Zákon č. 668/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.02.2008

OBSAH

01.02.2008

668

01.02.2008

ZÁKON

01.02.2008

z 11. decembra 2007,

01.02.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.02.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2008

Čl. I

01.02.2008

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2008

1. V § 12 ods. 1 sa za slová „právoplatne odsúdený za“ vkladá slovo „úmyselný“.

01.02.2008

2. § 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.02.2008

(4) Úrad bezpečnostnú previerku preruší, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia tohto konania.“.

01.02.2008

3. § 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.02.2008

(4) Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby v priebehu bezpečnostného pohovoru v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie osvedčenia alebo dôvodom na zrušenie platnosti osvedčenia.“.

01.02.2008

4. V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Trovy konania súvisiace s odvolaním podľa odsekov 1 až 3 vrátane trov v súdnom konaní13a) znáša úrad.“.

01.02.2008

5. V § 45 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.02.2008

(6) Úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu výkonu bezpečnostnej previerky k výmene alebo doplneniu štatutárneho orgánu o osobu, ktorej nebolo vydané osvedčenie úradu podľa § 26 zákona, a to na dobu potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky uvedenej osoby. Úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre ukončenie bezpečnostnej previerky, a to až do ukončenia tohto konania.“.

01.02.2008

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

01.02.2008

6. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

01.02.2008

㤠84a

01.02.2008

Bezpečnostná previerka začatá podľa ustanovení tohto zákona účinných pred 1. februárom 2008 sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. februára 2008.“.


01.02.2008

Čl. II

01.02.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2008

Pavol Paška v. r.

01.02.2008

Robert Fico v. r.