Zákon č. 669/2007 Z. z.Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.07.2016
31.12.2007

669

31.12.2007

ZÁKON

31.12.2007

z 11. decembra 2007

31.12.2007

o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

31.12.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


31.12.2007

Čl. I

31.12.2007

§ 1

31.12.2007

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“).

31.12.2007

§ 2

31.12.2007

(1) V žiadosti o stavebné povolenie stavebník okrem všeobecných náležitostí podania2) a náležitosti podľa stavebných predpisov3) uvedie

01.03.2012

a) zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku alebo či bol urobený úkon na jeho získanie,

31.12.2007

b) zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena a) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

31.12.2007

(2) Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú

26.07.2011

a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom, inak doklady

26.07.2011

1. o prísľube získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,

26.07.2011

2. o nemožnosti získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedičských konaniach alebo o iných konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,

31.12.2007

b) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,

31.12.2007

c) predbežné geometrické plány na nové parcely.

01.03.2012

(3) Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

31.12.2007

§ 3

01.03.2012

(1) Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

31.12.2007

(2) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.

31.12.2007

(3) Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.

31.12.2007

(4) Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.

01.03.2012

(5) Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb,4a) ktoré majú byť asanované.

01.03.2012

§ 4

01.03.2012

(1) Ak sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho webovom sídle.

01.03.2012

(2) Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania sa zverejňuje aj na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného úradu.

01.03.2012

(3) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.

31.12.2007

§ 5

31.12.2007

(1) Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov5) aj

01.03.2012

a) údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,

01.03.2012

b) statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

01.03.2012

(2) Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o časovo obmedzenom predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

31.12.2007

§ 6

13.12.2008

(1) Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

01.07.2016

(2) Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

01.07.2016

(3) Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu, ktoré sú v čase výkupu využívané na bývanie alebo nebytovej budovy, ak je v čase výkupu využívaná na určený účel, možno poskytnúť aj vo výške východiskovej hodnoty,7a) ak je táto hodnota vyššia ako náhrada za vyvlastnenie7a) ak je kúpna zmluva uzatvorená pred začatím vyvlastňovacieho konania.

01.07.2016

(4) Náhradu za výkup stavby podľa odseku 1 nie je možné poskytnúť súčasne s náhradou za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy podľa odseku 3.

01.07.2016

(5) Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie8) považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

31.12.2007

§ 7

31.12.2007

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického plánu orgánom geodézie použije predbežný geometrický plán vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie,9) v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla vzniknuté odčlenením časti pozemkov so samostatným parcelným číslom.

01.03.2012

§ 7a

01.03.2012

(1) Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.4)

01.03.2012

(2) Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v geometrickom pláne.

31.12.2007

§ 9

31.12.2007

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou diaľnice sa vzťahujú stavebné predpisy12) a osobitný predpis.13)

01.03.2012

(2) V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. 2, § 59 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní a § 62 ods. 4, § 66 ods. 2 písm. a) a f) stavebného zákona.

31.12.2007

(3) Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

01.03.2012

§ 9a

01.03.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012

01.03.2012

(1) Územné konania a stavebné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012.

01.03.2012

(2) Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.

01.07.2016

(3) Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám,4) je stavebník povinný tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že pokus získať uvedené práva dohodou v lehote podľa predchádzajúcej vety bol bezvýsledný14) alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.12) Vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám je stavebník povinný preukázať najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania diaľnice sú aj doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom a stavbám, ku ktorým tieto práva neboli v stavebnom konaní preukázané.

01.03.2012

(4) Na účely podľa odseku 3 možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke právo aj k pozemkom alebo stavbám, ktorých sa týka stavebné povolenie vydané pred 26. júlom 2011, a na účely vydania ktorého stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám, pred jeho vydaním.

01.03.2012

(5) Ak stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3, má vlastník pozemku alebo stavby právo na finančnú náhradu vo výške obvyklého nájmu za užívanie pozemku alebo stavby za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do prevodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice dohodou alebo prechodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice vyvlastnením. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady treba uplatniť u stavebníka v lehote do 28. februára 2013, inak právo zaniká.


31.12.2007

Čl. II

31.12.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

31.12.2007

V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: „Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.“.


31.12.2007

Čl. III

31.12.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


31.12.2007

Ivan Gašparovič v. r.

31.12.2007

Pavol Paška v. r.

31.12.2007

Robert Fico v. r.


13.12.2008

Príloha k zákonu č. 669/2007 Z. z.

13.12.2008

ZOZNAM DIAĽNIC A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

13.12.2008

D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina

13.12.2008

D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR

13.12.2008

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR

13.12.2008

D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko

13.12.2008

R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

13.12.2008

R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

13.12.2008

R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR

13.12.2008

R4 št. hranica MR/SR-Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR

13.12.2008

R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3

13.12.2008

R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov

13.12.2008

R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

13.12.2008

R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.

Poznámky pod čiarou

31.12.2007

1) § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

31.12.2007

2) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

31.12.2007

3) § 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
§ 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

31.12.2007

4) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2012

4a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

31.12.2007

5) § 79 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

31.12.2007

6) § 111b zákona č. 50/1976 Zb.

31.12.2007

7) § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

01.12.2013

7a) § 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

31.12.2007

8) § 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.

31.12.2007

9) § 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

31.12.2007

10) § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

31.12.2007

11) § 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

01.07.2016

12) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.12.2007

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

01.07.2016

14) § 17 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 282/2015 Z. z.

31.12.2007

15) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.