide o kukuricu,

14.02.2007

b) šesť metrov, ak ide o repku.

14.02.2007

(2) Jeden rad plodinovej bariéry, ak ide o kukuricu, nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v prílohe a jeden meter plodinovej bariéry pri repke nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v prílohe. Úrodu z plodinovej bariéry zberá pestovateľ spolu s produkciou modifikovaných rastlín.

14.02.2007

(3) V informácii pestovateľa užívateľom susedných pozemkov pestovateľ uvedie skorostnú skupinu vysievaných modifikovaných rastlín.

14.02.2007

(4) Po skončení sejby modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie sejacieho stroja, dôkladne odstráni prípadný vysypaný množiteľský materiál modifikovaných rastlín z okolia pestovateľskej plochy a zabezpečí jeho likvidáciu.

14.02.2007

(5) Pred začiatkom kvitnutia modifikovaných rastlín pestovateľ odstráni burinu rovnakého botanického druhu alebo príbuzného botanického druhu v bezprostrednom okolí pestovateľskej plochy.

14.02.2007

(6) Zber modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí v optimálnom agrotechnickom termíne a vhodným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo minimalizovanie strát dopestovanej produkcie počas zberu.

14.02.2007

(7) Po skončení zberu modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie zberacích strojov.

14.02.2007

(8) Po zbere modifikovaných rastlín z pozemkov pestovateľ

14.02.2007

a) likviduje prežité jedince pestovaných modifikovaných rastlín najmenej dve vegetačné obdobia nasledujúce po ich pestovaní,

14.02.2007

b) najmenej dva roky nepestuje na tom istom pozemku nemodifikované rastliny rovnakého botanického druhu.

14.02.2007

(9) Pri nakladaní s produkciou modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie všetkých strojov a technologických zariadení pred ich ďalším použitím od zvyškov produkcie modifikovaných rastlín.

14.02.2007

(10) Osobitné priestory, v ktorých sa skladuje produkcia z modifikovaných rastlín, pestovateľ označí výveskou s týmito údajmi:

14.02.2007

a) botanický druh,

14.02.2007

b) názov odrody,

14.02.2007

c) jednoznačný identifikátor,

14.02.2007

d) hmotnosť uskladnenej produkcie modifikovaných rastlín.

14.02.2007

§ 3

14.02.2007

Odborný plán pestovania modifikovaných rastlín obsahuje

14.02.2007

a) údaje o botanickom druhu, odrode a type modifikácie modifikovaných rastlín,

14.02.2007

b) plán pozemkov, na ktorých sa plánuje pestovanie modifikovaných rastlín,

14.02.2007

c) nákres orientácie pozemkov s vyznačením prevládajúceho smeru vetra a prirodzených bariér,

14.02.2007

d) označenie susedných pozemkov, ktoré budú obsiate rovnakými botanickými druhmi,

14.02.2007

e) zoznam mechanizačných prostriedkov použitých pri pestovaní modifikovaných rastlín,

14.02.2007

f) opis zabezpečenia dopravy množiteľského materiálu alebo produkcie modifikovaných rastlín,

14.02.2007

g) opis zberu, čistenia a skladovania produkcie modifikovaných rastlín.

14.02.2007

§ 4

14.02.2007

Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od miesta pestovania rastlín toho istého botanického druhu, ktoré nie sú geneticky modifikované, sú pre jednotlivé botanické druhy uvedené v prílohe.

14.02.2007

§ 5

14.02.2007

Školenie o nakladaní s modifikovanými rastlinami obsahuje tieto témy:

14.02.2007

a) povolené botanické druhy a odrody modifikovaných rastlín,

14.02.2007

b) pestovanie v zmiešaných pestovateľských systémoch,

14.02.2007

c) povinnosti pestovateľa pri pestovaní modifikovaných rastlín,

14.02.2007

d) podmienky pestovania modifikovaných rastlín,

14.02.2007

e) opatrenia na zamedzenie úniku modifikovaných rastlín,

14.02.2007

f) odborný plán pestovania modifikovaných rastlín,

14.02.2007

g) vedenie evidencie o pestovaní modifikovaných rastlín,

14.02.2007

h) poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín,

14.02.2007

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín,

14.02.2007

j) predpisy súvisiace s pestovaním modifikovaných rastlín.

14.02.2007

§ 6

14.02.2007

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev1) pod číslom notifikácie 2006/0455/SK.


14.02.2007

§ 7

14.02.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


14.02.2007

Miroslav Jureňa v. r.


14.02.2007

Príloha

14.02.2007

k vyhláške č. 69/2007 Z. z.

14.02.2007

NAJMENŠIE IZOLAČNÉ VZDIALENOSTI PRI PESTOVANÍ MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN

14.02.2007
Botanický druh
Kukurica Repka olejka Cukrová repa Zemiaky
Najmenšie izolačné vzdialenosti pri
pestovaní modifikovaných rastlín
od porastov pestovaných konvenč-
ným spôsobom hospodárenia
200 m 400 m 50 m 20 m
Najmenšie izolačné vzdialenosti pri
pestovaní modifikovaných rastlín
od porastov pestovaných ekologic-
kým1) spôsobom hospodárenia
300 m 600 m 50 m 20 m

1) Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.

Poznámky pod čiarou

14.02.2007

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20).