Zákon č. 664/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 474/2013 Z. z.)

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2008

664

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 11. decembra 2007,

01.01.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z. a zákona č. 275/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 1 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.“.

01.01.2008

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.01.2008

2a) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z .“.

01.01.2008

3. V § 3d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len “koncesné cesty„), sú vo vlastníctve štátu.“.

01.01.2008

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 2cba sa citácia „Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou: „§ 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2008

5. V § 3d ods. 5 písm. a) sa za slovo „priestory“ vkladajú slová „a koncesných ciest“.

01.01.2008

6. V § 3d sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2008

g) ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty“.

01.01.2008

7. Za § 3f sa vkladá § 3g, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

„ § 3g

01.01.2008

Práva k niektorým nehnuteľnostiam

01.01.2008

Vlastník diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú úhradu strpieť právo správcu elektronického výberu mýta alebo ním poverenej osoby2cbb) na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, vrátane ich pripojenia na technickú infraštruktúru a inžinierske siete.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 2cbb znie:

01.01.2008

2cbb) § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007.“.

01.01.2008

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 2fa znie:

01.01.2008

2fa) Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

9. V § 6 ods. 5 sa na začiatok vkladá tento text: „Výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy určí Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v súlade s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006). Oznámenie o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy uverejní Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vo vestníku ministerstva.“

01.01.2008

10. V § 8 odsek 1 sa na konci pripája táto veta:

01.01.2008

„Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej federácie automobilového športu (FIA Paríž).“.

01.01.2008

11.V § 22c odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do 20 000 Sk a v blokovom konaní do 10 000 Sk.“.

01.01.2008

12. V § 24 sa vypúšťa odsek 1.

01.01.2008

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

01.01.2008

13. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:

01.01.2008

㤠25b

01.01.2008

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 476/2007 Z. z.“.

01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sú prioritným infraštruktúrnym majetkom diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2a) (ďalej len “koncesné cesty„), sú vždy vo vlastníctve štátu.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.01.2008

2a) § 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov“.

01.01.2008

2. V § 2 odsek 4 znie:

01.01.2008

(4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať do nájmu6) na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7) Na účinnosť nájomnej zmluvy uzavretej diaľničnou spoločnosťou sa vyžaduje súhlas ministerstva. Na prenajatom prioritnom infraštruktúrnom majetku nemožno zriadiť a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace účastníkom cestnej premávky; v prípade diaľnic vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti tiež stavby slúžiace na plnenie úloh v rámci predmetu podnikania a predmetu činnosti diaľničnej spoločnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.7a)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

01.01.2008

7a) Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.“.

01.01.2008

3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2008

(5) Prioritný infraštruktúrny majetok môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať do výpožičky ak je to nevyhnutné na plnenie úloh, ktoré podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov7a) vykonáva diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, v spolupráci alebo v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo záchrannej zdravotnej služby.“.

01.01.2008

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

01.01.2008

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠7a

01.01.2008

(1) Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstaraná do vzniku diaľničnej spoločnosti, prechádza bez náhrady do vlastníctva štátu. Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstarávaná diaľničnou spoločnosťou, prechádza do vlastníctva štátu ku dňu určenému ministerstvom, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.9)

01.01.2008

(2) Rozostavané stavby ciest, ktoré majú byť použité na výstavbu koncesných ciest, ktorých investorom je diaľničná spoločnosť, prechádzajú do vlastníctva štátu ku dňu určenému ministerstvom, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.9)“.

01.01.2008

5. V § 8 ods. 2 sa za slovo „poplatkov“ vkladajú slová „okrem poplatkov podľa odseku 3“ a za slovo „majetku“ sa vkladajú slová „okrem koncesných ciest“.

01.01.2008

6. § 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.2008

(3) Diaľničná spoločnosť zabezpečuje vyberanie poplatkov podľa osobitného predpisu11a) za používanie koncesných ciest.

01.01.2008

(4) Poplatky vybrané podľa odseku 3, znížené o nevyhnutné náklady diaľničnej spoločnosti spojené so zabezpečením ich výberu, sú príjmom štátneho rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu z poplatkov vyberaných podľa odseku 3 sú účelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv uzavretých medzi štátom a koncesionárom.

01.01.2008

(5) Diaľničná spoločnosť vykonáva na základe dohody s ministerstvom a podľa jeho požiadaviek činnosti súvisiace s obstaraním koncesionára podľa osobitného predpisu,11b) s prípravou výstavby koncesných ciest a činnosti súvisiace s plnením záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv uzavretých medzi štátom a koncesionárom.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

01.01.2008

11a) Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.

01.01.2008

11b) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z.“.

01.01.2008

7. V § 12 ods. 1 sa za slovo „diaľnic“ vkladá čiarka a slová „okrem koncesných ciest, a to“.

01.01.2008

8. V § 12 ods. 2 sa za slovo „stavby“ vkladá čiarka a slová „okrem koncesných ciest“.


01.01.2008

Čl. IV

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.